15 Nisan 2019 Karar Özeti

BİRİNCİ OTURUM GÜNDEMİ:

 1. Meclis 1 nci ve 2 nci Başkan Vekili seçimi yapılmıştır.
 2. Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri seçimi yapılmıştır.
 3. Belediye Encümen Üyeleri seçimi yapılmıştır.
 4. İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi yapılmıştır.

 

İKİNCİ OTURUM GÜNDEMİ:

 1. Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi yapılmıştır.
 2. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılmıştır.
 3. Konya Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılmıştır.
 4. Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılmıştır.
 5. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçimi yapılmıştır.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 7. Meclis Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 8. “Konya Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliklerin kabulüne dair teklifin aynen kabulüne,
 9. Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarına, yapılaşma koşullarına yönelik plan notu eklenmesine dair teklifin tetkik edilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
 10. Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli taşınmazın yıkım işlemleri için Belediyemiz ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 11. 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur.
 12. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne.

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM GÜNDEMİ:

 1. Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarına, yapılaşma koşullarına yönelik plan notu eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18:45’te son verilmiştir.