1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/1

2709 sayılı 1982 Anayasası'nın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler gereğince hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/2

Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesinin 03.4.5.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı tertibine 650.000,00 TL, 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları (Mevka) 150.000,00 TL ve 01.9.53.01 Borçlanma 415.000,00 TL olmak üzere 1.215.000,00 TL gelir karşılığında; 2019 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü (Müteahhitlik Hizmet Alımı, Çetmi Düğün Salonu Yapımı ve Yol Yapım Giderleri) 565.000,00 TL ve Otel, Otobüs, ve Alabalık İşletmesi 650.000,00 TL (Akaryakıt ve Yağ Alımları) ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/3

Hadim İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 900.000,00 TL alınarak, Akaryakıt İstasyonu Hizmetleri 04-Ekonomik İşler ve Hizmetlere aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/4

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi (e) bendi gereğince en son kesinleşmiş bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usül Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10’unu geçen borçlanma için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapılabilir hükmü gereği, Belediyemizin yatırımlarının finansmanında ihtiyaç duyulması halinde yıl içinde kullanılmak üzere %10'unu geçmeyen borçlanma için 300.000.000,00 TL ve %10'unu geçen borçlanma ile birlikte toplam 600.000.000,00 TL'ye kadar yurt içi banka, katılım bankası, kredi kuruluşlarından vadeli olarak kredi; sigorta, vergi ödemeleri, mal alımı ve arsa alımında kullanılmak üzere 600.000.000,00 TL'ye kadar teminat mektubu limiti oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/5

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Huzur Bahçeleri Tahsis Taahhütnamesi’nde kullanım şartlarının ve şeklinin belirlenmesi ve taahhütnamede değişiklik yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/6

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 75. maddeleri gereğince; Türkiye VIII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması için Konya Büyükşehir Belediyesi’nce maddi destek verilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması, yarışma kapsamında Hafızlık ve Güzel Okuma branşlarında yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, ilk üç dereceye giren yarışmacılara ve jüri üyelerine komisyon raporu ekindeki listede belirtilen ödül ve ücret tutarlarının ödenmesi, yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/7

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şubesi işbirliğinde düzenlenecek olan faaliyetler için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şubesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/8

Büyükşehir Belediyemize tahsis edilen Mevlana Kültür Merkezindeki salonlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretli olarak düzenlenecek olan Sema Mukabelesi ve konserler için söz konusu alanların kullanımı ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/9

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan'ın Gence kenti arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/10

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/11

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait açık adresleri yazılı açık otoparklar ile büfenin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu açık otoparklar ile büfe 15/01/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/12

Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 06/12/2019 tarih ve 197 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/13

Sarayönü İlçesi, Batı İstasyon Mahallesi, 211 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın (A) harfi ile işaretlenen kısmının, KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve araç park ve arıza personelinin iskân ihtiyacı amacıyla  tesisler yapılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 4 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/14

Ereğli İlçesi, Karaburun Mahallesi, 328 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/15

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16101 ada, 8 parsel numaralı taşınmazda bulunan hissemizin İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılması şartı ile 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 10 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/16

Mülkiyetinde hissedar olduğumuz taşınmazların İzale-i Şuyuu yoluyla satışa konu edilerek Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi kapsamında Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/17

Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince satışı ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/18

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Doğanhisar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 468 parsel, 7, 8, 9, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların, Doğanhisar Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 4 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/19

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği, satışa konu edilecek taşınmazların emlak beyan değerinden (rayiç bedel) az olmamak üzere en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/20

Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28848 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması hususunun ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/21

Kulu Belediyesine ait parke tesisinin satın alınarak Kadınhanı bölgesine kurulması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Kulu ve Kadınhanı Belediyeleri ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/22

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği arasında İrfan Külliyesi yapımında iklimlendirme, asansör ve elektrik tesisatlarına katkı sağlanması için ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/23

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile diğer Tarım ve Hayvancılık alanlarında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi amacıyla protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/1

Konya merkez ve ilçelerinde bulunan imar planına göre açılan veya açılacak olan caddeye İsmail KETENCİ isminin verilmesi,

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.1990 tarih ve 10 sayılı kararında yazan “Azerbeycan”  isminin Azerbaycan olarak değiştirilmesi,

 Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/2

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde, Akşehir –Yunak kara yolu üzerinde karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 21760,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, planların kademeli birliktelik ilkesi gereği 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin de hazırlandığı haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/3

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde kalan Sırmalı Sokağın olduğu taşınmaz alanlarda, kadastral olarak açık olan ve imar planı ile kapanan yolun plan değişikliği teklifi ile açılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,14) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/4

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 271 ada, 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15, 18 parseller, 273 ada, 1 parsel ve 285 ada, 3 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanlarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Plan Değişikliği Onama Sınırının yeniden düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/5

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9777 ve 9778 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 879 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Plan Değişikliği Onama Sınırının yeniden düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/6

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Kurucuova Mahallesi, 7969 parselden geçen 7 metrelik yolun mülkiyetlere göre düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu değişiklik teklifinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/7

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Meydan Mahallesinde Park Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP-2021,30) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/8

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 148 ada, 3 parselin batısında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-2021,30) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/9

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 2469 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP-35449,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/10

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6993, 6994, 6995, 6997, 6999, 7000, 7005 ve 7008 parsellere isabet eden Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanında (GES) toplulaştırma sonucu parsel sınırlarına göre söz konusu alanın yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP-21250,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/11

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 11609 parselin güneyinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-17802,4) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/12

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gazi Osmanpaşa Mahallesi, 1235 ada, 5 parselin Üniversite Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Yençok=4 kat” olacak şekilde düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/13

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/14

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A18D2B, M29A18C4A, M29A18C1D, M29A18D2C, M29A18C1A, M29A18D3B, M29A18C4B imar paftalara isabet alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,443) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/15

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Başak, Tatlıcak ve Saraçoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 495 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 39795) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/16

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B3D, M29A16C1B ve M29A16C2A paftalara isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1091,177) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/17

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 7 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,445) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/18

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24631 ada, 1 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/19

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 23196 ada, 1 parsel ve 23368 ada, 1 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 901 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı (Cami Alanı, Sağlık Tesisi Alanı ve Park Alanı) değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,285) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/20

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi M28C05B4A nolu paftada Uygulama İmar Planındaki trafo alanı ile mevcut trafo alanının uyumsuz olmasından kaynaklanan trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP-615,286) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/21

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 26910 ada, 26 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 776 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına (Özel Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Özel Yurt Alanı) teklifinde (PİN: UİP- 615,287) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/22

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 12151 ada, 6 parsele isabet eden Aile Sağlığı Merkezi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,489) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/23

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 28980 ada, 7 parsele isabet eden Cami Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-311,490) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/24

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, 1543 ve 1546 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olan imarlarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden ulaşımını sağlayacak yol bağlantısı ile ilgili imar planı tekliflerinde (PİN: UİP- 311,491) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının da hazırlanması ile birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/25

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17439 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanının “Zemin Katta Ticaret Yapılabilir” plan notu eklenerek, yapılaşma kararlarının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,492) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/26

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43586 ada, 289, 292 ve 238 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih 506 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı teklifinde (PİN: UİP- 311,493) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/27

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16063 ada, 5 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının E:0.69 Yençok:5 kat TAKS:0.20 olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,494) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/28

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15590 ada, 9 parsele isabet eden Konut Alanının ebatlı blok olan yapılaşma şartlarının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,486) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/29

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itirazın görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/30

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itirazın görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/31

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut Alanlarında imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/32

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 664 sayılı ilke kararında “Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına” ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında “…KAİP ve Revizyonu, Tescilli Taşınmaz ve Koruma Alanlarında yapılacak imar planı ve değişiklikleri için Müdürlüğe Yapılacak başvurularda meclis kararı istenir.” denilmektedir. Bu sebeple Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan plan değişikliği teklifi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya çıkacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Şıhlar Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde; Park, Konut ve Meydan Alanlarında kalan, 256 ada, 3, 4 ve 5 parsellerde Bina Tipi Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/33

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu/Pazar Mahallesi, 368 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 695 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan, Bitişik Nizam, 1 kat, TAKS:0.50 yapılaşma koşulları ile Ticaret Alanı (T1) düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP- 25844,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/34

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahalle, 206 ada, 5 (eski 1) nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 632 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanına ilişkin Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/35

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 734, 735, 799, 1427 ve 1034 adalara isabet eden İbadet Alanı, Ticaret, Park ve Otopark Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 26286,11) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/36

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 552 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanının bir kısmının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 26286,12) taşınmaz alanın tamamının Küçük Sanayi olarak planlandığı haliyle, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/37

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 34 parsele isabet eden Ticaret + Konut Alanı ve İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 26286,13) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/38

Söz konusu parsel Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2019 tarih ve E.220252 sayılı yazılarında belirtilen hususlar dikkate alınarak, Akşehir Kentsel Sit Koruma Amaçlı imar planı ve plan notlarında düzenlenmesine ve Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsele isabet eden Eğitim ve Kilise Alanının, Ticaret-Turizm alanı olarak planlanması yönelik imar planı değişikliği ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 26286,14) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/39

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu (İstiklal) Mahallesi, 269 ada, 1 parselin Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akdaş Makine Silah Sanayi Ltd. Şti.’nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 40721) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/40

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 1627, 1628, 1629, 1633, 1657, 1658 ve 1659 parsellere isabet eden Park Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Otopark Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP-40723) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/41

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Karşıyaka Mahallesi, 502 ada, 4 parselin;

-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) ve ÖÇK Bölgesi Hassas Alan (B) sınırı içinde kalan kısmının ise Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlendiği,

-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile bir kısmının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) ve ÖÇK Bölgesi Hassas Alan (B) sınırı içinde kalan kısmının ise Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlendiği Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25836,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/42

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 523 ada, 5 parselin Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinde (PİN: NİP- 40724) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/43

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 551 ada, 7 parselin “Enerji Üretim Alanı (Biyogaz Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar planları tekliflerinde (PİN: NİP- 40725) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/44

Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/45

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 408 ada, 82 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25841,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parselin çevresiyle birlikte düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/46

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 2654 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25841,10) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/47

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü’nün bulunduğu alanda Tarım Kampı Projesi kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması ile ilgili teklifinde (PİN: NİP- 40719) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/48

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahalle, 2615 ve 2645 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP-4204,24) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/49

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2016 tarih ve 711 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/238 Esas ve 2019/1430 karar sayılı kararına ilişkin hazırlanan; 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,258) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/50

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 664 Sayılı İlke Kararında “Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına” ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında “…KAİP ve Revizyonu, Tescilli Taşınmaz ve Koruma Alanlarında yapılacak imar planı ve değişiklikleri için Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenir.” denilmektedir. Bu sebeple Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan plan değişikliği teklifi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya çıkacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akçeşme ve Sarıyakup Mahallelerinde Kentsel Sit Alanında, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.07.2013 tarih ve 1429 sayılı kararı ile tescil edilerek II. grup yapı olarak belirlenen, 5204 ada, 55, 82 ve 83 parsellerdeki tescilin kaldırılması nedeni ile adaların içerdiği fonksiyonları değiştirilmeden yeni öneri kütlelerin önerilmesi ile teklif parsel ve ada kenarı düzenlemesi yapılmış olarak hazırlanan ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/51

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32880 ada, 1 parselin Sanayi Alanı, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2319 ada, 3 parselin Resmi Kurum Alanı, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 24064 ada, 2 parselin Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,259) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı  : 2020/52

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sultanmesut Mahallesi, 922, 5604 ve 5608 adalara isabet eden mevcutta; Ticaret Alanı, Spor Alanı, Park Alanı, Konut Alanı ile Yol ve Otopark Alanı olan imarının; Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirildiği ve yol, otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,255) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/53

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 32722 ada, 1 parselin Güneyindeki Otopark Alanının bir kısmının Sağlık Tesis Alanı, bir kısmının BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak düzenlendiği ve yol ile otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,256) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/54

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi ve Mezbaha (Fetih) Mahalleleri, Şeyhulema Recepağa Caddesi ile Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi’nin kesişiminde sınırları belirlenen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın teklifinde (PİN: NİP- 1091,257) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/55

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26308 ada, 13, 14, 15 parseller ve yakın çevresine isabet eden alanda; Sanayi Alanları ile plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,260) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/56

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38587 ada, 4 ve 5 parseller, Çayırbağı Mahallesi, 340 ada, 36 parsel ve çevresine isabet eden Düşük Yoğunlukta Konut Alanı, İbadet Alanı, Rekreasyon Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet BÜYÜKVADİ’nin nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,190) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı  : 2020/57

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 1 ve 9 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1152 Esas ve 2019/1440 karar sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/58

Planlama Alanı III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından, imar planının onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 40682 ada, 3 ve 4 parseller ve çevresinin konut ve donatı alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,191) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/59

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada, 1 parsele isabet eden Entegre Et Tesisi alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,192) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/60

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39615 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının, İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,193) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/61

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38570 ada, 6 ve 11 parsellere isabet eden Mezarlık ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,195) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/62

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 41833 ada, 1 parsel, 41835 ada, 1 parsel, 41837 ada, 1 parsel, 41839 ada, 1 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 750 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına askı süresinde yapılan S.S. Çomaklı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin ve Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanlığı’nın itirazının reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/63

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4611 ada, 88 parselde bulunan Yüksek Öğretim Tesisleri (İlahiyat Fakültesi) Alanında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 747 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün itirazının reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/64

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 17012 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,194) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/65

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 953 sayılı kararı ile onaylanan imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2019/60 Esas ve 2019/1519 karar sayılı kararının görüşülerek alanın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi (PİN: NİP- 1092,196) Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/66

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 117 ada, 1 ve 2 parsel, 144 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Kamu Hizmet Alanı ile Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 26288,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/67

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 2 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/591 Esas ve 2019/1577 karar sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/68

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 131 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde, 133 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin ve 10820 nolu parselin Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 36482,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/69

Mahkeme kararının görüşülmesi teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planı ve 1/5000 ölçekli revizyon imar planına askıda yapılan itirazların reddine yönelik Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2018 tarih ve 662 sayılı kararının iptaline ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1044 Esas no ve 2019/1553 sayılı kararının uygulanması işleminde mahkeme kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak; kurum görüşlerinin alınması ve gerekli etütlerin yapılmasını müteakip imar planlarının hazırlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/70

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller (eski: 29725 ada, 11 parsel) 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sanayi Alanına isabet etmekte olup; söz konusu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili Binnaz ARICI adına Münir GÜNAY’ın imar planı ve değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/71

Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi M28B10A1B, M28B10A2A paftalarına isabet eden, Kelebekler Vadisi karşısındaki alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 179 ile 211 sayılı kararları ile onaylanan imar planı değişikliklerine yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/72

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2018 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan imar planları ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/949 Esas sayılı davaya ilişkin ve 2019/1247 sayılı kararının görüşülmesi neticesinde, bölgede kurum görüşleri doğrultusunda inceleme, araştırma, etüt ve analiz çalışmaları yapıldıktan sonra imar planı düzenlemelerinin yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/73

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14606 ada, 8 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile Ümit Evi Engelli Bakım İnş Özel Eğitim ve Sosyal Hizmetler Ltd.Şti’nin imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,308) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/74

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16131 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi Mehmet ÖZTAŞ’ın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,309) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/75

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 32968 ada, 2 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,254) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/76

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 255 ada, 52 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği (PİN: UİP- 14559,2) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/77

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu parsel maliklerinin ilgili dilekçesine istinaden; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Alanının Ticaret Alanı T3 Halısaha ve Spor Tesisleri olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin iptaline ve söz konusu alanın Konut Alanı olarak düzenlenmesi 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile Karatay Belediye Meclisi’nin 11.10.2019 tarih ve 157 sayılı kararı ile uygun görülen ve onaylanmak üzere Karatay Belediyesi’nin 31.10.2019 gün ve 11887 sayılı yazılarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne teklif edilen; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,435) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/78

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itirazın görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/79

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hasandedemescit ve Fevziçakmak Mahalleleri sınırları içerisinde, Park, Çocuk Parkı, Otopark alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,247) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/80

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 25869 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Fırın) olarak düzenlenmesi ile ilgili S.S. Akbey Siteleri K.Y.K.’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,252) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/81

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,245) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca alanın yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/82

İmar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.01.2020

Sayı   : 2020/83

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesinde, imar planı revizyonu yapılması ile ilgili Sızma Mahalle Muhtarlığı’nın (PİN: NİP- 40303) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.01.2020

Sayı   : 2020/84

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 576 ada, 1 parselin; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mezbaha Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı (PİN: NİP- 40285) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.