BİRİNCİ OTURUM GÜNDEMİ: (Saat: 17:00)

 1. Meclis 1 nci ve 2 nci Başkan Vekili seçimi,
 2. Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri seçimi,
 3. Belediye Encümen Üyeleri seçimi,
 4. İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi.

İKİNCİ OTURUM GÜNDEMİ: (Saat: 17:30)

15.03.2019 tarihli birleşime ait Meclis müzakere ve karar zabtının oylanması.

 1. Tarihi Kentler Birliğine üye seçilmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçilmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Konya Belediyeler Birliğine üye seçilmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine üye seçilmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçilmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Meclis Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. “Konya Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliklerin kabulüne dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarına, yapılaşma koşullarına yönelik plan notu eklenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli taşınmazın yıkım işlemleri için Belediyemiz ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. 2018 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 12. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.