11 Şubat 2019 Karar Özeti 

 1. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2019 yılında Konya ilinde yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Vietnam’ın Hue şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Polis Şehitliği olarak tahsis edilen alanın Şehitlik Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu ve Karatay bölgesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait taşınmazın bir kısmında yapılacak imar planı ve uygulaması ile oluşturulacak alanda 'Konya Merkez Ardıçlı Toplu Konut' projesi yapılması amacıyla ilgili Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve her türlü kurum, kuruluş ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan önceden Hava Hastanesi olarak kullanılan Bakanlığa tahsisli taşınmazların; Belediyemizce, şehrimizin sosyo kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek amacıyla kullanımına ve tahsisine ilişkin hükümleri kapsayan protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bir kısmının Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. “Konya Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller” hakkında yönetmeliğin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. İmar planı bulunmayıp halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak Akıllı Geri Dönüşüm İstasyonlarına atılan atık başına ELKART'a yüklenecek ücret miktarının belirlenmesi ve ELKART sistemi ile entegrasyonu yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ile ilgili madeni yağ üretim tesisleri hakkında alınan meclis kararının revize edilmesine dair Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ile ilgili evsel ve endüstriyel katı atıklar hakkında alınan meclis kararının revize edilmesine dair Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. 2019 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına yapılması planlanan 4. Sosyal Bilimler Makale Yarışmasının düzenlenmesi ve ödüllerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında afet ve acil durumlarda toplumsal farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için, üretimi yapılacak olan bilim merkezlerine yönelik planlanan etkileşimli serginin Konya Bilim Merkezi’nde kurulumu amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Belediyemiz ile Anadolu Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi (ANSEM) arasında 5393 sayılı kanunun 75/c maddesi gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Konya il bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında eğitim ve dini tesisleri kapsayan alanlarda düzenleme yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 545 ada, 190 parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik yolun imar planına yeniden işlenmesi ile ilgili Konya 2. İdare Mahkeme kararın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 180 ada, 42 parsel ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan ve 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı karar ile onaylanan Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 977 sayılı karar ile kabul edilen kısımlara askı süresi içinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 231 nolu Konut adasının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Kulu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarih ve 1213 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 273 ada, 94 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18473 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18312 ada, 1 parsel ve 18313 ada 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 28994 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. Seydişehir İlçesi, Çat Mahallesi, 539 parsel ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Karapınar İlçesi, Hacıömerli Mahallesi, 197 ada, 10 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde imar planına göre açılan/açılacak olan cadde ve sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1349 sayılı kararı ile onaylanan “İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliğinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda revize edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 1535 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 128 ada, 14 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 395 ada, 43 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 161 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 449 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 parsel ve 24351 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1975, 25770 ve 25771 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 48 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesinde, imar planında Ticaret Alanına isabet eden, 5194 adanın düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 5152 ada, 1 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Aklanının bir kısmında Beton Santrali Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Lütfi TÜRK’ün imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Yenice Mahallelerinde, 40301 ada, 1 parsel, 40302 ada, 2 ve 3 parseller, 40304 ada, 1 ve 2 parseller, 40305 ada, 2 ve 3 parseller, 40306 ada, 1 ve 2 parsellere (Eski: 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ) ilişkin 1. İdare Mahkeme kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40825 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesinde, Muhtelif yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan, Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresinde yapılan Koruma Amaçlı İmar Planlarına Revizyonlarına askı süresinde yapılan itirazlara ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28350 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, 18487 ve 18482 adalarda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 1096 ve 1100 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 15911 ada 2,3 ve 4 parsel ile 20875 ada 1, 2, ve 3 parseller ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 455 ada, 10 parsele isabet eden Tarım ve Hayvancılık Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 32440 ile 32441 adalar arasında kalan Otopark Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26312 ada, 14 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 124 ada, 4 , 8 , 20 ve 21 parseller ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43123 ada 3 ve 4 parsellere isabet eden Ticaret Alanı ile Akaryakıt Servis İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile Telefoncular Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar planı değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının imar plan değişikliği teklifi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen ancak teknik çizim ve askı süreçleri mekânsal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tamamlanamayan muhtelif meclis kararlarının yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 32830 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne, 
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Ana ulaşım arterlerinden Ankara yolunun yol kapasitesinin etkin kullanılması ve buna bağlı olarak sürekliliğin sağlanmasına yönelik, Ankara yolu güzergahı servis yolu öneri projesine ilişkin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde Meram Belediyesince hazırlanıp Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 9649 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planlarının iptal edilmesi ile ilgili II. İdare. Mahkemesinin kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 ve 17 parsel ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2016/1010 Esas nolu ve 2018/1309 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı yatırım programı kapsamında planlanan işler için İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı kredilere Belediyemiz tarafından garanti verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 70. 696 sayılı KHK ile Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğü şirketlerine geçişi yapılan işçiler için 2019 yılında uygulanacak ücret zamlarına dair teklifin aynen kabulüne,
 71. Cihanbeyli İlçesi doğalgaz alt yapı bedellerinde destek olunmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:45’te son verilmiştir.