03 Mayıs 2018 Meclis Gündemi

      Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 2704/2018 tarih ve 13275108-299-E.11258 sayılı yazısında “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamı, Sayın Tahir AKYÜREK’in istifası nedeniyle 5393 sayılı Kanunun 44. maddesinin 1.fıkrası gereğince boşalmıştır. 5393 sayılı Kanunun ‘Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler’ başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasındaki ‘Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onunda bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;’ hükmü ve aynı maddenin (a) bendindeki ‘Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan seçer’ hükmü uyarınca; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin, Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek üzere Meclis 1.Başkan Vekilinin Başkanlığında  03.05.2018 Perşembe günü saat 15:00 de Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanmasını, bunun için çağrı ve duyuruların yapılması ayrıca mutat usullerle ilan edilmesi” bildirilmiştir.

 

         Anılan sebeple Büyükşehir Belediye Meclisinin, başkan seçimi gündemi ile 03.05.2018 Perşembe günü saat 15:00 de toplanması hususunda;                           

         Teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                               Mithat BÜYÜKALİM

                                                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı