09 Ekim 2017 Meclis Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/146

            Meclisimizin 9.10.2017 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 2018 Yılı Performans Programı üzerinde komisyon çalışmamızın devam etmesi nedeniyle bir sonraki oturuma kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/147

            Seydişehir İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 06.1.5.01 Arsa Satış Gelirleri tertibine 5.200.000,00 TL karşılığında;

Seydişehir İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gider Bütçesinin; 02 Özel Kalem Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 600.000,00 TL, 30 Fen İşleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 2.200.000,00 TL ve 06 Sermaye Giderleri tertibine 900.000,00 TL, 36 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 1.500.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/148

             Meram İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin 42 Plan ve Proje Müdürlüğünün 06- Sermaye Giderleri tertibinden 4.000.000,00 TL nin alınarak, 33 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 1.500.000,00 TL, 31 Fen İşleri Müdürlüğünün 06- Sermaye Giderleri tertibine 500.000,00 TL, 11 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları
tertibine 700.000,00 TL 35 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları
tertibine 800.000,00 TL ve 06 Sermaye Giderleri tertibine 500.000,00 TL ödenek aktarılması uygun görülmüştür.
           

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/149

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21.Maddesi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Kültür Varlıkları Daire Başkanı kadrosunun ihdası ile Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/150

             Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Yenidoğan/Yenice Mahallesi, 263 ada, 5 nolu parselde bulunan taşınmazın mülkiyet hakkının, KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (d)  bendi kapsamında devri uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/151

            Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 43087 ada, 2 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği, asgari emlak rayiç bedelinden az olmamak üzere satılması uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/152

            İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 32144 ada, 2 nolu parselin ve Aşağı pınarbaşı Mahallesi, 17899 ada, 1 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği, asgari emlak rayiç bedelinden az olmamak üzere satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılması uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/153

             Belediyemiz ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Derneği, Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi ve Fatih Gençlik Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden, ayrı ayrı Ortak Hizmet Projesi geliştirmek amacıyla protokol yapılması ile protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/154

             Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında; “Ülkemiz Genelindeki Cami ve Müştemilatlarına Yönelik Tamir ve Tadilatların Yaptırılması İşleri” ile ilgili protokol yapılması ile protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına Yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/155

            Büyükşehir Belediyemiz ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında ortak spor anlayışını geliştirmek ve bilimsel birikimlerin karşılıklı paylaştırılması için protokol yapılması ile protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/156

            05 Kasım 2017 - 14 Kasım 2017 tarihleri arasında, "GREEN UP" isimli Avrupa Birliği Gençlik Değişimi projesine katılmak üzere Almanya'nın Berlin şehrine harcırahsız olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/157

            21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonasında etkinlikler düzenleyerek halka bisikletin sevdirilmesi, bisiklet sporuna gençliğin kazandırılması amacıyla düzenlenecek protokol yapılması ile protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/158

            Mülkiyeti Karatay Belediyesine ait Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 31527 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi arasında yapılacak İşbirliği Protokolü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Han yapılması planlandığından, mülkiyeti Karatay Belediyesine ait söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/159

            Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Kilistra Mahallesi, 254 ada,  15 parsel numaralı çeşme ve alanı nitelikli taşınmazın KOSKİ Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

          15- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/15

            5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Selçuk Üniversitesi ile birlikte 4. Uluslararası Sütçülük Konferansı ve Endüstriyel Sergi çalışmalarının ortak hizmet projesi kapsamında yapılabilmesi için Selçuk Üniversitesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          16- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/16

            Yapımı tamamlanan ekli listede isimleri yazılı tesislerin yine listede belirtildiği şekilde karşılığında bulunan belediye, sulama kooperatifi veya ilgili muhtarlığa devredilmesi için ilgili belediye, sulama kooperatifi veya muhtarlık ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          17- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/17

            Konya ili ve çevresinde yoğun olarak yetiştirilen; Elma, Domates ve Çilek ürünleri ile birlikte, Erik, Kayısı ve diğer katma değerli ürünlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde kurutulmasının sağlanması için hazırlanan ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunacağı öngörülen "Güneş Enerjisi ile Kurutma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Farklı Meyve Sebzelerde Optimal Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi" Projesinin TÜBİTAK'a sunulması ile ayrıca projenin uygulanması için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/758

            Akşehir İlçesi, Kuşçu Mahallesi, 161 ada, 16, 17, 18 ve 19 parsellere isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili Koruma Amaçlı uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-28087,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/759

            Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 396 ada 1, 2, 3 parsel, 398 ada 38, 39 parseller, 556 ada 1 parsel, Kızılca Mahallesi 205 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 52, 53 parseller ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliklerinde ( PİN: UİP- 20780,2 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/760

            Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 356 parsel yürürlükteki imar planında Ticaret-Mesken Alanında kalmakta olup,  söz konusu parsele “Fırın Yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN : UİP-1038,69) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/761

            Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, Rekreasyon Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-1038,70) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/762

            Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 149 ada, 12 parsele isabet eden Güneş Enerji Santrali Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 9892,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/763

            Çumra İlçesi, Yenimescit Mahallesi, 169 ada, 60 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 20683,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/764

            Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 539 ada, 1 parsele isabet eden Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı (GES)’nda Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 21247,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/765

            Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6961 parsele isabet eden Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı (GES)’na  Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 20681,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/766

            Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 126 ada, 215 parsele isabet eden Ticaret Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1511,30) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/767

            Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, Kavak Pazarı civarındaki (468 ada, 7 parsel yanı) Park Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1511,31) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/768

              Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, Konya yolu üzerinde 656 ada, 71 parselin kuzeyindeki Park Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1511,29) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/769

            Ilgın İlçesi, Milli Egemenlik Mahallesi, Beyazevler civarı 449 ada, 196 parsele isabet eden park alanında Regülatör alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1511,28) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/770

              Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 298 ada, 37 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının E:0,50, Yençok:25.00 m olarak değiştirilmesi yönünde talep edilen plan değişikliği teklifinde,  “Genel yapı yüksekliği Yençok: 6.50 m, silo yapılması durumunda yükseklik Yençok: 25 m dir.” plan notunun getirildiği ve 16 m lik imar yoluna cepheli imar adası hattında (güney kısım) çekme mesafesinin 25 m olarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatınIN (PİN: UİP- 1511,32) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/771

              Kadınhanı İlçesi, Şahören Mahallesi, 1159 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2517,20) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/772

            Karapınar İlçesinde, Sandıklı, Çetmi, Pınarbaşı, Yunusemre ve Ulus Mahallelerine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde 1/5.000 Ölçekli Karapınar İlçesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması  uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/773

            Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6000 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 6430 ada, 1 ve 3 nolu parseller ve çevresine isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 603 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 28488,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/774

               Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32913 ada, 6 nolu parselin Ticaret Alanı (Oto Satış Teşhir Servis Alanı)  olan imarındaki blok nizamın parselin kuzeyindeki İbadet Alanına bakan cephesinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi kalacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,256) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/775

             Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 31648 ada, 1, 2, 12 ve 13 nolu parsellerin imarı Konut Alanı olup yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1761,28) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/776

            Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1976 ada, 7, 14, 17, 21 ve 22 nolu parseller, 2311 ada, 17 nolu parsel, 32967 ada, 1 nolu parsel, 32968 ada, 3 nolu parsel ve çevresine isabet eden alana ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 8171,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.    

            37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/777

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21785 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin imarı Konut Alanı olup; taşınmazların birleşmesi ile oluşan alanda E: 0.65, Taks: 0.25, Yençok: 3 Kat şeklinde yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 1690,257) iadesi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/778

            Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 25881 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 701 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine (Ticaret-Konut Alanı) uygun olarak E: 2.05, Taks: 0.40, Yençok: 6 Kat yapılaşma şartlarının belirlenmesi, “Ticaret-Konut Alanında zemin katların üzerindeki katlar Konut amacıyla kullanılacaktır. ve Ticaret Alanının zeminde 720 m² si Ticaret olarak, kalan alan Konut olarak kullanılacaktır.” şeklinde plan notlarının ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,258) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/779

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21844 ada, 11 nolu parselin Sağlık Tesisi olan imarının Konut Alanına dönüştürülmesi ve 4 Kat Ayrık yapılaşma koşulunun belirlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,259) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 21849 ada 3 parseldeki Konut Alanının Cami Alanı, 21837 ada 1 parseldeki İbadet Alanının ise Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/780

            Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33310 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı olan imarında “Resmi Kurum Alanlarında yer altında en az 200 araçlık otopark düzenlenecektir” plan notunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,260) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Resmi Kurum Alanında otopark ihtiyacı yönetmelik hükümlerine uygun olarak yer üstünde karşılanacaktır”  plan notunun ilave edildiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/781

            Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 25869 ada, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin arasındaki kademe hattının kaldırılması, parsellerin komşu parsellerle olan mülkiyet sınırlarına kademe hattın atılması, parsellerin birleşmesi ile oluşan alanda E: 1.52, Taks: 0.25, Yençok: 6 Kat yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,262) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/782

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21717 ada, 2 nolu parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,263) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/783

            Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37326 ada, 1 ve 4 no.lu parsellerde onaylı Nazım İmar Planı'na (Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı) göre hazırlanan Uygulama İmar Planında (PİN: UİP- 615,193) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/784

            Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, 27599 ada, 4 no.lu parseldeki konut, Sağlık Tesisi ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: UİP- 615,194) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/785

            Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1C pafta 27326 ada 3 no.lu parselin kuzeyindeki 2 bloğun yoğunluk artırılmadan 8 kat olarak düzenlenmesine ve "Zemin katta yapılacak kreş ve mescit gibi ortak alanlar emsale dâhil değildir." şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,194) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/786

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 21372 ada, 1 parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih  ve 845  sayılı  kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak E:0.30, TAKS :0.30, Yençok : 17.50 m. Kapalı  Spor Tesis Alanı olarak plan notları ve çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında (PİN: UİP- 311,338) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/787

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29434 ada, 1 parsel ve 29437 ada 1 parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 721 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak İlkokul, Sağlık Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Cami Alanı ve meydanın yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN : UİP - 311,339) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/788

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 16037 ada, 1 parsel, 23912 ada 1 parsel, 17999 ada 2 parselin çevresi ile birlikte Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 723 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak E:1.20 TAKS:0.30 Ayrık 24 Ünite 4 Kat Konut Alanı, Cami, Park Alanı ve Rekreasyon Alanı olarak plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN : UİP - 311,340) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/789

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 42465 ada, 7 parsel ile 13549 ada 19 parselin Ticaret ve Sağlık Tesis Alanı olan imarının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 839 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 16x19 ebatlı, Yençok: 9 m. Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının ( PİN: UİP- 311,341 ) iadesi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/790

            Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 16499 adanın batısındaki Park Alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 311,343 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/791

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30 ve 32 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama

imar planI değiştirilerek uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/792

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 21185 ada 4 parselin yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan E:0.90, maksTAKS:0.27, 4 Kat Konut Alanı olarak çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında (PİN: UİP- 311,332) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/793

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 20576 ada, 34 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının (PİN: UİP- 311,345) çevresinde benzer yapılaşma koşullarına sahip alanlar ile birlikte düzenlenmesi halinde değerlendirileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/794

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29403 ada, 2 parsele isabet eden Eğitim Alanının Ortaokul Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında   (PİN: UİP- 311,354) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/795

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/796

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada, 18 parsele isabet eden Konut Alanında Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 677 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itiraza istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygun imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Emsale konu inşaat alanının %13.22’ si bodrumda kullanılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/797

            Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 3321 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  131.10.2017

Sayı     :  2017/798

            Seydişehir İlçesi, Taraşçı  Mahallesi,  2224  parsele  isabet  eden  Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına “Trafo Alanı” ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/799

            Seydişehir İlçesi, Taraşçı  Mahallesi,  2360  parsele  isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanında “Trafo Alanı” ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/800

            Taşkent İlçesi, Hıra Mahallesi, sınırları içerisinde 10 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılması şartıyla değiştirilerek uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/801

          Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahallesi, 200 ada, 26 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/802

            Akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arası mesafe ölçümlerinde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca uygulanacak esasların kabulü uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/803

            Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 978 ada, 12 parsele isabet eden Depolama Alanının Beton Santrali Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Soner TÜRKAY’ ın imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/804

            Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 948 ada, 14 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/805

            Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 273 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akdaş Makina Silah San. Ltd. Şti’ nin imar planı (PİN: NİP- 29017) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/806

             Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1610 ada 1 parsel, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller, 1614 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresine isabet eden Eğitim Alanı, Yol, Park Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Hasan AKGÜÇ İnş. Tur. Akar. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/807

             Kadınhanı İlçesi, Osmancık Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 4206,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/808

             Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 40305 ada, 2 parselin batısında kalan tescil harici alana isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili Medaş Dağıtım A.Ş.’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/809

             Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20241 ada 17 parsele isabet eden “Konut Alanı”nda Koruma Amaçlı İmar Planları yapılması ile ilgili  Adnan ULUSOY’un tekliflerinde (PİN : NİP - 1092,118) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/810

 Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37559 ada 2 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Esseyyid Elhac Abdülvahid Efendi Bin Esseyyid Sinan Ağa Vakfı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,119) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/811

             Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23574 ada,11 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadir IŞIK’ın imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1092,120) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/812

             Meram İlçesi, Ateşbaz Veli Mahallesi, 26932 ada 36 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hadiye Özceylan Vekili Osman Özceylan’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.09.2017

Sayı     :  2017/813

             İmar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, bölgeye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının,  mahkeme kararı doğrultusunda bir bütünlük dahilinde yeniden onaylanması uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/814

             Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29200 ada, 1 parsele isabet eden Park ve Spor Tesisleri Alanının “Rekreasyon Alanı (Tema Park)” olarak düzenlenmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/815

             Selçuklu İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 28980 ada, 2, 4 ve 5 parsellere isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/816

             Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parsellere isabet eden Konut, Ticaret, Meydan Alanının düzenlenmesi ile ilgili Ali SAKSAĞAN’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/817

             Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 19 parsele isabet eden Sanayi Alanının olarak düzenlenmesi ile ilgili Tahsin ÖZTOKMAK’ın imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,196) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/818

             Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, (eski:4147) parsel, 290 ada 1, 292 ada 1, 293 ada 1, 304 ada 1, 305 ada 1 ve 306 ada 1 parsellere isabet eden Turizm Alanı ve Park Alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/819

             Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 218 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve çevresinde Trafo Alanı düzenlemesi ile ilgili Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/820

             Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 266 ada, 9 parsel ile 266 ada, 1 ve 10 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalmakta olup, söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1038,66) teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/821

             Beyşehir İlçesi,  Müftü Mahallesi, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parsellere isabet eden Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1038,67) teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/822

             Ereğli İlçesi, Alparslan Mahallesi, 116, 2885 ve 2886 adalara isabet eden Konut Alanı, Park Alanı, Otopark ve imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP- 5527,58) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda değerlendirileceğinden iadesi uygun görülmüştür.  

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/823

             Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 251 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının ve baca ve silolar ile ilgili plan notunun “Baca ve silo gibi yapıların yüksekliği Yençok: 25.00 metre olması halinde yapı yaklaşma mesafesi yollardan 50.00 metre, Yençok: 26.00 metre ve 40.00 metre arasında olması halinde yollardan 70.00 metre olacaktır” şeklinde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,252) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  değiştirilerek uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/824

             Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33009 ada, 1 parselin Ticaret Alanı (Oto Satış – Teşhir Alanı) olan imarındaki Oto Satış – Teşhir Alanı ibaresinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,246) teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/825

             Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki planlama kararı olan ST ibaresinin kaldırılıp Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,247) teklifinde, ST(Oto Satış ve Teşhir Alanı) ifadesinin kalması uygun olacağından imar planı tadilatı teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/826

             Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa ve Sandıklı Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılması teklifinde (PİN: UİP- 7589,44) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde 1/5.000 Ölçekli Karapınar İlçesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/827

             Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 75 ada, 17, 18, 19, 20 ve 22 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının değiştirilmesine istinaden teklif edilen ve E:1,54 olarak önerilen inşaat yoğunluğunun E:1.40 olarak, çekme mesafelerinin ise 18 sayılı parselin kuzeyinden 15m, 15m lik yola cepheli 18,19,20 sayılı parsellerden 7m olarak değiştirildiği 1/000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 2709,35) teklifi Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu inceleme raporunda detaylı olarak izah edilen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6/2, 7/a, 7/1/c-ç maddelerine uygun olmayan planlama kararları içerdiğinden, söz konusu plan değişikliği teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/828

             Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, 995 ada, 79 parsele isabet eden Konut Alanında,  Ebatlı Blok ölçüleri ile batı ve güney bahçe çekme mesafesinin 3 metre düzenlendiği ve plan notları konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 615,189) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/829

             Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26335) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/830

             Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 45 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili LE Güneş Elektrik AŞ’ nin imar planı (PİN: NİP- 28193) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/831

             Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde imar planı revizyonu ( PİN: NİP- 26938 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/832

             Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, Taşlıgeçit Mevkisi, 161 ada 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 51, 55 ve 59 parsellere ait Derebucak Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notları ile birlikte değiştirildiği şekliyle uygun görülmüştür.

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/833

             Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, 31279 ada 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Gürbilek Petrol Ürn. Paz. Tic. Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,143 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  11.10.2017

Sayı     :  2017/834

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Sanayi Alanı olan; 5759 ada 7 parselin düzenlenmesi ile ilgili Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ve Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan/imar planı tadilatı teklifinin iadesi uygun görülmüştür.  

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/835

            Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleri sınırları içerisinde kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının teklifleri (PİN: NİP- 1092,115) değiştirilerek uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/836

            Meram İlçesi, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifleri, Konya Büyükşehir Belediye Meclis kararına istinaden 18.03.2016 tarih 265 ve 269 sayılı kararı ile ret edilen itirazlar, meclis kararında belirtildiği gibi planlama alanının büyüklüğü nedeniyle ve bölgede kentsel dönüşüm ile İmar Kanununun 18.maddesinin uygulanabilirliği sağlamak amacıyla yoğunluk kararları değiştirilmeden üst ölçekli planlara uygun olarak plan bir bütün olarak yeniden ele alınarak, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  12.10.2017

Sayı     :  2017/837       

Meram İlçesi, Şükran ve Sahipata Mahallelerinde, (ÖPA4 ve çevresi) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı plan bütünlüğü ve plan yaklaşımını bozacağından itirazların reddi, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/838

            Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili ME-SE Ener. Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. adına Şerife KOCAMAN'ın imar planı (PİN: NİP- 27480) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/839

            Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7616 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Durmuş KOÇ’un imar plan tadilatının (PİN: NİP- 1093,188) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/840

            Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden Fuar Alanı (Hobi Bahçesi) alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1093,192) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10.10.2017

Sayı     :  2017/841

            Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 30 parsele isabet eden Gıda Sanayi ve Sosyal Tesisleri Alanının düzenlenmesi ile ilgili Özer – Önder Matlı adına Mehmet KOZAKOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  10110.2017

Sayı     :  2017/842

            Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parsellerin Konut Alanı ve Ticaret Alanı olan imarının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ÇELMELİ’nin imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.