1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/39

23 Kasım 2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince İlçe İnsan Hakları Kuruluna Meram Meclis Üyesi Ahmet Samet BAYKARA’nın görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/40

Taşkent İlçe Belediyesinin 2019 Yılı Gelir Bütçesinin; 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımlarına 550.000,00 TL gelir karşılığında; 2019 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğüne 06 Sermaye Giderlerine (Düğün Salonu Bakım ve Onarımı, Çevre Düzenlemesi ve Makine Ekipman Alımı) 550.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/41

Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/42

 1. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının toplam 820.000,00 TL ödeneğinin 1. Hukuk Müşavirliğine,
 2. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının toplam 35.000.000,00 TL ödeneğinden, 20.000.000,00 TL'nin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ve 15.000.000,00 TL'nin de Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanlığına,
 3. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının toplam 6.240.000,00 TL ödeneğinin Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına,
 4. Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının toplam 3.690.000,00 TL ödeneğinin Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına,
 5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından 15.000.000,00 TL ödeneğinin Gençlik Spor ve Eğitim Dairesi Başkanlığına,
 6. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığının toplam 2.975.000,00 TL ödeneğinin Gençlik Spor ve Eğitim Dairesi Başkanlığına devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :      15.05.2019

Sayı  : 2019/43

KOSKİ Genel Müdürlüğü iştiraki Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Mavi Tünel HES Projesi kapsamında 25 MEGAVAT gücünde olan 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan Hidroelektrik santral için piyasalardaki döviz hareketleri ve muhtemel fiyat farkları nedeniyle İller Bankasından kullanacağı 30.000.000,00-TL (Otuzmilyontürklirası) krediye ilişkin düzenlenen kredilerin sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/44

Konya Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Konya Şube Başkanlığı arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/45

Ünvan ve dereceleri ile adedi yazılı kadroların 01.05.2019 tarihinden itibaren 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz ederiz.” denilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; Belediye Meclisinin 17.05.2019 günlü birleşiminde okunarak, müzakereye açılmış ve söz konusu raporun kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/46

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince ekli;

-2 adet (II) Sayılı Boş Kadro değişiklik Cetvellerindeki,

-(III) Sayılı Dolu Kadro değişiklik Cetvelindeki kadroların iptal ve ihdasının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/47

(I) Sayılı Cetveldeki Daire Başkanlıklarının kaldırılması,

(II) Sayılı Cetveldeki Şube Müdürlüklerinin kaldırılması;

(III) Sayılı Cetveldeki Şube Müdürlüklerinin kurulması;

(IV) Sayılı Cetveldeki Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinin isimlerinin değiştirilmesi;

(V) Sayılı Cetveldeki Şube Müdürlüklerinin Cetveldeki şekliyle Daire Başkanlıklarına bağlanması cetvelleri ile teşkilat şemasının değiştirilerek ekli cetvellerdeki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/48

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Gönüllü İtfaiyeciler için Dijital Destek (Digi Fire)" projesi kapsamında Romanya’da gerçekleştirilecek olan toplantıya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından İtfaiye Şube Müdürü Latif ERDOĞAN, İtfaiye Çavuşu Serkan DEMİREL ve Çavuş Memiş GEZER'in 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında görevlendirilmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/49

2019 yılı hususi otobüs kira bedelleri körüklü tip otobüs için 250 TL, solo tip otobüs için 200 TL, cenazeye tahsis otobüs için 100 TL olarak belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/50

Belediyemizce çalışmaları yürütülen Bisikletli Ulaşım Ana Planı’nın (BİSUAP) pilot bir uygulama olması, diğer kentlerimiz için örnek teşkil etmesi ve projeye destek sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya bağlı ilgili genel müdürlükleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/51

Kentin güneyindeki konut alanları ile kuzeydeki sanayi bölgelerine olan yolculuk hareketlerini karşılamak amacıyla, Konya kentsel yerleşim alanının ortasından geçen hızlı tren ile konvansiyonel hattına ait demiryolu koridorunun kentiçi ulaşımda yararlanılmak üzere yapılması düşünülen ve Ulaşım Ana Planında da öngörülen BANLİYÖ hattına ilişkin, TCDD ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/52

Büyükşehir Belediyemize ait 42 BA 271 plakalı midibüsün Saraybosna'da bulunan okullarının hizmetinde kullanılmak üzere Türkiye Maarif Vakfına bağışlanması, bağış işlemlerinin imza ve icra yetkisi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/53

 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 28.03.2019 tarih ve E.836581 sayılı yazısında yer alan aziz şehitlerimiz Şehit Süleyman ÇELİK ve Şehit Ömer TAŞAR isminin İmar uygulamasına göre açılacak cadde veya sokağa isim olarak verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 2. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.1999 tarih ve 59 sayılı kararı ile Şehit Ahmet DEĞERLİ olarak verilen sokak isminin; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 28.03.2019 tarih ve E.836581 sayılı yazısı ile Gazi Ahmet DEĞERLİ olarak değiştirilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 3. Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi ve Hacıkaymak Mahallesine isabet eden Şair Seyfi Sokak’ın genişlik ve uzunluk bakımından cadde özelliği taşıdığından Şair Seyfi Caddesi’ne dönüştürülmesi talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/54

Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11 nci 5 yıllık imar programına, aşağıda bilgileri yazılı kısmen imar yoluna kısmen de rekreasyon alanına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılmasının, ek program olarak alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Tahmini Kamulaştırma Bedeli (TL)

Selçuklu

Musalla Bağları

1663

3 ve 9

12.000.000

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/55

Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 194 ada, 5 parsel, Emiryavaşgel Sokak, 64/G numaralı ve Hacı Sokak 1/E ve 1/F numaralı dükkânların İl Sağlık Müdürlüğüne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve sağlık hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/56

Selçuklu İlçesi, Kılıçarslan Mahallesi, Adakale Caddesi No:65 adresinde; tapunun Mimarsinan Mahallesi, 28980 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı bulunan Özlem Camiinin, Belediyemize ait 5240/15897 hissesinin Selçuklu İlçe Müftülüğüne, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve camii yapılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/57

Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 124 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan hissemizin İl Jandarma Komutanlığına, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve jandarma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz, 25 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/58

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/59

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması amacıyla yapılması planlanan Yeni Motorlu Sanayi alanında bulunan hatların deplaseleri konusunda Belediyemiz ve TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/60

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması amacıyla yapılması planlanan Yeni Motorlu Sanayi alanında bulunan hatların deplaseleri konusunda Belediyemiz, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/61

Belediyemizin 12.06.2017 tarih ve 535 sayılı meclis kararına istinaden yapılan protokol gereği Kültür Han projesini yapmak üzere Belediyemize aktarılacak ödeneğin, Kültür Han projesinin iptal edilmesi nedeniyle Çatalhüyük Turizm Merkezi projesi uygulamalarında kullanılmak üzere Konya Valiliği ve diğer kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/62

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kimya Hatun Kadın Dayanışma Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/63

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/64

Yeni Kamyon Garajı inşaatı sırasında proje arsasından geçen BOTAŞ hattı konusunda alınacak tedbirler üzerine, Konya Büyükşehir Belediyesi ve BOTAŞ arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamı'na yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/65

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında, Alaaddin Bulvarında yer alan yapıların cephe rehabilitasyonunun yapılması ile ilgili olarak protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamı'na yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/66

Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/67

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen Haydi Bil Bakalım ve Haydi Konuş Bakalım yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile düzenlenecek Kudüs Programı için ekli listede isimleri bulunan kişilerin görevlendirilmeleri hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/68

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında; Konya Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Ürdün'de alacakları Arapça eğitimine destek olmak maksadıyla, ortak hizmet projesi yapılmasına ve bu amaçla ulaşım, iaşe, ibate ve eğitim ücretinin karşılanması hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/69

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin işletilmesi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere 31 İlçe Belediyeleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/3

"Üretime Destek, Topluma Kazanç Projesi" kapsamında Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne talepleri doğrultusunda gerekli desteğin sağlanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Belediyemiz arasında ortak projeler yapılabilmesi amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/4

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Yatırımları ve bu yatırımlara bağlı olarak bakım ve onarım çalışmalarının KOSKİ Genel Müdürlüğüne devredilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2019

Sayı   : 2019/181

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçe Merkezinde (Adsız Mahallesi), Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 17.08.2018 tarih ve 790 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, muhtelif yerlerde Akşehir İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında da değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2019

Sayı   : 2019/182

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 28 sayılı meclis kararı ile onaylanan (1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların onaylandığı) imar planına askı sürecinde yapılan 1080 ada 1 parsel ile 1081 ada 3 parsele ilişkin itirazların reddi ve Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı sürecinde yapılan itirazlardan;

 • 113 ada 20 parsel, 118 ada 39 parsel, 125 ada 21 parsel, 126 ada 31 parsel, 127 ada 18, 59, 86, 122, 126, 127, 247, 157, 158 ve 159 parseller, 132 ada 10 parsel, 133 ada 3 parsellere ilişkin itirazların DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda incelenerek reddi,
 • 130 ada 4 ve 25 parsel numaralı taşınmazlar arasından geçen yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin itirazın kısmen kabulü,
 • 127 ada 105 ve 106 parsellere ilişkin itirazın kabulü,
 • 115 ada 1 parsele ilişkin itirazın kısmen kabulü,
 • Akşehir Belediyesine ait itirazların kabulünde,

 “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/183

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 557 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanına “Belediye Hizmet Alanı içerisinde Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 8822,10) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/184

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 297 ada, 39 ve 40 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 8822,9) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, planlanan yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle; Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/185

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 71 ada, 24 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 25591,2) teklifinde ön bahçe mesafesinin 1,5 m, arka bahçe mesafesinin 2 m, yan bahçe mesafelerinin ise 5 m olarak değiştirildiği ve bu çekme mesafelerine uygun ölçülü bloğun düzenlendiği uygulama imar plan değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/186

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 588 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin ve ada kenarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 36759,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/187

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 437 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 36538,3) teklifinde; Trafo Alanı’nın, doğusunda bulunan ada kenarına kadar genişletildiği şekliyle, düzenlendiği uygulama imar plan değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/188

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 44, 45 ve 108 parsellere isabet eden alanda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar pan değişikliği (PİN: UİP- 1511,48) teklifi ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifleri Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/189

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 569 ada, 3, 4, 5 ve 6 parselleri içeren ve konut alanına imarlı olan yapı adasına ait ada kenarının mülkiyet sınırına çekildiği ve otopark düzenlemesi yapıldığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/190

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 2217 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 7589,68) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/191

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yavşançukuru Yaylasında 7 metrelik yaya yolunun düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/192

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellere isabet eden Konut Alanında E:0.50, Taks: 0.25, Hmax: 6.00 yapılaşma koşullarına sahip 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parseller ile Ayrık Nizam 4 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.00 yapılaşma koşullarına sahip 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasında bulunan kademe hattının kaldırılarak Konut Alanı olan alanda E:0.78, Taks: 0.25, Yençok: 4 Kat olarak yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1761,43) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/193

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18639 ada, 1 parsele isabet eden konut alanının TAKS:0.31 Emsal:2.12, Yençok:7 kat yapılaşma şartları korunarak kuzey cephesindeki 10 m çekme mesafesinin, 8 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,453) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/194

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18642 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının kuzeybatı ve güneybatı cephesindeki 10 m çekme mesafelerinin 5 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,454) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/195

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 24.01.2019 tarih ve 2992 sayılı yazısına istinaden, Bosnahersek Mahallesi, 42533 ada, 1 parselde 1 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği( PİN: UİP- 311,455) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/196

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 13.02.2019 tarih ve 5493 sayılı yazısına istinaden, Sille Mahallesi, 15449 ada, 6 parselin doğusunda bulunan park alanında trafo yeri düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,456) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/197

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 13.02.2019 tarih ve 5491 sayılı yazısına istinaden, Sille Mahallesi, 16199 ada, 5 parsele isabet eden park alanına 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,457) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/198

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 19.02.2019 tarih ve 6258 sayılı yazısına istinaden, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 8 parselde 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,458) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/199

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 332 ada, 8 parsele isabet eden İlkokul Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca E:1.30 Taks:0.40 Yençok: 4 Kat olacak şekilde yapılaşma şartları değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2019

Sayı   : 2019/200

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi, 1/25000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilmesi, muhtelif yerlerde 1/100000 ölçekli Konya İli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması ile 1/100000 ölçekli Konya Karaman Planlama Bölgesine ait 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında da değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin de onaylanmak üzere Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne iletilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2019

Sayı   : 2019/201

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çayyüzü Mahallesi, 250 ada, 270 ve 274 parsellere isabet eden Akaryakıt Satış İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hasçalışan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı (PİN: NİP- 37920) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/202

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, 8239 parsele isabet eden taşınmazın Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 37914) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/203

Koruma amaçlı İmar planına itiraz teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 235 ada, 8 parseli de içerisine alan, Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 519 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2019 tarih ve 5942 sayılı kararı ile de uygun görülen Koruma Amaçlı imar planına söz konusu parsel sahibi Rabia ÖZASLAN’ın itirazının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, talep Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/204

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 1989 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanın Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali AŞKIN’ın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25841,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/205

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 129 ada, 178 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Piramit Tarım Hayvancılık A.Ş. adına Osman ÖRS’ün imar planı (PİN: NİP- 37913) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2019

Sayı   : 2019/206

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 3691 parsele isabet eden Konut Alanının Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halkapınar Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25842,2) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/207

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 526 ada, 13 parsele isabet eden Ticaret+Konut Alanının Cami Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: NİP- 3462,19) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/208

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 56, 57 ve 117 adalara isabet eden Konut Alanı ve Eğitim Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesi’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25183,5) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/209

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinde, M31D02D3A, M31D02D3B, M31D02D3C, M31D02C4A ve M31D02C4D paftalara isabet eden alanda revizyon imar planı ile ilgili Karapınar Belediyesi’nin (PİN: NİP- 25183,6) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/210

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5759 ada, 34 parsel ve çevresi ile ilgili MFT Turizm Giy. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,213) tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/211

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 907 parsele ve 585 parselin bir kısmına isabet eden BHA (Kamyon Garajı ve Otopark Alanı) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/212

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21836 ada, 4, 5, 6, 7 parseller, 21838 ada, 1 parsel, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21841 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21845 ada, 7, 8, 9, 10 parseller, 21848 ada, 3, 4, 5, 6 parseller, 21849 ada, 2, 3, 4 parseller, 26006 ada, 2 parsele isabet eden alanda imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,215) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/213

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 25025 ada, 1 nolu parsele isabet eden Park ve Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,216) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/214

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31203 ada, 2 parsele isabet eden Fuar Teşhir Toplantı Salonları Spor Tesisleri Depolama vb. Alanlarının, Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,217) tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/215

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 25834 ada, 1 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının, 1998 ada, 6 parsele isabet eden Ağaçlandırılacak Alanına (Mezarlık Alanı) dâhil edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,214) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/216

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06D2B ve M29A06D2C paftalara isabet eden alanda yol aksının düzenlenmesi ve yakın çevre yapılaşma şartlarının ve yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/217

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi, 39133 ada, 1 parsele isabet eden Özel Sosyal Tesis Alanının (Kur’an Kursu) düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/218

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, 9091, 9092 parseller ve 225 ada, 3 parsellere isabet eden Kamu Hizmet Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Kenan Tolga BÜLBÜL’ün imar planı değişikliği (PİN: NİP- 36482,4) tekliflerinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/219

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, 3631, 3908, 9998, 10134 parsellerin, 142 ada 1, 2, 3 parsellerin, 144 ada 2 ve 3 parsellerin, 145 ada 1 parselin, 195 ada 1 parsellerin isabet ettiği imar adalarındaki ada kenar hatlarının Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesi talebinde bulunan Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 36482,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/220

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Bahçesaray Mahallesi, 863 parselin isabet ettiği yapı adasındaki ada kenar hatlarının Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesi talebinde bulunan Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 37921) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/221

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 555, 561, 971, 2609, 2617 ve 2620 parsellerin isabet ettiği imar adalarındaki ada kenar hatlarının Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamulaştırma sınırına göre düzenlenmesi talebinde bulunan Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 37922) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/222

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, 8864 parselin bulunduğu alana ilişkin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2019/94 sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,282) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/223

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Parsana) Mahallesi, 13572 ada, 8 parsele bulunduğu alanda refüj düzenlemesini içeren Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2016 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin iptaline ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/197 sayılı kararının görüşülmesi teklifinin mahkeme kararı doğrultusunda bölgeye ilişkin trafik etkisine ilişkin teknik analiz ve araştırmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/224

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere isabet eden Sanayi ve Ticaret Alanlarının Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bera Holding adına Erol KAYA ve Haşim ŞAHİN’ in imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,280) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/225

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18172 ada, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde Dini Tesis Alanı (Kur’an Kursu) düzenlenmesi ile ilgili Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi’nin imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,281) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği haliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2019

Sayı   : 2019/226

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya 1. İdare Mahkemesinin 2017/1707 Esas nolu ve 2019/91 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Seydişehir ilçe merkezine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/227

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 641 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Sağlık Tesisi alanının Resmi Kurum Alanı ve Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesi’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25183,7) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/228

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, Konya Teknik Üniversite Alanı düzenlemesi ile ilgili imar planları ve değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/229

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, 176 ada, 98 ve 103 parsellerdeki 3. Etap Toplu Konut Alanında imar planı değişikliği ile ilgili Akören Belediye Başkanlığı tekliflerinde (PİN: NİP- 24040,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/230

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 317 ada, 9 parselde 1/100000 ve 1/25000 ölçekli imar planları yapılması ile ilgili Konya Şeker San. Tic. A.Ş.’nin (PİN: NİP- 37285) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/231

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Resmi Kurum Alanı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 3462,18) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/232

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Takımcı Tarım Ürünlerinin imar plan değişikliği (PİN: NİP-4291,4) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/233

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/234

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 3 parselin Akaryakıt Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 37289) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/235

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Yenice Mahallelerinde, 40301 ada, 1 parsel, 40302 ada, 2 ve 3 parseller, 40304 ada, 1 ve 2 parseller, 40305 ada, 2 ve 3 parseller, 40306 ada, 1 ve 2 parsellere (Eski: 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller) ilişkin 1. İdare Mahkemesinin 2017/1076 Esas nolu ve 2018/1227 sayılı kararına istinaden imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.05.2019

Sayı   : 2019/236

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare. Mahkemesi’nin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2019

Sayı   : 2019/237

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,274) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.