12 Ekim 2015 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.10.2015

 Sayı:  2015/164

2016 Yılı Performans Programı 85 sayfa olup, incelemelerimiz devam ettiğinden bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  14.10.2015

Sayı:  2015/165

Tuzlukçu İlçe Belediyesi 2015 yılı gelir bütçesinin 06.01.05.01 gelir kodundaki Arsa Satışı gelirlerine 1.100.000.-TL. eklenmesi ile karşılığında gider bütçesi Fen İşleri Müdürlüğünün 03.08.06.01 harcama kalemindeki Yol Bakımı ve Onarımı giderleri tertibine 500.000.-TL. 06.01.04.01 harcama kalemindeki Taşıt Alımları Giderleri tertibine 200.000.-TL. 06.01.05.30 harcama kalemindeki Hareketli İş Makinesi Alımları Giderleri tertibine de 400.000.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.10.2015

 Sayı:  2015/166

Seydişehir İlçe Belediyesi 2015 yılı gider bütçesi Fen İşleri Müdürlüğünün 05.1.0 Atık Yönetim Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasının 03.05.1.08 temizlik hizmeti alım giderlerinden 750.000.-TL.nin alınarak, 06.1.0 İskan İşleri ve Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasının 03.08.6.01 yol bakım ve onarım giderleri harcama kalemine aktarılması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.10.2015

 Sayı:  2015/167

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi 20212  ada 5 parsel nolu gayrimenkulün 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi  uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.10.2015

 Sayı:  2015/168

Karatay Belediyesinin 10 ncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 04/09/2015 tarih ve 100 nolu meclis kararının kabulü uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.10.2015

 Sayı:  2015/169

Mülkiyeti Çumra Belediyesine ait olan Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 546 ada 1 nolu, 546 ada 2 nolu, 548 ada 2 nolu, 548 ada 4 nolu, 548 ada 6 nolu parseller; Hürriyet Mahallesi 1010 ada 10 nolu parsel; Baraj Mahallesi 243 ada 5 parsel; İçeriçumra Mahallesi 2526 nolu ve 2527 nolu parsellerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devri; mülkiyeti Belediyemize ait olan Çumra İlçesi Meydan Mahallesi 159 ada 45 parselin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Çumra Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.10.2015

 Sayı:  2015/170

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 435 nolu parselin planı doğrultusunda projelendirilmek üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.10.2015

 Sayı:  2015/171

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Komisyonumuzca incelendi. Büyükşehir Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.  

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.10.2015

 Sayı:  2015/172

Toplum Merkezi Projesi Kapsamında Genel ve Mesleki-Teknik Kurslarla İlgili Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kızılay Derneği  ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  13.10.2015

Sayı:  2015/173

Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, ‘Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği’ ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  13.10.2015

Sayı:  2015/174

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Küçük çaptaki müteşebbis ve işletmelerin desteklenmesi için, Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hizmet projeleri yapılması kapsamında; yoksul kadınlara, dar gelirli vatandaşlarımıza, küçük müteşebbisler ile zanaatkâr ve üreticilere verilecek mikro kredinin kredi koşulları, kredi verilecek kişiler, kredi miktarları vb. kredinin usul ve esaslarının belirlendiği ‘Mikro Kredi Yönetmeliği’nin incelenmesi konusunda toplantı yapılmış olup, konunun ayrıntılı çalışılarak tamamlanabilmesi için ilgili birimce incelenerek getirilmek üzere iadesine uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor 

Komisyonu Raporu

Tarih:  13.10.2015

Sayı:  2015/175-10-1

Yürürlükte bulunan 6360 Sayılı Kanun ile belediyemizin hizmet alanı il sınırlarımız olarak genişlemiştir. Hizmet alanlarında dayanışma, katılımı sağlamak, tasarruf ve verimliliği artırmak maksadıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 77. Maddesine dayanılarak hizmet alanlarında gönüllü katılımının sağlanması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Resmi Gazetenin 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince;

1. Konusu, kapsamı ve süresi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen gönüllülük sertifikasını almaya hak kazanmış gönüllülere, talep etmeleri halinde Gönüllü Kartı verilir.

2. Gönüllülerin çalışma şartları, yapılacak hizmetlerin planlanıp sonuçlarını takip etmek, eğitimlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak ve güncelleme işlemleri ile mevzuat kapsamındaki diğer işlemleri ilgili Daire Başkanlıkları tarafından yürütülür.

3. Kişi sayısını belirlemeye ve değişiklik yapmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

4. Muhtarlar ile sertifika sahibi gönüllülere, belediyemize ait toplu ulaşım araçlarından aylık 60 kontör karşılığı ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkart tanzim edilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/994

Belediyemize müracaat edilen muhtelif dilekçelerde; İbrahim SUR, Müftü Ali OKUTAN, Muallim Tahir Efendi isimlerinin imar uygulamasına göre açılacak olan Cadde ve Sokaklara isim listesine eklenmesi talepleri uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  13.10.2015

Sayı:  2015/995

Tarihi Kent merkezinde III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yapılmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarıyla yapılaşma hakları kısıtlanan taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında, üst ölçek plan kararlarında belirlenen aktarım alanlarına (kontrollü akıllı gelişme alanı) taşınmasına yönelik Daire Başkanlığımızca yapılan çalışma ekli rapor gereğince;

1.Kontrollü Akıllı Gelişme Alanı olarak sınırlandırılan alanların 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı’na işlenmesi,

2.İlgili alanların, Meclis Kararı doğrultusunda İmar Çaplarına Plan Notu olarak eklenmesi,

3.Raporda belirtilen ilgili alanlarda, Başkanlık makamınca belirlenecek Komisyon marifetiyle değerlendirilmek şartı ile emsalin 3 kata kadar artırılabileceği,

4. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olmamak kaydıyla; Konya Büyükşehir Belediyesince ilk kez planlama çalışması yapılacak alanlardaki emsal artış değeri ve tarihi kent merkezi alanında hak kaybına uğramış taşınmaz sahiplerinin taşınmaz haklarının karşılanması konuları, Başkanlık makamınca belirlenecek bir Komisyon marifetiyle değerlendirilerek gerçekleştirilmesi,

5.Bu meclis kararında geçen konular ile aktarıma dair gerçekleşen işlemleri yürütmek amacıyla Başkanlık makamınca belirlenecek ‘İmar Değer Artış Komisyonu’ kurulması hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/996

İmar planı ve/veya Değişikliklerinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” aşağıda verilen şekliyle revize edilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/997

Akşehir İlçe sınırları içerisinde; 6360 sayılı yasa ile Akşehir’e mahalle olarak bağlanan beldelerde Akşehir uygulama imar planı notlarının bazı maddelerinin uygulanması ile ilgili plan notlarının yeniden düzenlenmesi teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Akşehir İlçesi için söz konusu uygulama imar plan notlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/998

Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 20K3 pafta, 1300 ada, 3 ve 203 nolu parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 111,41) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/999

Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, L26B20D1C pafta, 2440, 2309 ve 1658 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının bir kısmına altgeçit için yer ayrılması ve 1658 nolu parselde 7 metrelik yaya yolu düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 14825,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1000

Akşehir İlçesi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.12.2009 tarih ve 3484 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan Akşehir Deresi kenarında yol düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1001

Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 135 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1002

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 50M4D ve 50L3C paftalar, 297 ada, 13 parselin yapılaşma şartlarının taşınmazda bulunan mevcut binaya göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, ”Yıkılıp yeniden yapılması durumunda; parselin 50m.’lik yola cepheli kısmından 10m., parselin güneybatı cepheli kısmından 10m. ve diğer cephelerinden 5’er metre yapı çekme mesafeleri bırakılacaktır.” plan notu ilavesi şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1003

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, Küçük Sanayi Alanına isabet eden 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin, (PİN: UİP- 1038.16) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1004

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19L-2D pafta, 157 ada 8 parsele isabet eden Ticaret-Konut alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 14559.1)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1005

Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2015 tarih ve 928 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Özel Sosyal Tesis Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 2021.13) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1006

Karapınar İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 30MI pafta, 2459 adanın (8 parsel) adakenarı hattında düzenleme yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 7589,21) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1007

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21782 ada, 11,12 ve 13 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 1690,75) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1008

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D-17A-2C pafta, 76 ada 1 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan değişikliği teklifinin (PİN UİP:2709,20) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1009

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B2D pafta, 1038 nolu parsele isabet eden Mezbaha Alanının “Et Entegre ve Rendering Tesisi yapılabilir.” plan notu ilave edilerek düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,60)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1010

Meram İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 681 sayılı kararıyla onaylanan Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerinde Bahçeşehir I ve II. Etap Uygulama İmar Planlarını kapsayan alanlarda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 1023 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, (PİN: UİP- 14725) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1011

Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi M28B15C1D pafta 812 ada 80 no.lu parselin güneybatısında RMU tipi trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,61) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1012

Meram İlçe Belediye sınırları içinde, “tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt kat alanı 75 m²’den az konut projelendirilemez” şeklindeki plan notunun “tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt alanı 75 m²’den az konut olamaz” şeklinde yeniden düzenlenmesi teklifinde, (PİN: UİP- 615,62)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1013

Meram İlçe sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2013 tarih ve 566 sayılı kararıyla onaylanan uygulama imar planı ve revizyonu plan notlarından, Kaşınhanı Mahallesi’nde onaylanan plan notunun 1. ve 2.  maddelerinin yeniden düzenlenmesi teklifinde (PİN: UİP- 615,63)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notu değişikliğinin sadece 344 adaya yönelik plan notu ilave edilerek düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1014

Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerde Park, Otopark, vb. alanlara 4 adet Regülatör Alanın ayrılması ile ilgili imar plan tadilatları teklifinde, (PİN: UİP- 311.172)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1015

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-C,D (19KII) pafta, 6384 ve 4099 parsellerde İlköğretim Alanının E=1.20, MaxTAKS=0.40 ve Yençok=3 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma  mesafeleri  ile  birlikte  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  plan  tadilatı teklifinde, ( PİN : UİP - 311.172 )  “Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği”  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, Yençok = 4 kat olacak şekilde yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1016

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C ve M29-A-11-A-1-D (20 L III) paftada Park Alanı ve çevresinin plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN : UİP - 311.175) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılması düşünülen yapıların plan üzerine işlendiği ve plan notunun kaldırıldığı şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1017

Selçuklu İlçesi, tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-B,C (26 L IV) pafta, 18641 Ada, 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilat teklifinde, (PİN: UİP- 311.176)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1018

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun Otel Alanının E=2.20, Yençok=12 Kat, MaxTAKS=0.30 yapılaşma şartları,yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311.177)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1019

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B (27 M I) pafta, 21202 ada 6 parselin yapılaşma şartlarının maxTAKS:0.30, E:1.20, Yençok:4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilat teklifinde, (PİN: UİP- 311.178)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1020

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D, M28-B-05-C-4-B (26 K II) pafta, 15831 Ada, 5 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1025 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak konut alanının E=0.90, MaxTAKS=0.25, Yençok=12.50 m. yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311.182)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1021

Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1022

Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1023

Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1024

Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1025

Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin,  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1026

Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1027

Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesi, N28D03A pafta,  112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1028

Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi 10 nolu parselde "Tarım Ve Hayvancılık Tesisi(Tarımsal Amaçlı Depo)" ile ilgili İsmet ORDU adına Mustafa AKGÜNEŞ'in imar planı teklifinin, (PİN: NİP-15403) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1029

Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 10 pafta, 582 ada 8-9-10 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı ” olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1030

Derbent İlçesi, Kavak Yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1031

Derbent İlçesi, Güney Mahallesi, L28D21D1C pafta, 617 ada, 1 parsel ve 618 ada, 1 parsel ile Camikebir Mahallesi 144 ada 21 nolu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1032

Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 320 ada, 8 parsel, Tarımsal Depolama Alanı (Soğuk Hava Deposu) yapılması ile ilgili İzpa Tarım Ltd. Şti. adına Kenan Tolga BÜLBÜL’ün imar planı tekliflerinde, (PİN NİP:15402) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1033

Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 19-20 L-M1 pafta, 142 ada, 1 parselde Kadınhanı Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN NİP:4204,12) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1034

Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi,  20M-1/20M-2 pafta, 585 ada 1 parselde Kadınhanı Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN NİP:4204,11) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1035

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5701 ada, 42 nolu parsele isabet eden Tarımsal Alanın bir kısmının İbadet Alanı olarak ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hasan SAK’ ın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,65) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1036

Karatay İlçesinde, mülkiyeti hazineye ait, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2318 ada, 24 nolu parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının, Belediye Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,66) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1037

Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, M29A16B2D ve M29A16B3A paftalar, 5673 ada, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,71) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1038

Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesinde yapılan 14.08.2015 tarih ve 1054 sayılı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan revizyon imar planı plan notlarının yeniden düzenlenerek 25809 ada 11 parsel ve çevresini kapsayan alan ile ilgili plan notu ilave edilmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,70) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1039

Karatay İlçesi,  Fevzçakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsele isabet eden Sanayi Alanının, Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bahri KARAPINAR’ın imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,67) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1040

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C pafta, 225 ada, 17 parselin düzenlenmesi ile ilgili Kasım Halife Vakfı’ nın imar plan tadilatı teklifleri, (PİN: NİP-1091,68) Kentsel Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1041

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 23537 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin Küçük Sanayi Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Muhsin TAŞKAZAN’ ın imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,69) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1042

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12B pafta, 852 parsele plan notu ilave edilmesi ve M29A12C pafta, 5749 ada 4, 6 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,64) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1043

Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D-17B-1A/ J30D-17B-1B pafta, 127 ada 4 parselde “Sosyal Tesis Alanı” düzenlenmesi ile ilgili olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1044

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27326 ada, 2 parsel ve 27330 ada, 1 parseller ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar plan tadilatı teklifi, (PİN: NİP-1092,64) “İmar plan tadilatı ile kapanan yol mimari projede yaya yolu olarak düzenlenecek ve kamunun kullanımına açık bırakılacaktır.” plan notu ilavesi ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1045

Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C-09A-4D/L28C-09A-4C pafta, 1665-1670 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin YANGÖZ’ün imar planı teklifinin, (PİN: NİP- 15404) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1046

Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallesi, 374 ve 375 nolu parsellerde Trafo Merkezi yeri ayrılması ile ilgili TEİAŞ’ın İmar Planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,85) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1047

Selçuklu İlçesi, Çaltı Mahallesi ile ilgili imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-15405) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1048

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06 pafta, 13399 adanın kuzeyinde Sosyal Tesis Alanının plan notu ve çevresi ile birlikte düzenlenmesi ve Horozluhan Mahallesi, M29A06B pafta, 29632 ada 5 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,86) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Horozluhan Mahallesi, M29A06B pafta, 29632 ada 5 nolu parselde tescilli yapı bulunduğundan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1049

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parselin Konut + Ticaret Alanları olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat (PİN: UİP- 111,39) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1050

Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 20L2 pafta, 67 ada, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 67 parseller yürürlükteki imar planında konut alanı, otopark ve yolda kalmakta olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartları ve konut adalarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin olarak; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. fıkrasında ”Kat adedi ve bina yüksekliğini artıran imar plan değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. Fıkrası hükümlerince ve çevre yapılaşmalara kent silueti kapsamında baskı oluşturacağından (PİN: UİP- 5527,26) iadesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1051

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parseller yürürlükteki imar planında konut alanında kalmakta olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5527,27) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tadilata konu parsellerin kuzeyinde yer alan 1091ada 14 ve 15 parsellere geçiş hakkı verilerek tapuya şerh konulması kaydı ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1052

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: UİP-5530,14) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1053

Meram İlçesi,  Necip Fazıl Mahallesi M28B14C2C pafta 2033 ada 81 nolu parsele ilişkin imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1054

Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-3-B (31 T III) pafta, 29865 ada 12,13 ve 14 parsellerin yapılaşma şartlarının E : 0.40, max TAKS : 0.40, Yençok: 25.00 m. Sanayi Alanı olarak yapı yaklaşma  mesafeleri  ile  birlikte  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  plan  tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,142) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1055

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 785 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım (Özel Sosyal Altyapı Alanı) imar plan tadilatına uygun olarak Yurt alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,164) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1056

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29A06A2A, M29A06A2B, M29A06A2C (25 M III-25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 - 48 - 49 - 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 ( eski 2 ) parsel ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.2014 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanının yapılaşma şartları ve çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1057

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 nolu parseller ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2015/543 sayılı kararının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1058

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B, K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski 107) nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapılması ile ilgili Murat Petrol Ürünleri Elek. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin nazım imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 13328) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1059

Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D09D pafta, 432 ada, 16 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali Kemal TUZCUOĞLU’ nun 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1060

Ilgın İlçesi, Oluklupınar Mahallesi, L28A21B pafta, 101 ada, 1 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Saim YURTÇU’nun imar planı tekliflerinde (PİN-NİP:14991)“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1061

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 3NIV Pafta, 736 Ada, 18 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Öztürk Petrol Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin imar planı tadilatı tekliflerinde  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1062

Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C-13D-4A pafta, 206 ada, 62 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Şentav Besicilik Gıda ve Tarım San Tic. San. Ltd. Şti.’ in imar plan tekliflerinde (PİN-NİP:14995) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1063

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Töre Grup Tur İnş. San. Tic. AŞ’nin teklifinin, (PİN: NİP- 1091,62) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1064

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde (eski 12 parsel) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Üniversite Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı (Tarım ve Eğitim Merkezi Alanı) olarak imar planı tadilatı yapılması ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifinin, (PİN: NİP-1091,52) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1065

Meram İlçesi Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesisi Alanı olan imarının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram İlçe Müftülüğü Meram Sultantepe Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,63) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1066

Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı (Gübre Geri Kazanım Tesisi)  yapılması  ile ilgili  EGG  LİNE  Servis  iç  dış Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan tekliflerinde, ( PİN – NİP : 13375 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1067

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı” na isabet eden alanının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin olarak; tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığından, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.08.2015 tarih ve 3061 sayılı uygun görüşü doğrultusunda ilgili imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP-1092,45)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1068

Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alan ile ilgili revizyon imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.10.2015

Sayı:  2015/1069

 

Seydişehir İlçesi, Gevrekli  Mahallesi  17547  parselde  Akaryakıt  ve  Servis  İstasyonu  düzenlenmesi  ile ilgili TP Petrol Dağıtım A. Ş. 'nin İmar planı teklifinin ( PİN – NİP : 14997 ), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.