- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.01.2018

 Sayı    :  2018/1

             Meram İlçe Belediyesi 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin; Dış İlişkiler Müdürlüğünün iş ve işlemleri Özel Kalem Müdürlüğüne devredildiğinden 344.115,00 TL ödeneğin alınarak Özel Kalem Müdürlüğüne ve Tesisler Müdürlüğünün iş ve işlemleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredildiğinden 5.692.448,00 TL ödeneğin alınarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne aktarılması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

     Sayı  :  2018/2

     Doğanhisar İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar gelirlerine 5.000.000,00 TL karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri tertibine 5.000.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.01.2018

   Sayı    :  2018/3  

 Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve diğer paydaşları ile yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve yarışma jürisinin katılımı ile Konya’nın kardeş şehri El Halil’i de içinde bulunduran Filistin’in kültürel dokusu ile tarih bilincinin oluşması amacıyla gerçekleştirilecek Kudüs Programı için ekli listede isimleri bulunan kişilerin görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

 Sayı    :  2018/4

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 a) bendinde yer alan ‘Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.’ Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına ilgili kurumla protokol yapma ve yürütme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

  Sayı     :  2018/5

  İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

   Sayı    :  2018/6

   Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanunun 17inci ve 5393 sayılı Kanunun 18/e Maddesi gereğince satışı ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

   Sayı    :  2018/7

             Mülkiyeti Belediyemize ait Kadınhanı İlçesi, Kolukısa/Beratlı Mahallesi, 366 ada,  1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının 2. Katındaki 2 adet büro KOSKİ Genel Müdürlüğünce kullanılmaktadır. Söz konusu 2 büronun KOSKİ Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

   Sayı    :  2018/8

            Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (m) bendi gereğince 750.000,00.-TL. nakdi yardım yapılması uygun görülmüştür.    

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

   Sayı    :  2018/9

            Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden merkez ilçeler dışındaki metropol ilçelerdeki yol üstü otopark olarak UKOME kararı ile belirlenen yerlerin işletilmesi için ilçe belediyelerine yetki devrinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) ve (l) bendi ile aynı kanun maddesinin 2. Fıkrası gereğince uygun görülmüştür. 

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.01.2018

            Sayı     :  2018/10

  Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden aşağıda açık adresi yazılı taşınmazın (Sosyal Tesis), 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince adı geçen şirketlerin kullanım alanlarına göre kira bedellerinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.01.2018

              Sayı   :  2018/11

              Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Bozkır İlçesine yapılacak olan kesimhaneye ilişkin “Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi” nin uygulanması için Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında yapılacak olan projenin; Belediye tarafından, 1.042.481,00 TL olan proje bedelinin %28,06’lık kısmı olan 292.481,00 TL’lik eş finansman miktarının karşılanması ve protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.01.2018

              Sayı   :  2018/12

              Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı” tarafından inşaatına başlanan “Mustafa İlboğa Yatılı İmam Hatip ve Hafızlık Okulu”nun tamamlanması için gerekli olan inşaat malzemelerinin Büyükşehir Belediyemizce temin edilerek Fatih Kültür ve Eğitim Vakfına teslim edilmesi için 300.000,00 TL’ye kadar Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/13

               1- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi, Medine Müdafii Fahreddin Paşa isminin imar uygulamasına göre açılacak Cadde veya Sokağa verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi Karatay İlçesi Hacı Sadık Mahallesi Samanyolu Sokak isminin Polis Memuru Şehit Arif DEMİR, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Dumanlı Sokak isminin Polis Memuru Şehit Kemal YILMAZ, Çatalhüyük Mahallesi Gülen Sokak isminin Şehit Erol OLÇOK, Meram İlçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Hizmet Sokak isminin Şehit Erol OLÇOK isimleri ile değiştirilmesi talepleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- Hüyük Belediye Başkanlığının 03.08.2017 ve 796 sayılı yazısında görevi başında Şehit olan İsmail ŞAHİN isminin ilçede İmar uygulamasına göre açılacak Cadde veya Sokağa isim olarak verilmesi talepleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

4- Cihanbeyli Belediye Başkanlığının 15.12.2016 tarih ve 5959 sayılı yazısında Sanayi sitesi kooperatif kurulumu ve başkanlığını yapan Hacı Kemal CANLI ismi Yeşilöz Mahallesinde bulunan Torna Caddesi ismi ile değiştirilmesi talepleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

5- Şehit Abisi Halis Yücel KÜTÜKCÜ’nün 25.09.2017 tarihli dilekçesi Vatani görevi başında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hacı Hüseyin KÜTÜKCÜ isminin İmar uygulamasına göre açılacak Cadde veya Sokağa isim olarak verilmesi uygun görülmüştür.

          14- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/1

               DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış olan Sarayönü Ladik Sulama Tesisinin modern sulama yöntemlerinin uygulanabileceği borulu şebekeye dönüştürülmesi, tamamında veya bir kısmında şebekenin projesine uygun olarak yenilenmesinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, Ladik Beldesi Sulama Kooperatifi ve Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/1

              Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 302 ada 24 parsele isabet eden Konut Alanının Yapılaşma Şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-5527,71) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/2

  Kadınhanı İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/3

               Karapınar İlçesi,  Adalet ve Cumhuriyet Mahallelerinde İlave ve Revizyon uygulama imar planı yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde 1/5.000 Ölçekli Karapınar İlçesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/4

              Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, 25767 ada,  3 nolu parselin imarı Konut Alanı olup; E: 1.80, Yençok: Serbest, Maksimum Taks: 0.25 yapılaşma koşullarına sahiptir. 25766 ada, 1 nolu parsel ile arasındaki 7.00 metrelik yaya yoluna cephesinden 8.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,300) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/5

              Kulu İlçesi,  Karşıyaka Mahallesi, 919 ada, 15, 16 parsel, 1128 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 1129 ada, 2, 11, 12 parseller ve 582 ada, 10 parselin nazım imar planlarına uygun olarak depolama alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,46) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/6

               Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 957 ada, 14 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  değişikliği (PİN : UİP- 615,237) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/7

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada, 15 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak, E:2.30, TAKS:0.40, 6 Kat Ticaret Alanı olarak, çekme mesafeleri ve plan notu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,360) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2014 tarih ve 192 sayılı meclis kararı ile Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, imar planlarında, Ticaret Alanlarının alt katları Ticaret olması şartıyla üst katları konut olarak düzenlenebildiğinden Komisyonumuzca “Konut Yapılamaz.” Plan notu ilavesi ile birlikte ticaret alanı (T3) olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/8

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, 29770 ada 2 parsele isabet eden Sanayi Alanı içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-311,365) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/9

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesinde 18948 adanın güneyindeki Park Alanı içerisine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-311,369) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/10

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 42617 ada, 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarih ve 842 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, E:2.20, TAKS:0.40, Yençok:8 Kat Ticaret-Konut Alanı olarak, “Plan Notu: Toplam emsal alanının %18’i zeminde konut altı ticaret olarak kullanılacaktır” plan notu eklenerek düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-311,370) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Yençok: 9 kat olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/11

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 43089 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-311,372) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Ruhsata esas inşaat alanına ait, parsel içinde otopark alanı 36 adet araç olarak belirlenmiş olup, otopark ihtiyacının kalan kısmı için otopark bedeli alınacaktır.” Plan notu ilavesi ile birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/12

               Taşkent İlçesi, Afşar Mahallesi, 112 ada, 16, 27, 28 ve 29 parseller ile 114 ada, 38 ve 39 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Park Alanı’nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, taşınmazlara isabet eden alanda 1/5000 ölçekli Revizyon nazım imar plan değişikliğinin de yapılmasıyla birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/13

     Beyşehir İlçe merkezinde Hamidiye ve Dalyan Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinin (PİN: UİP-) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/14

              Beyşehir İlçe merkezinde Yeni Mahalle’yi kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinin (PİN: UİP-) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2017

               Sayı  :  2018/15

     Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 690 ada, 2,23 parseller ve 3459 ada 2,4 parsellere isabet Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-5527,70) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/16

     Konya İli, yapılaşmaya yönelik 1/5000 Ölçekli plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/17

               Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 320 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Sosyal Tesis Alanı (Şehir Konağı) olarak düzenlemesi ile ilgili Altınekin Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5/1. Maddesine göre “şehir konağı” gibi sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki tesislerin Belediye Hizmet Alanı içinde düzenlenebileceğinden, plan değişikliğine konu 320 ada, 1 parselin yürürlükteki imar planlarında BHA olan fonksiyonunun “şehir konağı” yapılmak üzere devamına karar verilen imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/18

     Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesi, 4413 ve 4414 parsellere isabet eden Orman Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanının Katı Atık Tesisleri Alanı (Aktarma İstasyonu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Daire Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-30576) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/19

               Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 617 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Bektaş KOYUNCU’nun imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/20

     Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 103 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsellere isabet eden Konut Alanının İbadet alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu imar plan değişikliği teklifinde belirtilen yapılaşma şartlarının Taks:0.40/Kaks: 0.80, Yençok: 3 Kat olacak şekilde yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/21

               Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi,  701 adaya isabet eden muhtelif parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/22

               Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 1129 parselin ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: NİP-1093,206) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/23

               Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26312 ada, 11 parselin çevresinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 gün ve 242 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Fatih sanayicilerin talepleri dikkate alınarak Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP-1091,154) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/24

     Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 525 ada, 241, 242, 243, 244, 246 ve 132 parseller ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP-1091,153) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/25

              Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 20 ve 21 parsel1erin güneyindeki 14 Metrelik  imar yolun ve bu yol ile çevreyolunun kesiştiği alandaki yaya üst geçidinin imar planından kaldırılması ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığının imar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda (PİN:NİP-1091,155) cezaevinin güvenliği açısından ilgili yolun cezaevi için güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar fiiliyatta açılmaması, ancak söz konusu imar yolunun gelecekte oluşacak ulaşım taleplerini karşılaması açısından gerekli olduğu görüldüğünden imar planlarında yolun kaldırılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin reddi

uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/26

               Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26272 adanın (Resmi Kurum ve Park Alanının BHA KOMEK) doğusunda yer alan Park Alanının Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ve 30806 ada, 3 parsele isabet eden Eğitim Alanının bir kısmının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imar plan değişikliği teklifleri ve ayrıca Hacı Yusuf Mescit Mahallesi 33085 Ada 2 Parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesinde  (PİN: NİP- 1091,156) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/27

     Meram İlçesi, Dereaşıklar, Derecamikebir, Durunday ve Yorgancı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tavusbaba diye anılan alanda düzenlenen imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-1092,129) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/28

     Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, Dutlu Caddesi ile Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Komutanlığının Kuzeybatısında yer alan 27593 ada, 18 parsel ve çevresinde; Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak olan Veledrom ve bağlı Spor Tesislerine ait imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,128) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/29

     Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, 335 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinde (PİN: NİP-30594) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2017/30

               Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20531 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  20178/31

               Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K-1C pafta, 638 ada 17 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Ticaret ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/32

               Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, 199 ada, 4 parselin yürürlükteki 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım ve Hayvancılık Alanında kaldığı, söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ile Sosyal Tesis (Yurt Alanı) Alanı olarak yeniden düzenlendiği, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün söz konusu taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerini hazırlamasıyla sürecin tamamlanacağı, Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan Doğanhisar ilçesi, Kuz Mahallesi, 199 ada 4 parselin öğrenci yurdu yapılmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsis edilmesinde sakınca bulunmadığı 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/33

   Karatay İlçesi, Kerimdede, Mengene ve Uluırmakalihoca Mahalleleri sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezinin trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik transit trafiğin dış akslara taşınmasını hedefleyen Alaaddin Kap Caddesi ve Ankara Caddesinin birbirine bağlayan mevcut Ali Ulvi Kurucu Caddesinin Fetih Caddesine paralel olarak devam ettirilmesine yönelik Ulaşım Raylı sistem Daire  Başkanlığının  imar  plan  değişikliği  (PİN : NİP - 1091, 157)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/34

     Karatay İlçesi, Acıdort Mahallesi, 743 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanının mülkiyete uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Omega Enerji ve Yatırım A.Ş. adına Ünal AKSOY’un 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-30593) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/35

     Akşehir İlçesi,  Doğrugöz Mahallesi, 196 ada, 12 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Toplu İşyeri Alanı olarak düzenlendiği ve ifraz hattının doğrultusunun değiştirildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP-9670,2) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/36

              Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsele isabet eden taşınmaza ilişkin olarak; Konut altı Ticaret Alanının Ticaret Alanı donatı fonksiyonunda “Fırın Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/37

               Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 335 ada 11, 12, 16 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin ( PİN: UİP- 7589,46 ) iadesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.01.2018

               Sayı  :  2018/38

               Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parselin Cami Alanı olan imarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-1690,268) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/39

     Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 116, 117 parsellerin konut alanı olan imarının “depolama alanı” olarak değiştirildiği ve 1473 ada, 1 parsel ile bütüncül bir şeklide “Depolama Alanı” olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-2709,45) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/40

               Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 numaralı parsellere isabet eden Konut alanında kalan taşınmazların yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/41

               Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin 4 Kat ve 3 Kat Konut Alanı olan imarlarının, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 6 Kat Blok Ticaret Alanı, otopark alanı, park alanı ve trafo alanı olarak, plan notları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP-311.355) teklifinin yerinde incelemesi yapılacağından bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/42

   Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan I. Etap I. Kısım 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı, plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili teklife ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; Revizyon uygulama imar plan notlarında talep edilen değişiklik ve ilavelere ilişkin olarak; teklifin kısmen reddedilmesi ve kısmen de kabul edilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/43

     Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/44

     Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 52 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/45

   Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına ekteki şekilde plan notu ilave edilmesi ve değişiklik yapılması teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/46

  Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 916 ada, 5 parsel ve 917 ada, 2 parsellere isabet eden Konut Alanının, Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ersoy ÖZEN’ in imar plan değişikliği teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/47

   Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis AlanI olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Eğitimdekilere Yardım Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/48

  Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İlim İhsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/49

   Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 27 ada, 122 parsele isabet eden Konut ve Park Alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili Hanife BÜYÜKKÜRKÇÜ’ nün imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/50

   Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1610 ada 1 parsel, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller, 1614 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresine isabet eden Eğitim Alanı, Yol, Park Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Hasan AKGÜÇ İnş. Tur. Akar. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/51

   Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5674 ada, 75 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) (T3) olarak düzenlenmesi ile ilgili Saltanat Mim. Müh. Ltd Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,151) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

               Sayı  :  2018/52

   Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kasım Dür İnş. ve parsel maliklerinin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,147) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/53

   Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan Ateşbaz ve Selver Mahallerine isabet eden muhtelif parselleri kapsayan alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/54

   Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

               Sayı  :  2018/55

   Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 155 parseller, 82 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Sanayi Alanı ve Konut Alanlarının birlikte değerlendirilerek sanayi olarak düzenlendiği, Derya Un A.Ş. Adına Erdal DEMİRPOLAT’ın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifin de “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/56

   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29648 ada, 21 parsele isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1093,199) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

               Sayı  :  2018/57

               Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15298 ada, 14 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ( PİN: NİP-1093, 200 ) teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.01.2018

      Sayı :  2018/58

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parselin bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1093,201) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

      Sayı :  2018/59

   Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile, Şeker Mahallesi, 28515 ada, 2 ve 9 parseller de düzenleme yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-1093,204) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  101.01.2018

      Sayı :  2018/60

   Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parsellerin Konut ve Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali SAKSAĞAN’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.01.2018

      Sayı :  2018/61

        Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden Fuar Alanı (Hobi Bahçesi) alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1093,192) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  09.01.2018

     Sayı  :  2018/62

               Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsele isabet eden Akaryakıt-Lpg satış istasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanı ve Park Alanında imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Alaattin GÖNCÜ’ nün imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.