1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.04.2019

Sayı    : 2019/180

Meclis Kararı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar geçen süreçte uygulanmak ve yapı ruhsatına esas proje kontrollerinde eş güdüm ve koordinasyonun sağlanması amacı ile 1/5000’lik Nazım İmar Planı Notlarına, 1/1000’lik Uygulama İmar Planlarında uygulanmasına esas olmak üzere yapılaşma koşullarına yönelik plan notu eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.