14 Mayıs 2018 Komisyon Raporu 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/67

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2018 tarih ve 1915 sayılı yazısına istinaden ekli listede ilçesi, mahallesi, ada nosu, parsel nosu, niteliği ve yüzölçümü yazılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve KOSKİ İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Yönetim Kurulu veya Komisyon marifetiyle satılması ya da kiraya verilmesi hususu daha sonra değerlendirilmek üzere birime iadesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/68

Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/69

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden yukarıda açık adresi yazılı Katlı Otopark’ın, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/69

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’nin 50.000,00-TL (Ellibintürklirası) olan sermayesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (i) bendi gereğince 2.000.000,00-TL (İkimilyontürklirası)’ye artırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/71

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2018 yılında Konya ilinde yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin imzalanan protokolün onaylanması uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/72

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede ada parselleri belirtilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği, asgari emlak rayiç bedelinden az olmamak üzere, satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/73

Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29137 ada, 9 parselde bulunan stadyumun kullanım alanlarının belirlenmesi ve kiralama protokolü yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/74

Karapınar Belediye Başkanlığının 08.05.2018 tarih ve 165 sayılı yazısında İpekçi Mahallesi Meke Sanayi Sitesi içerisinde yeni açılan imar yollarına Şehit İbrahim Güdül Caddesi, Meke Caddesi, Acıgöl Caddesi, Şehit Yakup Emre Caddesi, Şehit Ahmet Ertürk Caddesi isimlerinin verilmesi talepleri komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/75

Akören İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin 03.1.2.11 İlan ve Reklam Gelirleri tertibine 800.000,00 TL ve 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler tertibine 715.000,00 TL olmak üzere 1.515.000,00 TL karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin 33 Toplum Refahı Hizmetleri 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Sosyal Tesisler) tertibine 800.000,00 TL 35 Petrol İşletmesi 04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri (Akaryakıt ve Yük Taşıma Giderleri) tertibine 715.000,00 TL ödenek konması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/76

Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardım yapmak belediyemizin görevleri arasında sayıldığından, ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden hemşerilerimizden su kullanım bedellerinin ödenmesi talebiyle belediyemize çok sayıda müracaat olmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilerden ihtiyaç durumu tespit edilenlerin 12 m3’e kadar su kullanım ücretlerinin belediyemizce karşılanmasına ve bu amaçla KOSKİ Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/77

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ilgi dilekçesinde talep ettiği atık ücretinin düşürülmesi hususu teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/79

6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, Osmancık – Kadınhanı – Organize – Konya, Osmancık – Konya, Kurşunlu – Konya toplu ulaşım hatlarının güzergâhı 07.02.2018 tarih ve 2018/01 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek, 5393 sayılı yasanın 15/f maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hususunun ulaşım komisyonumuzun ve ulaşım ile ilgili birimlerin konu hakkındaki detaylı görüşleri de alınarak bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşiminde görüşülmek üzere tekrar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/1

Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-16 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde kentimize kurulan ve kurulacak Elektronik Denetleme Sistemleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak nihai protokollere esas olmak üzere Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/12

Her Köy Bir İşletme" projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/365

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 200 ada, 10 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1263 sayılı kararı ile onaylanan (Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı) imar planına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesinde ( PİN: UİP- 311,381 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup itirazın, komisyonca reddi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/366

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 203 ada 114 parsele isabet eden “Akaryakıt İstasyonu ve Dinlenme Tesis Alanı”nın mülkiyet sınırlarına göre ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonca düzeltildiği şekliyle “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” E:0.30 Y ençok: 6.50 m olarak değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/367

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Emen Mahallesi, 196 ada 38 ve 39 parsellere isabet eden konut alanının mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonca düzeltildiği şekliyle ayrık nizam, 2 kat, Emsal:0.40 Taks:0.20 yapılaşma şartlarına sahip konut alanı ve park alanı olarak değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/368

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11922 parsele isabet eden “Sanayi Alanı”nda ebatlı ölçülü blok düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca değiştirildiği şekliyle ölçülü blok ve kat yükseklikleri belirtilerek değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/369

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 273 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 parseller isabet eden taşınmaz alanlarında üst ölçekli imar planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/370

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, 2185 parsele isabet eden Akaryakıt LPG Satış İstasyonu ve Sosyal Tesis Alanında servis yolu açılıp Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: UİP- 32258,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/371

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi sınırları dâhilinde M29C16C1C paftada 30 metre genişliğe sahip 73471 sokağın Ebulfeyiz Elçibey Caddesi ile 73235 sokaklar arasında kalan kısmında, bu yoldan cephe alan, Uygulama İmar Planında Mesken Sahası olarak belirlenmiş parsellere yapılacak olan binaların söz konusu sokağa bakan zemin katlarında ticari yapılaşmaya izin verilmesi; söz konusu bölgede toplu konut ve okul bölgeleri bulunması nedeniyle ticari alan ihtiyacı oluştuğundan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden yol boyu ticaret alanı olarak belirlenmesi ile ilgili teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/372

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 113 ada, 130, 131 ve 133 parsellere isabet eden Enerji Üretim ve Depolama Alanında trafo alanı ayrılması ve servis yolu düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikli teklifinde (PİN: UİP- 32262) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/373

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derbent İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda (PİN: UİP- 10399,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde Derbent İlçesi 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/374

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak yaklaşık 150 Hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/375

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallerinde, yaklaşık 190 Hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüş, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmayan alanlarda ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/376

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak Hamidiye, Namık Kemal, Cahi ve Mimar Sinan Mahallerinde, yaklaşık 135 Hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/377

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde Hüyük İlçesi 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/378

İmar planı revizyonuna askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 239 sayılı kararı ile onaylanan I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, Komisyon Raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/379

İmar planı revizyonuna askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, Komisyon Raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/380

İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Osmancık, Yeni ve Zafer Mahalleleri (eski Osmancık Mahallesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup değiştirilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/381

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32930 ada, 1 ve 2 nolu parseller E: 1.50, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat yapılaşma koşullarına sahip; 3 nolu parsel E: 1.80, Taks: 0.30, Maksimum 6 Kat yapılaşma koşullarına sahiptir. 1 ve 3 nolu parseller arasındaki kademe hattının kaldırılması ve adanın tamamına E: 1.65, Taks: 0.30, Yençok: 6 Kat yapılaşma koşullarının verilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN:UİP- 1716,7) incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/382

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 30720 ada, 8 nolu parselin Cami Alanı olan imarına Ölçülü Blok Düzen, Yençok: 15.00 metre yapılaşma koşullarının verilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,318) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/383

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25804 ada, 1 nolu parselin Cami Alanı olan imarının yapı yaklaşma mesafelerinin 4.00 metre olarak belirlenmesi ve yapılaşma koşullarının E: 1.00, Taks: 0.50, Yençok: 15.00 metre olarak belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,319) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/384

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 25694 ada, 4 nolu parsel ve 25697 ada, 9 nolu parsellerin imarı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,320) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/385

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 20357 ada, 23 nolu parselin 3 Kat Bitişik Konut Alanı olan imarının yapılaşma koşullarının 3 Kat Blok Düzen olarak değiştirilmesi ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,321) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/386

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24469 ada, 3 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1167 sayılı kararı ile onaylı nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 240 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli (Akaryakıt servis İstasyonu Alanı + Ticaret Alanı) imar planına askı süresinde yapılan itirazın reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/387

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 23032 ada, 7 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2018 tarih ve 151 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine (Ticaret Alanı-Fırın) uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (E:0.60, TAKS:0.30, Yençok:2 Kat) teklifinde (PİN: UİP- 615,228) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/388

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27542 ada 15 no.lu parsel mevcut imar planında E:0.40, Y ençok: 2 kat Özel Sosyal Tesis Alanına (Yurt Alanı) isabet etmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde emsalin ve yüksekliğin artırılması ile ilgili Bahattin ÖZTÜRK’ün itirazının Emsal:0.45 Yençok:3 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde (PİN: UİP- 615,229) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca E:0.45 Yençok: 2 Kat olarak “Emsalin 0.05’i Bodrum ve Çatı Katında kullanılacaktır.” şeklinde plan notu ile birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/389

İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup değiştirilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde Sarayönü İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/390

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 819 ada, 160, 161 ve 162 parsellerin Yençok:6 kat ebatlı blok konut alanı olarak “”Zemin kat 5,5 m. yüksekliğinde yapılabilir.” Plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ( PİN:UİP- 311,381) incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/391

İmar planı değişikliğine askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İmran Sokak ve yakın çevresinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddi, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/392

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 468 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 180 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine uygun olarak, bir kısmının Taks:0.30, E:1.30, Yençok:7 Kat yapılaşma şartları ve “Zemin katta emsal alanının %10’u kadar Ticaret yapılabilir. Zemin Kat Yüksekliği 6.50 m. yapılabilir.” plan notlarıyla Yurt Alanı olarak, bir kısmının ise 16.00x17.00 ebatlı cami alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,396 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan değişikliği teklifinde Yurt Alanının yapılaşma şartlarının Taks:0.30, E:1.30, Yençok:5 Kat olarak düzenlendiği şekliyle komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/393

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18473 ada 10 parsele isabet eden konut alanında 4 m. olan yan bahçe çekme mesafelerinden, kuzeydeki çekme mesafesinin 3 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,386 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/394

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29128 ada, 3 parsele isabet eden İlkokul Alanının ifraz hattı ile ayrılarak E:0.90, TAKS:0.30, Yençok:3 kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 311,399 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/395

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29128 ada, 3 parsele isabet eden İlkokul Alanının ifraz hattı ile ayrılarak E:0.90, TAKS:0.30, Yençok:3 kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 311,399 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/396

İmar planı revizyonuna askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Seydişehir İlçe merkezinde, 15.09.2017 tarih 911 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih 1255 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, Komisyon Raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/397

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kuşçu Mahallesi sınırlarında bulunan kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planlarında park alanında kalan 176 ada, 1 parselin ticaret olarak değiştirilmesine ilişkin imar plan değişikliği tekliflerinin, ebatlı kütlenin işlendiği rekreasyon alanı olarak düzeltildiği şekli ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür. İmar planları Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya çıkarılacaktır.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/398

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planlarında konut alanına isabet eden 105 ada, 14 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin komisyonca iadesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/399

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesinde, Pınarbaşı ve Çamlık Mahallerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Pınarbaşı mahallesinde gerekli olan yerlerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/400

İmar plan tadilatı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, içerisinde KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Karatay İlçesi Emirgazi Mahallesi 20377 Ada 5 Parsel taşınmazda Ticaret Alanı (T2)’nin Sanayi Tesis Alanı olarak uygulama ve nazım imar planı değişikliği yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/401

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde; Konya tarihi kent merkezinde bulunan, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı haricindeki; arkeolojik ve kentsel sit alanlarının, uygulamaya yönelik esaslarının belirlenmesi ve bir yönetim planı kapsamında değerlendirilmesine yönelik; mevcutta onaylı olan, koruma amaçlı imar planlarının ve plan notlarının düzenlenmesi ve yönetim planı hazırlanması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/402

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Mantar Mahallesi, 146 ada, 3 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Oğuzhan Özaltın Pet. Tar. Ltd. Şti.’nin imar planı ( PİN:NİP-32907 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/403

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 576 ada, 1 parsel, 577 ada, 1 parsel, 578 ada, 1 parsel, 580 ada,1 parsel, 581 ada, 1 parsel, 584 ada, 1 parsel 585 ada, 1 parsel, 586 ada, 1 parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2018 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altınekin Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 32951 ) tekliflerinin, konut alanları için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/5/a. Maddesine istinaden artan nüfus yoğunluğunun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrıldığı, yapılaşma şartlarının E:0,65 Yençok:4 kat olarak değiştirildiği şekliyle “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/404

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesinde Koruma Amaçlı İmar Planları Revizyonu ( PİN: NİP- 24556,1 ) teklifinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/405

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 145 ada 39 ve 51 parsellere isabet eden mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz alanlarının “Özel Eğitim Alanı” olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 24556,2 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/406

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, 42-77 KGM yol kontrol kesim numaralı (Beyşehir-Derebucak) Ayr.- Kurucuova İl Yolu güzergâhında yol yapım ve emniyet sahasının düzenlenmesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 32908 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/407

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesi, 4413 ve 4414 parsellerdeki taşınmaz alanlarda Belediye Hizmet Alanının Katı Atık Tesisleri Alanı (Aktarma İstasyonu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylı imar plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda yerleşim yerlerine uzak ve tarımsal faaliyet yapılmaya uygun Belediye ve Maliye hazinelerinin bulunamaması sebebiyle itirazın reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/408

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, 17 ada, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar planı ( PİN: NİP- 32924 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/409

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Kütükuşağı Mahallesi, 833 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beslenen Gıda Petrol Nakl. Turz. San. Tic. Ltd Şti’ nin imar planı ( PİN: NİP- 32945 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/410

Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 542 ada, 7 parsele isabet eden Tarım Alanının; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Lisanslı Depoculuk) olarak düzenlenmesi ile ilgili AVS Tarım Ürünleri A.Ş.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/411

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 746 ada, 15 parsele isabet eden Eğitim Alanının yol ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ergüç Ereğli Eğt. San. A.Ş.’nin imar planı değişikliği (PİN:NİP- 25841,1) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/412

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2626 ada, 4 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Demireller Akaryakıt Nak. Ltd. Şti.’nin imar planları değişikliği ( PİN: NİP- 25841,2 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/413

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada, 2 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar planı ( PİN: NİP- 32925 ) teklifinde bahse konu alanın İvriz Çayı üzerinde olması sebebi ile reddi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/414

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Kaplanlı Mahallesi, 162 ada, 29 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar planı ( PİN: NİP- 32926 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/415

Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 531 ada, 3, 4, 5, 6 ve 9 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 326 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan Hadim Belediye Başkanlığı'nın itiraz ( PİN: NİP- 25178,1 ) teklifi Emsal:1.05 Taks:0.25 Yençok: 5 Kat olarak “Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz” şeklinde plan notu ile birlikte düzenlendiği şekliyle komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/416

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Acıkuyu Yaylası ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 287 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi ( PİN: NİP- 32942 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/417

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kanlıargaç Yaylası ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 288 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi ( PİN: NİP- 32943 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/418

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Hotamış (Taşpınar) Mahalleesi, 995 ve 996 parsellere, isabet eden Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca söz konusu alanın Ticaret Alanı (T3) ve Otopark Alanı olarak düzenlendiği şekliye uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/419

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1976 ada, 7, 14, 17, 21 ve 22 nolu parseller, 2311 ada, 17 nolu parsel, 32967 ada, 1 nolu parsel, 32968 ada, 3 nolu parsel ve çevresine isabet eden alanda Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2017 tarih ve 994 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazın reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/420

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, Adana çevreyolu üzerinde Şehir Hastanesi acil giriş önüne Yaya Üst Geçidi yapılması ile ilgili Yapı Kontrol Daire Başkanlığının imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/421

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32960 ada, 1, 5 ve 4 parsellere isabet eden, Resmi Kurum Alanı (Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası) ve Lise Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1091,171 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/422

İmar plan değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 32826 ada, 2 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile çevresinin ve 32828 ada, 2 parsele isabet eden Ortaöğretim Tesisleri Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikli ( PİN: NİP- 1091,172 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca Sosyal Tesis Alanı ile Okul Öncesi Eğitim Tesisleri Alanının yer değiştirildiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/423

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, ÖPA2 ve Çevresi (Mevlana Türbesi Batısı) Koruma Amaçlı imar planı değişiklikleri ( PİN: NİP- 1091,173 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

Ayrıca Karatay İlçesi; Mevlana Kültür Merkezinin güney - batı kısmından başlayarak Ali Ulvi Kurucu Caddesinin Fetih Caddesi paralelinde devam ettirilerek Meram İlçesi Uluırmak Alihoca Mahallesi sınırları içerisinde kadar olan alanda; Tarihi Kent Merkezinin Trafik Yoğunluğunu Azalmak ve Transit Taşıt Trafiğinin sürekliliğini sağlamak ve Fetih Caddesinin yoğun kullanımın düşürülmesini sağlamak amacıyla Mevcutta bulunan Ali Ulvi Kurucu Caddesinin güney – batı yönünde devamlılığını sağlamak amacı hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 200 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yasal askı sürecinde yapılan itirazın reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/424

Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahallerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi ile ilgili teklifinde; kısmen uygun görülmüş kısmen reddedilmiş olup plan değişiklik sınırı içindeki alanda uygulama ve nazım imar plan değişikliğinin yeniden düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/425

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23059 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Sosyal Tesis ve Resmi Kurum Alanının Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1092,142 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/426

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 17792 ve 17793 adalara isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Gömme Su Deposunun) bir kısmının E:0.80 Y ençok:2 Kat yapılaşma şartlarına sahip Özel Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1092,143 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/427

İmar planına askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Konya 1.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itirazlara istinaden yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itirazlara istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların komisyonca reddi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/428

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, 27785 ada, 1 parselin ticaret alanı olan imarının ibadet alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,144) teklifinin reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/429

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 1304 ada, 22 parselin Konut Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı’nın nazım imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1092,145 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/430

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 37599 ada, 6 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/431

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 20230 ada, 90 parsele isabet eden Askeri Alanın, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 6, 32, 33, 34, 35 ve 36 parsellerin ve Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, 1650 parsellerin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı ve değişiklikleri ( PİN: NİP- 1092,146 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/432

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19792 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı (Anaokulu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Suat ŞENSOY ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1093,228) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/433

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2016 tarih ve 3664 sayılı kararı ile onaylanan Sille Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan 29537, 29538 ve 29539 adalar ve çevresinde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Koruma amaçlı imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,229 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/434

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı 29973 ada, 38 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” olarak düzenlenmesi ile ilgili İsmail AYDIN adına Ahmet Mücahit KÖSEN’in imar planı ( PİN: NİP- 32922 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/435

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, 18645 ada, 1 parselin bir kısmının Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1093,230 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/436

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 17499 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Tesisi Alanının Özel eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İbrahim DOĞRU’nun imar planı değişikliği teklifinin (PİN:NİP-1093,231) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26/3(b) maddesinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” hükmü gereği eşdeğer eğitim alanı ayrılmadığından reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/437

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28425 ada, 1 parselin bir kısmının kamusal amaçlı Eğitim Tesisi Alanı, bir kısmının ise Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa AYDIN’ın imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1093,232 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/438

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi sınırları içerisinde Yeni İstanbul Caddesi güzergâhında yer alan Piri Reis Parkı içerisine Resmi Kurum Alanı (Yeşilay) yeri ayrılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP-1093,233) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/439

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2169 ada, 46 parsele isabet eden Merkezi İş Alanı’ nın Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Rukiye ÇETİN’ in imar planı değişikliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda ( PİN: NİP- 1093,234 ) bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapılacağından plan değişikliği teklifinin reddi, söz konusu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yerinde başlayıncaya kadar mevcutta hizmet veren tesisin faaliyetlerine devam etmesinde sakınca olmadığı hususu komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/440

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsele isabet eden Ticaret ve Sanayi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ayrod Otomotiv A.Ş. adına Adem ERKUL’un imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1093,235 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/441

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 42358 ada 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin reddi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/442

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 17899 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1093,238 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/443

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.02.2018 tarih ve 29612 sayılı oluru ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 35 parselin Konut Alanı amaçlı kullanılmak üzere ÖPA (Özel Proje Alanı) olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1093,237 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/444

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, Stadyum Alanının güneyinde çevreyoluna bağlantı yolu açılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1093,236 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/445

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde ile ilgili imar planı tekliflerinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/446

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 125 ada, 18 ve 19 parsellere isabet eden Konut Alanının Aile Sağlık Merkezi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca Aile Sağlığı Merkezi Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/447

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180 ve 30181 adalarda Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Konor Yapı Tic. A.Ş.’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,227 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/448

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Akçalar Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar planı ( PİN: NİP- 32927 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/449

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Hıra Mahallesi, 372 adanın bir kısmında TOKİ Konutlarının ikinci etabı ile ilgili Taşkent Belediye Başkanlığının imar planı teklifleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz” ve “Toki alanında jeolojik ve jeofizik yöntemlerle yapılacak çalışmalar ile zeminin 3 boyutlu karstik haritası çıkarıldıktan sonra çalışmalar dikkate alınarak yapılaşmaya gidilecektir.” şeklinde plan notu ile birlikte düzenlendiği şekli ile ( PİN: NİP- 32928 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/450

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 1087 ada 124 nolu parselin kuzeybatısında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/451

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Türidiye Mahalesinde, Otopark Alanının bir kısmında bulunan 512 ada, 19 parselin Trafo yeri olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde (PİN: UİP-758950) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/452

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Tatlıcak Mahallesi, M29A18A2B pafta, 5629, 23107 ve 23110 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Tatlıcak Mahallesi, M29A18A2D pafta, 23131, 23132 ve 25942 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

İstiklal Mahallesi, M29A17A1A pafta, 31419 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A1B pafta, 31287 ve 31291 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A1D pafta, 31429 ada, 15 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A4A pafta, 33134 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A1D pafta, 32619 ve 32622 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,

İstiklal Mahallesi, M29A17A1C pafta, 31374, 31375, 31376 ve 31378 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A4B pafta, 32656 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A2D pafta, 31346 ada, 2 nolu parselin Trafo Alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A2D pafta, 31159 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17A3B pafta, 31598 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17B1D pafta, 31154 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

İstiklal Mahallesi, M29A17B1C imar paftasında, M29A17B1C pafta, 25820, 25822, 25824 ve 25825 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A17D1A pafta, 5664 ada, 44 nolu parsele isabet eden Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A17A4D pafta, 5674 ada, 28 nolu parsele isabet eden Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1761,36

Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B pafta, 17575, 17576, 17577 ve 17578 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 5592, 17564 ve 17565 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 21814, 21816 ve 22603 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B2B pafta, 5593 ada, 167 nolu parsele isabet eden Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Karaaslan Mahallesi, M29A21B2A pafta, 21964, 21965 ve 21967 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B pafta, 22010, 22011, 22012 ve 22013 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Karaaslan Mahallesi, M29A21B2A pafta, 21940, 21941, 21943 ve 21944 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Karaaslan Mahallesi, M29A16C3D pafta, 21905, 21913 ve 21923 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesindeki Trafo Alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,322

Çatalhüyük Mahallesi, M29D02B1A pafta, 5594 ada, 16 nolu parsele isabet eden Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/453

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9 ada, 20 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanının batı kenarında ayrılması önerilen Regülatör Alanının, çocuk bahçesinin kuzeybatı köşesine taşınarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde (PİN: UİP-2709,50) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/454

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 4162 ada, 98 parselin batısındaki park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,226) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/455

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 37514 ada, 1 parsele isabet eden Aile Sağlığı Merkezinin batısında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,227) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/456

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçe sınırları içerisinde 35 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,375 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/457

İmar planı revizyon teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Müftü ve Bahçelievler Mahallerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde Hüyük İlçesi 1/5.000 Ölçekli Reviyon Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılması komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/458

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Müftü Mahallesi, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parsellere isabet eden Konut alanının Ticaret-Konut alanı olarak yapılaşma şartlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi, komisyonca düzenlendiği şekliyle E:1.20, Y ençok: 4 Kat, Taks:0.30 yapılaşma şartları ve “Müftü Mahallesini sınırlarını kapsayan revizyon imar planı notlarına uyulacaktır.” şeklinde plan notları ile birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/459

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 9947 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1243 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre (Özel Sosyal Tesis Alanı) hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-7521,8 ) teklifinin iadesi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/460

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine uygun olarak, yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.86, Maks.TAKS:0.30, Yençok:5 Kat konut alanı ve MaksTAKS:0.30, E:0.90, Yençok:3 Kat Belediye Hizmet Alanı olarak çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN:UİP-311,388 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/461

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 2308,81 ) teklifinin, Seydişehir 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları, 1.Genel Hükümler başlıklı, 1.9 maddesinin, “1.9. Subasman Seviyesinin Belirlenmesinde; Plan Hükümlerinin Onayı Öncesinde, Otopark Yapılmak Üzere Subasman Kotu Yüksek Verilerek Otopark Düzenlenen Yapıların Bulunduğu İmar Adalarında Otopark İhtiyacını Karşılamak Üzere Subasman Kotu Adadaki Teşekküle Uygun Olarak Verilir Ve Bu Alanlar Hiçbir Şekilde Otopark Harici (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri Gereği Yapılması Zorunlu Teknik Hacimler Dışında ) Kullanımlara Dönüştürülemez.” 1.12. maddesinin, “1.12. Ayrık Nizam Ve Blok Ölçülendirilmesi Yapılmayan Blok Nizam Önerilen Alanlarda, Parsellerin Ada Bütününde Tek Mülkiyete Dönüştürülmek İstenmesi Durumunda Mevut Parsel Yapısı Üzerinden Hesaplanacak İnşaat Alanında Artış Yapılmaksızın, Adada Bulunan Mevcut En Yüksek Kata Göre Uygulama Yaptırmak Üzere Parselleri Tevhit Ettirmeye İdare Yetkilidir. Adanın Tek Parsel Olması Durumunda Hazırlattırılacak Vaziyet Planı Seydişehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunda Onaylandıktan Sonra İmar Durumu Verilerek Uygulamaya Geçilebilir.” 1.24. maddesinin, ”1.24. Çatı Arasının Kullanımında;1.24.1. Çatı Arası Dubleksleri İçin Son Kat Alanının En Fazla %50'si Kullanılabilir. 1.24.2. Çatı Arasında Yapılacak Dublekslerin Cepheleri, Bina Cephesine 1.5 M'den Fazla Yaklaşamaz.” 2.Özel Hükümler başlıklı, 2.1.14 maddesinin, “2.1.14. Konut+Konaklama Alanlarında; 2.1.14.6. Yapı Lekesi Tanımlanan Adalarda (Tescilli Yapı Koruma Alanı Sınırları Dışında Kalan Parsellerde), Plan Üzerinde Hiç Yapı Lekesi Tanımlanmamış Olan Parseller Olması Durumunda Kentsel Tasarım Rehberinde Belirlenen Yapı Lekelerine Göre Uygulama Yapılır. Kentsel Tasarım Rehberinde De Yapı Lekesi Bulunmaması Durumunda, Üzerinde Mevcut Eski Yapı Olan Parsellerde Yıkılıp Yeniden Yapı Yapılacağında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Kararı İle Yıkılacak Yapının Taban Alanı Sınırları Yapı Lekesi Olarak Kabul Edilerek Uygulama Yaptırmaya Seydişehir Belediyesi Yetkilidir. Üzerinde Eski Yapı Bulunmayan Ve Yapı Lekesi De Tanımlanmamış Parseller Olması Durumunda, Plan Değişikliği Yapılarak Yapı Lekesi Tanımlanacaktır”. plan notlarının kaldırılarak diğer plan notlarının ise komisyonca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.05.2018

Sayı   : 2018/462

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin iadesi komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/463

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının, Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin SEMERCİ’nin imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/464

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 506 parsele isabet eden Tarım Alanının Tarım ve Hayvancılık Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün imar planı değişiklikleri teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/465

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 18 parselin Resmi Kurum Alanı olan imarının E:0.90 Taks:0.45 Y ençok:15.50m yapılaşma şartlarına sahip Ticaret Alanı olarak, Otel yapılması halinde ise E:1.50 Taks:0.45 Y ençok:10 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün imar plan değişiklik tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/466

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 869, 877, 884, 888, 889 parseller, 32881 ada, 1 parsel, 32882 ada, 1 parsel, 32936 ada, 1 parsel, 32937 ada, 1 parsel, 32938 ada, 1 parsel, 32939 ada, 1 parsel, 32940 ada, 1 parsel, 32941 ada, 1 parsellere isabet eden alanda, Yeni Küçük ( Motorlu) Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan değişiklik teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

Ayrıca, Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 26308 Ada 2 Parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı’nın bir kısmının Sanayi Tesis Alanı ile bir kısmının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifleri ile Büyükşehir Belediye Meclisince 16.02.2018 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Kamyon Garajı ile ilgili alanda yapılan imar planı değişikliğine Plan Notu Eklenmesi teklifinde; “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/467

Revizyon İmar plan teklifi ile ilgili Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinin ( PİN: NİP- 31208) incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/468

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesine iskân alanı üretme amaçlı olarak DSİ IV. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 3. Belge Müdürlüğü protokolleri doğrultusunda imar plan revizyonu yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 15.05.2018

Sayı   : 2018/469

İmar planı tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 4530 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı olan imarının Konut Alanı (E:1.50 Taks:0.30 Y ençok 5 Kat) olarak ve kısmen de konut alanının ihtiyacını karışılacak donatı alanlarının düzenlenmesi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/470

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP-31212 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/471

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsele isabet eden Kervansaray Motel Alanının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa ÖZGÜR’ün imar plan değişikliği teklifinin komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/472

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18487 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akvizyon Danş. Enj. Maden. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,222 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/473

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selçuk, Kılınçarslan, Hacıkaymak ve Şeker Mahallelerinde, artan donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla muhtelif yerlerde donatı alanları ayrılarak düzenlemesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,225) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/474

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sızma Fevziçakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parsellerin Özel Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman KÜÇÜK’ün imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 32285 ) tekliflerinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/475

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,226 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 17.05.2018

Sayı   : 2018/476

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP- 32255 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.