1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/153

Kulu İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesinin; 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara 7.000.000,00 TL, 06.1.3.01 Diğer Bina Satış Gelirleri 6.500.000,00 TL ve 03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri 6.500.000,00 TL gelir karşılığında olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL gelir karşılığında;

Kulu İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesinin; Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Temizlik Hizmet Alım Giderlerine 3.500.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğü’ne Sosyal Tesislere 7.000.000,00 TL, Hizmet Tesislerine 5.000.000,00 TL, Taşıt Bakım ve Onarım Giderlerine 500.000,00 TL, Akaryakıt ve Yağ Alımları 500.000,00 TL ve Hesap İşleri Müdürlüğü Elektrik Alımları 500.000,00 TL ve Yedek Ödenek tertibine 3.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL ödenek konulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/154

Akören İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesinin 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler tertibine 2.761.000,00 TL karşılığında; 2019 Yılı Gider Bütçesinin 35 Petrol İşletmesi (Akaryakıt ve Yağ Alımları, Yük Taşıma Giderleri ve Makine Teçhizat Bak. ve Onarım Giderleri) 2.761.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/155

5216 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü kurulması ve teşkilat şemasının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/156

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kadro iptal ve ihdası Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/157

Konya Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespiti Komisyonunun Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12 nci maddesi,  19.10.2006 gün ve 26234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (e) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8 nci maddesi gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/158

Büyükşehir Belediyemizin % 87,7185 oranında hissesine sahip olduğu Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi ile % 23 oranında hissesine sahip olduğu Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde kayıtlı hisselerinin;

Özelleştirme kapsam ve programına alınması,

Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 18.maddesi hükümlerine göre ihale ile yapılması,

Satışın “Blok Satış” yöntemiyle gerçekleştirilmesi,

Satış işlemlerinin açık ihale usulü ile yapılması,

İhale komisyonu olarak belediye encümeninin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi,

İhaleye hazırlık, şartname vb. ve ihale ve diğer işlemlerinde ihale komisyonunun (belediye encümeninin) yetkili kılınması,

Değer tespit komisyonu olarak ekli listedeki isimlerin belirlenmesi,

Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde payı bulunup da satışları için belediyemize yetki verilen ilgili ilçe belediyeleri ve Konya Belediyeler Birliğinin hisse satışları için de aynı yetki ve usullerin uygulanması,

Özelleştirme ihalesi komisyon kararının Belediye Meclisi'nin onayına sunulması,

hususları Anayasa'nın 47. maddesinin 3 ve 4. Fıkraları, 4046 sayılı Kanunu’nun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (i) ve (j) maddeleri hükmü uyarınca Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/159

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizin kurucu ortak olarak katılım sağlaması ve yeni kurulacak OSB'lerde bir kurucu payı 141.633,73-TL olduğundan dolayı 15 kurucu payın bulunduğu dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesi olarak Ilgın Organize Sanayi Bölgesinde 3 pay karşılığında % 20 katılım payı oranında 424.901,19-TL katılımı payı bedeli ile ortak olunması ve Ilgın Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyemizi temsilen 4 asil ve 2 yedek üye seçilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/160

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizin kurucu ortak olarak katılım sağlaması ve yeni kurulacak OSB'lerde bir kurucu payı 141.633,73-TL olduğundan dolayı 15 kurucu payın bulunduğu dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesi olarak Sarayönü Organize Sanayi Bölgesinde 3 pay karşılığında % 20 katılım payı oranında 424.901,19-TL katılımı payı bedeli ile ortak olunması ve Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyemizi temsilen 4 asil ve 2 yedek üye seçilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/161 – 2019/5

Konya İli Selçuklu İlçesi Çaltı Mahallesindeki özel ağaçlandırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılacak olan sözleşme ve proje onayları ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve projeye ait iş ve işlemleri takip etmesi için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Murat CAN'ın görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/162 – 2019/6

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Huzur Bahçeleri Tahsis Taahhütnamesi’nin onaylanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/163 – 2019/7

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik"in 12 nci maddesine istinaden Çevre Kirliliğinin Giderilmesi işi için Bakanlık ile Başkanlığımız arasında hazırlanan ve Başkanlık Makamınca imzalanan protokolün onaylanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/164

Karatay Belediyesinin 11'inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 06/09/2019 tarih ve 132 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/165

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 42483 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Göçmen Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 15 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/166

Bozkır İlçesi, Dere Demirci Mahallesi, 263 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 2 Numaralı Belediye Hizmet Binası ve 2-a / 2-b / 2-c numaralı taşınmazların, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/167

Karatay İlçesinde listede mahalle, ada, parsel bilgileri verilmiş taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Karatay

Aziziye

23

1

Karatay

Aziziye

23

2

Karatay

Aziziye

23

8

Karatay

Aziziye

23

13

Karatay

Mezbaha (Fetih)

20377

5

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/168

Mülkiyeti Belediyemize ait tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/169

İspanya’nın Granada şehrinde gerçekleştirilecek olan Youth Democracity projesi için Burakcan KARAMAN (T.C. Kimlik No 12317153812) ve  Serap AKÇAOĞLU'nun  (T.C. Kimlik No 56269630502) harcırahsız olarak görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/170

Erasmus + Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında ortaklaşa hazırlanan Genç Tercümanlar “Young Interpreters” Projesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ve EdEUcation Danışmanlık Şirketi arasında karşılıklı sözleşme imzalanması, imza yetkisi ve projenin diğer iş ve işlemlerinin icrası için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/171

Büyükşehir Belediyemizce 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 60. maddeleri gereğince 2020 yılında 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın düzenlenmesi, yarışma kapsamında hat, tezhip, minyatür ve çini branşlarında dereceye girecek olanlara komisyon raporu ekindeki listedeki ödül tutarlarının ödenmesi, 10 kişilik jüri üyesine kişi başı net olarak 5.000,00 TL ücret ödenmesi ve yarışmanın diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/172

Antalya Mevlevihanesi'nde yürütülecek faaliyetler için Büyükşehir Belediyemiz ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince işbirliği protokolü yapılması, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/173

Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Derneği ilgi yazılarında; Saraybosna' da düzenlemeyi planladıkları 2019 İşbirliği ve Dostluk Fuarı için Büyükşehir Belediyemizden destek verilmesi hususundaki teklifin ilgili birime iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/174

Söz konusu konu hakkında komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde; Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı uhdesinde olan salonlar, sergi alanları ve amfi tiyatroda kamu yararına düzenlenecek olan kültürel, sanatsal, eğitici ve öğretici faaliyetlerden ücret alınmaması, ticari kazanç sağlamayı amaçlayan her türlü faaliyetten, 2664 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 59. maddeleri gereğince ücret alınacak olan faaliyet ve etkinliklerden rapor ekindeki ücret tablosuna göre ücret alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/175

4734 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 97/A maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ve Karatay Belediyeleri’nin ortak ihtiyacı olan akaryakıt ihalesinin tek ihale ile Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde yapılması; gerekli iş, işlem ve protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun plan ve bütçe komisyonumuzun ve ilgili birimlerin konu hakkındaki görüşleri de alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 18.10.2019

Sayı   : 2019/6

Tarıma yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 18.10.2019

Sayı   : 2019/7

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Konya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (KONTABDER) ile Belediyemiz arasında tarımsal alanlarda ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi amacıyla protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/509

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Meydan Mahallesi, 479 ada, 47 parsel ile 60 parsel arasındaki tescil harici alanda Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,12) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/510

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi, 8009 parsel içerisinden geçen 10 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 39536,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/511

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 323 ada, 22 parselin batısından geçen 7 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 18337,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/512

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 137 ada, 2 parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik yolun 7 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 38361,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/513

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 765 ada, 5 parsele isabet eden Toplu İşyeri Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2021,9) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/514

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 108 ada, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 25, 26 ve 29 parsellere isabet eden Ticaret – Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2021,28) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/515

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 167 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret - Konut Alanında ifraz hattının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/516

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 158 ada, 10 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 596 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Hastane Alanının bir kısmının Sosyal Tesis (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/517

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 1032 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,65) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/518

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 126 ada, 217 parsele isabet eden Ticaret - Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,66) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/519

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 1033 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,67) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/520

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 555 ada, 2 parsele isabet eden Lise Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,68) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/521

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 331 ada, 40 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,69) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/522

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 449 ada, 196 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,70) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/523

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 577 ada, 2 parsele isabet eden Özel Eğitim Alanının Yençok: 9.50 m olan yapılaşma kararının Yençok: 10.00m olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,72) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/524

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31213 ada, 1 nolu parsel yürürlükteki uygulama imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak planlanan alanda Trafo Alanları planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,429) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/525

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4611 ada, 88 parselde bulunan İlahiyat Fakültesinin imar planına işli C Blok’un güney cephesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,277) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Plan Notu:2.Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşü alınmadan inşaat ruhsatı verilemez.” şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/526

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29540 ada, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin “Hamam” olan imarının 30.07.2019 tarih ve 6237 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda “Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi ve plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: UİP- 311,477) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/527

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16077 ada, 1 parselin 0.30/0.60, Ayrık 2 Kat Konut olan imarı, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2019 tarih ve 419 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, E:1.00, TAKS:0.35, Yençok: 2 Kat Özel Sosyal Tesis Alanı olarak, “1-Emsal alanının 0.20’lik kısmı bodrum ve çatıda kullanılacaktır. 2-Kreş yapılamaz” plan notları eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 311,474) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/528

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti maliye hazineye ait komisyon raporunda belirtilen ekli listede Küçük Sanayi Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişiklikleri teklifinde (PİN: NİP- 1091,240) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/529

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde komisyon raporunda belirtilen ekli listede muhtelif alanlarda imar planı ve değişiklikleri tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,241) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/530

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Akıncılar Mahallesinde, Tuz Gölü Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli NİP değişiklikleri ve 1/5000 ile 1/1000 ölçekli ilave imar planları tekliflerinde (PİN: NİP- 39541) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/531

Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 235 ada, 8 parselin kısmen imar adasına dâhil edilerek Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf GÖKMEN’in koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 24556,11) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/532

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/533

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 8665, 8666 ve 8667 parsellere isabet eden Sosyal Tesis ile İbadet Alanının ifraz hattının düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 39551) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/534

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 582 ada, 124, 144 ve 145 parsellere isabet eden “Eğitim Alanı”nın “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 24556,12) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Yeni Mahalle, 506 ada, 3 parselin de plan değişikliğine konu edilerek “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlendiği haliyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/535

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 30 ada, 29 parsel ve 31 ada, 30 parsellerde Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın 1/100.000 ÇDP ve 1/25000 NİP nda değişikliğe gidilmesi, 1/5000 NİP ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında ise imar plan değişikliklerinin ve ilave imar planlarının yapılması teklifinde (PİN: NİP- 25836,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/536

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 607 adanın kuzeyindeki, tescil harici alanda bulunan Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP-  39542) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar plan değişikliklerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/537

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuz gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Cihanbeyli İlçesi, Karatepe Mahallesi, 711 ada, 1 ve 7 parsellere isabet eden Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın teklifinde (PİN: NİP- 39543) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup imar plan değişikliklerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/538

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 1387 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Depolama) olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 25836,6) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/539

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, 1637 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Konut ve Park Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ve Osman KAYMAK’ın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 39544) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/540

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 510 ada, 90 parsele isabet eden Sanayi Alanının Ticaret Alanı T3 (Halı Saha) olarak düzenlenmesi ile ilgili Derviş UFACIK’ın 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25836,7) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/541

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 546 ada, 43 parselde uygulama imar planı değişikliği ve nazım imar planlarının yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifinde (PİN: NİP- 25841,7) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/542

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 3545 ada, 4 parsele isabet Cami Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/543

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 9400 parselde Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın ilave imar planı teklifinde (PİN: NİP- 24041,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/544

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 118 ada, 50 parselin bulunduğu imar adası içerisindeki kadastral yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 3462,21) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/545

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 184 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (KOSKİ Tesis Alanı) yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri teklifi (PİN: NİP- 4204,22) değiştirildiği şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/546

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Plana askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde (PİN: NİP- 38802,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu itiraz Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/547

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinde, 2163 ada, 1 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/954 Esas No ve 2019/756 karar nolu kararının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Karapınar Belediye Meclisi’nin 27.12.1999 tarih ve 7/6 sayılı kararı ile onaylı imar planına uygun olarak dava konusu taşınmazın düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/548

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 21448 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aziziye Eğitim ve Kültür Derneği’nin imar planı değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 1091,238) reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/549

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 14, 15, 24 ve 25 parsellere isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Konut ve Park alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Ahmet KOÇAK’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 39545) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/550

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 32696 ada, 1 parsel ve 32698 ada, 1 parsellere isabet eden Park ile İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,239) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/551

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23045 ada, 2 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneğinin imar planı değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 1092,181) reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/552

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 27904 ada, 8 parsel ve çevresinin (Hanefi Aytekin İlkokulu ve çevresi) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,184) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/553

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 23196 ve 23368 adalara isabet eden Sağlık Tesisi ve İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,182) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/554

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 26910 ada,  26 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Murat ARSLAN’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,183) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/555

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 2929 ada, 42 parsel ve 42525 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,302) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/556

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 17925 ada, 5 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,303) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/557

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645, 1237, 1238, 1183 ve 1232 parseller üzerinde toplu konut projesi kapsamında imar planı yapılması ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/558

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesinde, Ayrım – Derbent İl Yolu güzergâhında kamulaştırma sınırına göre hazırlanan Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 39494) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/559

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yer alan 154 kV Konya II- Konya III Branşman Bağlar RES enerji iletim hattı tesisinin imar planında Teknik Altyapı Alanları olarak düzenlenmesine ilişkin TEİAŞ’ın 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 39495) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/560

İmar planı değişiklikleri teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçe Merkezi Revizyon İmar Planlarında, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.08.2019 tarih ve 6320 sayılı kararı ile muhtelif yerlerdeki tescilli kültür varlıkları ve koruma alanlarında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri (PİN: NİP- 25844,2) uygun olup, Kurul uygun görüşü bulunmayan alanlar için tekrar Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması şartıyla “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/561

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli – Sülüklü İl Yolu güzergâhında kamulaştırma sınırına göre hazırlanan Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 39493) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/562

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.75, 2 kat 13x15 ebatlı blok ticaret (fırın) ve 3 kat 19x45 ebatlı blok ticaret alanı olarak, “Düğün Salonu Yapılamaz” plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 11454,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/563

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Karacaören Mahallesi, 116 ada, 322 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanına “Konaklama ve Günübirlik Tesisleri Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 38366,1) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.10.2019

Sayı   : 2019/564

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada, 11 parsele isabet eden Park Alanı ve 510 ada, 107 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25836,3) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/565

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 161 ada 28, 43, 45, 48, 51, 53 ve 59 parsellerde koruma amaçlı nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili Konya PTT Başmüdürlüğü’nün (PİN: NİP- 25841,4) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/566

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 867 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park Alanı, Çömlekçi Mahallesi, 1724 ada ve güneyindeki Park Alanı, Cinler Mahallesi, 1459 ada ve güneyindeki Park Alanında imar planı değişikliği ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 25841,5) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/567

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 416 parsele isabet eden Depolama Alanının Park Alanı, Konut Alanı ve Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 39056) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.10.2019

Sayı   : 2019/568

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 218, 219, 220, 352, 6495 parseller ve 237 ada 1, 2 ve 3 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 39057) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.