08 Şubat 2016 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/13

   Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 3549 parselde bulunan Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 Ada 18 ve 19 parselde bulunan Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Belediyemize tahsisli taşınmazlar üzerinde Akşehir ve Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Deponi Gazından Enerji Üretim Tesisleri Kurma ve İşletilmesi" işinin 20 Yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na istinaden ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.02.2016

   Sayı:  2016/14

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 7 (a), 15 (a), 19 (f) bendinin ekteki şekliyle değiştirilmesi ile 10 (1) bendinde yer alan ‘Bir yıldan az çalışanların ise son altı aylık performans değerlendirme notları dikkate alınır.’ ifadesinin yönetmelikten çıkartılması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/15

UKOME’nin 20/01/2016 tarih ve 2016/1/05-b nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GAS 01 – 42 GAS 02 – 42 GAS 03 olmak üzere toplam 3 adet Tuzlukçu İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/16

Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, 1598 nolu parselde bulunan taşınmazın 1. katının ve mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesi, Yazla Mahallesi, 7879 nolu parselde bulunan taşınmazın müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Konya İl Müftülüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıllık tahsisi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/17

   Mülkiyeti Belediyemize ait Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 265 ada, 3 parsel, 3 bağımsız bölüm nolu ve Belediye Hizmet Alanı olarak planlı taşınmazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Güneysınır Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/18

   Mülkiyeti şahsa ait olan  Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi 296 ada 1 nolu parsel; 296 ada 2 nolu parsel; 296 ada 3 nolu parsel; 296 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmazlar üzerine sosyal tesis yapmak amacıyla  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/19

 Seydişehir İlçesi Keçikapı Mahallesi Seyyid Harun Veli Türbesi mücavirinde bulunan ekli listede belirtilen ada ve parsel üzerindeki taşınmazların park, rekreasyon alanı, imar yolu, sosyo kültürel tesis alanı, türbe, hazire ve mezarlık alanlarına isabet etmesi sebebiyle, 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/20

  Derbent İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesinde bulunan ve ekli listede ada, parsel bilgileri verilen arazilerin Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür. 

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  10.02.2016

 Sayı:  2016/21

   Konya-Karaman tren yolu güzergâhının Antalya Çevre Yolu kesişimine kadar olan kısmında bulunan yaya ve trafik geçitlerinin isabet ettiği mülkiyetlerin Belediyemizce hazırlanan projeler ve imar planları kapsamında kamulaştırılması için 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerine istinaden Encümenimizce kamu yararı kararı alınabilmesi ve müteakiben kamulaştırılabilmesi için Encümenimize  yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.02.2016

   Sayı:  2016/22

Derebucak İlçesi, Çamlık (Yeni) Mahallesi, Barboros Caddesi üzerinde bulunan 101 ada 9 ve 11 nolu parsellerin imar planında  mahalle meydanına isabet etmesi; Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi üzerinde ekli listede bulunan parsellerin Kültür Merkezi alanı olması sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması  için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.02.2016

   Sayı:  2016/23

   6360 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye Komisyonu kararını tashihen, mülkiyeti Belediyemize ait Kulu İlçesi, Şerefli Mahallesi, 119 ada, 7 parsel nolu gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Kulu Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; mülkiyeti Kulu Belediyesine ait Kulu İlçesi, Şerefli Mahallesi, 139 ada, 4 parsel nolu mezarlık alanının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce devralınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.02.2016

   Sayı:  2016/24

     İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20212 ada, 10 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe  Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/25-95

     Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK ile belediyemiz arasında ortak proje olarak gerçekleştirilmiş ve “Konya Bilim ve Teknoloji Merkezi” ismi 26 Nisan 2014 tarihinde hizmete açılan bilim merkezi için 6-20 Temmuz 2013 tarihleri arasında www.konya.bel.tr adresinden ve Real, Kule Site ve Zafer de kurulan stantlar aracılığı ile “ Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezinin adını sen belirle” kampanyası kapsamında Hemşehrilerimizin oylarıyla belirlendiğinden bu isim değiştirilememiş olup, 1984 yılında ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foudation) Genç Araştırmacı ödülünü; ayrıca ‘Hücrelerin, hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve Genetik Bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde’ 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Prof. Dr. Aziz SANCAR isminin ilimiz sınırları içerisinde Cadde veya Sokak ismi olarak verilmesi için isim havuzuna alınması uygun görülmüştür.

14- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.02.2016

   Sayı:  2016/1

   Ulaşım ana planı ile öngörülen ulaşım ve trafik politikalarının değerlendirilerek analiz edilmesi, ulaşım ve trafikle ilgili şikâyetlere çözüm önerileri getirilmesi için süre verilmesi uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/96

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08.07.2015 tarih ve 305465-000/14635 sayılı yazısında geçen “ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin ‘red’ kararlarının büyükşehir belediye meclisine iletilerek karara bağlanması” hususunda, Hukuk Müşavirliğinin 03.02.2016 tarih ve 10265500.045.02/121 sayılı görüşleri doğrultusunda uygulamaya gidilmesi uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  1102.2016

   Sayı:  2016/97

   Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22K2 pafta, 432 ada, 205 parsellerde Cami Alanının plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111,52)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2015/98

Çumra İlçesi, Yenimahalle Mahallesi,M29C17C3A, M29C17C3B, M29C17C3C, M29C17C3D, M29C18D4A, M29C18D4B, M29C18D4C, M29C18D4D, M29C18D3A, M29C18D3B,M29C18D3C, M29C18D3D paftalar, 845 ada, 1 parsel ve 843 ada, 1 parsele isabet eden Entegre Sanayi Tesis Alanının yapı yaklaşama mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 2021,15)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/99

Derebucak İlçesi, Gencek Mahallesi, 29K4A pafta, 185 ada, 1 parsel, 186 ada, 1 parsellere ilişkin Park ve Spor Tesisleri Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 11280.3)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/100

Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi,  N27A11A1B  pafta,  isabet  eden  259  ada,  1 nolu parselin de bulunduğu 10 metrelik imar  yolunun  düzenlenmesi  ile  ilgili  imar  plan  tadilatında  (PİN : UİP- 11230.7)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/101

Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 20 L III pafta, 2014 ada 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5530.23)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/102

Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19N I pafta, 442 ada, 32 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 5527.39)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/103

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 18K II pafta, 3039 ada, 1 parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2015 tarih ve 930 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine (Özel Sosyal Tesis Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 5527.40)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/104

Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L I, 18L IV paftalar, 302 ada, 22 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5527.41)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/105

Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30LIII pafta, 2217 ada, 1, 2, 3, 4, 12, 13 ve 14 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 7589,24)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/106

Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30C03D1D pafta, 1591 ada 36 ve 37 parsellere isabet eden “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na Trafo Alanı ilave edilerek 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 11316.4)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/107

Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M31D01C1C ve M31D01C2D paftalar, 331 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 ve 22 parsellere isabet eden “Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama  imar  plan  tadilatı ( PİN : UİP - 7589,28)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/108

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 24352 ada, 1 nolu parsel, 24355 ada, 1 nolu parsel, 24356 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24358 ada, 2 ve 3 nolu parsellere isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat (PİN: UİP- 1690,88)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/109

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24126 ada, 4, 5, 14 ve 15 nolu parsellerin imarı Küçük Sanayi Alanı olup; parseller arasındaki ifraz hattının kaldırılması ve mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,89)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/110

Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M2917A4C pafta, 5367 ada, 70 ve 73 nolu parsellere isabet eden imar adasının ve ifraz hattının, mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1761,12) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2015/111

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06C2A ve M29A06C2B paftalar, 24129 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 15 nolu parsellerin imarı Küçük Sanayi Alanı olup parseller arasındaki ifraz hattının kaldırılması ve mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,90)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/112

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06D3B pafta, 2486 ada, 46 nolu parselin imarı Satış Teşhir Alanı olup parseldeki ifraz hattının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ( PİN: UİP- 1690,91 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/113

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2A pafta, 18925 ada, 1 ve 8 nolu parsellerin imarı Küçük Sanayi Alanı olup parseller arasındaki ifraz hattının kaldırılarak ve mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,92)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/114

Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 14.10.2015 tarih ve YGMY_PKİM_101608 sayılı yazısı doğrultusunda Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1C pafta, 881 nolu parsele Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,93)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/115

Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 27.08.2015 tarih ve YGMY_PKİM_86808 sayılı yazısı doğrultusunda Karaaslan Mahallesi, M29A16C3D pafta, 21905 ada ile 21923 ada arasındaki Çocuk Bahçesi Alanına Trafo Alanı konulması  ile  ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan tadilatında, (PİN: UİP - 1690, 94 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/116

Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 17.12.2015 tarih ve YGMY_PKİM_125272 sayılı yazısı doğrultusunda Fevziçakmak Mahallesi, M29A06C3A pafta, 16306 ada ile Hüdai Caddesi arasındaki Park Alanına Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,95)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/117

Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 23.12.2015 tarih ve YGMY_PKİM_127505 sayılı yazısı doğrultusunda Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A11C3D pafta, 25978 ada ile 25979 ada arasındaki Park Alanına Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,96)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/118

Karatay İlçesi, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. ‘nin 01.12.2015 tarih ve YIM./2600 sayılı yazısı doğrultusunda Keçeciler Mahallesi, M29A11A4D pafta, 20218 ada ile 20220 ada arasındaki Park Alanına Regülatör Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,97)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/119

Karatay İlçesi, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. ‘nin 01.12.2015 tarih ve YIM./2600 sayılı yazısı doğrultusunda Karaaslan Mahallesi, M29A16C4B pafta, 21664 ada ile 21666 ada arasındaki Park Alanına Regülatör Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,98)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/120

Karatay İlçesi, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.nin 01.12.2015 tarih ve YIM./2600 sayılı yazısı doğrultusunda Fevziçakmak Mahallesi M29A06B4C pafta, 20450 ada ile Ankara Yolu arasındaki Park Alanına Regülatör Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,99)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/121

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A3C, M28B15D2B, M28B15B4D ve M28B15C1A pafta, 39698 ada, 1 ve 2 no.lu parsellere isabet eden Yükseköğretim Tesisi Alanında yapılaşma şartlarının belirlenmesine ilişkin plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,82) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/122

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 27489 ada, 1 nolu parseldeki Konut Alanında düzenli yapılaşma yapılabilmesi için ön bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 615,83) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/123

Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, M28B15C1C pafta, 981 ada, 37 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2015 tarih ve 1524 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar plan tadilatına (Kamu Hizmet Alanında) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,84)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/124

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi M28B20A4A pafta, 19083 ada, 7 nolu parselin düzenli yapılaşma yapılabilmesi için yan bahçe mesafesinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,85)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/125

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A3C pafta 27858 ada 1 nolu parselde RMU tipi trafo yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,86)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/126

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni  Selçuk  Mahallesi,  M28-B-15-A-4-D  pafta, 2872  ada,  21  parselde  Cami  Alanına  ebatlı blok işlenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, ( PİN : UİP- 311, 215 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/127

Selçuklu İlçesi’nin muhtelif yerlerinde Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin 01.12.2015 tarih ve 2599 sayılı yazısına istinaden 12 adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,218)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/128

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-3-D pafta, 29129 ada, 2 parselin Konya Büyükşehir Belediyesinin 13.02.2015 tarih ve 251 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak kısmen Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve kısmen de Ticaret Alanının yapılaşma şartları ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,222)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/129

Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 30L3A pafta, 512 ada, 12 parsele isabet eden alanın “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/130

Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19 K3B pafta, 1258 ada, 6 parsel, 463 ada, 378 ile 404 parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 2308.31) imar uygulamasına göre ruhsatlandırılacağından iadesi uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/131

Seydişehir İlçesi, Ketenli Mahallesi, 19K3B pafta, 30L1C paftaya isabet 376, 377 ve 378 parseller ve yol düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 17611)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/132

Seydişehir İlçesi,  Gevrekli Mahallesi, M27C23B1A pafta, 19062  (17547) parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2015 tarih ve 1428 sayılı kararı ile onaylanan (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 17609) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/133

Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 50 48J pafta, 978, 979, 980, 983, 720 ve 1176 parsellerden geçen 10 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/134

Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50 48J pafta, 5806 ve 5535 parsellerde Küçük Sanayi Alanı ve Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/135

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 780 sayılı kararı ile belirlenen, Madencilik Faaliyetlerinin Yapılamayacağı Alanlara isabet eden ancak 07.10.2015 tarihinden önce işletme ruhsatı almış ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel alan(Kırsal/Kentsel Yerleşim Alanları, Sanayi Alanları, Merkezi İş Alanları, Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanları, vb.) olarak tanımlanan alanlar dışında kalan (I). Grup  Maden Sahalarına ait başvurularda, idarece uygun görüş verilebileceği, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/136

Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesi,  184 ada, 22, 23 ve 7 parsellere isabet eden TNKA ve İbadet Yeri Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/137

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L4C pafta, 68 ada, 81 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadir YILDIZ’ın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/138

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49L pafta, 275 ada, 24 ve 62 parseller ve çevresine isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/139

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C-19A pafta, 365 ada, 52, 58, 59 ve 60 parsellere isabet eden alanda  “Termal Turizm Alanı, Park Alanı ve Otopark Alanı”  düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/140

Cihanbeyli İlçesi, Kandil Mahallesi, 49K-01D pafta, 201 ada 1 parsel, 205 ada 1 parsel ve 112 ada 86,87 ve 88 numaralı parsellere isabet eden alanda  “Konut Alanı, Spor Alanı ve Depolama Alanı”  düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde,“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/141

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C-14A pafta, 1145 ada, 1 nolu parsele isabet eden alanda  “Rekreasyon Alanı”  düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/142

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOYUNCU’nun nazım imar plan teklifinde, (PİN: NİP- 17580 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/143

Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A01C pafta,  142 ada, 56 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili TFA Elektrik Üretim Dağ. Paz. Ltd. Şti. adına Ömer ÖZUYSAL’ ın imar planı tekliflerinde, (PİN : NİP- 17579) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/144

Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 490 ada, 11 nolu parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığının teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/145

Derebucak İlçesi, Yeni Mahalle, N27A11A1B pafta, 260 ada, 15, 16 ve 17 parsellere isabet eden alanda Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/146

Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1537 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Yeni Çağdaş İht. Ltd.Şti. adına Emre BAYRAKTUTAR’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP - 17576)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/147

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1389 sayılı kararı ile onaylanan Selim Sultan,  Elmacı ve Hacıibali Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazların reddi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/148

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1390 sayılı kararı ile onaylanan Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazların reddi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/149

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1391 sayılı kararı ile onaylanan Karakulak ve Hacıibali Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazların reddi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/150

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1392 sayılı kararı ile onaylanan Akabe, Gaziosmanpaşa, Küçükkumköprü Mahalleleri Revizyon İmar Planı ve Cemil Çiçek Caddesinde yapılan Revizyon İmar Planına itirazların reddi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/151

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, M29A11B pafta, 22105 ada, 8 ve 9 parsellere isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bedir Gençlik İlim ve Eğitim Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1091,79) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/152

Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada, 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şükran İlim ve Kültür Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,80) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/153

Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi,  5815 ada,  16 parsel ile ilgili imar planı teklifinde,  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/154

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14C ve M28B14D paftalar, 37380 ada, 1 parsel, 2826 ada, 7 parsellere isabet eden konut alanının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa GÖRGÜLÜ ve Ahmet ÇAKIR’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,72) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/155

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A pafta,  15901 ada,  2, 3, 4 parsel 17129 ada, 2 parsel, 15903 ada, 23 ve 28 parsellerde Konut Alanları ve park alanı düzenlenmesi ile ilgili Münire GÜZELTÜRKMEN’ in imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1093,101) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/156

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09A pafta, 8972 ve 8973 parsellerin Genel Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 17583) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/157

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13517 ada, 8860 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet APALI’ nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,98) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/158

Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi ve Yazır Mahalleri sınırları içerisinde yer alan 15834 ada, 15843 ve 18633 adalar ile çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1093,99) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/159

Selçuklu İlçesi, Akşemseddin ve Esenler Mahalleri sınırları içerisinde yer alan 3276, 6569 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ( PİN : NİP-1093,100 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/160

Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 30L3C pafta, 269 ada, 14 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi (Tarım Kredi Kooperatif Alanına) ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri’nin imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/161

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 432 ada 38 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 111,48) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/162

Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 678 ada 343, 344, 345, 558, 708 parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 111,49)  teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/163

Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsele isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 111,47)  teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yaya yolunun batıya kaydırılarak konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/164

Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat (PİN: UİP- 5527,38)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/165

Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi,  19M3  pafta,  1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve imar adasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  tadilatı  ( PİN : UİP - 5527,37 )  teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/166

Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5530,22 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/167

   Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30M II, 31M IV pafta, 622 ada, 11 parsele isabet eden Buğday Pazarı Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelesinin düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görüşmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/168

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta 16726 ada, 15 nolu parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanında toplam inşaat alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 615,68) etrafı ile birlikte düzenlenmesi halinde değerlendirilebileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/169

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-D-2-B pafta, 21185 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının Emsal=0.90, MaksTAKS=0.25,Yençok=4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,214) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/170

Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-C pafta, 29766 Ada, 9 parselin Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.10.2011 tarih ve 601 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Sanayi Alanının Emsal=0.60, MaksTAKS=0.40, Yençok=12.50 m. yapılaşma şartları, plan notları ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinde, (PİN: UİP- 311,192)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/171

Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parselin Emsal=3.45, 6 Kat 15,5 metre derinlikli blok nizam yapılaşma şartları ve plan notlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN : UİP - 311,200) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür. 

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/172

Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih ve 1157 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,202)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, TAKS: 0.10 olarak yapılaşma şartının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/173

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun Otel Alanının E=2.20, Yençok=12 Kat, MaxTAKS=0.30 yapılaşma şartları,  yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311.177) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası hükmü doğrultusunda mimari proje ve vaziyet planı ile birlikte değerlendirilebileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/174

Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 2308,28)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/175

Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 939, 940, 941 ve 951 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 2308,29) iadesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/176

Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/175

Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 939, 940, 941 ve 951 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 2308,29) iadesi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/177

Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/178

Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/179

Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/180

   Güney Konya Planlama Alt Bölgesi  (Bozkır,  Hadim,  Taşkent,  Güneysınır)  ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin,  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/181

Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/182

Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A ve N27A11A1B pafta, 129 ada, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ve 106 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin,  İmar Planı Değişiklikleri başlıklı, 26. maddesi hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek reddi uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/183

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2586 ada 1 parsel, 2587 ada 1 parsel, 2607 ada 1 parsel, 2612 ada 41-42 parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının teklifi, İlçe bütününde yapılacak revizyon imar planlarında değerlendirileceğinden reddi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/184

Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parselde Tarımsal Tesis (Mandıra / Soğuk Hava Deposu) düzenlemesi ile ilgili Fatih BÜYÜKSOYLU Ltd.Şti.-vekalet Kenan Tolga Bülbül’ün imar plan teklifinde, ( PİN : NİP – 16458 ) “Mekânsal  Planlar  Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/185

Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 8 nolu parselin meri imar planında Konut Alanına isabet eden kısmının Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sistem Koleji’nin imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 3462,12) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/186

Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30ÖIII ve 30ÖIV paftalar 708 ada 25 parsel, 701 ada 18 ve 26 parseller ve çevresine isabet eden alanların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/187

Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, M29A11B1A pafta, 21445 ada 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Yurttabir Petrol San. Tic. Ltd.Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,75) 14.12.2015 tarih ve 2015/07 numaralı UKOME görüşüne göre reddi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/188

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi,  5827 ada,  4 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 418 sayılı meclis kararıyla onaylanan imar planına (Bölge Parkı) yönelik mahkeme kararına istinaden imar plan tadilatı teklifinin;  alanın taşınmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile yazışmaların devam etmesi sebebiyle imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/189

Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parsellere isabet eden İbadet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.02.2016

   Sayı:  2016/190

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi,  M28B15A4C  Pafta,  27261 ada 1 parsel yürürlükteki imar planında Park Alanında  olup söz  konusu  parsel içerisinde Cami Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, ( PİN : NİP - 1092, 70 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  11.02.2016

      Sayı :  2016/192

Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A3A pafta, 42517 ada 1 parsel ve 28959 ada 2 parsellerde Konut Alanı, Park Alanı ve yolun düzenlemesi ile ilgili Hasan Hüseyin ÖNEY’in imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,93 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  11.02.2016

      Sayı :  2016/193

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parselde Özel Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOÇAK’ın imar plan tadilatı, (PİN: NİP-1093,97) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  11.02.2016

      Sayı :  2016/194

Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda hazırlanan Nazım İmar Planı Revizyonu ve çevresindeki yolların düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  11.02.2016

      Sayı :  2016/195

 

Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 47-50-Y pafta, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 6018 ve 6019 nolu parseller ve çevresinde ticaret alanı ile anıt alanının düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı'nın imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 16516,3) bölgede revizyon imar planı çalışması yapılacağından reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür