14 Eylül 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/163

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü isminin değişikliği ile ilgili Komisyonumuza sunulan teklifin değiştirilerek Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ismi verilmesi ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü isminde yeni müdürlük kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/164

Koronavirüs salgınının ülkemizde halen devam etmesi 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin erken sonlandırılması, 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin açılışının ertelenmesi ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim sistemine geçilecek olması gibi nedenlerle ana gelir kalemi okul servis taşıması olan servis sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektör haline gelmiştir. Yine 2020 yılı Büyükşehir Belediyesi gelir tarifeleri cetvelinde ticari hatlı minibüslerin yıllık ücretlerinin ait olduğu yıl içinde 3 eşit taksitte Nisan, Ağustos ve Ekimde ödeneceği kararlaştırılmış, 11.05.2020 tarih ve 2020/322 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile de Nisan ayında ödenmesi gereken 1. taksit 31.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Yapılan erteleme işlemi sonucu taksitler arasındaki süre dengesinin bozulması nedeniyle ödemelerde aksaklıklar yaşanmaktadır.

Bu çerçevede yaşanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla;

- Umum servis araçlarının 2020 yılı Büyükşehir Belediyesi gelir tarifeleri cetvelinde belirlenmiş olan yıllık işletme ruhsat ücretlerinin kaldırılması, bu düzenlemeye bağlı olarak 2020 yılına ait tahsil edilen umum servis aracı işletme ruhsatı ve gecikme ücretlerinin talep edilmesi halinde geri iadesi veya mahsubu,

- Ticari Hatlı Minibüs / Otobüslerin 2020 yılı Büyükşehir Belediyesi gelir tarifeleri cetvelinde belirlenmiş olan yıllık işletme ruhsat ücretleri 2. taksitinin gecikme zammı, faiz, vb. alınmaksızın Ekim ayına (son ödeme 30.10.2020) 3. taksitinin de Aralık ayına (son ödeme 31.12.2020) uzatılması, bu düzenlemelere bağlı olarak 2020 yılına ait ticari hatlı minibüs işletme ruhsatı 1. taksiti 31.07.2020 tarihinden önce gecikmeli olarak ödeyenler ile 2. Taksiti 30.10.2020 tarihinden önce gecikmeli olarak ödeyenlerin gecikme ücretlerinin talep etmeleri halinde geri iadesi veya mahsubu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/165

Pandemi sürecinde acil ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75. maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/166

Halkapınar İlçe Belediyesi’nin;

2020 Yılı Gelir Bütçesinin; 06.1.5.01 Arsa Satışı 645.000,00 TL, 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 330.000,00 TL, 03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri 425.000,00 TL olmak üzere toplam 1.400.000,00 TL gelir karşılığında;

2020 Yılı Gider Bütçesinin;

Hesap İşleri Müdürlüğüne; İller Bankasına Verilen Paylar 15.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne; Akaryakıt ve Yağ Alımları 95.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne; Diğer Tük. Mal ve Malz. Alım. 170.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne; Müteahhitlik Hizmetleri 680.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne; İş Makinası Onarım Giderleri 15.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne; Kara Taşıt Alımları 26.770,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğüne; Hareketli İş Makinası Alımları 398.230,00 TL olmak üzere toplam 1.400.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/167

Karatay İlçe Belediyesi’nin; 2020 Yılı Gelir Bütçesinin,01.2.9.51 Bina Vergisi 2.000.000,00 TL, 03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri 500 000,00 TL, 03.9.9.99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri 1.500.000,00 TL, 04.4.1.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 2.500.000,00 TL, 04.4.1.04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 1.000.000,00 TL, 04.4.2.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 5.000.000,00 TL, 04.5.1.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yard. 1.000.000,00 TL, 04.5.2.02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yard. 1.500.000,00 TL, 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 9.500.000,00 TL, 06.1.5.01 Arsa Satışı 5.500.000,00 TL olmak üzere toplam 30.000.000,00 TL gelir karşılığında;

2020 Yılı Gider Bütçesinin; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne; Kara Taşıtı Alımı 10.000.000,00 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne; Diğerleri (YeniParkAlanı) 10.000.000,00 TL, İmar ve Şehir. Müd.ne; Diğ. Hizmet Alım. (İsmil Termal Tesis) 6.000.000,00 TL, Kültür İşleri Müdürlüğüne; Diğer Day. Mal ve Malz. Alım. 3.500.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğüne; Kara Taşıtı Alımı 500.000,00 TL olmak üzere toplam 30.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/168

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından bizzat veya birlikte yapılacak/yaptırılacak, işletilecek/işlettirilecek yerler dışında kalan ve ticari faaliyet gösterilecek kapalı ve açık otoparklara UKOME kararı alınması kaydıyla yapımı/yaptırılması, işletmesi/işlettirilmesi ile ruhsat verilmesi konularında ilçe belediye başkanlıklarına yetki devri yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/169

Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu 2. Etap işi için İller Bankası A.Ş.’den 18.000.000,00 TL hibe alınması ve 18.000.000,00 TL’ye kadar (KDV Dahil) kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/170

Yeni Hayvan Pazarı Yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den 20.000.000,00 (YirmiMilyonTürkLirası) TL’ye kadar (KDV Dâhil) kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim BÜYÜKKARAKURT’un ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemin takibini yapmaya İç Mimar Abdurrahman Yasin GÜNDÜZ’ün yetkilendirilmesi ve eklerin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/171

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75. maddeleri gereğince kamu kurum ve kuruluşları, cami ve dernekler, okullar ve Kur’an Kursları hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli malzeme temininin 5.000.000,00 TL ye kadar yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek kamu kurum ve kuruluşları, cami ve dernekler, okullar ve Kur’an Kurslarına teslim edilmek üzere ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/172

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ve ilçe belediyelerinin görevlerinde olan işlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan malzeme temini ve imalatların 50.000.000,00 TL ye kadar yapılabilmesi için Belediyemiz ile ilçe belediyeleri arasında ortak hizmet projeleri ve protokolleri yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/173

Konya İli Karapınar İlçesi’nde yer alan ve Karapınar Yükseliş Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşaatına başlanan Yükseliş Camii’nin tamamlanması için gerekli olan inşaat malzemelerinin Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Karapınar Yükseliş Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne teslim edilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince Belediyemiz ile Karapınar Yükseliş Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/174

Bitlis İli Ahlat İlçesi Bayındır Mahallesi’nde yer alan ve Ahlat İlçe Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Bayındır Emir Camii’nin tamamlanması için gerekli olan malzemenin temin edilmesi ve imalatların yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Ahlat İlçe Belediye Başkanlığı’na teslim edilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Belediyemiz ile Ahlat İlçe Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/175

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/176

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesi gereğince Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda hizmeti yapılmakta olan ve gelir tarifelerine esas olmak üzere Asfalt Üretim Bedelinin raporda belirtilen ücretin belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/177

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü arasında, üniversite içerisinde bulunan ekteki kroki üzerinde de gösterilen erkek ve kız yurt binalarının kampüs iç bağlantısını sağlayacak bağlantı yollarının yapılması ile ilgili ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/178

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti ortak iş birliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/179

Çatalhöyük Fizibilite Raporunun hazırlanması için Büyükşehir Belediyemiz ve Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/180

Meram Belediyesi’ne ait Yenişehir Mah. Şehit Göksel Doğan Cad. 37509 ada 5 parselin kuzeyinde kalan 2440 m² alan (TORKAM) adresindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na tahsisi amacıyla karşılıklı olarak iş birliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/181

Sosyal, bilimsel, akademik ve araştırma faaliyetleri yapmak, bilimsel teknolojik ve araştırma geliştirme projeleri hazırlamak amacıyla, Sosyal İnovasyon Projesi kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75. maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Bilim Eğitim ve Gençlik Derneği ile karşılıklı olarak iş birliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/182

Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye mahallesi, 42 ada, 5 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz İzale-i Şuyu yoluyla satışa konu edileceğinden Belediyemizce, Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda belirtilen bedeli aşmamak kaydıyla, satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi kapsamında Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli Şehir Plancısı Ali YAYLA’ya ve Hukuk Müşavirliği’nde görevli Avukat Mehmet Emir TETİKÇOK’a yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/183

Konya İli, Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 22584 ada, 1 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz izale-i şuyu yoluyla satışa konu edileceğinden Belediyemizce, Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda belirtilen bedeli aşmamak kaydıyla, satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi kapsamında Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli Şehir Plancısı Ali YAYLA’ya ve Hukuk Müşavirliği’nde görevli Avukat Mehmet Emir TETİKÇOK’a yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/184

Konya Tarihi Kent Merkezinde Karatay ilçesi sınırları içerisinde, ekte Alan Sınırı ve Koordinatları belirtilen alanda yer alan Aziziye Mahallesi 42 ada 2, 3, 5, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 126, 127, 128 ve 129 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 43 ada 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 45, 46, 47, 49 ve 50 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 44 ada 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 61 ve 63 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 45 ada 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 122 ve 123 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 545 ada 2, 3, 6 ve 9 numaralı parseller, Aziziye Mahallesi 30959 ada 8 numaralı parsel, Aziziye Mahallesi 5616 ada 46 numaralı parsel, Akçeşme Mahallesi 5560 ada 7 numaralı parsel, 19 Mahalle Mahallesi 25126 ada 2 ve 4 numaralı parseller, 19 Mahalle Mahallesi 17660 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, 19 Mahalle Mahallesi 17661 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22583 ada 4, 5 ve 6 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22584 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22585 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parseller, Sarıyakup Mahallesi 22586 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ile anılan parseller üzerinde yer alan tüm taşınmazların; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5393 sayılı kanunun 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi konusunda Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/185

Mülkiyeti Hazineye ait Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi’nde 27593 ada, 1, 2, 3, 8, 17 parseller; 27684 ada, 1 parsel ve 41745 ada, 1 parselde bulunan taşınmazlar için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında, Belediyemiz ile TRT Genel Müdürlüğü, Meram Belediyesi ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/186

Mülkiyeti Belediyemize ait, listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/187

Belediyemize ait Kulu İlçesi Acıkuyu Mahallesi, 114 ada, 6 parselde bulunan 333.266,50 m² alana sahip tarlanın tarımsal amaçlı kullanılmak üzere, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satılabilmesi, tahsis edilebilmesi veya en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/188

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Halkapınar İlçesi, İvriz Mahallesi’nde 101 ada, 29 ve 30 parsellerde bulunan taşınmazların tahsisine ilişkin, Belediyemiz ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlar arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/189

İlimiz uhdesinde muhtelif yerlerde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli lojman yerlerinin Belediyemize devri akabinde Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımına yönelik lojman binalarının yapılması kapsamında Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlı tüm resmi kurumlar arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/190

Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi, No:2/Z72 adresinde bulunan taşınmazın Selçuklu Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve glütensiz ekmek satış büfesi olarak kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 4 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/191

Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesi, tapuda Çayır Mahallesi (Çimenlik Mahallesi), 1974 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın Karatay Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve imar planı doğrultusunda kullanılmak şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 20 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/192

Mülkiyeti Belediyemize ait Emirgazi İlçesi, Demirci Mahallesi, 215 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın Emirgazi Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 4 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/193-393

Konya İli Karatay İlçesi Aziziye Mahallesinde bulunan Mevlana Çarşısı ve Öpa2 alanı 30.10.2018 tarih ve 268 karar sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanarak 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesi gereğince Yenileme Alanı olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği;

"Yenileme projelerinin onaylanması

Madde 17- Yetkili idareler tarafından yapılan veya yaptırılan yenileme avan projesi koruma bölge kurulu kararını müteakip yetkili idarelerin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile; belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile yürürlüğe girer.

Büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme avan projesi, ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer.

Yenileme uygulama projeleri, yenileme avan projeleri esas alınarak hazırlanır ve koruma bölge kurulunca onaylanmasını takiben uygulanır." ibaresi gereği ekte sunulan avan proje ve görsellerin onaylanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.09.2020

Sayı   : 2020/194

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4427 parseldeki hissemizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddelerine istinaden Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devri hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/394

Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan imar planına göre açılmış veya açılacak olan cadde ve sokaklara merhum Halit OFLAZ isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/395

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/396

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 115 ada, 13, 14 ve 134 (eski 10 ve 15 parsel) parsellere isabet eden 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/397

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 135 ada, 37 parsel ile ilgili Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/398

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848- 42.720/689 sayılı yazısında müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır. İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, Akşehir Nekropol Alanı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Koruma Amaçlı İmar Planı ve Seyran Mahallesinde, Mustafa Ağa Höyüğü (I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarına, “İfraz, tevhit ve 18. Madde uygulamaları ilgili belediyesinin yetki ve denetiminde yapılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/399

Söz konusu 129 ada 5 numaralı parsel Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planında kalan, Altunkalem Mahallesi, 129 ada, 5 parsel ile ilgili, Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Konut Alanının Park Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/400

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 1410 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yapılaşma kararlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/401

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Kuruçay Mahallesi, 146 ada, 45 parsele isabet eden Eğitim Tesis (Lise Alanı) Alanının mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/402

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğe göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/403

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 435 ada, 248 parsele isabet eden Otopark alanı ve Hacıakif Mahallesi, 774 ada, 102 parsele isabet eden Park alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişiklikleri teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/404

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle’de Beyşehir Çevre Yolu Caddesi, Prof. Dr. Ali Acar Caddesi, Yaman Caddesi Bademli Köyü yolu, Şehit Osman Çınar Caddesi, Hastane Caddesi, Bağlar Caddesi, 41309.Sokak, 41310. Sokak, 41311. Sokak, Hacıakif Mahallesi’nde Şehit Hasan Metli Caddesi’nde, Hamidiye Mahallesi’nde Mimar Sinan Caddesi, Süleyman Bey Caddesi, Ali Akkanat Caddesi, Muammer Taşkoy Caddesi’nde, Bahçelievler Mahallesi’nde Mevlüt Karaoğlu caddesi, Tahir Akyürek Caddesi’nde Müftü Mahallesinde Kesimoğlu Bulvarı ve Ali Muslu Caddesi’nde 1/1000 Uygulama İmar Planında “Zemin katlar ticaret yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/405

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 352 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 312 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına (Depolama Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/406

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 624 ada, 1 parselin yanındaki Park alanı içerisine Bina Tipi Trafo Yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/407

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 523 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/408

Uygulama imar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 562 ada, 33 parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/409

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçesi, Merkez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/410

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 739 ada, 1 parseldeki 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/411

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 1 parsele isabet eden Park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/412

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 254 ada, 56 parsele isabet eden Rekreasyon Alanı ve İdari Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/413

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 331 ada, 17 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/414

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 176 ada, 54 parsele isabet eden Park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/415

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3115 ada, 1 parsel, 3113 ada, 1 parsel, 3104 ada, 1 parsel ve 3102 ada, 3 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanları ile Depolama Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/416

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 33256 ada 7 nolu parselin revizyon imar planında Konut Alanı olan imarında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/417

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 32343 ada 1 nolu parselin uygulama imar planında Trafo Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan olan imarında iki adet trafo alanının birleştirilerek 12 m. x 22 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla; Trafo Alanının yoldan 3 metre kuzeye çekilerek, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/418

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 6, 7 ve 8 parsellere isabet eden Depolama Alanının çekme mesafelerinin, ada kenarı ve ifraz hattı düzenlemelerinin yapıldığı imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/419

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 9 parsele isabet eden Depolama Alanının yapı yaklaşma mesafesinin ve ifraz hattının düzenlendiği imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/420

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 204 ada, 13 parsele ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/375 Esas ve 2020/442 sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/421

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Öğretmenevleri Caddesi’nin Ankara Caddesi’nden başlayıp Oğuzhan Sokak’a kadar olan kısımda yola cepheli parsellerin zemin katlarında ticaret yapılabileceği ile ilgili plan notu ilavesini içeren imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/422

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 219 ada, 46 parsele isabet eden Pazar Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/423

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, 2543 ada, 27 parsele isabet eden Otel Alanında plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/424

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçe sınırları içerisinde, Meram Kentsel dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan-Çeçenistan Caddesi güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3. maddede yer alan “Karaman Yoluna Cephe Parseller, Karaman Yoluna Cephe Olmayan Diğer Parseller ile Tevhit Edilmemek Kaydıyla Münferit Olarak Yapılaşabilecektir.” Plan notunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/425

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 27266 ada, 1 ve 5 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/426

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Aydoğdu, Pirebi ve Uluırmak Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince şahıslar tarafından yapılan itirazlara göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/427

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 23850 adada Konut Alanındaki Beton Kanal alanının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/428

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 37607 adada Konut ve Ticaret Alanlarında yapılaşma şartlarının, kademe hattı ayrımına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/429

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27723 ve 27402 adalardaki Konut ve Ticaret Alanlarında yapılaşma şartlarının, kademe ayrımına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/430

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 22444 adada Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.09.2020

Sayı   : 2020/431

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi, 27136 ada, 1 parsel, 3900 ada 1, 2 ve 14 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih ve 499 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Park, İbadet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/432

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaylapınar ve Bahçeşehir Mahallelerinde, Bahçeşehir Revizyon Uygulama İmar Planının plan notlarının 1. maddesinde yer alan “Plan onama sınırı içerisinde 18. madde uygulaması yapılmadan herhangi bir işlem yapılamaz. 18. madde uygulaması, Bahçeşehir Projesi plan bütünündeki düzenleme ortaklık payı oranının yüzde üçünden fazla farklılık göstermemek kaydıyla etaplar halinde yapılabilir.” plan notunun “Plan onama sınırı içerisinde 18. madde uygulaması yapılmadan herhangi bir işlem yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/433

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 20681 ada, 4 parsele isabet eden Ortaokul Alanının kuzeydoğu cephesinde bulunan yaya yolu alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/434

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 40301 ada 1 nolu parselin doğusundaki park alanında Trafo alanı yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/435

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin sadece güney cephesindeki 10 m çekme mesafesinin 7 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/436

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848- 42.720/689 sayılı yazısında müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 29500 ada, 19 parsele isabet eden Konut Alanının kütle ölçülerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/437

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 681 ada, 1 parsele isabet eden İbadet Alanı ile 889 ada, 1 parselin güneyinde Otopark Alanı düzenlemesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 429 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğe göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/438

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahalle, N28a17c4c, N28a22b1b, N28a22b1c paftalarına isabet eden Mezarlık Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile muhtelif yollarda düzenleme yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2020 tarih ve 582 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/439

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 129 ada, 23 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/440

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parsellerin “Ticaret Alanı, Tarım ve Hayvancılık Alanı, Mesire Alanı, Park ve Yeşil Alan, Su Yüzeyi ve Yol alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/441

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 1011 ada, 231, 232 ve 233 parsellere isabet eden Eğitim ve Park Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenerek; Eğitim Tesis Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı ve Genel Otopark Alanı olarak planlanması ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/442

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 154 ada, 66....85 (85 parsel dahil) parsellere isabet eden Konut Alanlarının “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/443

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 179 ada, 4 parsel ve çevresine isabet eden Ticaret-Turizm-Konut Alanı kullanımının çevresi ile birlikte düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/444

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 102 parsele isabet Sağlık Alanının güney kısmının Eğitim alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/445

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada, 15 parsele isabet eden Konut Alanının Mezarlık Alanına dahil edilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/446

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 573 ada, 4 parselin batısında, Tescil harici Konut Alanının bir kısmının Park Alanı olarak düzenlenip içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili MEDAŞ’ın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/447

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 192 ada, 55 ve 56 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Çeltik Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/448

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Çumra İlçesinde, 154 kV Çumra - Karaman Branşman Enerji İletim Hattı yenileme güzergâhının imar planına imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/449

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde yapılan revizyon imar planın görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/450

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 142 ada, 122 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/451

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 102 ada, 92, 93, 94, 95 ve 103 parsellere isabet eden Konut Alanlarının Pazar Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/452

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu ve Yunak İlçe sınırları içerisinde, 380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon II Enerji İletim Hattı yenileme güzergâhının 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/453

İmar planı değişiklikleri teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe Merkezi İmar Planlarında, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.03.2020 tarih ve 6726 sayılı kararı ve 07.08.2020 tarih ve 6931 sayılı kararı ile muhtelif yerlerdeki tescilli anıtsal ve sivil mimarlık yapıları ve koruma alanlarında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/454

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26308 ada, 4 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının, Sanayi Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Donatı Alanları olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/455

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 808 ada, 102 parsel batısında (Aziziye Camii doğusunda) Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/456

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, M29A06C paftaya isabet eden, tescil harici alandaki Park Alanında, Belediye Hizmet Alanı (Kantar) düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/457

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32747 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Dini Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/458

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 32410 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/459

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kulu İlçesi, Acıkuyu Mahallesi, 115 ada, 36 ve 37 parseller ile 116 ada, 32 ve 33 parsellerde hazırlanan imar planlarına ilişkin Kulu Belediye Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/460

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili Baştav Tarım Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/461

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Akademi ve Beyhekim (kad:Ardıçlı) Mahalleleri, 1260 parsele isabet eden Üniversite (Teknik Üniversite) Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/462

İmar planı itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 2397, 2398, 2399 ve 2400 parselleri de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2020 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/463

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848- 42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır. İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, İhsaniye (2 mahalle) Mahallesi, 410 ada, 38 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/464

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parselin Resmi Kurum Alanı ve Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/465

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, 28929 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/466

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Işıklar (Hocacihan) Mahallesi, 3637 ve 3638 parsellere isabet eden 7 metrelik yolun kaldırılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/467

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43108 ada, 2 parseldeki Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/468

Selçuklu İlçesi, Sille, Sille Ak, 10 Mahalle, Sille Subaşı Mahallelerinde yapılacak olan konut alanı amaçlı imar planları ve Kulu İlçesi, Ömeranlı Mahallesinde hazırlanan Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali), Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol Amaçlı” imar planlarına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/469

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 9082 parselin Resmi Kurum Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/470

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 875 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile imar plan değişikliği teklifleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/471

Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/472

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11285 Parsel numaralı taşınmazda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili tekliflerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/473

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet GÖRÜR’ün imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/474

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan SERT’in imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.09.2020

Sayı   : 2020/475

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih ve 833 sayılı kararının, "Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin iç yüksekliği ile ilgili kararda değişiklik yapılması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.