1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/20

Büyükşehir Belediyemiz ile Vietnam’ın Hue şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/21

Selçuklu İlçesi, Musalla Mezarlığı içerisinde, Mürşit Pınar Camii yanında bulunan; Meclisimizin 18.02.2011 tarih ve 63 sayılı kararı ile Polis Şehitliği olarak tahsis edilen Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, 996 ada, 104 parsel numaralı taşınmazın, ekli krokide belirtilen 1450 m²’sinin 12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şehitlik Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/22

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

PARK VE YOLDA KALAN TAŞINMAZLAR

No

Tapu Mahallesi

Ada

Parsel

Alan

Nitelik

1

Küçükihsaniye

1331

10

349,00

Bahçeli biri kargir biri kerpiç iki ev

2

10 mahalle

885

126

512,00

Tarla

3

10 mahalle

885

127

800,00

Ayrı ayrı 3 takım kargir ev

4

Dikilitaş

0

1036

1840,00

Arsa

5

Dikilitaş

13876

6

3398,14

Arsa

6

Işık

3468

341

3627,00

Arsa

7

10 mahalle

481

5

908,00

Tarla

8

Işık

1022

183

4590,10

Tarla

9

Dumlupınar

29132

1

5432,82

Arsa

10

Aşağıpınarbaşı

29882

20

4559,49

Tarla

11

Sille

22175

11

1271,00

Arsa

TOPLAM ALAN

27287,55

 
 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/23

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listedeki parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

Selçuklu

Sille

43111

4

44825,16

Karatay

Hacı Yusuf Mescit

2318

24

26197,86

Karatay

Büyük Sinan

1532

128

40525,86

Karatay

Büyük Sinan

1532

129

8980,61

Karatay

Fevzi Çakmak

31204

2

27613,01

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca şehrimizin; Selçuklu İlçesi, Ardıçlı (Akademi) Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Ardıçlı Mahallesi, 646 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında yapılacak imar planı ve uygulaması ile oluşturulacak alanda 'Konya Merkez Ardıçlı Toplu Konut' projesi yapılması; bu bağlamda projenin yapımı, yapım şekli, mahal listesi, satışlar, talep alma ve değerlendirme organizasyonlarının yapılması gibi projeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında ilgili Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve her türlü kurum, kuruluş ile protokol yapılabilmesi ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/25

Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Meram ilçesi, 1 Mahalle (Şeyh Sadrettin) 2635ada, 212, 43 ve 29 parsel numaralı, önceden Hava Hastanesi olarak kullanılan Bakanlığa tahsisli taşınmazların; Belediyemizce, şehrimizin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek amacıyla kullanımına ve tahsisine ilişkin hükümleri kapsayan protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/26

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 2653 ada, 36 parsel numaralı taşınmaz, Devir Tasfiye Komisyonunun 2014/228 sayılı kararı gereği ekli krokide A ile gösterilen kısmı 04.10.2032 tarihine kadar Öğretmenevi olarak kullanılmak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli kalmak kaydıyla B ile gösterilen kısmı ise Belediyemiz tasarrufuna bırakılarak devir olmuştur.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün talebine istinaden söz konusu taşınmazın krokide B ile işaretli 2425 m²'lik kısmının (tescilli eski Gazi İ.Ö.O. ve bahçesinin) ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması devredilmemesi, Rektörlük hizmetleri, eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerin verileceği hizmet binası olarak kullanılması şartıyla Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği 13.08.2048 tarihine kadar bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/27

“Konya Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/28

İmar planı bulunmayıp halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılan Meram İlçesi, Erenkaya Mahallesi, 101 ada, 19 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/1

Teklifin yeniden incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/2

Madeni yağ üretim tesisleri hakkında 5216 sayılı yasanın Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi kapsamında aşağıda belirtilen şekilde düzenleyici kuralların getirilmesi;

 1. Yeni yapılacak madeni yağ tesisleri imar planında sanayi alanına isabet eden alanlarda kurulacak,
 2. Yeni kurulacak tesislerin tank yerleşimleri, imar planındaki yapı yaklaşma ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Ek-12/C Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri çizelgesinde belirtilen asgari emniyet mesafelerine uymak şartıyla tesis bahçesinde konuşlandırılabilecek ve fabrika binası içerisinde en fazla 200.000 lt. kapasitesini aşmayacak,
 3. Yeni kurulacak tesisler bağımsız ve ayrık nizamda tek parsel içinde müstakil binalarda açılmış olacak, Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan tesisler için ayrık nizamda tek parsel içinde müstakil binalarda olma şartı aranmayacak,
 4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan ve ayrık nizamda tek parsel içinde müstakil binada faaliyet göstermeyen tesisler devir edilemez,

hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/3

Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri (Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisleri) hakkında 5216 sayılı yasanın Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi kapsamında aşağıda belirtilen şekilde düzenleyici kuralların getirilmesi;

 1. Yeni kurulacak evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri (Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisleri) imar planında sanayi alanına isabet eden alanlarda kurulacak ve “Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisleri yapılabilir” ibaresi imar planı kararlarında veya plan notlarında yer alacak,
 2. Yeni kurulacak tesisler bağımsız ve ayrık nizamda tek parsel içinde müstakil binalarda açılmış olacak, Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan tesisler için ayrık nizamda tek parsel içinde müstakil binalarda olma şartı aranmaz,
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan ve ayrık nizamda tek parsel içinde müstakil binada faaliyet göstermeyen tesisler devir edilemez,

hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/29

2019 yılında düzenlenmesi tasarlanan 4.Sosyal Bilimler Makale Yarışmasının Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenmesi, (Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe, Dil ve Edebiyat, Din ve Ahlak, Coğrafya-Tarih, Ekonomi, Medya ve İletişim) 6 dalda yapılması ve verilecek ödüller; sırasıyla her bir dalda Birincilere: 4.000 TL, İkincileri: 3.000 TL, Üçüncülere: 2.000 TL ve Mansiyon ödülü: 1.000 TL verilmesi ayrıca her bir dalda dereceye giren makalelere danışmanlık yapan öğretmenlere 1.500 TL ödül verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/30

Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/31

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi (ANSEM) ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.02.2019

Sayı   : 2019/64

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılış izni uygun görülen, Konya Tarihi Kent Merkezi sınırları içerisinde yer alan ve konut dışı fonksiyona sahip yapı kullanma izin belgesi bulunan özel eğitim tesislerine (okullar), Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında  İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 01.09.2019 tarihine kadar itfaiye raporunun düzenlenmesi,

Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına;

İmar planlarında donatı alanlarına ve ibadet alanına ayrılmış alanlarda yapılacak yapıların; ihtiyacı karşılayacak hacim ve alanlara sahip olması, nüfusun ihtiyacı oranında ve nüfus büyüklüğü göz önüne alınarak projelendirilmesi amacı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Konya Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak analiz sonucu hazırlanacak rapor doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik komisyonunda bölgenin ihtiyacı olan gerekli fonksiyonları da içerecek şekilde alan ve büyüklük açısından incelenerek uygun görüş verilmesi durumunda, imar durum belgesinin düzenlenmesi,

-Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, İbadet Yeri, Resmi Kurum Alanı ve Eğitim Alanlarında, yapılacak yapıların cephe tasarımları ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik komisyonunda uygun görüş verilmesi durumunda yapı ruhsatının düzenlenmesi, hakkında plan notu ilave edilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/65

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya 2. İdare Mahkemesinin 2016/209 E ve 2018/1298 sayılı kararı doğrultusunda Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 545 ada, 190 parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik yolun imar planına yeniden işlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Ada bazında İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması yapılmadan ada genelinde ruhsat verilemez.” plan notunun eklendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/66

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 180 ada, 42 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 997 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Sanayi Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: UİP- 35965) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/67

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan ve 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı karar ile onaylanan Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği 12.10.2018 tarih ve 977 sayılı karar ile kabul edilen kısımlara askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde 979 adaya ilişkin itirazın yeniden düzenlendiği şekliyle kabulü ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylı nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı karar ile onaylı 1. Etap, 16.03.2018 tarih ve 236 sayılı karar ile onaylı 2. Etap, 14.09.2018 tarih ve 888 sayılı karar ile onaylı 8. Etap uygulama imar planı revizyonu plan uygulama hükümlerinde ve 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı karar ile onaylı 5. Etap uygulama imar planı revizyonunda sehven yapılan hataların giderilmesine yönelik Ereğli Belediye Meclisi’nin 07.11.2018 tarih ve 131, 06.02.2019 tarih ve 14 sayılı kararları ile uygun bulduğu değişikliklerin komisyon eki raporda belirtildiği şekliyle yeniden düzenlenmesinde   “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/68

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 231 nolu Konut adasının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi, Komisyonumuzca E:0.90 Taks:0.30 Yençok 6 Kat Konut Alanı olarak değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/69

Karapınar İlçesi, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Kale Mahallesi, 125 ada, 18 parselin TAKS:0,40 – E:1,00 – Yençok:3 kat yapılaşma şartları ile İdari Hizmet Alanı (Vergi Dairesi) olarak düzenlenmesini gerektiren itirazın kabulü;

Kale Mahallesi, 125 ada, 14-15-16 parsellerin Ticaret+Konut Karma Kullanım Alanı olarak düzenlenmesini gerektiren itirazın red edilmesi;

Zafer Mahallesi, 2694 adanın yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam, 6 kat, Ticaret (T1) olarak düzenlenmesini gerektiren itirazın red edilmesi;

Kale Mahallesi, 124 ada, 68 parselin ada bazında yeniden düzenleme yapılmasını gerektiren itirazın teklif edildiği hali ile kabulü;

Hankapı Mahallesi, 2729 ada, 5 parselin doğusundaki 20 m’lik yolun revizyon öncesindeki haline getirilerek 17,50 m olarak düzenlenmesini gerektiren itirazın düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü;

Hacıisa Mahallesi, 573 ada, 37 parselin bulunduğu imar adasındaki düzenlemenin revizyon öncesindeki durumuna getirilmesini gerektiren itirazın düzenleme yapıldığı haliyle kısmen kabulü;

Hacıisa Mahallesi, 565 ada, 22 parsele isabet eden yapı yaklaşma mesafesine ilişkin yapılan düzenlemenin kaldırılmasını gerektiren itirazın kabulü;

Zafer Mahallesi, 23 ada, 11-12-13-14-15-16-17-20-25 parsellerin bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının 5 kat – E:1,60 olarak düzenlenmesini gerektiren itirazın kabulü;

Zafer Mahallesi, 774 ada, 34-36-37-39 parsellerin bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının 5 m çekme mesafeli B-4 olarak düzenlenmesini gerektiren itirazın kabulü;

 Diğer tüm itirazların red edilmesi;

 Kabul edilen itirazlar neticesinde 1/1000 ölçekli planda yapılan değişikliklere göre gereken yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/70

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 863 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşüldüğü 14.12.2018 tarih ve 1213 sayılı karar ile kabul edilen kısımlara askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin komisyon raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun ve kısmen reddinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/71

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 273 ada, 94 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 615,250) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/72

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18473 ada, 1 parselin kuzeydeki çekme mesafesinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,444) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/73

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18312 ada, 1 parsel ve 18313 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 937 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak konut alanının E:0.40, TAKS:0.20, Yençok:2 kat yapılaşma şartları ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,446) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/74

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 28994 ada 1 parselin E:1.10, TAKS:0.45, Yençok:12.00 m. Özel Kapalı Spor Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,448) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/75

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Çat Mahallesi, 539 parselde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 929 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Uygulama İmar Planı tekliflerinde (PİN: UİP- 36407), arazinin meyilli ve engebeli yapısı gereği alınan planlama kararlarının yeniden düzenlenmesi, ortalama kot kullanımına ilişkin hazırlanan plan notları eklenmesi ve planların kademeli birliktelik ilkesi gereği 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği ile birlikte yeniden düzenlendiği şekli Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/76

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu sonucunda, Karapınar İlçesi, Hacıömerli Mahallesi, 197 ada, 10 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 7589,61) teklifi, Komisyonumuzca Ticaret Alanının ve çevresinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/77

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde imar planına göre açılan/açılacak olan cadde ve sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi teklifi incelendi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih ve E.405511 sayılı yazısında yer alan aziz şehitlerimiz Şehit İdris BÜYÜKDÖNMEZ, Şehit Battal YILDIZ, Şehit Yunus ERTÜRK, Şehit Selçuk ÖZER, Şehit Ahmet EROL, Şehit Ramazan AYDOĞAN, Şehit Halis ÖZCENGİZ, Şehit Halim ÜNAL, Şehit Aykut KAZAR, Şehit Ali TAŞTEPE, Şehit Nurullah SEÇEN, Şehit Esat ERTAŞ, Şehit Abdullah Taha KOÇ, Şehit Ümmet UFACIK, Şehit Şükrü ÇAKAR, Şehit Emre DUT, Şehit İsmail CESUR, Şehit Ali CEVİZCİ, Şehit Osman KARAĞLI, Şehit Cumali GÜR, Şehit Mahmut AVA, Şehit Azam GÜDENDERE, Şehit Erkan KURŞUN, Şehit Mustafa ÖZDİL, Şehit Emrah ÇELEBİ, Şehit Mehmet GÜCÜYETMEZ, Şehit İsmail YALÇIN, Şehit Halil DAŞ, Şehit Ali TEKE isimlerinin öncelikle ailelerinin ikamet ettiği yerlerde olmak üzere İmar uygulamasına göre açılacak Cadde veya Sokağa isim olarak verilmesi, değiştirilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.02.2019

Sayı   : 2019/78

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1349 sayılı kararı ile onaylanan “İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliğinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” bazı hükümlerinde değişikliğe gidilmesi ve yeni hükümlerin ilave edilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/79

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 1535 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/80

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 128 ada, 14 parsele isabet eden Resmi Kurum (Askerlik Şubesi) Alanının Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 25836,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/81

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 395 ada, 43 parsele isabet eden Ticaret + Konut Alanının Ticaret Alanı (Düğün Salonu) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24557,2) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/82

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 161 ada, 5 parselde imar planları (PİN: NİP- 36847) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/83

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 449 ada, 7 parselin düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24042,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/84

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi ve 24351 ada, 8 parsele isabet eden Ortaokul Alanının Sosyal Tesis Alanı (Gençlik Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan (PİN: NİP- 1091,205) değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/85

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1975, 25770 ve 25771 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,206) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/86

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 48 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmının; Sanayi Tesis Alanı ve Donatı Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,207) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/87

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesinde imar planında Ticaret Alanına isabet eden, 5194 adanın ada formunun parselasyon yapımına müsait hale getirilerek otopark alanı ile şekillendiği Serbest Nizam 5 Kat Ticaret Alanı ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,208) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/88

Planlama alanının Kentsel Sit Alanı içinde kalan kısım ve/veya kısımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce) uygun görüş/onay alınması gerekmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Kentsel Sit Alanı ve Sit Etkileme Geçiş Alanına ilişkin; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.08.2017 tarih ve 4666 sayılı kararı ile onaylanan Akçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planının ana hedef ve ilkeleri doğrultusunda; planın uygulamaya yönelik araçları, fonksiyon kullanımları ve parsel - kütle çözümlerine yönelik plan değişiklikleri (PİN: NİP- 1091,209) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/89

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 5152 ada, 1 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının bir kısmında Sanayi Alanı (Beton Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Lütfi TÜRK’ün imar plan (PİN: NİP- 36385) değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/90

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Yenice Mahallelerinde, 40301 ada, 1 parsel, 40302 ada, 2 ve 3 parseller, 40304 ada, 1 ve 2 parseller, 40305 ada, 2 ve 3 parseller, 40306 ada, 1 ve 2 parsellere (Eski: 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ) ilişkin 1. İdare Mahkemesinin 2017/1076 Esas nolu ve 2018/1227 sayılı kararına istinaden imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/91

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40825 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının bir kısmının E: 0.40, TAKS:0.40, Y ençok: 2 Kat, Ticaret Alanı olarak, “Fırın yapılabilir” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Abdulkadir SELÇUK’un imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,168) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/92

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesinde muhtelif yerlerde Belediye Hizmet Alanına isabet eden alanların konut alanı ve donatı alanları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri (PİN: NİP- 36854) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/93

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan, Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza ilişkin, Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 24040 ada 7 ve 8 parsellere isabet eden alanın inşaat alanı artırılmadan yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafesinin “Bedelsiz terk işlemi yapılmadan inşaat faaliyetine ilişkin iş ve işlemler düzenlenemez” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/94

İmar planı değişikliğine itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/95

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28350 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden konut alanının güneyindeki park alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Samet TOZAN’ın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,273) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/96

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, 18487 ada 1 parsel ve 18482 ada 1 parsele isabet eden Özel Eğitim Alanlarının birleştirilerek çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Akvizyon Danışmanlık Enerji Ltd. Şti’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,271) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/97

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 1096 ve 1100 parsellere isabet eden Kamu Hizmet Alanı ve Belediye Hizmet Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,276) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/98

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsele isabet eden özel sosyal tesis (yurt) alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,277) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/99

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 15911 ada 2, 3, 4 parseller ile 20875 ada 1,2,3 parsellerin birleştirilerek konut alanı olarak yapılaşma şartları ve çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Salih ÖZKAN’ın (MİS İnş. adına) imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,272) teklifleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/100

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 455 ada, 10 parsele isabet eden Tarım ve Hayvancılık Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 36468,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/101

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 32440 ile 32441 adalar arasında kalan Otopark Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1738,11) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/102

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26312 ada, 14 parsele isabet eden Ağır Kimya Küçük Sanayi Alanında Trafo yerleri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 36284,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/103

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 124 ada, 5 parsel ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25836,2) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/104

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Resmi Kurum Alanı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 3462,18) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/105

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43123 ada 3 ve 4 parsellere isabet eden Ticaret Alanı ile Akaryakıt Servis İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile Telefoncular Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,275) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/106

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,274) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.02.2019

Sayı   : 2019/107

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen ancak teknik çizim ve askı süreçleri mekânsal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tamamlanamayan aşağıda belirtilen meclis kararlarının yeniden görüşülmesi konusu teklifin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/108

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 32830 ada, 3 nolu parselin Yurt Alanı olan imarının; Özel Yurt Alanı olarak değiştirildiği, Yençok:10 Kat Taks:0.25 olarak yapılaşma koşullarının ve plan notlarının eklenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,376) tekliflerinin; Özel Yurt Alanı, E:2.00 Taks:0.40 Yençok: 8 Kat ve teklifte gelen plan notlarına “Emsal Değerinin 0.20’lik Kısmı Bodrum ve Çatı Arasında Kullanılacaktır.” Plan notunun eklendiği ve de Ankara Caddesinden 15 metre, komşu parsellerden 8 metre yapı yaklaşma mesafesi olduğu şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/109

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.30, Taks: 0.30, Yençok: 15.50 m. olan yapılaşma şartlarının E: 0.60, Taks: 0.60, Yençok:15.00 m. olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 11454,1) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/110

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Yençok: 7.00 m., Min. İfraz: 10.000 m² olan yapılaşma şartlarının E: 0.60, Taks: 0.50, Yençok: 10.00 m., Min. İfraz: 10.000 m² olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,391) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/111

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emine İYİDOĞAN ve hissedarlarının imar planı (PİN: NİP- 34739) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/112

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Takımcı Tarım Ürünlerinin imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP-4291,4) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/113

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde kalan, ana ulaşım arterlerinden Ankara yolunun yol kapasitesinin etkin kullanılması, gelecekte oluşacak trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak; sürekliliğin sağlanmasına yönelik, Ankara yolu güzergahı servis yolu ve devamındaki ulaşım yollarının düzenlenmesi projesine ilişkin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP-1091,202) tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.02.2019

Sayı   : 2019/114

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare. Mahkemesinin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.02.2019

Sayı   : 2019/115

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parsel ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2016/1010 Esas ve 2018/1309 sayılı kararının görüşülmesi teklifinde; kamusal kullanıma uygun Park alanı olarak hazırlanan imar planları Komisyonumuzca uygun görülmüştür.