13 Şubat 2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  15.02.2017

 Sayı :  2017/19

    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

    Sayı :  2017/20

        Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz Medeniyet Okulu projesi kapsamında değerlerimiz temalı “Emiray” isimli çizgi filmin TRT Çocuk kanalında yayınlanmasıyla ilgili TRT Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmasına için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüş

3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Aile Destek Komisyonu Raporu

 Tarih :  15.02.2017

  Sayı :  2017/21-1   

Aile Eğitimi” amaçlı “Vakıf İnsan” başlığı altında Konya Aile Destek Merkezi (KADEM) tarafından yürütülen projenin sürdürülebilir ve kalıcı olması adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

 Sayı :  2017/22

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Medeniyet Okulu projesi kapsamında, Öğrencilerimizin kişisel becerilerini geliştirmek ve eğitim düzeylerini artırmak amacıyla; Selçuklu ve Karatay İlçelerinde hizmete açılan Bilgehanelerde görev yapmakta olan tam zamanlı öğretmenlerimizin Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetlerinden yararlanması hususu; uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

  Sayı :  2017/23

Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 148 ada, 1, 2, 3 parsellerde ve Durak Mahallesi 208 ada 13 parselde bulunan gayrimenkullerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına ve satın alma işlemlerini yürütmek üzere Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

   Sayı :  2017/24

   Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 17925 ada, 5 nolu  parselde bulunan taşınmazın imar planında belirtilen amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 10 yıllığına Selçuklu Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisi uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

   Sayı :  2017/25

  Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler kapsamında olan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden sanatsal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere Ortak Hizmet Protokolü yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

   Sayı :  2017/26

  6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Konya İli sınırları içerisindeki Belde Belediyeleri kapanarak mahalle statüsüne dönüşmüştür. Belediyemizce bölge halkının mekansal ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal ve kültürel tesisler ile spor kompleksleri inşa edilmiştir. İnşa edilen ve edilecek sosyal ve kültürel tesisler ile spor komplekslerinin mahallenin bağlı olduğu ilgili İlçe Belediyesince kullandırılması hususunda protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

   Sayı :  2017/27

    Mülkiyeti Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının olan, 6360 sayılı kanun gereğince kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu marifetiyle kaymakamlık lojmanı haricindeki kısımları Belediyemize tahsis edilmiş, yazımız ekindeki taşınmazların kamu kaynaklarının verimli ve yerinde kullanılması gerekliliği, lojmanlarda kiracı olan müstecirlerin mevzuatta bulunan prosedürler gereği oluşan gereksiz iş yükünün kaldırılması ve Belediyemize tahsisine gerekli durumların kalmamasından dolayı 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize olan tahsislerin iptal edilerek tasarruf hakkının gayrimenkul maliki olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bırakılması hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.  

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.02.2017

   Sayı :  2017/28

  Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler kapsamında olan Konya Kültür ve Turizm Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden sanatsal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere Ortak Hizmet Protokolü yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.02.2017

     Sayı :  2017/29

       Mülkiyeti Konya Tarım Kredi Kooperatifine ait Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına ve satın alma işlemlerini yürütmek üzere Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.02.2017

     Sayı :  2017/30

       Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, anılan işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereğince KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne tahsisi ile kira yükümlülüğü işletmeye başlanılmasından itibaren geçerli olmak üzere 31/12/2017 tarihine kadar aşağıda tabloda belirtilen yıllık kira bedeli uygun görülmüştür.

 

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/31

        Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu şirketlerin gayrinakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile Kamu ve Özel Bankalardan gayrinakit (teminat mektubu ve akreditif) ve nakit kredi limitinin yukarıda her bir şirket için belirlenen şekliyle kredi limiti tespit edilmesi ve belediyemiz iştirakleri adına talep edilen/edilecek nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya ve kredi ile ilgili olarak kredi genel sözleşmesini, tüm talim ve taahhütnameleri imzalamasına, 6098 sayılı kanunun 583 üncü maddesi kapsamındaki şekil şartlarını yerine getirmeye mezun ve yetkili olmak üzere Başkanlık Makamı adına Genel Sekreter Hasan KILCA’nın  yetkili kılınmasına komisyonumuzca da uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/32

     Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (m) bendi gereğince 500.000,00.-TL. (Beşyüzbin) nakdi yardım yapılması uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/33

       Büyükşehir Belediyemiz Konya Talebeler Derneği arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/34

  Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile ERASMUS+programı kapsamında ortaklaşa hazırlanan Kentsel Turizm & Sosyal Doku – Mobil Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi ‘Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & Ict/Mobile Learning Skills” projesine ait sözleşmenin imzalanması, imza yetkisi için Başkanlık Makamının yetkilendirilmesi uygun görülmüş

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/35

      Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığının yurtdışındaki şubelerinin bulunduğu ülkelerde Büyükşehir Belediyemiz ve Konya’mızın tanıtımına katkı sağlamak ve tanıtmak amacıyla yapılacak her türlü faaliyet için Belediye ve Enstitü arasında ortak işbirliği protokolü imzalanmasına ve imza yetkisi için Başkanlık Makamının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/36

       Denetimli Serbestlik Hükümleri ile yapılması düşünülen ağaçlandırma, bakım, sulama, temizlik vb. çalışmalar için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/37

       Selçuklu Belediyesince yapılmakta olan kongre merkezinin de yararlanabileceği bir otopark düzenlemesi yapılabilmesi için 6360 sayılı kanunun 75. Maddesi kapsamında Selçuklu Belediyesi ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/38

        Derbent İlçe Belediyesinin 2017 yılı Gelir Bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar gelirlerine 1.000.000,00.-TL. karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri tertibine 1.000.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/39

     Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29245 ada, 2 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz gayrimenkul geliştirme projelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması hususunda gayrimenkul maliki ile anlaşma zemini oluşmadığından ve onaylı imar planı doğrultusunda satın alma talebinin ilgili birime iade edilmesi uygun görülmüştür.

22- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/40

  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20940 ada, 1 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz gayrimenkul geliştirme projelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması hususunda gayrimenkul maliki ile anlaşma zemini oluşmadığından ve onaylı imar planı doğrultusunda satın alma talebinin ilgili birime iade edilmesi uygun görülmüştür.  

23- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/41

               Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği ile ilgili ekli yönetmelik maddelerinin yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

24- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/3

  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında gıda, tarım ve ilgili alanlarda yapılacak işbirliklerine yönelik imzalanan çerçeve protokolün onaylanması uygun görülmüştür.

25- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/4

  Lavanta, Mentol Nanesi ve diğer bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği konularında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için 500.000.-TL mali değeri geçmemek üzere protokol yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

26- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/2

               Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nın 24.01.2017 tarih ve 95364297-050.01.04-289-402 sayılı teklifi ile incelendi. Yapılan değerlendirmede konunun daha detaylı incelenmesi amacıyla süre verilmesi uygun bulunmuştur.

 

27- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/3

     6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı sorumluluk alanımız içerisinde bulunan İsmil Mahallesinde 9, Sızma Mahallesinde 6, Başarakavak Mahallesinde 2, Tepekent Mahallesinde 5 otobüs ile hizmet verilmekte olan toplu ulaşım hatlarının güzergâhı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/71

              Akşehir İlçesinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 24.05.2016 tarih ve YGMY_PKM_36861 sayılı yazılarına istinaden, Yazla Mahallesi, 205 ada, 1 parselin doğusundaki tescil harici alanda Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 24552,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/72

     Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 22LIII pafta, 1143 ada, 7 parsele isabet eden İmam Hatip Lisesi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 111.8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/73

 Beyşehir İlçesi, muhtelif yerlerinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 'nin 29.08.2016 tarih ve YGMY_PKM_ 54942 sayılı yazılarına istinaden, 7 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP- 1038.48) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/74

               Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3C pafta, 39 ada, 2 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1038,53) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/75

     Beyşehir İlçesi, Evsat Mahallesi, 49L2A pafta, 14 ada, 30 parsele isabet eden Konut Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1 /1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının (PİN: UİP- 1038,54 ) Beyşehir ilçesi revizyon imar planında değerlendirilmesi gerektiğinden, iadesi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/76

    Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A, 49M1B, 49M1C ve 49M1C paftalar, 354 ada, 103, 104, 105, 106, 107 ve 108 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-1038,55) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ruhsat aşamasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan uygun görüş alınacaktır şeklinde plan notu ilavesi yapıldığı şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.01.2017

      Sayı :  2017/77

     Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi,  K29C09D3B pafta,  55 ada,  12 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Adalet Sarayı) düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 24421,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/78

               Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 12855 parselin mevcut yapılaşma şartları değiştirilmeden güneyinde LPG satışı yapılacak alanın ifraz hattı ile ayrılarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-12682.3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/79

               Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 87 ada, 12 parsele isabet eden Kanalizasyon Terfi Merkezi Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2021.19) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/80

               Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 21 L 3 pafta, 84 ada, 34 parselin Ticaret-Turizm Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 5527,52) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/81

     Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 1616 ada, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 5527,48) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanda yoğunluk artışı yapılmadan yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/82

               Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20 N1 pafta, 3139 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 5527,53) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanda yoğunluk artışı yapılmadan Taks=0.30 ve “Blok boyu 60 metre ve üzerinde yapılması halinde Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu’nun uygun görüşü alındıktan sonra ruhsatlandırılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edildiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/83

Kadınhanı İlçesi, Saçıkara Mahallesi, K28D19A4A pafta, 142 ada, 47 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı (PİN: UİP- 23900) teklifinin; üst ölçekli planlara uygun düzenleme yapılması amacıyla, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının Ticaret Alanı (Turizm Amaçlı) olacak şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/84

     Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B4D, M29A16C1A ve M29A16C1B paftalar, 5650 ada,  4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellere isabet imar adalarının yeniden düzenlenmesi, imar adalarının cephe aldığı 20.00 metre genişliğindeki Şelale Caddesine cephe olan kısmında imar ada kenarlarının mülkiyete çekilmesi ve ifraz hatlarının kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1761,22) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/85

     Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 24.11.2016 tarih ve YGMY_PKM_67878 sayılı yazısı doğrultusunda, Akabe Mahallesi, M29A11C4B pafta, 32504 ada, 1 nolu parselin Park Alanı olan imarında, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2C pafta, 32813 ada, 2 nolu parselin Park Alanı olan imarında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP- 1690, 201-1704,6) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/86

     Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D4B pafta, 23292 ada, 1 no.lu parsele isabet eden Lise Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615.152) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/87

               Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 16903 ada, 1 no.lu parselin Eğitim Alanı olan imarının, E=1.00, Yençok 3 kat Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı (İmam Hatip Lisesi) olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615.153) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/88

      Meram İlçesi, Bayat Mahallesi M28C08C1B, M28C08C2B, M28C08C2C paftalar 38250 ada 77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 134, 135, 136 ve 137 no.lu parsellerde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 1309 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (PİN: UİP-615.154) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/89

Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, M29D02C3B, M29D02C3C, M29D03D4A ve M29D03D1D pafta, 37326 ada 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerde, onaylı nazım imar planına göre 37326 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin kullanıcılarınca değiştirilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Organize Tarım Hayvancılık Alanı) tadilatında (PİN: UİP-615.155) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/90

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05D3A pafta, 15494 ada 1 ve 4 parsellerin Ticaret Alanı Ayrık 2 Kat 0,40/0,80 olan imarının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında (PİN: UİP-311.293) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/91

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D pafta, 15822 ada 6 parselin kısmen Konut Alanı Ayrık Blok 3 Kat 0.25/0.80, kısmen de Konut Alanı Ayrık 4 Kat 0.25/1.00 olan imarının, Yoğunluk artışı yapılmadan, Konut Alanı E=0.90, MaksTAKS=0.25, Yençok=4 Kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında (PİN: UİP-311.296) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/92

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C pafta, 28932 ada, 5 parselin Konut Alanı E=2.10, MaksTAKS=0.25 olan yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadan, konut alanı içerisinde yer alan 2 adet trafo alanının kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-311.297) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/93

      Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N33B03D3B ve N33B03C4A pafta, 1073 parselle isabet eden Et Entegre Tesisi Alanının yapılaşma şartlarında bir değişiklik olmadan mevcuttaki yapılar ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 24016,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/94

      Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19K2D pafta, 1274 ada, 11 ve 12 parsellere isabet eden Konut Alanının ifraz hattının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2308,53) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/95

    Seydişehir İlçesi, Kesecik Mahallesi, 19M4C pafta, 2244 parselin batısı ve 2419 parselin kuzeyinde kalan Park Alanın içerisinde Trafo yeri ayrılması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 6847,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/96

     Seydişehir İlçesi, Ketenli Mahallesi, 30L1C pafta, 269 parselin doğusunda kalan alanının mülkiyet sınırına göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 17611,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/97

      Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 19K2D pafta, 947 adanın güneydoğu köşesinde 7 nolu parselde ihdas oluşturulduğu, ihdas yapılması durumunda ise bölgede daha önce yapılan 18.madde uygulamasına göre alınmış DOP oranı bozulacağından ihdas oluşturmamak üzere imar adasının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2308,52) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/98

      Konya Tarihi Kent Merkezi’nde kısmen yeraltında kalmış, kısmen de yer üstünde gözlemlenen, yapılan jeoradar çalışmalarıyla da hattı tespit edilen Selçuklu dönemi dış kale sur duvarlarıyla tanımlanan 3.derece arkeolojik sit alanı(Şükran mahallesi Afet Riskli Alan ilan edilen alan hariç) ile Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri Kentsel Sit Alanı, Akçeşme-Kerimdede-Sarıyakup mahalleleri kentsel sit alanlarında Karatay-Meram-Selçuklu ilçe sınırları içerisinde ekte sınırları verilen alanlar “Kentsel yenileme alanı” olarak belirlenmiştir. 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlılarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ekli haritada sınırları işaretlenen alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilerek Bakanlar Kurulu kararı alınabilmesi için “KENTSEL YENİLEME ALANI” olarak ilan edilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/99

    Sınırları belirlenen alanlara Tarihi Mekansal ve Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü raporu çerçevesinde 6306 sayılı yasa kapsamında Rezerv (Konut) Alanı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/100

  Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 102 ada, 8 parsele isabet eden Katı Atık Düzenli Depolama Alanına, Enerji Üretim Tesisi yapılabilir ifadesinin eklenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/101

  Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, M27D10C pafta, 373 ada, 157 parselin Toplu Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/102

   Beyşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 19 K pafta, 184 ada, 13 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hasan Ali DEMİRKAPI ve Soner DEMİRKAPI’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/103

  Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 1 parselin Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/104

   Beyşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 24556 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/105

  Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, N29D01C3A pafta, 57 ada, 3 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığının imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/106

   Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 ve 19 parsellere isabet eden Katı Atık Düzenli Depolama Alanına “Enerji Üretim Tesisi” ibaresinin eklenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/107

   Cihanbeyli İlçesi, Hodoğlu Mahallesi, K29D24A pafta, 1831 parselde ilave imar planı yapılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/108

   Çumra İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 24557 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/109

   Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, 871 parselde,  “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin UTCU adına Kenan Tolga BÜLBÜL’ ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 24559 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/110

   Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20 NO pafta,  1331 ada 14 parsel, 2266 ada 31 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Engin YEŞİLYURT ve hissedarlarının teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/111

   Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesi, 4475 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) yapılabilir” ve “ Ruhsatlandırma aşamasında Koski Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/112

   Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M31A25D paftaya isabet eden Yavşançukuru Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde (PİN: NİP- 24562 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/113

   Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30B19A paftaya isabet eden Küçükbece Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde (PİN: NİP- 24563 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/114

   Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30B18B paftaya isabet eden Büyükbece Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde (PİN: NİP- 24564 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

      Sayı :  2017/115

    Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30B18B paftaya isabet eden Akkuyu Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde (PİN: NİP- 24565 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

      Sayı :  2017/116

   Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M30C05C pafta, 1522 ada, 15 parselin bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesine ilişkin Nur-Pet Petrol San. Tic. Şti’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 24569) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/117

   Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerinde, M29A11D1A pafta, 148 ada, 87 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1091,127 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/118

    Konya I. İdare Mahkemesinin 2015/638 Esas ve 2016/1128 sayılı kararına istinaden Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 329 sayılı kararı ile onaylanan Ali Ulvi Kurucu Caddesi revizyon imar plan sınırları içinde gerekli analiz, sentez ve yoğunluk çalışmaları yapılmış olup bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında  (PİN: NİP- 1091,128 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

     Sayı :  2017/119

     Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ayşe KARPUZ ve hissedarlarının imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,124 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

     Sayı :  2017/120

   Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C pafta, 32968 ada, 3 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1212 sayılı kararı ile onaylanan imar planında taşınmazın kentin gelişme potansiyelinin yüksek olduğu bölgede yer alması, yanı sıra şehir hastanesinin bölgenin hem ulaşıma hem de sosyal-teknik altyapıya yönelik talep ve ihtiyaçları arttıracağı ve kamusal menfaatler göz önüne alındığında itirazın reddi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/121

    Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, M29A03C ve M29A04D pafta, 5811 ada, 77 parsel ve çevresinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1209 sayılı kararı ile onaylanan (Hal Alanı ve çevresi) imar planı ve imar planı tadilatında; Hal Alanının yer seçiminde, özellikle kentin yerleşim alanlarından uzak, tesisin ihtiyaçlarına (sosyal ve teknik altyapı) cevap verecek büyüklükte ve nitelikte, ana ulaşım güzergâhı üzerinde, özellikle kent içi ve kent dışı trafik yoğunluğunu artırmayacak çevre yolu bağlantısı ile ulaşılabilirlik açısından uygun olduğundan, nüfus yoğunluğu, konut ve iş alanları gelişim akslarına göre alan değerlendirmesi yapıldığında, planlama alanı rantabl olduğundan itirazın reddi uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

      Sayı :  2017/122

    Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde belirlenen sınır dâhilinde plan revizyonu yapılacağından dolayı plan bütünlüğünün korunması ve çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için söz konusu alanda uygulama yapılmaması ve yapılaşmaya müsaade edilmemesi ve Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada 304 parsel (eski 5755 ada 54 parsel) numaralı taşınmazın Resmi Kurum Alanı (Cezaevi) olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/123

   Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, M29B4B pafta, 3198 parselin, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün 16.11.2016 tarih ve E.268574 tarihli yazısı gereğince Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Soner YALVAÇ adına İhsan YILMAZ’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/124

   Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C pafta, 2311 ada, 10 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı)’nın düzenlenmesi ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ nün imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,126) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/125

   Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A23D-M29A23C-M29D03A paftalar, 30877 ada, 3 parsele isabet eden Atık Bertaraf ve İşleme Tesisi Alanına “Enerji Üretim Santralleri ve Prosesleri Tesisi Kurulabilir” şeklinde plan notunun eklenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1091,125 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/126

   Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M28B15B pafta, 5590 ada, 229 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/127

   Meram İlçesi, Şükran  Mahallesi,  M28B15C2C ve M29A11D1D pafta, 167 ada, 47 ve 55 parsellere isabet eden alanın  düzenlenmesi  ile  ilgili  imar  plan  tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,106 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/128

   Meram İlçesi, Çomaklı  Mahallesi,  M29D01B  pafta,  37363  ada,  128 parsele isabet eden Hal Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN : NİP - 1092,107) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/129

    Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerinde Hocacihan, Sarayköy, Dere Aşıklar ve Yunus Emre Mahallesi, M28B14A, M28B14B,  M28B14C ve M28B14D paftalara isabet eden Akyokuş Mevki ile ilgili imar plan tadilatının Milli Park Alanı içerisinde kalan kısımları uygun görülmüş olup, onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna (Çevre ve Şehircilik Bakanlığına) gönderilmesi, Tabiat Parkı Alanı dışında kalan kısımlarında (PİN: NİP- 1092,108) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  201130

   Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parsellere isabet eden Eğitim Tesisi (Üniversite) Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

        Sayı :  2017/131

   Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C4B pafta, 6414 parsele isabet eden alanda imar planı yapılması ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 24560) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/132

   Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılmasının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/133

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2B pafta, 16560 ada, 24 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ve 30094 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan tescil harici alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,164 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/134

    Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A pafta, 42454 ada, 1 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 02.12.2016 tarih ve 1227 sayılı kararı ile onaylanan (Sosyal Tesis Alanının) imar plan tadilatına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre Sosyal Tesis Alanları içerisinde ‘kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi’ fonksiyonların yapılabildiği, dolayısı ile değer kaybının söz konusu olmadığı, söz konusu taşınmazda vakıf hissesinin de bulunması ve imar plan değişikliğinin kamu yararı gözetilerek yapılmış olması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/134

    Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A pafta, 42454 ada, 1 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 02.12.2016 tarih ve 1227 sayılı kararı ile onaylanan (Sosyal Tesis Alanının) imar plan tadilatına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre Sosyal Tesis Alanları içerisinde ‘kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi’ fonksiyonların yapılabildiği, dolayısı ile değer kaybının söz konusu olmadığı, söz konusu taşınmazda vakıf hissesinin de bulunması ve imar plan değişikliğinin kamu yararı gözetilerek yapılmış olması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/135

    Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29865 ada, 18 ve 19 parsellerde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Tahsin ÖZTOKMAK ve Ramazan AKSOY’un teklifinin (PİN: NİP- 1093,170 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/136

    Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan (Bina cephe uzunluğu ve derinliği ile ilgili) kararına istinaden Selçuk Mahallesi, M28B15A3C pafta, 28791 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili İnturmad İnş. Turizm. Ltd. Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/137

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsele isabet eden Otel ve Ticaret Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın görüşü alınan Mustafa BÜYÜKKAPLAN’ın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,165 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/138

    Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi ve Altınekin İlçesi, Karakaya Mahallesinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Alanı (Rüzgar Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi  ile  ilgili  Es- Yel  Elektrik  Üretim A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-24596) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/139

    Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 18202 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Çarşı Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mete BÜYÜKGÖL ’ün 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,166 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.02.2017

        Sayı :  2017/140

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 30114 ada, 1 parseller; Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenerek, Büyükşehir Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir, ilgili alanda ‘‘otogar ve toplu ulaşım transfer merkezi’’, ‘‘planlama alanının, kendi ihtiyacına yönelik akaryakıt istasyon alanı, ticaret alanı, otel alanı, sosyal ve kültürel tesisler vb. yapılabilir.’’

‘‘Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi,  30120 ada, 1, 2 parseller, 30121 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 30122 ada, 1, 2 parseller, 30123 ada, 1, 2 parseller Büyükşehir Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir, Büyükşehir Belediyesi ile alakalı olarak Sosyal ve Kültürel tesisler,  mesleki eğitim ve meslek edindirme merkezi, gibi eğitim alanları ile bu alanın ihtiyacını karşılayacak sosyo-kültürel alanlar ve ticaret alanları yapılabilir.’’ Plan kararları ve notları ile hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1093,168 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.02.2017

        Sayı :  2017/141

    Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19L4A pafta, 700 ada, 176, 179 ve 180 parsellere isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Ticaret Alanı, E=1.00, Yençok= 3 Kat) ve Park Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Konya Şeker A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.02.2017

        Sayı :  2017/142

    Seydişehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde ( PİN : NİP - 24558 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  15.02.2017

          Sayı  :  2017/143

    Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, K28A07C pafta, 189 ada, 4 nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Amaçlı Depo)” yapılması ile ilgili Konya Ticaret Borsasının imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 24561) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/144

    Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 19L1, 20L4 paftalar, 807 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 519 ada, 1,2 3, 4, 5 parseller ve 457 ada, 28, 32, 33, 34 parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 4204,19 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/145

    Selçuklu İlçesi, Sille  Mahallesi,  M28B10A  paftaya  isabet  eden  alanda  1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması  ile  ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının teklifinde (PİN: NİP- 1093,169 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/146

           Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parselde yapılması düşünülen projenin, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak düzeltilmesi gerektiğinden ilgili alanda imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının teklifinin (PİN: NİP- 1093,171 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/147

           Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi,50L-3C pafta, 520 ada, 1, 2 ve 11 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının ebatlı blok şeklinde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının (PİN: UİP- 1038,52) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, İmar planı değişiklikleri başlığı altındaki 26. maddesi, 4. Bendine istinaden, iadesi uygun görülmüştür.  

 

 

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  15.02.2017

      Sayı  :  2017/148

           Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A pafta, 5757 ada, 1 nolu parsele isabet eden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanı olan alana uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: UİP-1690.199) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda taşınmazın batısında yer alan Park Alanının bir kısmında İbadet Alanı ayrılarak üst ölçekli planı ile birlikte düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/149

           Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-24-A pafta, 29776 ada 9 parselin Gıda Sanayi ve Un Fabrikası TAKS=0.40, E=0.80 Yençok=25.00 m ve Silolar ile elevator için Yençok=32.00 m ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-311.287) teklifinin yerinde incelemesi yapılması için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

  107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/150

           Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19K-4B pafta, 458 ada, 233 ve 227 parsellerin ölçülü blok olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 2308,50 ) teklifi imar planı revizyonu içerisinde değerlendirileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

  108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/151

           Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik Plan kararlarına, fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarında zemin katların ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımlarında karar alınması” teklifleri ile ilgili süre verilmesi uygun görülmüştür.

  109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/152

           Akören İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 24040) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

  110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/153

           Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi M29D14C ve M29D19B paftalar, 2523 ve 2524 parsellere isabet eden Entegre Tesis Alanının incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

  111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/154

           Hüyük İlçe  Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 24041) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

  112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/155

           Kadınhanı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 24042) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.02.2017

      Sayı  :  2017/156

           Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 561, 2609 ve 2620 parsellere isabet eden “Akaryakıt LPG Servis Satış İstasyonu Alanı”nın bir kısmının “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili Nazife KARA’ nın imar plan tadilatı teklifi yerinde inceleme yapılacağından dolayı bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/157

           Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10D1D pafta, 28741 ada, 1 nolu parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.03.2001 tarih ve 15/30 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon imar planına ilişkin Konya I. İdare Mahkemesinin 2015/687 Esas ve 2016/858 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1093,160 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

  115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/158

           Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftasına isabet eden bölgede nazım imar planı revizyonu yapılması teklifinde (PİN: NİP- 1093,156 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/159

           Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 358 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,161) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/160

           Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin (PİN: NİP- 1093,162) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/161

           Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A pafta, 22410 adaya isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin yerinde incelemesi yapıldıktan sonra değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

  119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/162

           Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13517 ada, 8860 parsele isabet eden Özel Sağlık Tesisi Alanının batısında yer alan Otopark alanı ve yol ile birlikte düzenlemesi ile ilgili Ahmet APALI’nın imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP- 1093,153) reddi uygun görülmüştür.

 

 

  120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/163

           Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı teklifi, konu ile ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

  121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.02.2017

      Sayı  :  2017/164

           Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B pafta, 18814 ada, 530 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali TEKKURT’un imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP- 1093,152 ) reddi uygun görülmüştür.  

 

 

 

Muammer PARLAR

Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. 

 

27.02.2016 Şb.Md.: E.KANAR