15 Haziran 2020 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/88

Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 Yılı Gelir Bütçesinin 01.9.51.01 Borçlanma (İller Bankası’ndan) 1.000.000,00 TL, 04.3.1.03 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlara 600.000,00 TL, 04.4.2.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlara (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan) 610.000,00 ve 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımlarına 1.500.000,00 TL olmak üzere 3.710.000,00 TL gelir karşılığında; 2020 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğüne (Yol Bakım, İş Makinası, Millet Bahçesi) 1.400.000,00 TL, Otel Otobüs ve Alabalık İşletmesine 2.000.000,00 TL (Güneş Enerji Santrali) ve Zabıta Hizmetlerine (Çöp Kamyonu) 310.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/89

Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekte belirtildiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/90

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince ekli (II) kadroların değişikliklerinin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/91

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zabıta Şube Müdürlüğü kurulması;

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Şube Müdürlüğü kurulması;

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Muhasebe Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması, Kesin Hesap Bütçe Şube Müdürlüğü’nün isminin Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi;

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Planlama Şube Müdürlüğü’nün isminin Strateji Geliştirme Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/92

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. 15. ve 75. maddeleri, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 18. maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12. maddesi hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında Bilim Merkezi’nin işletilmesine ilişkin taraflar arasındaki işbirliği ile tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/93

Büyükşehir Belediyemiz ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında hazırlanan “Meram Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı İşbirliği Protokol” taslağının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/94

Büyükşehir Belediyemiz ile Gözlü Tarım Hizmetleri Müdürlüğü arasında hazırlanan “Yangın veya doğal afet halinde yapılacak işbirliği protokol” taslağının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/95

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4427 parseldeki hissemizin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden Vilayetler Evi olarak kullanılmak üzere Vilayetler Birliği Başkanlığı'na mülkiyetin bedelsiz devri hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/96

Mülkiyeti Belediyemize ait, ekli listede ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri verilmiş gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/97

Katlı otopark yapımı ve kültür merkezi yapımı için Belediyemiz ile Karapınar İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/98

Seyit Harun Veli Türbesi civarı kamulaştırma çalışmaları için (gerekirse kullanmak üzere) Belediyemiz ile Seydişehir İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/99

Sanayi sitesi kamulaştırması için Belediyemiz ile Bozkır İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/100

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 25 nolu parselde mülkiyeti Karatay Belediyesi’ne ait hissenin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/101

Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 3909 parsel nolu taşınmazın mülkiyetinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/102

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29137 ada, 3 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (h) bendi ve 18. maddesinin (e) bendi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 8. maddesi ve 30. maddesi gereğince satın alınması; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/103

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.45 Hektar Alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalara ilişkin işlemler için ekli listede ada ve parselleri yazılı gayrimenkullerdeki tüm bağımsız birimlerin riskli alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği 15. maddesi kapsamında İcra Müdürlüklerince ve kanunla Bakanlık Oluru ile yetkilendirilen resmi kurumlarca yapılan açık artırma ihalesine katılmak, pey akçesi ödemek ve pey sürmek için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/104

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 59. maddeleri gereğince; Büyükşehir Belediyemize ait 42 DEG 62 plakalı otobüsün 2020 yılı sonuna kadar 1.250,00 TL bedelle Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesi ve kiralama işlemlerinin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/105

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan Oş (Kırgızistan) Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yurt binasının tadilatı için hazırlanan “Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yurt Binası Tadilatı Projesine” destek verilmesi için Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a-b maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/106

2020 yılı Eylül ayında Şehrimizde düzenlenmesi planlanan 1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Gastronomi Kongresi için Büyükşehir Belediyemiz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/107

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait tapuda 25725 ada 15 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Panorama Konya Müzesi’nin, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince özel müze kapsamında değerlendirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na özel müze açma izni başvurusunda bulunulması, başvuru iş ve işlemlerinin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/108

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince; Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Benim Dünyam Masal Yazma Yarışması” kapsamında, muhtelif branşlarında dereceye girecek olan yarışmacılara, seçici kurul ve ön kurul üyelerine ekli listedeki ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi ve yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/109

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince; Konya’nın Başşehir oluşunun 923. yıl dönümü anısına düzenlenecek olan Selçuklu Payitahtı Konya Kutlamaları çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesince "Fetih ve Mehter Marşları ile Kahramanlık Türküleri Beste Yarışması" düzenlenmesi, muhtelif branşlarında dereceye girecek olan yarışmacılara ve seçici kurul üyelerine ekli listedeki ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi ve yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/110

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan ve merkez ekipleri ve bölge şefliklerinde kullanılmak üzere 13 adet iş makinesi alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/111

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kadınhanı Belediyesi arasında, 3. Bölgenin (Akşehir, Ilgın, Doğanhisar ve Kadınhanı) parke ihtiyacının karşılanabilmesi için Kadınhanı Belediyesi’ne ait parke tesisinden parke satın alınarak yerine teminine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/112

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile 31 İlçe Belediyesi arasında, “Altyapı Hizmetlerinin Yapılması” ile ilgili ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/113

Yolların maliyetli ve önemli olmasından dolayı tonajlı araçların kontrolünün sağlanabilmesi, yapım maliyetlerinin düşürülmesi ve yollarımızın zarar görmemesi için, önem arz eden bazı yerlere kantar kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/114

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 500 sayılı kararı ile İlçe Belediyelerine tahsis edilen greyderler ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında imzalanan tahsis protokollerinin sürelerinin dolduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda İlçe Belediyelerine protokolle tahsisi yapılan greyderler, araç ve iş makinelerinin devir protokollerinin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/115

14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazetenin Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğine göre; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifelerinde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtildiği şekliyle değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/116

Konya Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespiti Komisyonunun Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesi, 19.10.2006 gün ve 26234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesi (e) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/1

Şehrimize yapılacak olan Ring HRS Hattı yatırımının, Ulaşım Ana Planı’nda öngörülen ana omurga hatlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde alınacak UKOME tavsiye kararının Meclisimizde de görüşülerek karara bağlanması hususunun daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/237

Konya il sınırları içerisinde uygulanmakta olan “Şehir Estetiği Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde, değişiklik yapılması teklifi ile ilgili süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/238

Otopark Yönetmeliği ile tespit yetkisi verilen konular ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve yürürlükten kaldırılan mevzuat ile tespit yetkisi verilen konulara ilişkin düzenlenen esaslarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/239

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 202 ada, 1 parselde Trafo yeri ayrılması ile ilgili1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (UİP: 10665,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/240

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Akçabelen (Meydan) Mahallesi, 140 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 857 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Belediye Hizmet Alanı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/241

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 15 parselin bir kısmında Cami yeri ayrılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/242

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesinde, imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili teklifte “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği haliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/243

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 9400 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 765 sayılı kararı ile onaylanan (Sanayi Alanı düzenlenmesi) ilave nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, TAKS:0.50, Emsal:0.60, Yençok:9.50 metre olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/244

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 162 ada, 12, 13, 14 parseller ile ilgili, 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1049 Esas No ve 2019/1299 karar nolu kararının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/245

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 386 ada, 6 ve 369 ada, 18 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 970 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP-42895352) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/246

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32787 ada 1 nolu parselin revizyon imar planında Park Alanı olan imarında 5 m. x 10 m. ebatlı Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN-UİP: 1724,42984242) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/247

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 32722 ada 3 nolu parselin revizyon imar planında Park Alanı olan imarında 5 m. x 5 m. ebatlı ve çekme mesafeleri belirlenen alanda Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN-UİP: 1716,42319934) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/248

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulema Cemre Mahallesi, 32353 ada 2 nolu parselin uygulama imar planında Park Alanı olan imarında 5 m. x 5 m. ebatlı ve çekme mesafeleri belirlenen alanda Regülatör ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN-UİP: 1767,42767507) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/249

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 974 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak; E=1.20, Taks=0.30 Yençok=4 Kat İlköğretim Alanı, E=1.00, Taks=0.30 Yençok=12.00 metre BHA (Sosyal ve Kültürel Merkez), otopark ve Park Alanı ile yaya yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili; E=1.20, Taks=0.30 Yençok=4 Kat İlköğretim Alanı, E=1.00, Taks=0.30 Yençok=4 Kat BHA (Sosyal ve Kültürel Merkez), otopark ve Park Alanı ile yaya yolu olarak; Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/250

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 318 ada, 10 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 976 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Belediye Hizmet Alanının yeniden düzenlenmesi) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN-UİP: 4182,42645133) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/251

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 108 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine (Sosyal Tesis Alanı, park alanı ve otopark alanı olarak planlanması) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN-UİP: 1690,42050117) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/252

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D, M29A21B4A ve M29A21B1C paftalara isabet eden Konut Alanlarının, Yol Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/253

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parsel ile ilgili, Karatay Belediye Meclisi’nin 04.05.2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/254

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Erenler, Fevzi Çakmak ve Hasandede Mescit Mahalleleri, M29A11A2B, M29A11A2C, M29A11B1A, M29A11B1B, M29A11B1C, M29A11B1D ve M29A11B4A imar paftalarında sınırları belirlenen alanda üst kademe planına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/255

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi ve Mezbaha (Fetih) Mahalleleri, M29A11B3D ve M29A11B4C imar paftalarında sınırları belirlenen alanda üst kademe planına uygun olarak bina yüksekliklerinin ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlendiği Konut Alanları ile park alanı, trafo alanı, cami alanı, otopark alanı ile taşıt ve yaya yollarının planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/256

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23035 ada, 2 parsele isabet eden E=0.40 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olup, söz konusu parselin E=0.50, Taks=0.50 Yençok=2 Kat Akaryakıt Servis İstasyonu ve Ticaret Alanı ile E=0.50, Taks=0.50 Yençok=10.00 metre Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi; E=0.50, Taks=0.50 Yençok=2 Kat Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile E=0.50, Taks=0.50 Yençok=10.00 metre Sanayi Alanı olarak düzenlenerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında; Ticaret yapılabilir“ plan notu eklendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/257

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe Merkezinde, 1/1000 ölçeli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili imar planı değişikliği (UİP: 42394670) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/258

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 991 ada, 11 ve 30 parseller ve çevresinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde (UİP: 42194180) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/259

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2033 ada, 83 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/260

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyubi (Sille) Mahallesinde, imar planı düzenlemesi yapılması ile ilgili (Gülistan Parselleri bölgesi) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (UİP: 42556406) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan değişiklikler Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/261

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 174, 175 ve 176 parsellere isabet eden Ticaret Turizm ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (UİP: 2308,99) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/262

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Çetmi Mahallesi, 164 ada, 25, 26, 57, 58 ve 59 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/263

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada, 11 parsel ve 111 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (UİP: 42308152) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/264

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Başak, Tatlıcak ve Saraçoğlu Mahallelerinde, Karatay Belediye Meclisi’nin 08.11.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun görülüp Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonunda 5629 ada 1 nolu parsel ile 5629 ada 58 nolu parsele isabet eden yollara ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların (UİP: 39795) reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/265

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Elmaağaç ve Söğüt Mahalle sınırları içerisinde, orman arazisi ile tescil harici alanda Hidroelektrik Santral alanı düzenlemesi ile ilgili Hidrosolar Elektrik Ür. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Vek. Osman ÖRS’ün imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/266

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Hadim İlçesi, Kaplanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescil harici alanın bir kısmında, Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı) ayrılması ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın imar planları tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/267

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Hüyük Doğanhisar karayolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün kamulaştırma sınırına göre 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/268

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Kolukısa/Mescit Mahallesi, 145 ada, 1 nolu parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının, Düşük Yoğunlukta Konut Alanı ve Park ve Yeşil Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/269

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 117 ada, 1 parselde ilave imar planı ve imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği haliyle 1/5000 ölçekli ilave nasım imar planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/270

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 22326 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Eğitim Tesisi Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği haliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/271

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahalleleri, 5349, 5702, 5703 adalar mer’i nazım imar planında; az yoğun gelişme konut alanı, dini tesisi alanı, park, çocuk bahçesi, yol alanı, otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/272

Koruma Amaçlı İmar Planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şemsi Tebriz’i Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, ÖPA8 ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına Konya Bölge İdare Mahkemesi II. İdari Dava Dairesi iptal kararının görüşülmesi ve ilgili alanda Koruma Amaçlı İmar Planlarının yeniden düzenlenmesi tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/273

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6420 ada, 1 parseldeki Trafo Alanına bağlı Enerji Nakil Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/274

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesinde, yaklaşık 1.572.000 metrekarelik alanda imar planı revizyonu yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/275

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesinde, 2397, 2398, 2399 ve 2400 nolu parseller ve çevresinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1044 Esas ve 2019/1553 sayılı kararı ile Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 96 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/276

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Çandır, Çaltı ve Sarıcalar Mahalleleri sınırları içinde Enerji Nakil Hattının 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili plan değişikliği ile enerji nakil hattının 42823 ada, 10 parsele isabet eden Teknik Altyapı (Trafo Merkezi) Alanına bağlantısı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/277

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 681 ada, 1 parsele isabet eden İbadet Alanı ile 889 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/278

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 164 ada, 139 nolu parsele isabet eden Konut Alanının, Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2020

Sayı   : 2020/279

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 456 ada, 7 parsel ile ilgili Beyaz Piramit Tarım Hayv. Enerji Eğt. ve Dan. A.Ş. Vek. Osman ÖRS’ ün imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2020

Sayı   : 2020/280

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 24556,15) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/281

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsel ile 412 ada, 18 parsele Eğitim Tesisi Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/282

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38668 ada, 145 parselin bir kısmında Belediye Hizmet Alanı (Otobüs Hareket Merkezi) ayrılması ile ilgili imar planı teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.06.2020

Sayı   : 2020/283

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 3398 ada, 2 nolu parsele isabet eden Sağlık Alanı (Rehabilitasyon Eğitim Merkezi Alanı)nın Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tuğrullar Eğitim Öğr. Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.