14 Nisan2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  19.04.2017

 Sayı :  2017/61

    Hissedarı olduğumuz, Selçuklu İlçesi, 10 Mahallesi, 875 ada, 177 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

    Sayı :  2017/62

        Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28/12/2016 tarih, 2016/98 sayılı kararı gereğince mülkiyeti Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 30113 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller; 30114 ada, 1 nolu parsel; 30120 ada, 1,2, nolu parseller; 30121 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller; 30122 ada 1,2,nolu parseller; 30123 ada 1,2 nolu parsellerin "Otogar ve Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" ve "Mesleki Eğitim ve Meslek Edindirme Merkezi" olarak kullanılmak üzere Belediyemize, 4046 saylı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 2/i maddesine istinaden bilabedel devri uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  19.04.2017

  Sayı :  2017/63   

Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi, 410 ada, 17 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

 Sayı :  2017/64

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 42591 ada, 2 nolu parsel; 42593 ada, 1 nolu parsel; 42594 ada 5 ve 6 nolu parsellerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi ve bu amaçla Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

  Sayı :  2017/65

  Konya Tarihi Kent Merkezi yakın çevresinde yer alan Eski Matbaacılar Çarşısı ile Melike Hatun Çarşısı arasında kalan bölgede, ekte koordinatları sınırları ve ada numaraları belirtilmiş olan yaklaşık 5.5 hektarlık alanda kalan gayrimenkullerin; bölgenin tarihi kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda bölgenin eskiyen ve yıpranan dokusunun yeniden canlandırılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. Maddesi (a) ve (h) bendleri kapsamında satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve bu amaçla Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

   Sayı :  2017/66

   Konya Tarihi Kent Merkezi yakın çevresinde yer alan Eski Matbaacılar Çarşısı ile Melike Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 230 ada,  14 nolu parselde bulunan tescilli binanın üst katının Beyşehir Muhtarlar Derneğine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 5 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

   Sayı :  2017/67

  Hüyük Yüksekokul ve Yurt Binası İnşaat Malzemesi Temin Edilmesi ile ilgili olarak Hüyük Belediyesi ile protokol yapılması ve bu amaçla Başkanlık Makamına yetki verilmesi’ uygun bulunmuştur.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

   Sayı :  2017/68

  Söz konusu açık otoparkın, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketine işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31/12/2017 tarihine kadar aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.   

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

   Sayı :  2017/69

    Söz konusu açık otoparklar ile büfenin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki olan Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketine işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş, 31/12/2017 tarihine kadar belirtilen yıllık bedeller,  uygun görülmüştür. 

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  19.04.2017

   Sayı :  2017/70

  2-6 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya'nın Modena kentinde düzenlenecek Kentsel Turizm & Sosyal Doku – Mobil Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısına, Konya'daki turizm değerlerinin daha iyi tanıtılması amaçlı katılmak üzere proje yürütücüleri Sertaç YÜRÜK ve Osman Süreyya KOCABAŞ 'ın harcırahsız olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  19.04.2017

     Sayı :  2017/71

       Dış İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde, Mart 2017 ayında müteahhit elemanı olarak çalışmaya başlayan personellerden 19052447596 T.C. Kimlik No’ lu Ahmet DÜR ile 19214429170 T.C. Kimlik No’ lu Mehmet Murat KARAKÖK’ ün, 2017 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından katılım sağlanacak olan yurtdışındaki faaliyetlerde görev yapmak üzere görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  19.04.2017

     Sayı :  2017/72

              Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Öğrenen Şehirler Küresel Ağına üye olunması ve talep edilmesi halinde üyelik aidatlarının Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenmesi uygun görülmüştür.

 

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/73

        Şehrimize ziyaret amacı ile gelen yerli ve yabancıların; şehir turu yapabilmesi için gerekli olan toplu ulaşım hizmetlerinin; öncelikle güzergâhlarının belirlenmesi yönünde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Kararı alınması, alınan kararda belirtilen güzergâhlarda gerçekleştirilecek olan şehir turları hizmetlerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 26. Maddesinin “ Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.”  hükmü gereğince 31.12.2017 tarihine kadar 15.000,00.-TL. bedelle Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne devredilmesi, devir işlemleri için Genel Sekreterlik Makamının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/74-6

   Konya mücavir alan sınırları içerisinde Konya Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün  KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) için yapılacak  altyapı çalışması Kamu yararına uygun olduğundan dolayı  protokol yapılması ve bu amaçla yetki verilmesi  yönündeki teklifinin uygun  görüşle kabulüne.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/75-7

       4646 sayılı Doğal Gaz  Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g ) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Konya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine Karapınar Belediyesi’nin dahil edilmesi halinde;  

1) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesine, 

2) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; 

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Karapınar Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, 

b) Karapınar Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/vaya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton v.b..), hafriyat döküm bedelleri alınarak, Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamiratının yapılacağının, 

c) Karapınar İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, 

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılacağının, 

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin uygun olacağı yönünde kabulü

16- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/8

  360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı sorumluluk alanımız içerisinde bulunan İsmil Mahallesinde 9, Sızma Mahallesinde 6, Başarakavak Mahallesinde 2, Tepekent Mahallesinde 5 otobüs ile hizmet verilmekte olan toplu ulaşım hatlarının güzergâhı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

 

17- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/5

      Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, "Agricities" Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kurulması amacı ile bir takım ön görüşmeler ve toplantılar düzenlenerek, birliğin tüzel kişilik kazanması  sürecine geçilmiştir.

"Agricities" Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin Konya Büyükşehir Belediyesi sekreteryasında kurulması ve kuruluş aşamasında gereken ilgili protokol ve sözleşmelerin imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

18- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/6

       Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine, Türkiye’de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı kapsamında sunmuş olduğumuz “Su Hayattır, Sesine Kulak Ver” projesinin Koski Genel Müdürlüğü koordinesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmesine, Proje Koordinatörü olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Mustafa YILMAZ’ın görevlendirilerek proje kapsamında %30 zamanlı çalışması ve proje bütçesinde tanımlanan ücretinin eş finansman olarak kullanılmasına, Proje Koordinatör yardımcısı olarak Koski Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli Zekeriya KARTAL’ın görevlendirilerek projede %50 zamanlı çalışması ve proje bütçesinde tanımlanan ücretin eş finansman olarak kullanılmasına; proje koordinatörünün projedeki harcamalar için harcama yetkilisi olarak, Proje Koordinatör Yardımcısının ise gerçekleştirme görevlisi olarak yetkilendirilmesine, proje kapsamında kuruluşun finansman olarak karşılayacağı hibe tutarındaki %20’sine karşılık gelen tutarın Koski Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/240

       Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21 M1 pafta, 994 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının Beton Santrali Alanı olarak düzenlendiği imar plan tadilatında ( PİN: UİP-111,64) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/241

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi,  Yeni Mahallesi, 22 L4 pafta, 927 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 111.81 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/242

     Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Spor Alanı) uygun olarak hazırlanan (Kapalı Spor Tesisi Alanı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı düzenlemesinde (PİN: UİP- 12203,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/243

  Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahalle sınırları içerisinde Karayolları Kamulaştırma Sınırının düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerinde ( PİN: UİP- 25529,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

 

 

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/244

              Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 5530.31 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/245

 Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1185 ada 1 parselin güney doğusundaki trafo, Hacı Mütahir Mahallesinde, 1310 ve 1314 nolu trafolar, Sümer Mahallesi, 1318 nolu trafo, Eti Mahallesi, 1330, 1331 ve 1332 nolu trafolar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/246

 Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30N2 pafta, 2473 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının ( PİN: UİP- 7589.37 ) Karapınar ilçesi revizyon imar planında değerlendirilmesi gerektiğinden, iadesi  uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/247

              Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A, M29A11C4A ve M29A11C4B paftalar, 5371 ada, 1 ve 2 parsellerin, 5372 ada, 13 ve 214 parsellerin, 31528 ada, 6 parselin, 32474 ada, 3 ve 4 parselin, 32475 ada, 1, 2 ve 3 parselin, 32476 ada, 1 ve 2 parselin, 32477 ada, 1, 3 ve 4 parselin, 32480 ada, 1 ve 2 parselin Ticaret Alanı olan imarındaki “Cemil Çiçek Caddesine cepheli olmayan blokların zemin altı konut yapılabilir” şeklindeki plan notunun “Ticaret Alanı olarak planlanan alanlarda Cemil Çiçek Caddesine cephe olmayan blokların zemin üstündeki katların tamamının konut yapılması durumunda, zemin katta konut yapılabilir” olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde ( PİN: UİP- 1690.204 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/248

     Karatay İlçesi, Hacıcemil, Hasandedemescit, Hacısadık, Hacıveyiszade, Yeni, Şeyhulemarecepağa, Şeyhulema cemre Sarnıç, Sütcü, Keçeciler Mahalleleri, M29A11A3B, M29A11B4A, M29A11B4D, M29A11C1A, M29A11D2B, M29A11A3C, M29A11A4B, M29A11A3A, M29A11A3D, M29A11D2A paftalarda yer alan 32761 ada, 32762 ada 1 nolu parsel, 32730 ada 2 nolu parsel, 32928 ada 2 nolu parsel, 32930 ada 3 nolu parsel, 30995 ada 6 nolu parsel, 32920 ada 2 nolu parsel, 32922 ada 2 nolu parsel, 32873 ada 2 nolu parsel, 32872 ada 1 nolu parsel, 32871 ada 1 nolu parsel, 5027, 5026, 30693, 3236, 3237, 3235, 3231, 3233, 3230 ve 5005 nolu adalar, 23797 ada 1 ve 2 nolu parseller, 22090 ada 6 ve 7 nolu parseller, 22087 ada 1 nolu parsel ile 32763, 23794, 23795, 23781, 23782, 23790, 23786, 23785, 23784 ve 22085 adalar, 25011 ada 4 ve 5 nolu parseller, 32868 ada 2 nolu parsel ile 32870 ada, 22559, 22560 ve 22567 adalar, 22087 ada 7 nolu parsel, 22090 ada 1 nolu parsel numaralı taşınmazlar yürürlükteki imar planında Konut ve Ticaret Alanında kalmakta olup TAKS değerinin 0,30 olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında   (PİN: UİP- 1690.209, 1716.3, 1749.6, 1710.7 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/249

              Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme, Sarıyakup ve Küçükkumkörü Mahalleleri, M29A11D1C, M29A11D2D ve M29A11D4B paftalar, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5161, 5164 ve 5199 adalara isabet eden Konut Alanlarının Taks: 0.25 olan yapılaşma şartlarının Taks: 0.27 olarak değiştirilmesi, planlama alanı içerisindeki iki Park Alanına 5 adet ve iki Cami Alanına 1’ er adet Trafo Yeri konulması, Cami Alanlarına verilen Hmax: Serbest yapılaşma şartının Yençok: 3 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1734.5 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/250

     Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C1C pafta, 5562 ada,  47 ve 48 nolu parsellere isabet eden 8.00 metre genişliğindeki yaya yolunun kaydırılarak konut adasının yeniden düzenlenmesi, 44 ve 46 parsellere isabet eden kademe hattının mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 1761.23) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/251

 Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A3B pafta, 1468 ada, 1 ve 2 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilat teklifinde ( PİN: UİP- 2709.30 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/252

               Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 213 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun alt ölçeği olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin incelenmesi neticesinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda değişiklik yapılması ve bu değişikliğe uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu hazırlanarak, yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/253

     Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 636 ada, 9, 10, 13 ve 16 parsellere isabet eden Ticari Blok Alanının, mevcut imar planı durumunda göre söz konusu parsellere yapı yapılabilmesi için parsellerin güneyinden ihdasen yer satılması gerektiği, parsellerin bulunduğu bölgede geçmişte yapılmış olan 18. Madde uygulaması neticesinde de ihdasen yer satılması durumunda DOP oranının bozulacağı gerekçesiyle, imar adasının kuzeyinde ihdas alanı kadar terk oluşturulacak şekilde adanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı tadilatında ( PİN: UİP- 2308.56 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/254

    Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, K27A20C1C pafta, 145 ada, 3 parsele isabet eden İlköğretim Alanının kuzeybatısında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 17772.3 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/255

     Yunak İlçesi, Piribeyli Mahallesi, 29L2D pafta, 197 ada, 8 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının; kullanım alan sınırları değiştirilmeksizin, cephe aldığı taşıt yolundaki orta refüjün kapatıldığı 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 17772.2 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/256

               Beyşehir İlçesi, Bademli Mahallesi sınırları içerisinde Üniversite Gelişme Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1038,58 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/257

               Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, M28B20A2B pafta, 37515 ada, 2 parsel ve 37516 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanları ve imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,166) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/258

Akören İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 207 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde itirazların tamamının reddi, ayrıca plan notlarında düzenleme yapılması uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/259

     Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parsellerin imar durumunun Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/47 Esas ve 2017/5 sayılı kararı doğrultusunda yeniden görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/260

               Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22 L1 pafta, 1274 ada, 566 parsele isabet eden İlköğretim Alanının “Özel Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında “İlköğretim Alanında Rehberlik ve Araştırma Merkezi yapılabilir.” plan notu eklenerek değiştirilmesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/261

Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar; raporda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/262

     Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, M27B17C pafta, 256 ada, 11 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Suki Enerji Yatırım A.Ş.’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde (PİN: NİP- 25846 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  20171/263

     Cihanbeyli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu (PİN: NİP- 25836 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/264

     Çeltik İlçe Merkezi 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  teklifinde  ( PİN : NİP - 25837 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  120.04.2017

      Sayı :  2017/265

               Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 163 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Çumra Nazım İmar Planı askı sürecinde yapılan itirazlar; raporda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/266

      Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 113 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının bir bölümünün Belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/267

Derbent İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25838) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/268

   Derebucak İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25839) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/269

     Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 27A03C pafta, 115 ada, 51 parsel ve 113 ada, 130, 131 ve 133 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Adnan KURBAN adına Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 25850 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/270

     Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 515 ada, 29, 30 ve 31 parsellere isabet eden Resmi Kurum Alanının yeniden düzenlendiği ve Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun da getirildiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/271

      Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi,  L27D09D4B pafta,  516 ada, 1 parsele isabet eden Teknik Altyapı Alanının Sosyal Tesis Alanına (Yurt) dönüştürülmesi ile ilgili Doğanhisar Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/272

      Emirgazi İlçe  Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde ( PİN : NİP - 25840 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/273

    Ereğli İlçesi, Talatpaşa ve Yunuslu Mahalleri sınırları içerisinde Doğu Çevre Yolu Projesi kapsamında Karayolları Kamulaştırma sınırının İmar Planına işlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 25885 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/274

     Ereğli İlçesi, Namık Kemal ve Orhangazi Mahalleri sınırları içerisinde Konya-Adana Karayolu ile kesişen Selvili Yoluna alt geçit yapılması kapsamında 14,50 metrelik imar yolunun 20 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 25886 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/275

      Ereğli İlçesi, Cinler Mahallesi, 19K2 pafta, 1657 ada, 2 ve 3 parseller, 2104 ada, 1 ve 2 parseller, 2105 ada 1 parsel ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Osman Murat UÇAK ve hissedarlarının teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/276

      Ereğli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 25841 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/277

    Halkapınar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 25842 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/278

  Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 31L2D pafta, 3325 parsele isabet eden Ticaret Alanının Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Halkapınar Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/279

  Hüyük İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 209 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde Hüyük Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazlardan BHA düzenlemelerinin düzeltilerek kabulü; diğer düzenlemelerin kabulü, ayrıca plan notlarında da düzenleme yapılmasına uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/280

   Ilgın İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 25843) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

      Sayı :  2017/281

  Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 210 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Kadınhanı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların; raporda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/282

   Karapınar İlçesi, Akçayazı Mahallesi, 800 parsele isabet eden “Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Songül YÖRÜK’ün imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/283

  Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 2160 ada, 2 parsele isabet eden Konaklama Tesis Alanı ve Ticaret Alanının, Ticaret- Turizm Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KOÇAK’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Yençok=42 metre olacak şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/284

   Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, Ünver ve Karakaya Yaylarında imar planı yapılması ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 25847 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18/.04.2017

      Sayı :  2017/285

   Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, Lokman Yaylasında imar planı yapılması ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 25848) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/286

   Karapınar İlçesi, İslik Mahallesi, M30C18B1D pafta, 2146 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Yusuf ÜLKÜMEN adına Erol ATALAY’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 25849 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Ayrıca; Konya ili bütününde yenilenebilir enerji (GES, RES, HES) alanları olarak planlanan yerlerde mülkiyeti sayısal olmayan parsel ya da parsellerde yapılan imar planlarında imar uygulaması sürecinde terk işlemi olmayan kısımlar hariç parsel ya da parsellerin diğer kısımlarında kadastrodan kesinleşen sınır ada kenarı sınırı olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/287

   Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, M29A11A4C pafta, 31486 ada, 7 ve 12 parseller ile 31487 ada, 17, 20, 21 ve 22 parsellerin bulunduğu bölgedeki imar adalarının yapı yükseklikleri ve yoğunlukları dikkate Konut Alanı yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,133 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.03.2017

      Sayı :  2017/288

   Karatay İlçesi, Çataltömek Mahallesi, M29A16B2C pafta, 31607 ada, 1 parsele isabet eden Ortaöğretim Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1091,134 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/2289

   Koruma Amaçlı İmar planlarına askı süresi içerisindeki itirazlara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri civarı Kentsel Sit Alanı ile Etkileme geçiş alanlarında daha önceden yapılan Koruma Amaçlı İmar Planlarının Konya 1.İdare Mahkemesinin 09.09.2016 tarih ve E:2015/596 , K:2016/824 nolu kararı ile iptal edilmesinden dolayı ikinci kere koruma amaçlı imar planı yapılmış olması, alana ilişkin başka mahkeme kararı ve kurul kararlarının bulunması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 681 nolu Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarının yürürlüğe girmiş olması nedeniyle; plan uygulama sürecinde sorunlar yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9.maddesinde itirazların en geç otuz gün içerisinde değerlendirilip karara bağlanacağı belirtilmiş olduğundan, itirazlara ilişkin konuların  öncelikle  “Koruma Bölge Kurulu”nda değerlendirilmesi, Kurul görüşü neticesinde nihai kararın alınmasına uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/290

   Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17B pafta, 24821 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tebliğ Kuran Kursu Derneğinin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1091,131) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.0342017

      Sayı :  2017/291

   Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuk DEMİRCİ’nin imar planı teklifinin (PİN: NİP- 25854 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/292

   Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C3B ve M29A12D4D paftalarda yer alan 32968 ada, 2 parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak 32968 ada 3 parsele taşınması ile ilgili Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/293

    III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan, Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28B19A pafta, 27039 ada, 1 parsele isabet eden İbadet Alanının Park Alanına, 22462 adanın kuzeyindeki Park Alanının bir kısmının ise İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1092,113 ) reddi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/294

   Meram İlçesi, Kilistra (Gökyurt) Mahallesi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinde (PİN: NİP- 25856 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

      Sayı :  2017/295

   Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C ve L28C08B pafta, 212, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 222 ve 223 adalarda, Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ile onaylanan İmar Planına askı süresinde Sarayönü Belediye Başkanlığınca yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin imar planı tadilatı tekliflerinde; planlanan alanın kuzeyindeki 212,213 ve 214 adalar tamamı ile 218 ve 220 numaralı adaların bir kısmına isabet eden yaya yolu ile ayrılmış olan  “Konut  Alanı” içerisinde E: 0.70  Yençok:4  Kat  olarak,  planlama alanı sınırı içerisindeki diğer Konut alanlarında E: 0.60 Yençok: 4 Kat olarak düzenlendiği ve “Eğitim Alanı” olarak ayrılan kısma yönelik plan değişikliği düzenlenmesinde ise, planlama alanı yakındaki yürüyüş mesafesindeki sosyal altyapı alanlarından donatı ihtiyacının karşılanacağı sebebiyle kaldırıldığı ve Konut alanına dahil edildiği şekliyle düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/296

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16783 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Teknik Hizmetler Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1093,173 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

     Sayı :  2017/297

     Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15832 ada, 2 parsel ve 15833 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum ve Dispanser Alanının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa BAŞODA’ nın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,175 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

     Sayı :  2017/298

   Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahalle sınırları içerisinde 17963 ada 3 parselin güneyinde yer alan Park Alanının Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/299

    Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B4A pafta, 18286 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Diltaş Eğitim A.Ş.’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,176 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde Emsal:1.30 iken Emsal:1.20 olarak değiştirildiği ve öneri plan notunun kaldırıldığı şekliyle uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

      Sayı :  2017/300

    Selçuklu İlçesi, Dağdere Mahallesi, L28C10C1B pafta, 168 parselde imar planı yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 25897 ) ve Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi 28834 ada 9-10 parsellerde bulunan ortaöğretim tesis alanlarında kat yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesi teklifinde  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/301

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A2B pafta, 28620 ada, 1 ve 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının 28621 ada, 1 parsele isabet eden Özel Eğitim Alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Pema Eğitim Kurumlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,177 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde Emsal:1.30 iken Emsal:1.25 olarak değiştirildiği şekliyle uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/302

   Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftaya isabet eden alanda, Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 213 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı sürecinde, 2780 nolu parsele yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda; planlama bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılacağından dolayı itirazın reddi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/303

   Selçuklu İlçesi, Selçuk ve Şeker Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Beyşehir ve Şefikcan Caddelerinin bağlantısını sağlayan Adakale Caddesinin yol ve kavşak düzenlemesi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/304

   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/305

   Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D2D pafta, 1663 ada, 9 ve 12 parsele isabet eden Alanının düzenlenmesi ile ilgili Muammer DEVECİ’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi ile 11000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,173) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/306

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut, İbadet ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ŞİMŞEK’ in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/307

    Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Paye Mimarlık Ltd. Şti.’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,178 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

        Sayı :  2017/308

   Seydişehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; raporda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/309

   Seydişehir İlçesi, Çavuş Mahallesi, Mehmet Kutsi (Memiş Efendi) Türbesi ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yeniden düzenlenmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/310

   Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02A ve N27B02B pafta, 4147 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olan imarının, Termal Turizm Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Cami Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı ve Kentsel Teknik Altyapı alanları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatları tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/311

   Tuzlukçu İlçesi, Koraşı Mahallesi, K27D09D pafta, 2879 parselde imar planı yapılması ile ilgili Ramazan Kara’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 25879 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

        Sayı :  2017/312

    Tuzlukçu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN : NİP - 25844) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

        Sayı :  2017/313

    Yunak İlçe Merkezi 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  teklifinde  (PİN : NİP-25845) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/314

    Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, N28C06A1A pafta, 345 ada, 1, 2, 3, ve 4 parsellerin Hayvancılık ve Mezbaha Alanına isabet eden kısmının Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha Alanı) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/315

    Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, M29A11C pafta, 1976 ada, 14 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/316

    Meram İlçesi, Dereaşıklar ve Köyceğiz Mahalle sınırları içerisine M28B14D pafta, 2594 ada, 372 parsele isabet eden Yüksek Öğretim Alanına “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri yapılabilir“ şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/317

    Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 30J2 pafta, 254 ada, 60 parsele isabet eden Tarımsal Ürünleri – Tarım Araçları Depolama Ticaret ve Teşhir Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde ( PİN : UİP - 23730,2 ) “Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, emsal değerinin E=0.50 olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/318

    Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parselin 2 kat ayrık/ikiz nizam Konut Alanı olan imarı ile 21854 ada, 6 nolu parselin 4 kat ayrık nizam Konut Alanı olan imarının yoğunluklarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-1690,203) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

97 İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/319

    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2D, M29A06B3A ve M29A06B3B paftalar, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu  parseller,  24974  ada,  6,  7,  8,  9 ve 10 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının 2 kat, Taks : 0.35, Kaks: 0.70, H: 7.00, minimum ifraz 5000 m² olan yapılaşma şartlarının, 2 kat, Taks: 0.50, Kaks : 1.00, Yençok: 10.00  metre,  minimum  ifraz  5000  m²  olarak  değiştirilmesi  ile  ilgili  1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP -1690, 210 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/320

    Seydişehir İlçesi, Kavak Mahallesi, M27C21C1A, M27C21C1B, M27C21B4B, M27C21B4C paftalar, 151, 154, 156, 160, 161, 164, 167, 173, 152, 155, 159, 163,  165 ve 168 adaları kapsayan Termal Turizm Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planı tadilatı teklifinin sadece 159 ada 1 parsel, 160 ada 1 parsel ve 161 ada 1 parsele isabet eden alanın yapılaşma şartlarının E: 1.00      Yençok: 5 kat olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

        Sayı :  2017/321

    Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik Plan kararlarına, fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarında zemin katların ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımlarında karar alınması” teklifleri ile ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişiklik taslağının yürürlüğe girmesinden sonra ilgili mevzuatlar kapsamında konuların tekrar değerlendirilmek üzere reddi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/322

    Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, M27D10C pafta, 373 ada, 157 parselin Toplu Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

        Sayı :  2017/323

    Güneysınır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25177 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine göre incelenmesi için, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  20.04.2017

        Sayı :  2017/324

    Karapınar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25183 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/325

    Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ayşe KARPUZ ve hissedarlarının imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,124 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/326

    Kulu İlçe merkezine ait planlama alanının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan kısmına ait nazım imar planı teklifinin mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından, onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş olup; Kulu İlçe Merkezinin Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları dışında yer alan kısmına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25184 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/327

    Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet DUTKUN’un imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/328

    Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B23B, M28B23C, M28B24A ve M28B24D paftalar, 27548 ada, 6 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Toki Daire Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/329

    Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parsellere isabet eden Yüksek Öğretim Tesisi (Üniversite) Alanının;

Yeni Yapılacak Binaların Yüksekliği Mevcut Ruhsatlı Yapıların Şaçak Ve Mahya Kotunu Geçemez.

Yeni Yapılacak İlahiyat Fakültesi Binası Ek Vaziyet Planları Görünüm ve Cephe Tasarımına Göre Yapılacaktır. Büyükşehir Belediyesi Mimari Estektik Komisyonu Görüşü Alınmaksızın Yapılaşmaya Gidilebilir.

Bahçe Duvarı Yeni Oluşacak Mülkiyet Sınırına Çekilmeden Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilemez.

Mevcut Yapılar Yıkılmadan İnşaat Ruhsatı Verilecektir.

Yeni Yapılacak Caminin Gabarisi Ve Tasarımı Mimari Estetik Komisyonu Görüşü Alınarak Yapılacaktır.

Yeraltı Otopark Sınırı İçerisinde Kalmak Kaydıyla Bodrum Katta 2 Kat Olmak Üzere Otopark Yapılacaktır.

plan notları ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar planı tadilatları tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, sınırları belirlenen alanda inşaat ruhsatına esas olacak herhangi bir imar durumu belgesi, imar çapı verilmeden önce Konya  Büyükşehir  Belediyesi’nin   görüşü   alınması,  uygun   görülmüştür. 

  108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  19.04.2017

        Sayı :  2017/330

      Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, L28C03D3B pafta, 10257 parsele isabet eden “Sanayi Alanının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

 

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/331

        Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılmasının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/332

        Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29865 ada, 18 ve 19 parsellerde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Tahsin ÖZTOKMAK ve Ramazan AKSOY’un teklifinde (PİN: NİP- 1093,170 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planı değişiklik teklifi 29865 ada 19 parseldeki sanayi alanının bir bölümünün eğitim alanı olarak yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/317

    Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 30J2 pafta, 254 ada, 60 parsele isabet eden Tarımsal Ürünleri – Tarım Araçları Depolama Ticaret ve Teşhir Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde ( PİN : UİP - 23730,2 ) “Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, emsal değerinin E=0.50 olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür. 

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  18.04.2017

        Sayı :  2017/317

    Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 30J2 pafta, 254 ada, 60 parsele isabet eden Tarımsal Ürünleri – Tarım Araçları Depolama Ticaret ve Teşhir Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde ( PİN : UİP - 23730,2 ) “Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, emsal değerinin E=0.50 olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/239

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı teklifi, konu ile ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

Muammer PARLAR

Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.