1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/135

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi ile Stratejik Plan Yönetmeliği esas alınarak 5 yıllık olarak hazırlanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Plan Taslağı 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (a) bendi ile 38. maddenin (b) bendi gereğince incelenerek komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/136

Kadro unvan ve derecesi ile adedi yazılı kadroya, 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/137

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/138

Konya Gar-OSB arası ve Konya Gar-Kaşınhanı arası Banliyö Raylı Sistem hattının işletilmesi için TCDD ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında ortak şirket kurulması, yönetilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/139

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 16 ncı maddesi, 18/11/2016 tarihinde yayımlanan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 16 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında hazırlanan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 15.05.2019 tarihinde yürürlüğü giren 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16’ıncı Maddesinin Konya İlinde Uygulanmasına İlişkin Nihai Protokol Kapsamında Hazırlanan Ek Protokol'ün 5. Genel Esaslar'ın 5.4 ncü maddesinde "Belediye tarafından emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 (yedi) adet araç temin edilerek mülkiyeti ile birlikte 2019 yılı sonunda İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecektir."  maddesi gereğince Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne, araçların temin edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/140

Gönüllü itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmaları için eğitim modüllerinin hazırlanacağı İspanya toplantısına konaklama ve seyahat giderleri proje kapsamında Avrupa Birliği’nden alınan hibe tarafından karşılanmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İŞBİTİRİCİ, İtfaiye Şube Müdürü Latif ERDOĞAN ve İtfaiye Çavuşu Serkan DEMİREL'in 13-19 Ekim 2019 tarihleri arasında görevlendirilmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/141

Gençlik spor ve eğitim hizmetleri alanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı olarak işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/142

Kuveyt’te gerçekleştirilecek olan EMME Yaz Okuluna organizasyon dahilinde harcırahsız olarak personel görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/143

Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketinin 27/09/2019 Cuma günü saat 10:00 da yapılacak olan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek üzere Kaynak Geliştirme ve İştirakler Şube Müdürü Ezel ÇİMENOĞLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/144

Kılıçaslan Mahallesi Aydın Sokak No:1 Selçuklu/KONYA adresindeki Sosyal Tesis’in, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu Sosyal Tesisin yer tesliminden itibaren 31/12/2019 tarihine kadar belirtilen kira bedeli üzerinden verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/145

Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’nin 2.000.000,00-TL olan sermayesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (i) bendi gereğince 10.000.000,00-TL artırılarak 12.000.000,00-TL’ye çıkartılması ve Büyükşehir Belediyesi olarak sermaye artışına iştirak edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/146

Türkiye Cumhuriyeti kurumları ile işbirliği halinde yapılması amacıyla konu hakkında daha detaylı inceleme yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/147

Konu hakkında daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe ile Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/148

Tarım ve hayvancılık alanlarında ziraat odaları, birlikler ve tüm resmi kurum-kuruluşlar ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi amacıyla protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/149

Mülkiyeti Belediyemize ait listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/150

Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince WEB TAPU SİSTEMİ üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/151

Sanayi kuruluşlarında planlı bir gelişim sağlanması için kent merkezinde kalan ve 1/25000 Çevre Düzeni Planında konut ve ticaret olarak planlanan Marangozlar Sanayi, Anadolu Sanayi, Zafer Sanayi ve Tırsan Sanayileri içerisinde (Ek-2) motorlu Taşıtlara yönelik işletmelere bundan sonra işletme ruhsatı verilmemesi; bunun yerine söz konusu işletmelerin (Ek-3), TOKİ tarafından yapılacak Yeni Küçük Motorlu Sanayi ve çevresinde yer alan sanayi siteleri içerisinde yer seçerek ruhsatlandırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/152

Belediyemiz ile Gül Gençlik Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi (g) ve 75. maddesi (c) bentleri gereğince ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/458

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, 687-01 KGM yol kontrol kesim nolu Beyşehir-Derebucak-Gembos Devlet Yolu (Üstünler Yolu) güzergâhı (km: 2+800 – 22+600) kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün (Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu), Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ve Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü’nün (Milli Parklar Şube Müdürlüğü) uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/459

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 3318 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/460

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hacımütahir Mahallesi, 996 ada, 80 parsele isabet eden (TİCK) Ticaret Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/461

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 31540 ada, 1 nolu parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanına Trafo Alanı planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,422) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/462

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32920 ada, 1 nolu parsel yürürlükteki revizyon imar planında E: 0.60, Taks: 0.40, Hmax: Serbest, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile yapılaşma koşulları belirlenerek Dini Tesisleri Alanı olarak planlanan imarında, E: 1.20, Taks: 0.40, Yençok: 3 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilerek plan notlarının düzenlenme” si ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1716,10) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/463

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parsel yürürlükteki uygulama imar planında; E: 0.90, Taks: 0.30, Yençok: 10.00 m. yapılaşma şartlarında Cami Alanı olan imarının söz konusu parselin 15.00 m olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 m olarak plan notlarıyla değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,425) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/464

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 404 ada, 7 parsel ve çevresi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2018 tarih ve 760 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Ticaret Alanı) değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 38349) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/465

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Uluğbey Mahallesi, 17211 ada, 3 parsele isabet eden, Konut Alanının cephe aldığı ve fiziki altyapısı oluşmuş olan Abdurreşit Caddesi fiili yol güzergâhı ile imar planı ada kenarları uyuşmadığından, Mimari Estetik Komisyonu Raporu doğrultusunda konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,267) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/466

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37516 ada, 2 parsele isabet eden, Cami Alanının kuzeyindeki Park Alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,268) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/467

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 39613 ve 39617 nolu adalarda, Uygulama İmar Planı yapım sürecinde konut adalarına imar planı yapılaşma koşulları sehven yazılmamış olup, Bahçeşehir Uygulama İmar Planı’ndaki ilgili adaların çevresindeki yapılaşma koşulları ve emsalin, 39613 ve 39617 nolu konut adalarına da yazılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,272) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/468

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 39642 ada, 2 parsele isabet Park Alanı içerisine regülatör alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,273) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/469

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 37324 ada, 2 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2014 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı (Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı) değişikliğine göre hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,269) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/470

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 37325 ada 1 ve 3 parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2014 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı (Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı) değişikliğine göre hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,270) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/471

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 37326 ada 5 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2014 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı (Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı) değişikliğine göre hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,271) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/472

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, 2543 ada, 27 nolu parsele isabet eden Turizm Tesisi (Butik Otel) alanında Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.12.2018 tarih ve 5780 sayılı kararı doğrultusunda, yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP-615,275) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/473

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16215 ada, 2 parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 504 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Sağlık Tesisinin yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,467) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/474

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42473 ada, 2 parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı - Emniyet Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,468) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/475

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29128 ada, 5 parselin E:0.90, TAKS:0.30, Yençok:3 Kat ve 6 parselin, E:0.90, TAKS:0.40, Yençok:3 Kat İlkokul Alanı olan imarlarında, 29128 ada 5 parselin imarının E:0.90, TAKS:0.30, Yençok:3 Kat, 29128 ada 6 parselin imarının ise E:1.10, TAKS:0.35, Yençok:4 Kat İlkokul Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,469) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/476

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28415 ada, 3 parselin E:1.00, TAKS:0.30, Yençok:4 Kat, İlkokul Alanı olan imarında, yapılacak olan kütlelerin ebatlı blok olarak işlenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,470) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/477

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 28953 ada ve 28956 adaların arasında taşıt yolu düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,471) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/478

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yeniselçuk Mahallesi, 43678 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesisi (112 Acil Servis İstasyonu) alanının yapılaşma şartları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,472) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/479

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D21-D-3-B paftada yer alan park alanına 1(bir) adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 öleçkli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,473) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/480

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 18584 ada, 1 parselin 22x45 ebatlı “blok, h:10.50, 3 kat Ticaret Alanı olan imarının, E:0.70, TAKS:0.30, Yençok:3 Kat Ticaret Alanı olarak plan notları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,466) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/481

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Karacaören Mahallesi, 116 ada, 322 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanına “Konaklama ve Günübirlik Tesisleri Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 38366,1) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/482

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 2572 ve 2574 parsellerin 1/25.000 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesine ait nazım imar planında Yüksek Öğretim Alanı olarak değiştirilmesi ve Yüksek Öğretim Alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının düzenlenmesi ile ilgili Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin imar planı teklifinde (PİN: NİP- 39053) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/483

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 282 ada, 2 parsele isabet eden Tır Parkı Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 24556,10) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/484

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 136 ada, 121 parsele isabet eden İbadet Alanına 136 ada, 123 ve 115 parselleri de ilave ederek yeniden düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 39062) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/485

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsele isabet eden Kültürel Tesis Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Hamidiye Öğrencileri Himaye Derneği’nin nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 24556,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/486

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada, 11 parsele isabet eden Park Alanı ve 510 ada, 107 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25836,3) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/487

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 289 ada, 1 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25836,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/488

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 161 ada 28, 43, 45, 48, 51, 53 ve 59 parsellerde koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile ilgili Konya PTT Başmüdürlüğü’nün (PİN: NİP- 25841,4) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/489

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 867 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park Alanı, Çömlekçi Mahallesi, 1724 ada ve güneyindeki Park Alanı, Cinler Mahallesi, 1459 ada ve güneyindeki Park Alanında imar planı değişikliği ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 25841,5) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.09.2019

Sayı   : 2019/490

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 151 parselin bir kısmının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 25841,6) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/491

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 416 parsele isabet eden Depolama Alanının Park ve Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 39056) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/492

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 218, 219, 220, 352, 6495 parseller ve 237 ada 1 ve 2 parselin düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 39057) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/493

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 9071, 4412, 4414, 4415, 9252, 9584, 9040, 4432, 8986, 9105, 4448, 4446, 4445, 4444, 4441, 9081, 9079, 9126, 9128, 8412 parsellerde Hüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinin (PİN: NİP- 24041,3) reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/494

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 983 ada, 7 parselin “Enerji Üretim Alanı (Biogaz Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Osman ÖRS’ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 39052) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/495

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Doğuş ve Akabe Mahalleri, 30947 ada, 1 parsel ve 32502 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanı, Park Alanı ve yaya yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,237) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/496

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 1235 ada, 5 parselin bir kısmının Üniversite Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25183,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/497

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 34 parselin çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifleri (PİN: NİP- 1093,299) Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/498

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42441 imar adasının kuzeyinde kalan Park Alanı içerisine Konut Alanı ayrılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-1093,301) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/499

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Ak ve Erenköy Mahalle sınırları içerisinde, imar planında yeni açılan Sultan Abdülhamidhan Caddesi’nin kanal ile kesiştiği kavşakta imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,300) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/500

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, tapunun Tuzlukçu/Pazar Mahallesi, 368 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerdeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın teklifi, (PİN: NİP-25844,1) T1-Ticaret Alanı (1 kat) olarak Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/501

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi sınırlarında bulunan “Sille (Köyiçi) Kentsel Sit Alanının; 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “ Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi ve iş ve işlemlerin yürütülmesi için Selçuklu Belediyesi’nin yetkilendirilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/502

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40713 ada, 5 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı (Özel Sosyal Tesis Alanı-Yatılı Kuran Kursu) değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,265) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/503

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.75, 2 kat 13x15 ebatlı blok ticaret (fırın) ve 3 kat 19x45 ebatlı blok ticaret alanı olarak, “Düğün Salonu Yapılamaz” plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 11454,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/504

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1047 ada, 2 parsel ve Yeni Mahallesi 1011 ada, 231 ve 233 parsele isabet eden alanda Ticaret, Konut, Park ve Otopark Alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde; yalnızca 1047 ada 2 parsel ve 1387 ada 5 parsel numaralı taşınmaz alanlara isabet eden alanların yeniden düzenlendiği şekliyle komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/505

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesi, Koru Mevkiinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 38798) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ticaret Alanlarının kaldırıldığı haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.09.2019

Sayı   : 2019/506

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Konevi Mahallesi’nde, 982 ada, 325 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Eski Stadyum Alanının) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,180) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/507

Meclis Kararı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Başkanlığımıza bağlı ilçe belediyelerinde yürütülen yapı ruhsatı işlemlerinde uyum ve koordinasyonun sağlanması amacı ile Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin değiştirilebilir hükümleri ile ilgili yapılaşma koşullarına yönelik olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2019 tarih ve 250 sayılı Meclis Kararının iptali ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 22 nci maddesinde belirtilen kullanım alanları ile birlikte parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşmaması şartı ile yönetmeliğin 22 nci maddesinin 1 inci bendinin (ç),(k) ve (l) alt bentlerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi, 

ç) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde öngörülen asgari sayıda ve alanda kapıcı dairesinin,

k) Bodrum katta bulunan, ilave kat görünümüne neden olmayan ve ait olduğu bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan konut, ticari ve sanayi kullanımlı bağımsız bölümlere ait depo amaçlı eklentilerin,

l) Üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin teraslarının, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat hollerinin, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evinin, kullanılan teras çatıların, bağlantılı olduğu bağımsız bölüm net alanının %20’sini aşmayan; kat bahçe-terasları ve balkonların,

Emsale dahil edilmemesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.09.2019

Sayı   : 2019/508

Meclis Kararı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın 15.05.2015 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararının "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" bölümünün iptal edilmesi ve İlçeler arasında zemin etüdü uygulama esasları ile ilgili uygulama birliğini sağlamak amacı için; "Konya ili sınırları içerisinde yer alan; 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) bendi gereğince hazırlanan Kırsal Yerleşim Alanlarında Tip Proje Uygulamalarında ve "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’na göre basit yapı olarak değerlendirilen Bina Önem Katsayısı 1, Bina Kullanım Sınıfı 3 olan ve bina yüksekliği 6.50 metreyi geçmeyen, bir parselde;

 • Yapı inşaat alanı 200 m² yi aşmayan müstakil tek meskenden oluşan konutlar,
 • Toplam yapı inşaat alanı 500 m²’yi aşmayan çardaklar, seralar,

 Yapı inşaat alanı 50 m²’yi aşmayan güvenlik kulübesi, tarımsal amaçlı depo, garajlar, müştemilatlar vb. basit yapılarda araştırma çukuru ile zemin etüdü yapılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.