1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/32

Karapınar Belediyesinin, ilçenin Çetmi ve Pınarbaşı Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili 05.03.2019 tarih ve 25 sayılı meclis kararına istinaden; söz konusu meclis kararında belirtilen mahalle, ada-parseller ile sınırlı alanların ve sınır krokisi, koordinat listesi, rapor ve eklerinin onaylanarak Çetmi ve Pınarbaşı Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan sınırlarının 5393 sayılı Kanunun 69. ve 73. maddeleri gereği Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak onaylanması; iş ve işlemlerin yürütülmesi için Karapınar Belediyesinin yetkilendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/33

Karatay Belediyesinin 11'inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 06.02.2019 tarih ve 11 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/34

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 9282 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan, 40 ve 41 bağımsız bölüm nolu taşınmazların, Sarayönü Belediyesine ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi, ve belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/35

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/36

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından “Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi” kapsamında Bozkır İlçesinde yapılan mezbahanenin işletme ve işlettirme hakkının Bozkır Belediyesine devredilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/37

“SUFİSİN” Sufi Sinema Günleri programının Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/38

Belediyemiz ile Beyşehir Belediyesi  arasında Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi sınırları içerisinde Millet Bahçesi yapılması amacıyla  5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.03.2019

Sayı    : 2019/4

Akıllı Geri Dönüşüm İstasyonlarına bırakılan 0,33 – 1,5 lt arası pet şişeler için şişe başına 3 (ÜÇ) krş., 0,33 – 0,50 lt arası alüminyum kutular için kutu başına 5 (BEŞ) krş. fiyat belirlenmesi ve ELKART sistemi ile entegrasyonu yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/116

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 866 ada, 4 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarih ve 1178 sayılı meclis kararı ile Eğitim Alanı (Özel Anaokulu) olarak onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 111,107) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/117

Beyşehir İlçesi, Müftü ve Bahçelievler Mahallerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 572 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı (3. ve 4. Etap) ile Yeni, Hamidiye, Hacıakif ve Beytepe Mahallerinin bir kısmında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 994 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar Planına (5. ve 6. Etap) askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Müftü Mahallesi, 751 Ada, 41 Parselde yer alan Akaryakıt İstasyonu Alanı’nın parsel sınırına kaydırılması yönündeki itirazın kabulü,

Müftü Mahallesi, 776 Ada 1, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Parseldeki plan kararına yapılan itirazın, yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlendiği haliyle kısmen kabulü,

Hamidiye Mahallesi, 474 Ada, 7 ve 8 Parselin revizyon öncesindeki planlandığı haliyle düzenlenmesini gerektiren itirazın kabulü,

İçerişehir Mahallesi, 190 Ada, 487 Parseldeki itirazın düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü,

Müftü Mahallesi, 1016 Ada, 10 Parsele isabet eden yol düzenlemesinin yeniden yapılması yönündeki itirazın kabulü,

Müftü Mahallesi, 730 Ada, 7 ve 8 Parsellerde blok işlenmesi yönündeki itirazın düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü,

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün 16.01.2019 tarih ve E.14469 Sayılı yazısı ekinde yer alan kamulaştırma sınırının plana işlenmesinin kabulü,

Müftü Mahallesi, 991 Ada, 13 Parsel numaralı taşınmazda Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 851 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliğinin işlenmesi yönündeki itirazın kabulü,

İçerişehir Mahallesi, 188 Ada 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 ve 438 Parsellerdeki itirazın düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü,

Müftü Mahallesi, 646 Ada, 70 Parseldeki itiraza istinaden park alanının kaldırılmasının plan bütünlüğü açısından uygun olmaması nedeniyle taşınmazda Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) niteliğinde %40 kesintili olarak düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü,

Müftü Mahallesi, 725 Ada, 7 ve 8 Parsellerdeki itirazın düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü,

Hacıakif Mahallesi, 375 Ada, 39 ve 40 Parsellerin revizyon öncesindeki planlandığı haliyle düzenlenmesi yönündeki Beyşehir Belediye Meclisinin teklifinin kabulü,

Hamidiye Mahallesi, 1067 Ada, 1 Parselde, taşınmazın maliklerinden Selim CANPOLAT’ın dilekçesine istinaden yapılan düzenlemenin kabulü;

1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda 20 metre olarak planlanan ancak 1/1.000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 22 metre olarak düzenlenmiş olan yol akslarının 1/5.000 ölçekli plana uygun olacak şekilde 20 metre olarak düzenlenmesini gerektiren itirazların kabulü,

Diğer tüm itirazların red edilmesi,

İtirazlara yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihtiyaç olan alanlarda “Etaplama Sınırı” (18. Madde uygulama alanı) belirlenmesi,

Kabul edilen itirazlar neticesinde 1/1.000 ölçekli planlarda yapılan değişikliklere göre gereken yerlerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/118

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 1099 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresince yapılan itirazlar görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

İçeriçumra Mahallesi, 485 ada, 6 nolu parselde hastane alanında 15m olan çekme mesafesinin 10m’ye düşürülmesi ve yüksekliğe ilişkin talep, H=18.50m olarak düzeltilerek uygun,

Diğer tüm itirazların reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/119

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 859 sayılı kararı ile onaylanan, Hamidiye, Hıdırlık, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/120

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 268 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazların değerlendirmeler sonucunda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 978 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/121

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 131 ada 16 (eski 0/1081) parselden geçen 50 metrelik karayolunun 65 metreye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/122

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, Ticaret Alanına isabet eden, 338 ada, 34 parselin bulunduğu imar adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 7589,53) teklifi, Komisyonumuzca yapılaşma şartlarının Bitişik Nizam, Emsal: 1.20, Taks:0.30, Yençok: 4 Kat olarak düzeltildiği şekliye değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/123

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilçe belediyesinden gelen “kulu ilçe merkezinde, imar planı içerisinde bazı caddelere cepheli konut alanlarının zemin kat ve bodrum katların ticaret olarak kullanılması hususunun görüşülmesi” teklifinin (PİN: UİP- 2709,54); Kulu İlçe Merkezinde, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında; sınırları iş bu meclis kararının eki olan imar planlarında gösterilen Konut+Ticaret olan karma kullanım alanlarının yalnızca konut alanı olarak düzenlenmesi, yine sınırları iş bu meclis kararının eki olan imar planlarında gösterilen 10 m ve üzeri yollara cepheli konut alanlarının zemin katında ticaret yapılabileceği olarak düzeltildiği şekli ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/124

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40870 ada, 2 parsel ve 40869 ada 1 parseller içerisinden geçen yaya yolunun düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 615,249) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/125

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27543 ada, 2 parsel ile 27542 ada, 15, 16 ve 24 parseller ve çevresinde mülkiyetlerin çakışması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,254) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/126

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Ak Mahallesi sınırları içinde, Kelebekler Vadisi’nin karşısında bulunan yaklaşık 7 ha’lık alanın Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Altyapı Alanı) olarak düzenlenmesine ilişkin 12.05.2017 tarih ve 480 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının Konya 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmesi neticesinde dava konusu alana ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,445) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıda iken plana itiraz edildiği ve yapılan itiraz Komisyonumuzca uygun görüldüğünden bu doğrultuda 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Selçuklu Belediye Meclisi’nin 09.01.2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, itirazın değerlendirilmesi sonucu hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür. Ayrıca Konya 1. İdare Mahkemesi’nin kararı içeriğinde belirtilen Belediye Hizmet Alanlarına yönelik işlevlerin detaylandırılması ve bölgede belediyesince yapılacak projeler belirleninceye kadar belirlenen alanda yapılaşmanın durdurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/127

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 15459 ada, 7 parselin yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan, 23x27 ebatlı blok 4 kat konut alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,447) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/128

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2018 tarih ve 766 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak ticaret alanının E:0.80 TAKS:0.40 Yençok:2 kat yapılaşma şartları ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311.450) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/129

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.01.2019 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan uygun olarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanının yapılaşma şartları ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311.452) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca plan notlarının yeniden düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/130

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin yapılaşma şartlarının E:1.43, Yençok:10 Kat, TAKS:0,25 olarak plan notları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği (PİN: UİP- 311.443) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/131

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, (Büyükşehir Belediyesi) Akören, Çumra, Ereğli, Karapınar, Meram ve Seydişehir İlçe sınırları içerisinde yer alan 380 kW Adana-Seydişehir Enerji İletim hattının 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ve hat üzerindeki muhtelif yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında değişiklik yapılması ile ilgili TEİAŞ Genel Müdürlüğünün imar planı (PİN: NİP- 37282) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/132

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 218 ada, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 ve 18 parsellere isabet eden taşınmaz alanların yeniden düzenlenerek Minibüs Garajı, Otopark, Meydan ve Konut Alanı olarak İbrahim BAYGIN’ın 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği yapılması ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılması ile ilgili ( PİN: NİP- 37283) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/133

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1032 ada, 1, 2, 3 parseller, 1033 ada, 3, 6, 7 parseller, 1509 ada, 1 parsel, 1516 ada 56 ve 62 parsellerin çevresi ile birlikte imar plan değişikliği yapılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinin, parsellerin kuzey cephesindeki ve güney cephesindeki yollarla birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/134

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, 176 ada, 98 ve 103 parsellerdeki 3. Etap Toplu Konut Alanında imar planı değişikliği ile ilgili Akören Belediye Başkanlığı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/135

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesinde, Bozkır-Seydişehir Yolu batısındaki belirlenen taşınmaz alanlarda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Tesisleri Alanı) düzenlenmesine ilişkin imar planı hazırlanması ve önceki planlanan taşınmaz alanlarda imar plan değişikliğinin yapılması ile ilgili (PİN: NİP- 37287) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/136

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 167, 169, 190, 191 ve 195 parsellere isabet eden Konut Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili İlyas Keklik’ in ve Sınırlı Sorumlu Belinay Konut Yapı Kooperatifi adına Yalçın Gürbüz’ün 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 26287,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/137

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alıssa Mahallesi, 169 ada, 38 ve 39 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili YNS Yatırım ve Elektrik Enerji A.Ş.’nın imar planı (PİN: NİP- 37284) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/138

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 317 ada, 9 parselde 1/100000 ve 1/25000 ölçekli imar planları yapılması ile ilgili Konya Şeker San. Tic. A.Ş.’nin (PİN: NİP- 37285) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/139

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahallesi, 897, 907, 925, 926, 927 ve 2720 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: NİP- 4204,21) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, sağlık tesisinin park tarafına doğru kaydırıldığı, imar uygulamasına ait 18. Madde uygulama sınırının planlara işlendiği ve ‘‘18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama sınırı içerisinde ruhsatlandırma işlemlerine geçilemez’’ plan notu eklendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/140

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 25203 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanı, Otopark ve Park Alanı düzenlenmesi ile ilgili S.S. Selman Kent K.Y.K.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı (PİN: NİP- 1091,210) değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/141

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/142

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2319 ada, 3 parsele isabet eden Askeri Alanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca, plan notlarının eklendiği; fonksiyonların, ada derinlikleri, yol genişliklerinin, yapılanma şartlarının ve donatıların yeniden düzenlendiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/143

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32881 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ve plan notunun eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,212) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/144

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 3 parselin Akaryakıt Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 37289) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/145

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, 895 parsele isabet eden LPG Satış İstasyonunun; Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak, kara yolu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Veli Korkmaz Pet. Köm. İnş. Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/146

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 984 ada, 16 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanın Beton Santrali Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İsmail AYDEMİR’in 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan (PİN: NİP- 25184,2) değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/147

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Ömeranlı/Camikebir Mahallesi, 369 ada, 1 parselin isabet ettiği plan değişikliğine konu park alanının rekreasyon alanına dönüştürülmesi ile ilgili Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (PİN: NİP- 25184,1) tekliflerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/148

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet DUTKUN’un imar planı değişikliği teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/149

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dereaşıklar Mahallesi, 40055 ada 38 parsel ile ilgili, Konya Bölge İdari Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 2017/312 Esas ve 2018/1809 kararı doğrultusunda, usulen eksiklik olan ilgili kurum görüşü alınmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın Üniversite Alanında (Kampüs İçerisinde) yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla plan notu konulması talebi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 768 sayılı kararı ile onaylanmış olması ve ilgili parselin öğrencilerin yürüme mesafesi içinde sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlara uzak olması, çevresinde bu anlamda imara açılabilecek mekânların olmaması, alt yapı hizmetlerinin götürülebilmesi açısından maliyeti yüksek bir yerde olması nedeniyle bahse konu parselin ilgili bölgede toplu ulaşıma yönelik otobüs hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu sevk ve idarenin yapılmasını içeren kamuya ait bir mülkiyete ihtiyaç duyulması nedeniyle, Belediye Hizmet Alanı (Otobüs Hareket Merkezi) olarak düzenlenmesinde (PİN: NİP- 1092,169) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/150

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22977 ada, 4 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.03.2018 tarih ve 300 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz (PİN: NİP- 1092,170) Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle kısmen uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/151

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21018 ada, 1 parsel, 21025 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin I. İdare Mahkemesinin 2018/226 esas ile 2018/1188 sayılı kararı doğrultusunda, usulen eksiklik olarak belirtilen, Vakıflar Bölge Müdürlüğü görüşü alınmış olup, bu görüş çerçevesinde söz konusu parsel ve çevresinin Eğitim Alanı ve Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesinde (PİN: NİP- 1092,171) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/152

Teklif ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesinde, 3357758 erişim numaralı (201800026 Ruhsat numaralı) II- B grubu Maden Sahasının Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2014 tarih ve 780 sayılı meclis kararı ile belirlenen “Madencilik Faaliyetlerinin yapılamayacağı Alanlar”dan çıkartılması ile ilgili MRT Maden San. ve Tic A.Ş.’nin tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/153

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15590 ada, 2 parsel ve çevresinde imar uygulama sınırı belirlenerek “İmar uygulamalarında yasal yetki ve sorumluluk ilçe belediyesi encümenindedir.” Plan notu ilavesiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/154

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42454 ada, 1 parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 02.12.2016 tarih ve 1227 sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin iptaline ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesinin 2017/683 Esas ve 2018/1516 kararının görüşülmesi neticesinde söz konusu parselin taşınmaz maliklerinin menfaatleri de dikkate alınarak bölgenin de ihtiyacı doğrultusunda özel sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/155

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 23962 ada, 6 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,279) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/156

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15300 ada, 1 parselin güneyinde kalan Park Alanı (Leylekli Park) içerisine Sosyal Tesis Alanı ayrılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,278) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/157

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20426 ada 11 parsele isabet eden alanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ve plan notu eklendiği şekli ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/158

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Ahmet TURAN’ın itirazı dikkate alınarak yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/159

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu ve Meram İlçeleri sınırları içerisinde, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahallerinde; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda yapılan Koruma Amaçlı İmar Planlarına, II. İdare Mahkemesinin çeşitli esas sayılı numaralarla açılan davalara ilişkin verilen iptal kararlarının görüşülmesi teklifinde; ilgili mahkeme iptal kararlarının gereği olan kurum görüşlerinin, mahkeme kararlarından sonra alınarak yerine getirilmiş olması nedeni ile ilgili alanda dava konusu Koruma Amaçlı İmar Planlarının; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2017 tarih ve 4958 sayılı kararında belirtilen hususlara uygun olarak, aynen korunarak yeniden onaylanması tekliflerinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/160

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesinde yol ve otopark alanında kalan 34 ada, 1 parselde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1038,87) teklifinde kaldırıma isabet Trafo alanının bitişiğindeki Park alanı içerisinde uygun bir noktaya taşınmasına yönelik düzenlemenin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla; Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.03.2019

Sayı    : 2019/161

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32879 ada, 1 parselin doğusunda kalan Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 2735,11) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.03.2019

Sayı    : 2019/162

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde, Park Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,251) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/163

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Ladikli Mahallesinde, Otopark Alanı içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,252) teklifi, komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.03.2019

Sayı    : 2019/164

Meclis Kararı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2019 tarih ve 106 sayılı Meclis Kararının ilk maddesinin;

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılış izni uygun görülen, Konya Tarihi Kent Merkezi sınırları içerisinde yer alan ve konut dışı fonksiyona sahip yapı kullanma izin belgesi bulunan özel eğitim tesisleri (okullar) ile Konya il genelinde daha önceki tarihlerde eğitim faaliyetine esas yangın raporu almış olan eğitim tesislerine, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 01.09.2019 tarihine kadar itfaiye raporunun düzenlenmesi, olarak değiştirilmesi,

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/165

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 32848 ada, 1 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Nur Kız Kuran Kursu Yap. Yaş. Derneği’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,211) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/166

Koruma amaçlı imar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, yürürlükte olan Koruma Amaçlı İmar Planının ve plan uygulama koşullarının Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları (681 nolu ilke kararı) doğrultusunda düzenlenmesi, gerekli görülen yerlerde revize edilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/167

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, 28513 ada, 10 ve 11 parsellerin Anaokulu ve İlkokul olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/168

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 28979 ada, 18 ve 19 parsellerde Ortaokul Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/169

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 180 ada, 42 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 997 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Sanayi Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: UİP- 35965) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/170

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.30, Taks: 0.30, Yençok: 15.50 m. olan yapılaşma şartlarının E: 0.60, Taks: 0.60, Yençok: 15.00 m. olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 11454,1) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/171

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Yençok: 7.00 m., Min. İfraz: 10.000 m² olan yapılaşma şartlarının E: 0.60, Taks: 0.50, Yençok: 10.00 m., Min. İfraz: 10.000 m² olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,391) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/172

Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen ancak teknik çizim ve askı süreçleri mekânsal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle;

Söz konusu meclis kararları ile onaylanan imar plan ve plan değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2019 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan “İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliğinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esaslar”ın 1. Maddesinde geçen “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen ve 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi uyarınca onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 30 gün süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmesi gerekmektedir. Aksi halde imar planları veya plan değişiklikleri veya plan revizyonları ortada kesin ve uygulanabilir bir işlem olmadığı için yürürlüğe konulamayacaktır.” madde hükmüne istinaden yürürlüğe girmemekle birlikte söz konusu imar planlarının ve plan değişikliklerinin onay tarihinden önceki plan kararlarının devamı ve tekliflerin ilgililerine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/173

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Resmi Kurum Alanı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 3462,18) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/174

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Takımcı Tarım Ürünlerinin imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP-4291,4) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.03.2019

Sayı    : 2019/175

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde kalan, ana ulaşım arterlerinden Ankara yolunun yol kapasitesinin etkin kullanılması, gelecekte oluşacak trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak; sürekliliğin sağlanmasına yönelik, Ankara yolu güzergahı servis yolu ve devamındaki ulaşım yollarının düzenlenmesi projesine ilişkin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP-1091,202) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/176

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Yenice Mahallelerinde, 40301 ada, 1 parsel, 40302 ada, 2 ve 3 parseller, 40304 ada, 1 ve 2 parseller, 40305 ada, 2 ve 3 parseller, 40306 ada, 1 ve 2 parsellere (Eski: 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller) ilişkin 1. İdare Mahkemesinin 2017/1076 Esas nolu ve 2018/1227 sayılı kararına istinaden imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/177

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare. Mahkemesinin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/178

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28350 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden konut alanının güneyindeki park alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Samet TOZAN’ın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,273) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.03.2019

Sayı    : 2019/179

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,274) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.