1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/70

Hukuk Müşavirliği’nin Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde ekte belirtildiği şekliyle değişiklik yapılması hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/71

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde ekte belirtildiği şekliyle değişiklik yapılması hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/72

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde ekte belirtildiği şekliyle değişiklik yapılması hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/73

Uygulamanın aşağıda açıklanan şekliyle yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Elkart bayilerimize, 100 adetli paketler halinde tam Elkart internet üzerinden toplu olarak satılır.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/11/2018 tarih ve 2018/1078 sayılı kararında yer alan esaslar çerçevesinde, tahakkuk eden kart bedeline ait tahsilatlar bankacılık kartları ile internetten yapılır. Siparişler kargo ile gönderilir. Kargo masrafı idaremizce karşılanır.”

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/74

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince ekli listedeki kadroların ihdası ve kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/75

2019 yılında tam zamanlı 1 adet sözleşmeli personel çalıştırılması hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/76

Hafriyat Toprağı İnşaat / Yıkıntı Atıkları Depolama Sahalarında atık bertaraf ücreti hususu incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/77

Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada, 2 parselde bulunan taşınmaz üzerinde yapılacak olan “Ereğli Katı Atık Depolama Sahasında Oluşan Deponi Gazından Enerji Üretim Tesisi Kurulması ve İşletilmesi” işinin 20 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na istinaden ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/78

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi ve 75. maddesi (d) bendi gereği kamu kuruluşlarına bedelsiz devri için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Nitelik

2019 Eml. Rayiç Bedeli (TL)

Karatay

Fevzi Çakmak

34027

3

2.610.940,53

Arsa

73.680.741,76

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/79

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Nitelik

2019 Eml. Ver. Asg. Değeri (TL)

Selçuklu

Musalla Bağları

43539

1

3.999,25

Arsa

3.332.000,00

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/80

Meram İlçesi, 1 Mahalle Mahallesi, 982 ada, 325 parselde bulunan eski stadyumun Millet Bahçesi yapılması amacıyla Belediyemiz ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), her türlü resmi kurum, kuruluş ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/81

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 31527 ada, 1 parsel nolu taşınmaz, Karatay Belediyesi’nin 03.07.2017 tarih ve 62 sayılı meclis kararı ile Kültür Han yapılması amacıyla Belediyemize devrolmuştur. Protokolün iptali nedeniyle söz konusu taşınmazın Karatay Belediyesi’ne devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/82

Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 357 ada, 72 parsel (ifraz öncesi 67 parsel) nolu taşınmaz, Beyşehir Belediyesi’nin 10.08.2018 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile katlı otopark, ticari alan ve pazaryeri yapılması amacıyla Belediyemize devrolmuştur. Protokolün iptali nedeniyle söz konusu taşınmazın Beyşehir Belediyesi’ne devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/83

Belediyemize yapılacak 14.000,00 TL şartlı bağışın kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/84

Büyükşehir Belediyemiz ile Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Derbent kenti arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/85

Konya Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan Spor Konya Projesi kapsamında ilgili kurumlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/86

Toplu ulaşım, su ve otopark indirimleri ile ilgili verilen önerge teklif hakkında daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/238

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 103 ada, 3 parsele isabet eden belediye hizmet alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/239

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Bayafşar Mahallesi, 8532, 8533, 8534 ve 11422 parsellere isabet eden alanda enerji üretim tesisi ve arıtma tesisi (3 megavatt Biyokütleye Dayalı Enerji Üretim Tesisi) alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin de hazırlandığı şekli ile birlikte Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/240

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 167, 169, 190, 191 ve 195 parsellere isabet eden konut alanlarına yönelik üst ölçekli imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 8822,11) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :      19.06.2019

Sayı  : 2019/241

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 302 ada, 2, 3, 4 ve 7 parsellere isabet eden alanların çevresiyle birlikte yeniden düzenlenerek konut, ticaret, park alanı, trafo alanı ve otopark alanı planlanmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/242

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Baraj Mahallesi, 922 ada, 1 parsele isabet eden tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanına “Kar Amacı Gütmeyen Akaryakıt Satışı Yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 2021,25) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/243

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emirgazi İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.04.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde 1/5000 ölçekli Emirgazi revizyon nazım imar planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.06.2019

Sayı   : 2019/244

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 975 sayılı kararı ve Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 977 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesiyle onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşüldüğü Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlardan Cahı Mahallesi 979 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlara yönelik itirazın kabulü ile Orhangazi Mahallesi 2468 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlara yönelik itiraza ilişkin Ereğli Belediye Meclisi’nin red kararı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/245

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi sınırları içerisinde, Hacı Mütahir, Fatih Mahallerinde yol alanında kalan ve mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan Ziya Gökalp Mahallesi 1577 Ada 17 parsellerde bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik 4 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişiklikleri teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/246

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Balkı Mahallesi sınırları içerisinde Balkı - Başköy- Doğanhisar İl Yolu güzergâhında Kamulaştırma sınırına göre imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan değişikliği sınırlarının, kamulaştırma sınırından etkilenen ada kenarlarına ait yapı yaklaşma sınırları dikkate alınarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/247

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 24386 ada, 4 nolu parsele isabet eden konut alanı içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,408) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/248

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme Mahallesi, 32417 ada, 3 nolu parselin doğusunda park alanı içerisinde trafo alanının aynı park içerisinde kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1734,8) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/249

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 33490 ada, 1 nolu parsele isabet eden ticaret alanı ile 2 ve 3 nolu parsellere isabet eden konut alanı ve ticaret alanı arasındaki kademe hattının yerinin değiştirilerek 1 ve 3 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,409) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.06.2019

Sayı   : 2019/250

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, 65 ada, 32 parsele isabet eden ticaret alanında ebatlı blok işlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,56) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.06.2019

Sayı   : 2019/251

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D17A2C paftasına isabet eden 210 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde yan parsele bitişik olacak şekilde ölçülü blok işlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,58) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.06.2019

Sayı   : 2019/252

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D17B1C paftasına isabet eden park alanındaki trafonun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,59) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/253

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.08.2018 tarih ve 863 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşüldüğü 16.11.2018 tarih ve 1106 sayılı karar ile onaylı imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların görüşüldüğü 14.12.2018 tarih ve 1213 sayılı karar ile onaylı imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların görüşüldüğü, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2019 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlardan 808 ada 4 parsele ilişkin itirazın çevresi ile birlikte düzenlenmek üzere kabulü, 1597 ada 3 parsele ilişkin itirazın çevresi ile birlikte düzenlenmek üzere kabulünde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/254

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26390 ada, 6 nolu parsele “Ayrık nizam yapı adasında mevcut yoğunlukları geçmemek kaydıyla, 26390 ada 6 parselde planlı alanlar imar yönetmeliğinin parsel derinlik kriterleri aranmayacaktır.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,255) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/255

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22939 ada, 13 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2017 tarih ve 1192 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı-Fırın) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,256) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/256

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar ve Yenibahçe Mahalleleri’nde park alanları içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili 2 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,257) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/257

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 21076 ada, 7 parsele isabet eden resmi kurum alanının kuzeyinde imar yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,258) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/258

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 23542 ada, 7 parsele isabet eden konut alanının bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,259) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/259

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 183 nolu parsele isabet eden sanayi alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan E:0.45, TAKS:0.35, Yençok:31.00 m., yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,459) teklifi silolar için yapı yaklaşma mesafesinin 75 m. olarak düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/260

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 1907 ada, 58, 64, 65 ve 66 nolu parsellerin 2 kat ticaret alanı olan imarının, 24,40x35,60 ebatlı blok, Yençok: 2 kat ticaret alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,460) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/261

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28975 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun E:1.50, TAKS:0.40, Yençok:6 kat yapılaşma şartları ile özel sosyal tesis alanı, E:0.90, TAKS:0.30, Yençok:3 kat yapılaşma şartları ile sosyal tesis alanı ve cami alanının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte plan notu eklenerek çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN:UİP-311,451) teklifi “ - Ruhsat aşamasında Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşü alınacaktır. Cami alanının yol cephesinde (kuzey+batı) bahçe duvarları kaldırılacaktır.” plan notları ilavesi ve komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/262

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2360 parselde 2 ayrı alanda “Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” 7 metrelik yollar eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2308,91) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/263

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada, 500 parsele isabet eden sosyal tesis alan içerisine trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2308,90) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/264

İmar planı değişikliği itirazı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 372 ada, 8 nolu parsele ilişkin itirazın reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/265

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsele isabet eden soğuk hava deposu alanının sanayi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1511,51) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/266

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 47 ve 48 parsellere isabet eden konut ve ticaret + konut alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1511,52) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca, yapı yaklaşma mesafelerinin kuzey ve güney cephesinden 3 metre, doğu ve batı cephesinden 4 metre olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/267

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 348 ada, 13, 47, 48 ve 49 parsellere isabet eden konut ve ticaret + konut alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1511,50) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca, plan değişiklik sınırının ve blok kütlelerin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/268

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 414 ada, 45, 48 ve 89 parseller ile 970 ada, 36, 40 ve 43 parsellere isabet eden alanda imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1511,49) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/269

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 31570 ada ile 31574 ada arasında kalan park alanı içerisine cami alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/270

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescid Mahallesi, 30802 adaya isabet eden küçük sanayi alanında imar planı değişikliği ile ilgili teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/271

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi’nde, park alanı içerisine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/272

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi’nde, park alanı içerisine regülatör alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/273

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2593 ada, 3 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 1036 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (özel sosyal tesis alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/274

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada, 35 parselin tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili S.S. Altınekin Merkez Motorlu Araçlar Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nin imar planı (PİN: NİP- 38092) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.06.2019

Sayı   : 2019/275

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Bayafşar Mahallesinde, 220 ada, 15 parsele isabet eden “Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” (eski: 7255, 7256, 7257…7267; 7273, 7274…7280; 7306, 7307, 7308, 7310, 7322, 7324, 7421 ve 7284 sayılı parseller) arazi düzenlemesi ile belirlenen yeni parsel sınırları dikkate alınarak, bölgenin yol alanı ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Eti Alüminyum A.Ş.’nin imar planı (PİN: NİP- 38093) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/276

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi’nde, ana ulaşım aksında bulunan Yeniceoba-Güzelyayla yolu üzerinde orta refüj düzenlemesi yapılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 38162) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/277

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi’nde yapılan imar planı revizyonları ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/278

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi’nde, 154 kV Ereğli- Ulukışla Enerji İletim hattının 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın (PİN: NİP- 38094) nazım imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/279

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi’nde, rezerv yapı alanı olarak belirlenen, Tatlıcak Mahallesi, 215 parsel ve çevresinin sanayi tesis alanı olarak düzenlenmesi (PİN: NİP- 1091,224) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/280

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi’nde, rezerv yapı alanı olarak belirlenen, Fevziçakmak Mahallesi, 32943 ada, 1 parsel, 32942 ada, 1, 3 ve 4 parseller ve Tatlıcak Mahallesi, 872 parselin küçük sanayi alanı olarak düzenlenmesi (PİN: NİP- 1091,225) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/281

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yediler, Fevziçakmak ve Ulubatlıhasan Mahalleleri, 19067, 19068 ve 25639 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,218) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/282

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 33275 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden E:0.60, Taks: 0.30 Yençok: 12.00 m. kültürel tesis alanının bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesi ile 25027 ada, 8 parselin güneybatısındaki park alanının sosyal ve kültürel tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,220) teklifinde; 25027 ada, 8 parselin güneybatısında planlanan sosyal ve kültürel tesis alanının; E:0.90, Taks:0.30 Yençok. 3 kat olarak yapılaşma şartları değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/283

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1C ve M29A16C4B paftalara isabet eden alanda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 1091,221) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/284

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İstiklal ve Karaaslanüzümcü Mahalleleri sınırları içerisinde, Kanal Caddesi, Saraçoğlu Caddesi, Akkaya Caddesi ile Kudüm Sokak arasında kalan 5364 ve 5365 adalarda sınırları belirlenen alanda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 1091,219) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/285

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi’nde, Adliye ile Şehir Hastanesi arasına tramvay hattı güzergâhı ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,222) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/286

Koruma amaçlı imar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi’nde, 30 ada 61 parselde yer alan Mevlana Müzesi’nin kuzey ve kuzeydoğusunu çevreleyen bahçe duvarının yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planında sosyal kültürel tesis alanına isabet eden (SPA1) ada hattının kaydırılması ile ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/287

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsele isabet eden akaryakıt istasyonu alanının sanayi alanına dönüştürülmesi ile ilgili ÖZNALCILAR Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,223) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/288

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin, 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/81 Esas nolu ve 2019/202 sayılı kararına istinaden görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/289

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi Merkez Mahallelerinde, Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 3083 sayılı kanuna dair toplulaştırma çalışmaları kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın teklifinde (PİN: NİP- 25184,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/290

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin, 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1165 esas ve 2019/487 karar nolu kararına istinaden görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/291

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Kızılören Sarıtaş Mahallesi, 244 ada, 102 nolu parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Peyzaj Hiz. Taah. Tarım ve İnş. Ltd. Şti.’nin imar planı (PİN: NİP- 38095) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/292

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parsele isabet eden ticaret alanı ve konut alanının, ticaret ve akaryakıt alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali Cahit TEKİN’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,174) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/293

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahalleri’nde; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı meclis kararı ile onaylanan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda yapılan koruma amaçlı imar planlarına, II. İdare Mahkemesi’nin çeşitli esas sayılı numaralarla açılan davalara ilişkin hazırlanarak, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 212 sayılı meclis kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planlarına itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/294

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16077 ada, 1 parselin özel sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şemsi Tebrizi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN:NİP-1093,283) teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/295

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 13951 ada, 7 ve 8 parsellerin belediye hizmet alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,286) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/296

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada, 47 parsel ile 29263 ada, arasında kalan 50 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,287) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/297

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, rezerv yapı alanı olarak belirlenen, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42325 ada, 1 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişiklikleri teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/298

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, rezerv yapı alanı olarak belirlenen, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 2, 5, 19, 35 ve 61 parseller ve 29974 ada, 2 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar değişikliği (PİN: NİP- 1093,285) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/299

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parselde imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Seydişehir Kaymakamlığı’nın teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/300

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesi’nde, revizyon imar plan yapılması ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 38128) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/301

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 640 ada, 1 parsele isabet eden sosyal ve kültürel tesis alanının, eğitim tesisi alanı (Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 26286,8) yükseklik yapılaşma şartının Yençok: 5 Kat olarak yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/302

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 34027 ada, 3 parsele isabet eden küçük sanayi alanında imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,226) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/303

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39221, 39222, 39223, 39224 adalar ve 39225 ada, 1, 2 ve 3 parsel ve çevresine isabet eden eğitim alanı, konut alanı, park alanı, ibadet alanı ve otopark alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,175) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/304

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 1 nolu parsele isabet eden ağaçlandırılacak alanın tarım ve hayvancılık tesisi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinin (PİN: NİP- 26290,1) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/305

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 2217 adaya isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 7589,68) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.06.2019

Sayı   : 2019/306

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 317 ada, 9 parselde 1/100000 ve 1/25000 ölçekli imar planları yapılması ile ilgili Konya Şeker San. Tic. A.Ş.’nin (PİN: NİP- 37285) teklifinin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı, 1/100.000 ölçekli Konya-Karaman çevre düzeni planı değişikliği yapılması gerektiğinden; iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/307

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden belediye hizmet alanının bir kısmının resmi kurum alanı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 3462,18) teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planının da, kamu hizmet alanı (KHA) olarak düzenlendiği, parsel üzerinde ‘‘sınırlayıcı bahçe duvarı yapılmayacaktır.’’ şeklinde plan notunun eklendiği, emsalin: 0.30 yüksekliğin Yençok:4 kat olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/308

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5759 ada, 34 parsel ve çevresi ile ilgili MFT Turizm Giy. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,213) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/309

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 26006 ada, 2 parsele isabet eden alanda imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,215) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/310

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31203 ada, 2 parsele isabet eden fuar teşhir toplantı salonları spor tesisleri depolama vb. alanlarının, küçük sanayi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,217) tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/311

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden cami alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/312

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 3 parselin akaryakıt tesisi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 37289) tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/313

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare. Mahkemesi’nin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/314

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Parsana) Mahallesi, 13572 ada, 8 parsele bulunduğu alanda refüj düzenlemesini içeren Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2016 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin iptaline ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/197 sayılı kararının görüşülmesi teklifinin mahkeme kararı doğrultusunda bölgeye ilişkin trafik etkisine ilişkin teknik analiz ve araştırmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.06.2019

Sayı   : 2019/315

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,274) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 18.06.2019

Sayı   : 2019/316

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2017/1707 Esas nolu ve 2019/91 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Seydişehir ilçe merkezine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.