12 Haziran 2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.06.2017

 Sayı    :  2017/89

            Yunak İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin;

06.1.3.01 Diğer Bina Satış Gelirlerine                                                        :      2.500.000,00.-TL.

06.1.9.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirlerine                                    :      3.500.000,00.-TL.

05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar                        :     3.800.000,00.-TL.

olmak üzere toplam 9.800.000,00 TL eklenmesi karşılığında;

            Yunak İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gider Bütçesinin;

30 Fen İşleri Müdürlüğünün 06.5.7.01 Hizmet Binası 5.000.000,00.-TL. ve 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri tertibine 4.800.000,00.-TL. olmak üzere toplam 9.800.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

     Sayı  :  2017/90

               Bağbaşı Barajı Sulama Suyu Mansabından alınacak su ile 2 x 12,5 = 25 MEGAVAT gücünde bir hidroelektrik santrali kurulması için, Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Mavi Tünel HES Projesi kapsamında Hidroelektrik Enerji Santralinin her türlü inşaat, elektrik, elektronik, mekanik bölümleri ve elektrik iletim hattı inşası için İller Bankasından kullanacağı yatırım bedeli olan toplam 70.000.000,00-TL (Yetmişmilyontürklirası) krediye ilişkin düzenlenen kredilerin sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.06.2017

   Sayı    :  2017/91 

Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, 319 ada, 67 nolu ve 319 ada, 68 nolu parsellerin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

 Sayı    :  2017/92

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43123 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin; 43124 ada, 1 nolu parselin; 43125 ada, 1 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

  Sayı     :  2017/93

  “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Komisyonumuzca incelendi. Büyükşehir Belediyemiz ile İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Derneği Konya Şubesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi ve 5216 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

   Sayı    :  2017/94

   Mevcut Baca Temizleme Yönergesinde karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için hazırlanan Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinin daha kapsamlı ve detaylı değerlendirilmesi için Temmuz ayının ikinci birleşimine kadar ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

   Sayı    :  2017/95

            1- Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 02.06.2017 tarih ve 1792/3347 sayılı yazısında Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat BİLDİK hunharca bir saldırı sonucu Şubat 2017 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Görevi başında Şehit edilen Murat BİLDİK isminin Ereğli İlçesi Mehmet Akif Mahallesinde bulunan Baran Sokak ismi ile değiştirilmesi talepleri uygun görülmüştür.

            2- Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 04.04.2017 tarih ve 961 sayılı yazısı ve 06.02.2014 tarih ve 16 sayılı Meclis kararı gereğince Akşehir tarihi ile özdeşleşen Merkez Mahallelerde bulunan Cadde ve Sokakların mevcut isimlerinin korunması ayrıca 28612. Sokağın Şehit Ahmet Ozan ŞARLAK ismi ile değiştirilmesi talepleri uygun görülmüştür.

            3- Karapınar Belediye Başkanlığı’nın 02.06.2017 tarih ve 725 sayılı yazısında Karapınar İlçesi Adalet Mahallesinde bulunan Haluk ÖZDALGA isminin 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve ayrıca Kayalı Mahallesinde bulunan Evren Caddesi isminin Şehit Fethi SEKİN, İpekçi Mahallesinde bulunan Evren Caddesi isminin Sultaniye Caddesi olarak değiştirilmesi talepleri uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

   Sayı    :  2017/96

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet sürdürmekte iken 03.03.2017 tarih ve 820269392-311.08-598 sayılı Başkanlık oluru ile faaliyeti durdurulan Çevre Analiz Laboratuvar cihazlarının Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Çevre Mühendisliği Bölüm öğrencilerine tatbiki derslerinde kullanmak üzere verilmesi için protokol yapılması ve protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendi ve 5216 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

   Sayı    :  2017/97

            Büyükşehir Belediye Meclisimizce Sayın Abdullah SKAKA’ya fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih   :  14.06.2017

            Sayı     :  2017/98-9

  Teklifin daha detaylı görüşülerek incelenmesi için bir sonraki aya kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          11- Ulaşım Komisyonu Raporu

  Tarih :  14.06.2017

              Sayı   :  2017/10

              UKOME’ nin 31/05/2017 tarih ve 2017/3/10 nolu kararı ile Konya Havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında belirlenen güzergahlarda uçak yolcusu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere tahditli hale getirilen ve 10 (on) istiap haddi ve üzeri ticari araçlara takılacak 42 C 1191 – 42 C 1192 – 42 C 1193 – 42 C 1194 – 42 C 1195 – 42 C 1196 – 42 C 1197 – 42 C 1198 – 42 C 1199 – 42 C 1200 olmak üzere toplam 10 adet plakanın 5 (beş) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          12- Ulaşım Komisyonu Raporu

  Tarih :  14.06.2017

              Sayı   :  2017/11

              2017 yılı Ramazan ve Kurban Bayramlarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek günlerde ücretsiz toplu taşıma kararına bağlı kalınarak; Ramazan Bayramın 1’inci ve 2’inci günleri ücretsiz, 3’üncü gün % 50 indirimli olarak, Kurban Bayramının 1’inci ve 2’inci günleri ücretsiz, 3’üncü ve 4’üncü günleri % 50 indirimli olarak, ayrıca 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınav tarihlerinde sınav belgesini ibraz eden yolcuların Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları teklifi incelendi; söz konusu teklif uygun görülmüştür.

          13- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih           :  104.06.2017

               Sayı  :  2017/12

               Belediyemizin; OİDER-Otobüs İşletmecileri Derneği ve TÜRSİD-Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğine üye olması ve üyelik süresince her yıl için tahakkuk edecek üyelik aidatlarının Belediyemizce ödenmesi teklifi incelendi; söz konusu teklif uygun görülmüştür.

          14- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/8

   5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre Meram Süt Üreticileri Birliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi konusu incelenmiştir. Bilindiği üzere Konya İli yıllık 1 milyon tona yakın süt üretimi ile Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Sütün daha kaliteli üretilmesi noktasında yapılacak olan bu tür projelerin, ilimiz açısından son derece önem arz eden projeler olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle konunun daha kapsamlı ve detaylı değerlendirilmesi için Temmuz ayının ikinci birleşimine kadar ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/411

              Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 240 ada, 21 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-111,85) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/412 

              Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 475 (eski:473 ve A) parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının ( PİN: UİP-111,82) iadesi ve teklifin talep edilmesi halinde ilçe genelinde yapılan revizyon çalışmalarında tekrar değerlendirilebileceği uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  13.06.2017

     Sayı              :  2017/413

                Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 666 ada, 4, 5, 19 ve 20 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-111,83) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/414

              Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 14336 ve 14359 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-26223) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/415

              Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 178 ada, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22 ve 26 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1239 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına (Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-25942 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/416

               Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 342 ada, 26 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1038,61 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/417

               Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 132 ada, 211 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 1296 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1038,62 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/418

     Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 544 ada, 3 ve 4 parsele isabet eden Ticaret-Konut ve Konut Alanının,  Ticaret + Konut olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün görüşü alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde ( PİN: UİP- 1038,60 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; söz konusu taşınmaz alanlarına ilişkin imar plan değişikliğinin üst ölçekli imar planı kararlarına uygun olarak; E:1.80, Taks: 0.30 ve yapılaşma şartlarıyla birlikte düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/419

              Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 520 ada, 1, 2 ve 11 parsellere isabet eden Ticaret-Konut ve Konut Alanının Ticaret + Konut olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün görüşü alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde ( PİN: UİP- 1038,59 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; söz konusu taşınmaz alanlarına ilişkin imar plan değişikliğinin üst ölçekli imar planı kararlarına uygun olarak; E:1.80, Taks: 0.30   ve  yapılaşma   şartlarıyla  birlikte  düzenlendiği  şekliyle  Komisyonumuzca  değiştirilerek uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/420

    Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 353 ada, 1 parselin kuzeybatı cephesinde trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 8822,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/421

    Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1145 ada, 1 parselin güneyindeki tescil harici alana isabet eden Otopark Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/422

              Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, 1327 parsele isabet eden Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri Alanı içeriside Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 26301) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/423

     Ereğli İlçesi, Hıdırlı Mahallesi, Sümer Mahallesi, Hacı Mustafa Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Orhangazi Mahallelerinde muhtelif yerlerde Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı ayrılmasına ilişkin Ereğli Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: UİP- 5527,55) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Fatih Mahallesi, 1914 adanın kuzeyindeki, Mehmet Akif Mahallesi, 686 adanın kuzeydoğu köşesindeki ve Orhangazi Mahallesi, 136 ada 19 parselin köşesindeki 3 adet regülatör alanı teklifinin reddi, geriye kalan 6 adet teklifin Enerya’nın Ereğli Belediye Başkanlığı’na sunduğu 14.02.2017 tarih ve Mİİ/100 sayılı yazısındaki “..doğalgaz bölge regülatör alanlarının imar planlarına işlenmesi” taleplerine istinaden söz konusu alanların Regülatör Alanı olarak düzeltildiği şekli ile a uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/424

              Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, Pirömer Mahallesi, Gülbahçe Mahallesi, Barboros Mahallelerinde muhtelif yerlerde Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin Ereğli Belediye’sinin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: UİP- 5527,56) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.0562017

               Sayı  :  2017/425

               Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 964 ada, 99 ve 100 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 5530,32) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin ve blok uzunluklarının işlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/426

              Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1331 ada, 14 parsel ve 2266 ada, 31 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 304 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Ticaret - Konut Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 5527,54 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ticaret-Konut Alanı için “Toplam inşaat alanının %25’i Ticaret Alanı, %75’i Konut Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edildiği şekli ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  4.06.2017

               Sayı  :  2017/427

               Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 18938 ada,  4 ve 5 nolu parseller imar planında Küçük Sanayi Alanında kalmakta olup parsellerin arasındaki ifraz hattının kaldırılması, komşu parsellerin mülkiyet sınırına göre ifraz hattı atılarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1690,235 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/428

     Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan,  Depolama Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapılaşma şartlarının, “Depolama alanında paketleme tesisi yapılabilir” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 1690,236 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/429

               Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5351 ada, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parseller uygulama imar planında Konut Alanına isabet etmekte olup imar adasındaki ifraz hatlarının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1761,24) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/430

                 Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 2530 ada,  29 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Küçük Sanayi Alanının Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 1690.237 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/431

               Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 13 ada, 18 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-2709,34) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/432

               Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 1310 ada, 1 nolu parselde, Devlet Demir Yolları tesis binası yapılması amacıyla 12 metrelik yola ait cepheden 7 metre geriye çekilerek, yapılaşma şartlarının, 15m*30m ölçülerinde, Yencok: 3 Kat olacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.144) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/433

              Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18758 ada, 1 parselin Eğitim Tesisi Alanı olan imarının Ortaöğretim (Ortaokul) Alanı olarak ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.169) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/434

     Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 4232 ada, 10 parsel mevcut imar planında İlköğretim (İlkokul) Alanında kalkmakta olup ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 615.170 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/435

               Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 17809 ada, 3 parsel mevcut imar planında İlköğretim (İlkokul)  Alanında kalkmakta olup, ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.171) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/436

               Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 19151 ada, 2 parselin Eğitim Tesisi Alanı olan imarının İlköğretim (İlkokul) Alanı olarak, ön bahçe mesafesi, emsal ve yüksekliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615.172) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/437

     Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26426 ada, 2, 3 ve 4 parseller mevcut imar planında Konut Alanı, minimum ifraz 800 m² şartına tabi alanda kalmaktadır. Söz konusu parseller 800 m² ifraz şartını sağlamadığından m² şartına bakılmaksızın yapılaşmaya gidilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615.173) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/439

     Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26873 adadaki parseller mevcut imar planında Konut Alanı, minimum ifraz 800 m² şartına tabi alanda kalmaktadır. Söz konusu parseller 800 m² ifraz şartını sağlamadığından m² şartına bakılmaksızın yapılaşmaya gidilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.174) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/439

     Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19641 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 parseller mevcut imar planında Konut Alanı, minimum ifraz 1000 m² şartına tabi alanda kalmaktadır. Söz konusu parseller 1000 m² ifraz şartını sağlamadığından m² şartına bakılmaksızın yapılaşmaya gidilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.175) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/440

               Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 437 parseldeki mevcut trafo alanın iptal edilerek 436 parsel içinde yeniden trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.176) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/441

               Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 1309 ada, 9 parsel mevcut imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.177) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/442

               Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkileyen itirazın görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/443

   Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 19090 ada 1 parselin 4 Kat, H:12.50 ve 1 Kat, H:3.50 Ticaret Alanı olan imarının, 16.30x27.20 ebatlı Yençok:1 Kat yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde ( PİN: UİP- 311,311 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; kütle boyutlarının 16x27 ebatlı ölçülü Blok olarak düzenlediği şekli ile birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.0562017

               Sayı  :  2017/444

     Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18474 ada, 6 parselin Ayrık Nizam 3 kat, Konut Alanı olan imarında 10 m olan ön bahçe mesafesinin 5 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 311,312 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/445

     Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 16.03.2017 tarih ve 10220 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerde 2 adet Trafo Alanı  planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında ( PİN: UİP- 311,313 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/446

              Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 17113 ada, 2,3 parseller, 17119 ada, 4 parsel, 20414 ada, 2, 3 parseller, 20415 ada, 1 parsel, 20416 ada 1, 2 parseller,  22791 ada, 2 parsel,  18038 ada, 6 parsel,  20422 ada, 1, 2, 3, 4 parseller,  20423 ada, 1 parsel ve 22781 ada, 1 parsellerde  Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin  12.07.2013  tarih  ve  434  sayılı kararı  ile  onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan hükümlerine istinaden yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı(PİN: UİP- 311,314) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi a uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/447

               Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi, 19056 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 17609,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/448

               Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 1322 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 4350,2  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın mevcut inşaat alanında değişiklik olmaksızın, E:0.15 olarak yeniden düzenlediği şeyliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/449

     İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

-12.06.2015 tarih ve 701 sayılı meclis kararı ile Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarına eklenenTabii zemin altında yapılan kapalı otoparklar; parsel yan ve arka bahçelerinde ve imar planlarında 5.00 m’den fazla ön bahçe mesafesi belirlenmiş olsa dahi yola bakan cephelerde bahçe mesafeleri en az 5.00 metre bırakılarak düzenlenebilmesi”, maddesine “İstisnai durumlarda zorunlu otopark ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile tabii zemin altında parsel sınırlarının tamamı Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kararı ile otopark olarak kullanılabilecektir.” hükmünün ilave edilmesi,

  - 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı Meclis Kararı ile alınan Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararlarının B.3. maddesinin Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm toplam brüt alanına esas her 7 m2 ye 1(bir) otopark yeri ayrılır. Otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %50 si parsel zemininde karşılanır. Kendi parselinde karşılanamaması durumunda plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde karşılanır.” şeklinde değiştirilmesi,

  - 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı Meclis Kararı ile alınan Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararlarının ‘B.7’ maddesine; “Ayrıca Alışverişveriş Merkezlerinde trafik etki analizi istenir.” cümlesinin eklenmesi,

  - “Uygulama imar planı bulunmayan tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı silolar, Nazım Plan Kararlarında tarım alanları için belirlenen yapılaşma şartlarına uyulması şartı ile yüksekliğinin elevatör hariç 30.00 metreyi aşmaması, parsel ön cephesinde en az silo yüksekliği kadar diğer cephelerde en az 10.00 metre bahçe mesafesi bırakılarak yapılabilir,”

  -“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı enerji üretim alanlarında; İlçe Belediyesi tarafından onaylanan mimari proje üzerindeki vaziyet planlarında trafo vb. olarak ayrılan alanların, İlçe Belediyesinin uygun görmesi halinde, İmar planı tadilatı gerekmeksizin, 500 m² ye kadar ifrazı yapılabilir.

          Plan notlarının ilave edilmesi, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.0562017

               Sayı  :  2017/450

               Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parseller (eski: 188 ada, 334 ve 335 parseller) ile ilgili I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/451

              Cihanbeyli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Ağabeyli (Merkez, Höyükkuyusu ve Tosunlar Yaylası), Beyliova, Çimen, Çöl, Damlakuyu, Kırkışla(ÖÇK), Küçükbeşkavak (Merkez ve Dulayşe Yaylası), Mutlukonak, Sağlık (Merkez, Hacıefendi, Halilefendi, Karayusuf), Turanlar, Uzuncayayla, Yeşildere, Yünlükuyu ve Zaferiye Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26937) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.   

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/452

               Çumra İlçesi, Okçu ve İçeriçumra Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu (PİN: NİP- 26938) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/453

     Emirgazi İlçesi, Mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Yamaç (Merkez) ve Besci (Merkez, Bucakyayla, Büyükekşi, Dipini, Sığrak) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26939) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/454

     Ereğli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu (Merkez), Acıpınar (Merkez), Aşağıgöndelen (Merkez), Beyören(1 yerleşim alanı), Bulgurluk (Merkez), Çakmak (Merkez), Çiller (Merkez), Göktöme (Merkez), Kamışlıkuyu (Merkez), Karaburun (Merkez), Kargacı (Merkez), Kuskuncuk (Merkez), Pınarözü (Merkez), Taşağıl (Merkez), Tatlıkuyu (Merkez), Türkmen (Merkez) ve Y.Göndelen (Merkez) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26940) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/455

   Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 111 ada, 22 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Tüzerler Gıda San. Ltd. Şti. adına Kenan Tolga BÜLBÜL’ ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 26929) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/456

  Kadınhanı İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Karayörüklü (Mahalle dışı) Kızılkuyu, Küçükkuyu Örnekköy (Merkez ve 2 yerleşim alanı) ve Sarıkaya (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26941 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/457

   Karapınar İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Akçayazı (Merkez ve Çukurkuyu, Derbent, Fakrana, Gökbayram, Kocadere, Kuzukuyu, Merdivenli, Ortabağ, Sadıkkara Yaylaları), Çiğil, Hasanoba, Karakışla, Kayacık, Ortaoba, Sazlıpınar ve Yenikuyu Mahallelerinde imar planı yapılması tekliflerinde (PİN: NİP- 26942) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/458

  Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Niğdeboğazı, Sekizli ve Kirkit Yaylaları ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde ( PİN: NİP- 26931 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/459

   Karapınar İlçesi, Bağdaylı Mahallesi, 553 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili YNS Yatırım Proje ve Elk. A.Ş. adına Osman ÖRS’ ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 26930 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/460

   Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 2288 parsele isabet eden Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve Dinlenme Tesisleri Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ALPTEKİN’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı onayı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde ( PİN: NİP- 26951 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/461

            Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, 5231 ada, 12, 13, 27, 66 ve 67 parseller ve çevresine isabet eden alanda imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının tekliflerinde ( PİN: NİP- 1091,137 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/462

   Karatay ilçesi, Aziziye ve Akçeşme Mahalleleri, Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri civarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planına askı süresi içinde yapılan itirazların Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi uygun bulunan 21.04.2017 tarih ve 391 sayılı meclis kararı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2017 tarih ve 4497 nolu kararına istinaden;

-5612 ada 7-8-9-40-41 parseller, 20 ada 45-46-47-234 parseller, 21451 ada 13 parsel, 5611 ada 67 parsel, 17661 ada 13 parsel, 22585 ada 14 parsellere yapılan itirazların koruma amaçlı imar planı ve bütünlüğünü bozacağı nedeniyle reddi,

-22585 ada 15 parsele yapılan itirazın, parsele ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2017 tarih ve 4338 nolu kararında 17.04.2014 tarih ve 14/238-79 sayılı yapı ruhsatının belediyesince uygulanması, söz konusu parselde proje değişikliğine gidilmesi veya ruhsata göre yapılacak binanın yıkılıp yeniden yapılması durumunda koruma amaçlı imar planı ve plan notlarının geçerli olacağı kararı alınmış olduğundan reddi, -23 ada 1-2-8-13 parseller, 20 ada 45-46-47 parsellere yapılan itirazların, koruma amaçlı imar planı uygulama koşullarının  “…kentsel tasarım proje alanları haricindeki azami yapı taban alanı belirlenmemiş alanlarda 18.madde uygulaması yapılabilir. 18.madde uygulaması imar adası bütününde yapılabileceği gibi bir düzenleme sınırı ile de belirlenebilir. Planın uygulamaya geçmesi  süresince  imar  kanununun  18 .maddesinin  uygulanamadığı  durumlarda  müstakil parsel veya imar adası bütününde yapılacak imar uygulamasının şekline ilçe belediyesi yetkilidir..” Hükmü kapsamında alan genelinde 18.madde uygulaması yapılacağından reddi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/463

   Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6430 ada, 3 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ramazan DEMİR’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde ( PİN: NİP- 27000 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/464

   Karatay İlçesi, Ortakonak (kad: Zivecik) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan EGB1 (Endüstriyel Gelişim Bölgesi 1) olarak tanımlı alanın bir kısmının EGB3 (Endüstriyel Gelişim Bölgesi 3) olarak düzenlemesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/465

   Kulu İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu, Beşkardeş,  Bozan, Kırkkuyu,  Şerefli, Tavlıören, Yazıçayır ve Yeşilyurt Mahallelerinde imar planı yapılması ( PİN: NİP- 26943 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/466

   Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23195 ada, 3 ve 4 parsellerin kısmen yol kısmen de Sanayi Alanı olan imarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının görüşü ile Necip IŞIK’ın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/467

   Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22956 ada, 8 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konut Alanının ve çevresinin mülkiyetler dikkate alınarak yol aksıyla birlikte yeniden düzeltildiği şekliye 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/468

   Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Beyşehir Çevre Yolu, Keçili Kanalı ve Aziz Mahmut Hüdai Caddesinin kesiştiği bölgede yapılaşmanın durdurulmasında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/469

   Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi sınırları içerisinde Üniversite Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve çevresindeki taşınmaz alanlarının ulaşım aksları dikkate alınarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlemesine ilişkin imar plan tadilatı tekliflerinde ( PİN: NİP-  1093,180 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/470

   Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi sınırları içerinde 2929 ada, 42 parsel ve 42525 ada 1 parselin çevresi ile birlikte yeniden  düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde ( PİN : NİP -  1093, 181 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/471

        Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 28888 ada, 1 parsele isabet eden Dini ve Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ve “Kur’an Kursu Binası Ek Mimari Projeye Göre Yapılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/472

     Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32 ve 33 parseller ve çevresi (Eski Selçuklu Belediyesi Çevresi) ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün ve İl Sağlık Müdürlüğünün görüşü alınan Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 311,310 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/473 

               Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi sınırları içerisinde tescil harici alanda kalan Otopark Alanı’nın bir kısmının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire  Başkanlığının  Nazım  imar  plan  tadilatı  tekliflerinde (PİN : NİP -  1093,183) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/474

               Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi, 410 ada, 17 parsele isabet eden Ticaret Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının nazım ve uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/475

               Yunak İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Altınöz (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Ayrıtepe, Beşışıklı, Cebrail, Çayırbaşı, Hatırlı, Kargalı, Karayayla, Kurtuşağı, Ortakışla, Özyayla, Sertler (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Sıram ve Yeşilyayla Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26944) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/476

   Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 5530.31 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/477

   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parselin 2 kat ayrık/ikiz nizam Konut Alanı olan imarı ile 21854 ada, 6 nolu parselin 4 kat ayrık nizam Konut Alanı olan imarının yoğunluklarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-1690,203) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 3 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/478

   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B pafta, 24623 ada, 7 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Hmax: 25.00 olan yapılaşma koşullarının E: 0.30, Yençok: 25.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,233 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/479

   Seydişehir İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan (I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu )1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/480

   Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parsellerin imar durumunun Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/47 Esas ve 2017/5 sayılı kararı doğrultusunda yeniden görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/481

   Akşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 26286) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

      Sayı :  2017/482

              Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26335) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  15.06.2017

               Sayı  :  2017/483

   Cihanbeyli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu (PİN: NİP- 25836 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/484

   Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 30L2C pafta, 331 ada, 92 parsele isabet eden “Konut Alanının Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olacak şekilde 7 m’lik yaya yolu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mahmut ATAY’ın imar planı tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/485

   Karatay İlçesinde, Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1518 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanına ve Etkileme Geçiş Alanına hazırlanan; Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlarda 1 katlı yapıların 2 kata çıkarılması talepleri Kültür Varlıklarını Koruma  Bölge  Kurulu’ndan  uygun  görüş  almak  kaydı  ile  uygun görülmüş olup, ayrıca Kurul uygun görüşü ile Kentsel Sit Alanı genelinde de bulunan özel mülkiyetteki 1 katlı yapıların kütle büyüklükleri ve alt işlevleri dikkate alınarak 2 kata çıkarılmasına, plan notları bütününde yeniden düzenleme yapılmasına, planlara yapılan diğer itirazların reddine uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/486

   Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuk DEMİRCİ’nin imar planı (PİN: NİP- 25854) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/487

   Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, M29A11C pafta, 1976 ada, 14 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.06.2017

               Sayı  :  2017/488

   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1091,124 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26006 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların mevcut yapılaşma şartları ve imar haklarının korunması, 21849 ada 3 parselin hâlihazırdaki kullanımı dikkate alınarak İbadet Alanı olarak düzenlenmesi,  21844 ada 11 parselin Sağlık Tesisi olan imarının Konut Alanı, 21837 ada 1 parseldeki İbadet Alanının ise Sağlık Alanı olarak düzeltildiği şekliyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/489

   Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D24A4A paftalar, 29769 ada, 10 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Ak Aliminyum San. ve Tic Şti ’nin teklifinin (PİN: NİP- 1093,179 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/490

   Selçuklu İlçesi, Küçükmuhsine Mahallesinde Nazım imar planı yapılması teklifinde (PİN: NİP- 26289 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/491

   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/492

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut, İbadet ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ŞİMŞEK’ in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/493

   Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan Yazır Mahalle sınırları içerisindeki “yapı yasağı sınırının kaldırılmasının” görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/494

   Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda nazım ve uygulama imar planı değişiklik tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,162) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.06.2017

               Sayı  :  2017/495

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; itiraza konu taşınmazlarda; MEDAŞ tarafından aktif olarak kullanılan alanların belirlenmesi ve bunun dışında kalan alanların bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kamu yararına yönelik olarak “Şehir Kütüphanesi” yapılmak üzere “Sosyal Tesis Alanı”  olarak düzenlenmesine ilişkin nazım imar plan değişikliği, uygun görülmüştür.