14 Eylül 2020 Karar Özeti 

 1. Belediye Encümeninden boşalan üyeliğe seçim yapılmıştır.
 2. İl Milli Eğitim Danışma Komisyonuna Belediyemizi temsilen katılımcı belirlenmiştir.
 3. İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce hibe ve kredi alınması ve hibe/kredinin her türlü iş ve işlemleri için Genel Sekreter Ercan USLU’ya yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 4. 22-30 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında Belediyemiz ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı birim kurulması ve birim isminin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Covid-19 salgını nedeniyle umum servis araçlarının 2020 yılında ödeyecekleri yıllık işletme ruhsat ücretlerinin kaldırılması ile ticari hatlı minibüslerin yıllık işletme ruhsat ücretlerinin ertelenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Pandemi sürecinde acil ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Konya Şoförler Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Halkapınar İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Karatay İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Belediyemiz tarafından bizzat veya birlikte yapılacak/yaptırılacak, işletilecek/işlettirilecek yerler dışında kalan ve ticari faaliyet gösterilecek kapalı ve açık otoparklara UKOME kararı alınması kaydıyla ruhsat verilmesi konularında ilçe belediye başkanlıklarına yetki devri yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Alaaddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu 2. Etap işi için İller Bankası’ndan hibe alınması ve kredi kullanılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Yeni Hayvan Pazarı Yapımı işi için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Kamu kurum ve kuruluşları, cami ve dernekler, okullar ve Kur’an kursları için malzeme alımı için ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Belediyemiz ve ilçe belediyeleri görevlerinde olan işlerin yerine getirilmesi amacıyla Belediyemiz ile ilçe belediyeleri arasında ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemiz ile Karapınar Yükseliş Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Belediyemiz ile Bitlis ili Ahlat İlçe Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Gelir tarifelerine esas olmak üzere asfalt üretim bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Necmettin Erbakan Üniversitesi içi yollarının yapılması için Belediyemiz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Belediyemiz ile İlim Yayma Cemiyeti arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Belediyemiz ile Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında Çatalhöyük Fizibilite Raporunun hazırlanması için işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait taşınmazın Belediyemize tahsisi amacıyla Belediyemiz ile Meram Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Sosyal İnovasyon Projesi kapsamında Belediyemiz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Bilim Eğitim ve Gençlik Derneği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Aziziye Mahallesindeki taşınmazın izale-i şuyu yoluyla Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilmesi ve pey sürülebilmesi için yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Sarıyakup Mahallesindeki taşınmazın izale-i şuyu yoluyla Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilmesi ve pey sürülebilmesi için yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Karatay ilçe sınırları içindeki bazı taşınmazların bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacıyla 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas olmak üzere protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Mülkiyeti Hazineye ait Meram İlçesinde bulunan taşınmazlar için Belediyemiz ile TRT Genel Müdürlüğü, Meram Belediyesi ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projesi kapsamında birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Mülkiyeti Belediyemize ait Kulu İlçesinde bulunan taşınmazın tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satılabilmesi, tahsis edilebilmesi veya en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Halkapınar İlçesi, İvriz Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların tahsisine ilişkin Belediyemiz ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli lojman yerlerinin Belediyemize devri akabinde Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımına yönelik lojman binalarının yapılması kapsamında Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlı tüm resmi kurumlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın glütensiz ekmek satış büfesi olarak kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereğince Selçuklu Belediyesi’ne 4 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve imar planı doğrultusunda kullanılmak şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereğince Karatay Belediyesi’ne 20 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Mülkiyeti Belediyemize ait Emirgazi İlçesinde bulunan taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği Emirgazi Belediyesi’ne bedelsiz 4 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Karatay İlçesi Aziziye Mahallesinde bulunan Mevlana Çarşısı ve Öpa2 alanı için yenileme avan proje ve görsellerin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesinde bulunan taşınmazdaki hissemizin 5018 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri gereği mülkiyetin Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Konya merkez ve ilçelerinde bulunan imar planına göre açılmış veya açılacak olan cadde ve sokaklara merhum Halit OFLAZ isminin verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinin ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 115 ada, 13, 14 ve 134 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi, 135 ada, 37 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Akşehir İlçesi, Yarenler ve Seyran Mahallerinde, Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 129 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 1410 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Akşehir İlçesi, Kuruçay Mahallesi, 146 ada, 45 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 435 ada, 248 parsele isabet eden Otopark alanına ve Hacıakif Mahallesi, 774 ada, 102 parsele isabet eden Park alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesinde, bazı Caddelerde 1/1000 Uygulama İmar Planında “Zemin katlar ticaret yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 351 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 624 ada, 1 parselin yanındaki Park alanı içerisine Bina Tipi Trafo Yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 523 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 562 ada, 33 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Ilgın İlçesi, Merkez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2020 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 739 ada, 1 parseldeki 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 1 parsele isabet eden Park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 254 ada, 56 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 331 ada, 17 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 176 ada, 54 parsele isabet eden Park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3115 ada, 1 parsel, 3113 ada, 1 parsel, 3104 ada, 1 parsel ve 3102 ada, 3 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanları ile Depolama Alanlarında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 33256 ada 7 nolu parselin revizyon imar planında Konut Alanı olan imarında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 32343 ada 1 nolu parselin uygulama imar planında Trafo Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan olan imarında iki adet trafo alanının birleştirilerek 12 m. x 22 m. ebatlı Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 6, 7 ve 8 parsele isabet eden Depolama Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1473 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 204 ada, 13 parsele ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019 tarih, 375 esas sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde, Öğretmenevleri Caddesinin Ankara Caddesi’nden başlayıp Oğuzhan Sokak’a kadar olan kısımda yola cepheli Konut Alanlarında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 219 ada, 46 parsele isabet eden Pazar Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, 2543 ada, 27 parsele isabet eden Otel Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Meram İlçe sınırları içerisinde, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan-Çeçenistan Caddesi güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 27266 ada, 1 ve 5 parseller ile ilgili uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Meram İlçesi, Aydoğdu, Pirebi ve Uluırmak Mahallelerinde, Uygulama İmar Planına askı süresince şahıslar tarafından yapılan itirazlara göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 23850 adada Konut Alanındaki “Beton Kanal” alanının kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 37607 adada imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27723 ve 27402 adalarda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 22444 adada Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi, 27136 ada, 1 parsel, 3900 ada 1, 2 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. Meram İlçesi, Yaylapınar ve Bahçeşehir Mahallelerinde, Bahçeşehir Revizyon Uygulama İmar Planının Plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 20681 ada, 4 parsele isabet eden Ortaokul Alanının kuzeydoğu cephesinde bulunan yaya yolu alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 40301 ada 1 parseldeki park alanında trafo alanı yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14690 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 29500 ada, 19 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 681 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahalle, M29B16A1D paftaya isabet eden Mezarlık Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 129 ada, 23 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 200 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 1011 ada, 231, 232 ve 233 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 154 ada, 66....85 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 179 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 102 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada, 15 parsele isabet eden Konut Alanının Mezarlık Alanına dâhil edilerek, yine Konut Alanına isabet eden 14 parselin yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 573 ada, 4 parselin batısında, Tescil harici Konut Alanının bir kısmının Park Alanı olarak düzenlenip içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 192 ada, 55 ve 56 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesinde 154 kV Çumra - Karaman Branşman Enerji İletim Hattı yenileme güzergâhının imar planına imar planlarına işlenmesine ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Merkez Mahallelerinde yapılan revizyon imar planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 142 ada, 122 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 102 ada, 92, 93, 94, 95 ve 103 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu ve Yunak İlçe sınırları içerisinde, 380 kV Konya Kuzey- Ilgın TES-Afyon II Enerji İletim Hattı yenileme güzergâhının imar planlarına işlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe Merkezinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.03.2020 tarih ve 6726 sayılı kararı ve 07.08.2020 tarih ve 6931 sayılı kararı ile tescilli anıtsal ve sivil mimarlık yapıları ve koruma alanlarına isabet eden muhtelif yerlerde yapılan değişikliklerin imar planlarına işlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26308 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 808 ada, 102 parsel batısında (Aziziye Camii doğusunda) Trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, M29A06C paftaya isabet eden, tescil harici alandaki Park Alanında, Belediye Hizmet Alanı (Kantar) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32747 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 32410 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Acıkuyu Mahallesi, 115 ada, 36 ve 37 parseller ile 116 ada, 32 ve 33 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselin bir kısmında, Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akademi ve Beyhekim (kad:Ardıçlı) Mahalleleri, 1237 ve 645 persleler ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 2397, 2398, 2399 ve 2400 parsellerde yapılan imar planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, İhsaniye (2 mahalle) Mahallesi, 410 ada, 38 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 107. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, 28929 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 3637 ve 3638 parsellere isabet eden 7 metrelik yolun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43108 ada, 2 parseldeki Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 111. (Büyükşehir Belediyesi) Konya kent bütününde, muhtelif alanlarda kamu yararı kararı alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 112. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 9082 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 113. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 875 adaya isabet eden Otopark Alanının ve çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 114. (Büyükşehir Belediyesi) Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 115. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 116. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 420 ada, 22 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 117. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5811 ada, 28, 29, 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 118. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih ve 833 sayılı kararının, "Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin iç yüksekliği ile ilgili kararda değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 119. Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü, hayırsever vatandaş ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 42483 ada, 1 parselde sağlık tesisi yapımı için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (a) bendi gereği birlikte veya ayrı ayrı, protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 120. Pandemi sürecinde online eğitim alan öğrencilere eğitim gereci olarak tablet dağıtılması amacıyla Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokoller yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:30’da son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.