14 Eylül 2015 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/150

Yunak İlçe Belediyesi 2015 yılı gelir bütçesinin 06.01.05.01 gelir kodundaki Arsa Satışı gelirlerine 3.500.000.-TL. eklenmesi ile karşılığında gider bütçesi Fen İşleri Müdürlüğünün 06.01.05.30 harcama kalemindeki Hareketli İş Makinası Alımları giderleri tertibine 500.000.-TL. 06.05.07.07 harcama kalemindeki Yol Yapım Giderleri tertibine de 3.000.000.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.09.2015

   Sayı:  2015/151

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre ekli cetvelde belirtilen bazı memur kadroların ihdası ile bazı kadrolarında iptal ve ihdası uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/152

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren KOMEK Şube Müdürlüğünün ‘KONYA Mesleki Eğitim-Sanat ve Uygulama Merkezi Şube Müdürlüğü (KOMEK) olarak değiştirilmesi ile aşağıdaki Şube Müdürlüklerinin kurulması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/1153

Büyükşehir Belediyemiz tarafından Medeniyet Okulu kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri başta olmak üzere ayrıca farklı dillerde yayımlanan MESNEVİ tercümeleri için dijital ortamda yayımlanacak Dijital Eğitim İçeriklerinin Milli Eğitim Bakanlığı “Eğitimde FATİH Projesi” kapsamında, kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı’nda yayımlanmasını ve tüm kullanıcıların ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/154

Meram ilçesi, Selam Mahallesi 647 ada 26 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/155

 Karatay Belediyesinin 10 ncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması (imar planında imar yolu otopark, sosyal ve kültürel tesis alanına isabet eden aşağıda belirtilen parsellerin kamulaştırılması) ile ilgili 07/08/2015 tarih ve 95 nolu Meclis kararının kabulü uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/156

Mülkiyeti Belediyemize ait Kulu İlçesi Camikebir Mahallesi 213 ada 10 parsel nolu gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Kulu Belediyesine devri; mülkiyeti Kulu Belediyesine ait Kulu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1536 ada 1 parsel nolu gayrimenkulün de Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devri için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/157

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi 16443  ada 9 parsel nolu gayrimenkulün 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.    

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.09.2015

 Sayı:  2015/158

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşkent İlçesi Balcılar Mahallesi 296 ada 1 parsel nolu gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Taşkent Belediyesine devri; mülkiyeti Taşkent Belediyesine ait  Taşkent İlçesi Balcılar Mahallesi  225 ada 1 parsel nolu gayrimenkulün de Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devri için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.09.2015

   Sayı:  2015/159

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Turgutlu Mahallesinde 231 ada, 1 parselde yer alan tescilli Raziye Sultan Kervansarayı restorasyonu işlerinin yapılabilmesi için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.09.2015

   Sayı:  2015/160

Konya İli, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 180 ada, 3 parselde yer alan tescilli İsmail Ağa (Taş) Medresesinin restorasyonu işlerinin yapılabilmesi için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.09.2015

   Sayı:  2015/161

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, M.28a.05.a pafta, 189 ada, 46 parselde yer alan tescilli Başarakavak Hanının restorasyonu işlerinin yapılabilmesi için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.09.2015

   Sayı:  2015/162

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği’ ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

 

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.09.2015

   Sayı:  2015/163

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Küçük çaptaki müteşebbis ve işletmelerin desteklenmesi için, Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hizmet projeleri yapılması kapsamında; yoksul kadınlara, dar gelirli vatandaşlarımıza, küçük müteşebbisler ile zanaatkâr ve üreticilere verilecek mikro kredinin kredi koşulları, kredi verilecek kişiler, kredi miktarları vb. kredinin usul ve esaslarının belirlendiği ‘Mikro Kredi Yönetmeliği’nin incelenmesi konusunda toplantı yapılmış olup, konunun ayrıntılı çalışılarak tamamlanabilmesi amacıyla bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

15- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.09.2015

   Sayı:  2015/5

Komisyonun yaptığı görüşmelerden edindiği bilgiler çerçevesinde Konya’da serbest bölge kurulmasının ilimize bazı avantajlar getireceği vurgulanmıştır. 22.04.2015 tarihinde TBMM ne sevk edilen Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısıyla yapılacak değişiklerin getireceği avantajların netleşmesi Serbest Bölgenin daha hızlı dolmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Serbest Bölge kurulması durumunda yer seçiminde OSB ye bitişik olmasının faydalı olacağı, işletme modelinden kamu işletmesi, özel işletmeden özel işletmenin modelinin uygun olduğu, bu işletmenin KSO, KTO ve KTB tarafından yapılmasının iyi olacağı tespit edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Organize Sanayi Bölgesi yakınında uygun alanın bulunması ve imara işlenmesinin sağlanması, kuruluş aşamasında altyapı ve üst yapıda gerekli desteğin sağlanmasının yararlı olacağı uygun görülmüştür.

16- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.09.2015

   Sayı:  2015/8

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü otobüs filosunda bulunan, kendi atölyelerinde dizelden CNG sistemine dönüştürülen ve halen ulaşım hizmetlerinde çalışmakta olan otobüslerden hibe veya bedeli mukabilinde 120 adede kadar CNG’li otobüslerin Belediyemize alınması uygun görülmüştür.

17- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.09.2015

   Sayı:  2015/9

Buna göre UKOME’ nin 02/09/2015 tarih ve 2015/5/01 nolu kararı ile tahsisi yapılarak Ahırlı, Altınekin, Akören, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir ve Taşkent ilçeleri için belirlenen ve ekli listede istiap haddi gruplaması yapılan toplam 190 adet umum servis aracı plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

18- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.09.2015

   Sayı:  2015/5

5393 sayılı belediye kanununun 75. Maddesine istinaden Konya’da yaklaşık 600.000 adet büyükbaş hayvan varlığının olduğu ve bunların ayak tırnak kesiminin yeterince ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı tespit edildiği, Konya için yıllık süt verimindeki kaybın yaklaşık 50.000.000.-TL. olduğu, bunun yanı sıra büyükbaş hayvanların ayaklarında oluşan yara ve iltihabi rahatsızlıkların tedavisi içinde yaklaşık 25.000.000.-TL.lik harcamanın yapıldığı anlaşıldığı, toplam kaybın 75.000.000.-TL. olduğu ortaya çıktığından, söz konusu bu kaybın minimum seviyelere çekilebilmesi için Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için protokol imzalamaya Başkanlık Makamının yetkili kılınması uygun görülmüştür.

 

 

19- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/6

Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliğinin sulama sahasının 27.000 Hektar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sahanın 1985 yılından bu yana salma sulama yöntemi ile sulandığı bu nedenle de en az % 50 seviyesinde su kayıplarının yaşanmakta olduğu ve çiftçilerin en % 50 oranında sulama masrafları açısından maddi kayıplarının olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu saha için bir sezonda kullanılan su miktarı 420.000.000 m3 olup aynı sahanın damla sulama yöntemi ile sulanması halinde kullanılacak su miktarının 210.000.000 m3’e düşeceği ve sulama masraflarının da yarı yarıya azalacağı anlaşıldığı, söz konusu bu kayıpların minimum seviyelere çekilebilmesi için T.C. Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için protokol imzalamaya Başkanlık Makamının yetkili kılınması uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.09.2015

   Sayı:  2015/888

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 32878  ada 1 parsel ve 32879 ada 1 parsel nolu gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.09.2015

   Sayı:  2015/889

1-Aile ve Sosyal Politikalar Konya İl Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarih ve 9667 sayılı yazısında Konya Şehitlerimizin isimleri İmar Uygulamaya göre açılacak olan Cadde veya Sokağa verilmesi talepleri. İsimler 1. P. Er Muharrem ÖKSÜZ, 2. P. Söz. Er. Resul ÇOŞKUN, 3. Top. Uzm. Çvş. Tuğrul KÖSEOĞLU, 4. Polis Memuru Ahmet AKALIN, 5. J. Uzm. Onb. Mustafa ÖZATA, 6. J.Ast. Üstçvş. Dursun TAŞTİKEN, 7. J. Uzm. Çvş. Veli ATEŞ, 8.Emniyet Müdürü Beyazıt ÇEKER, 

2-Şehidin kız kardeşi Hasibe YANGIN’ın 18.05.2015 tarihli dilekçesi 28.06.1977 yılında Afyon/Emirdağ’ında görevi esnasında Uçağın düşmesi sonucu Şehit olan Göksel DOĞAN isminin İmar Uygulamaya göre açılacak olan Sokağa verilmesi talepleri.

3-Mehmet Cüneyt BAŞALP ve Abdullah KICIR’ın Fevzi Çakmak Mahallesi 10636 Sokağın Cadde niteliğinde Demir Caddesinin devamı olması nedeni ile 30 metrelik İmar yoluna Cadde isminin verilmesi uygun görülmüştür. 

 

1-Mustafa SORUÇ’un 14.05.2015 dilekçesi 2007 yılında vefat eden Gazeteci İbrahim SUR’un isminin İmar Uygulamaya göre açılacak olan Sokağa verilmesi talepleri.

2-Kılınçarslan Mahallesi, Hacıkaymak Mahallesi, Işıklar Mahallesi Muhtarlarının 18.08.2015 tarih dilekçesinde Mahalle sınırları içinde bulunan Şair Seyfi Sokağın Cadde niteliğinde olması nedeni ile 20 metrelik İmar yolunun Müftü Ali OKUTAN Caddesi olarak değiştirilmesi talepleri.

3-Orgeneral Tural Mahalle Muhtarı Sokak sakinleri adına 09.09.2015 tarihli dilekçesinde Mahallesinde bulunan Kâğıthane Sokak isminin Eğitime yıllarca hizmet etmiş olan Muallim Tahir Efendi ismi ile değiştirilmesi taleplerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/890

Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; “Kırsal yerleşim alanları dışarısında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bina derinliğinin ve bina cephesinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini ve çekme mesafelerini sağlamak şartı ile 40 metreden daha fazla yapılabilmesine ilgili idaresinin yetkili olması,” uygun görülmüştür.

 

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/891

Beyşehir İlçesi, Bahçelievler  Mahallesi, 50L3A pafta, 599 ada, 20 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP - 12203,5) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, ulaşım aksıda dikkate alınarak düzeltildiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/892

Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A06D4D pafta, 127 ada, 181 parsele isabet eden Askeri Alanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 11230,4) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/893

Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Göymen, (Yukarıkayalar) Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 11281,2) Planlı alanlar Tip imar yönetmeliğinin çatılar ile ilgili 33.  Maddesinin “Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır” hükmüne aykırılık teşkil edeceği için iadesi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/894

Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18L3 pafta, 1442 ada, 9 (eski 5) ve 6 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalmakta olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5527,24) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/895

Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 20M1 pafta, 964 ada, 99 ve 100 parseller yürürlükteki imar planında konut alanında kalmakta olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP- 5530,19) değiştirilerek uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/896

Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 20L2 pafta, 67 ada, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 67 parseller yürürlükteki imar planında konut alanı, otopark ve yolda kalmakta olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartları ve konut adalarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 5527,26) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür..

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/897

Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18L3 pafta, 1444 ada, 8 parselin kuzeyinde bulunan alan yürürlükteki imar planında park alanında kalmakta olup park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5527,25) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/898

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1475 adanın doğusundaki alan yürürlükteki imar planında park alanında kalmakta olup park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5530,20) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/899

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parseller yürürlükteki imar planında konut alanında kalmakta olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 5527,27) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/900

Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 121, 122, 123, 124 ve 125 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.08.2015 tarih 1009 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilat teklifinde, (PİN: UİP- 1511,22) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulanması şartıyla değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/901

Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30 M II pafta, 646 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi, (PİN: UİP- 7589,19) nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğundan iadesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/902

Karapınar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 11EII,10FI,11FIV,11EIII paftalarına isabet eden alanda imar adalarının mevcut mülkiyete göre düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 13612,2) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/903

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21B1B imar paftalarında, 17570 ada, 8 ve 9 nolu parsellerin imarının  yapılaşma  şartları  ve plan notu ile birlikte Cami Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 1690,70) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/904

Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 24.07.2015 tarih ve YGMY_PKİM_75868 sayılı yazısı doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B imar paftasında, 24136 ada ile 24452 ada arasında yer alan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 1690,71) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.09.2015

         Sayı:  2015/905

Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 29.05.2015 tarih ve YGMY_PKİM_57031 sayılı yazısı doğrultusunda Ulubatlıhasan Mahallesi, M29A11A2A imar paftasında, 31571 ada ile 31575 ada arasında yer alan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 1690,72) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.09.2015

         Sayı:  2015/906

Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, J30 D17A2C pafta, 1440 ada, 16 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin olarak; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. fıkrasında ”Kat adedi ve bina yüksekliğini artıran imar plan değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. Fıkrası hükümlerince ve çevre yapılaşmalara kent silüeti kapsamında baskı oluşturacağından (PİN: UİP- 2709,19) iadesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/907

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi M28B14B3C pafta 3316 ada 39 ve 40 nolu parsellerde onaylı nazım İmar planına göre Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2013/1083 Esas ve 2014/1001 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan Konut Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,58) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/908

Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi M28B14C2C pafta 2033 ada 81 nolu parselde Mekansal Planlar İmar Yönetmeliğine bir aykırılık bulunmadığından konut alanında yapılaşma şartlarına uymayan tanımsız lekenin iptal edilerek 2 kat konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 615,59) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/909

Selçuklu İlçe sınırlarında bulunan, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2014 tarih 821 sayılı kararı ile onaylanan Sarayköy Mahallesi, 14.11.2014 tarih 820 sayılı kararı ile onaylanan Sulutas Mahallesi ve 17.10.2014  tarih 686 sayılı kararı ile onaylanan Tatköy Mahallesi'nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına  uygun  olarak  hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar Planları ile ilgili tekliflerin, (PİN: UİP- 615,59) üç farklı bölge için aynı PİN (Plan İşlem Numarası) alındığından ve imar planlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden iadesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/910

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A06-A-4-D (23 M I) pafta, 42465 ada 1 ve 2 parseller ile 13545 ada 33 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2015 tarih ve 912 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Ticaret Alanı ve park alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,166) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/911

Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A03-A-1-B (29 S II) pafta, 22740 ada 14 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2015 tarih ve 946 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,167) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.    

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/912

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A01-D-2-A (27 M II-III) pafta, 16536 ada 1 parselin doğusunda bulunan park alanında pilon direk alanının ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,168) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/913

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi,M28-B09-A-2-B, M28-B09-A-2-C, M28-B09-B-1-A (25 H IIIII) pafta, 32133/1, 32134/1, 32135/1, 32138/1, 32140/1, 32142/1, 32143/1-3, 32176/1 nolu ada ve parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2015 tarih ve 911 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan konut alanları, ticaret alanları, dini tesis alanı ve çevresinin plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı telifinde, (PİN: UİP- 311,170) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/914

Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimarsinan Mahallesi, M28-B15-A-3-A (19 K I) pafta, 28980 ada, 2, 4 ve 5 parsellerde yapılan, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 636 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazın görüşülmesi teklifinde (PİN: UİP- 311,170) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, itirazın değerlendirilerek cami alanının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan imar plan tadilatları,  uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/915

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş  Mahallesi, M29-A01-C-4-A (26 N I-IV) pafta, 15682 ada, 1 parselin Mesleki ve Teknik  Öğretim  Tesisi  Alanı  olarak  yapılaşma  şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi  ile  ilgili  uygulama  imar  plan  tadilatı  teklifinde, (PİN: UİP- 311,171) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/916

Selçuklu İlçesi, Tapunun Güvenç Mahallesi, L29 pafta, 107 ada 11 parselin yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte, plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,173) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/917

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M29-A-01-A-4-B (28 M II) pafta, 17406 ada 16 parselin, 0yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,163) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/918

Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-3-B (31 T III) pafta, 29865 ada 12,13 ve 14 parsellerin yapılaşma şartlarının E:0.40, maxTAKS:0.40, Yençok: 25.00 m. Sanayi Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,142) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/919

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 785 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım (Özel Sosyal Altyapı Alanı) imar plan tadilatına uygun olarak Yurt alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,164) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/920

Seydişehir İlçesi, Hacı Seyit Ali Mahallesi,  19KB4 pafta, 620 ada 154 parselde konut alanının yapı yaklaşma mesafelerinin  düzenlenmesi  ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 2308,23) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, daha düzenli yapılaşması sağlanması amacıyla ve çevresi dikkate alınarak, yapılaşma koşulları düzenleneceğinden değiştirilerek uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/921

Akören İlçesi, Tülce Mahallesi, N28B03D pafta, 293 ada, 141 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1004 sayılı kararı ile onaylanan (İbadet Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 14272,1) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/922

Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle 1059 ada, 59, 62, 64, ve 35 parsellerin Ticaret+Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 1038,15) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, çevresi ile birlikte değerlendirilerek, değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/923

Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 159 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 178 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 19 parseller Konut ve Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin yeniden düzenlenmesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 195 ada, 2 ve 3 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 197 ada, 1 ve 2 parselin yeniden düzenlenmesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 215 ada, 11, 12, 14 ve 24 parsellerin parsellerin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/924

Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22 K3 pafta, 19 ada, 5, 21, 22, 30, 31, 32, 33 parseller, 29 ada, 2 ve 333 parsellerve çevresi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinde (PİN-NİP:14973), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/925

Akşehir İlçesi, Savaş Mahallesi, 618 parselde Eğitim Alanı (Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı) düzenlenmesi ve Akşehir ilçesinin muhtelif mahallelerinde park alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı ve imar plan tadilatı tekliflerinde(PİN-NİP:14974), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/926

Akşehir İlçesi, Yarenler mahallesi  453  ada,  37,  39,  41,  44  parsellerde  "Akaryakıt ve servis istasyonu alanı" yapılması ile  ilgili  Akşehir  Belediye  Başkanlığı’nın  imar  planı tekliflerinde(PİN-NİP:14987), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/927

Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B19D pafta, 254 ada, 35, 36 ve 45 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Gün Işığı Enerji Üretim Ltd. Şti adına Mustafa AKGÜNEŞ’ in imar plan tekliflerinde (PİN:NİP 14988) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/928

Beyşehir İlçesi, Beyşehir İlçe Merkezi ile TOKİ Alanını arasında 30 metrelik bağlantı yolu ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/929

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C14A pafta, 1055 parsele isabet eden Park Alanı ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/930

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, K29C-09C4D  pafta, 774 ada 1 parsel ve çevresinin İlkokul Alanı, Atçeken Mahallesi 81 ada 2,3,4,5 ve 15 parselin kapsadığı alanların Park Alanı ve Bahçelievler Mahallesi 32 ada 153,157 parsellerin bir kısmının Sosyal Tesis Alanı ve Otopark alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesine ilişkin; Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/931

Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D09D pafta, 432 ada, 16 parsele isabet eden Organize Hayvancılık Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ali Kemal TUZCUOĞLU’nun imar planı tadilat teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/932

Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi, N27A11A1B ve N27A11A2A paftalar, 254 ada, 61 parsele isabet eden Konut Alanın Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/933

Ereğli İlçesi, Sümer Mahallesi, 19-20LM Pafta, 1973 ada 10 parsel yürürlükteki imar planında Resmi Kurum (Müftülük) Alanı olarak planlanmış olup söz konusu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/934

Ereğli İlçesi, Kuzukuyu Mahallesi, M31C04C pafta, 345 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Zararsız Enerji Elektrik İnş. Eml. San. Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa KAYNAK’ ın imar plan tekliflerinde (PİN-NİP:14989), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/935

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 98 nolu parselde ilave imar planı yapılması ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/936

Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 21İ 1 A pafta, 9399 parsele Toplu Konut Alanı yapılması ile ilgili Hüyük Belediyesinin ilave imar planı teklifinde(PİN-NİP:14990),, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/937

Ilgın İlçesi, Oluklupınar Mahallesi, L28A21B pafta, 101 ada, 1 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Saim YURTÇU ’nun  imar  planı  teklifinin  ( PİN - NİP:14991),  incelenmesi  için  bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/938

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 3NIV Pafta, 736 Ada, 18 parsel yürürlükteki imar planında otogaz + satış istasyonu alanı olan imarının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Öztürk Petrol Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/939

Kadınhanı İlçesi, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanın içerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı imar planı teklifleri, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/940

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa/Mescit Mahallesi, K28C16C pafta, 225 ada, 56 nolu parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş  Enerjisine  Dayalı  Elektrik  Üretim  ve  İletim  Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili HG Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti. adına Ömer ÖZUYSAL'ın imar planı tekliflerinde (PİN-NİP:14992 ),,‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/941

Karapınar İlçesi, Reşadiye  Mahallesi,  32  M  IV  pafta,  1137,  2177,  2178,  2179,  2180  adalar  ile  2034  ada 30 parsel, 2103  ada 1 parsel, 2104 ada 1 parsel, 2034 ada 34 parseller ve çevresi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar plan teklifinde(PİN-NİP:14993),, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/942

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16B3C, M29A16B3D pafta, 32914 ada 1 parsel ve 24459 ada 1 parsel ve çevresinin yapılaşma koşullarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/943

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 2677 ada, 63 parselde bulunan tescilli Sanayi Mektebi’nin Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifleri, Kentsel Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/944

Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi,  J30D13A paftalar, 983 ada 27 parselin Akaryakıt Lpg Servis İstasyonu ve Konaklama Ek Tesisleri Alanı düzenlemesi ile ilgili İyip İNAL’ ın dilekçe yazı başvurusu ile imar planı değişikliği teklifinden vazgeçmesi isteği üzere, imar plan değişikliği teklifin reddi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/945

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3A pafta, 27150 ada, 12 nolu parselle isabet eden Konut Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/946

Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M2813D pafta, 206 ada, 62 nolu parselde Enerji Üretim Alanı ( Güneş Enerjisine Dayalı  Elektrik  Üretim  ve  İletim  Tesisleri  Alanı )  düzenlemesi ile ilgili Şentav Besicilik Gıda ve Tarım San Tic. San. Ltd. Şti.’ in  imar  plan  tekliflerinin  (PİN-NİP : 14995),  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/947

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23C ve M28B24A paftalar, 27756 ve 27757 adaların Konut Alanı ve İbadet Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Elmas Kuran Kursu ve Emsallerini Yap. Ve Tal. Yar. Dern’ e ait imar plan tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/948

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M28B10B pafta, 13508 ada, 6 parsel ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/949

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 6251 parsel ile 42371 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin Selçuklu Belediye  Başkanlığı’nın  imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/950

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29A01D pafta, 28415 ada, 1 parsel ve çevresinde Eğitim Alanı ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/951

Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, 50-L1A pafta, 1408 parselde Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ayrılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mehmet BAYIR’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN-NİP:14996),, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/952

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20 O I pafta, 1024 parselin güneybatı kısmına ebatlı blok yapılması ile ilgili TCDD Bölge  Kısım  63 Şefliği’nin imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/953

Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28B09B1D pafta, 32152 ada, 3 nolu parselin Özel Sosyal Tesis (Yurt) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/954

Selçuklu  İlçesi,  Işık Mahallesi, M28B15B1D  pafta,  6745,  6752, 6781, 7218, 7457 parseller ve 15796 ada, 6 parselin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/955

Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, M28B15A3B paftaya isabet eden alanda cami alanı ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/956

Seydişehir İlçesinde, Seyit Harun Veli Türbesi ve etrafında yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 766 sayılı kararı ile onaylanan imar planına itirazların görüşülmesi teklifi, Seyit Harun Veli Türbesi ve çevresindeki tescilli yapılar, mevcut doku, bu bölgeye hitap eden otopark alanları, ulaşım bağlantıları, donatı alanları (Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Kültürel Tesis Alanı vb), dikkate alınarak, bütüncül bir planlama yapılmıştır. Plana yapılan itirazlarda plan bütünlüğünü bozacak itirazların reddi, bütünlüğü bozmayacak itirazların ise kısmen düzeltilmesi, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/957

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 687 ada 1 parsel ve batısında yer alan tescil harici alan ile ilgili olarak Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/958

Seydişehir İlçesi, Gevrekli  Mahallesi  17547  parselde  Akaryakıt  ve  Servis  İstasyonu  düzenlenmesi  ile ilgili TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin İmar Planı teklifinin ( PİN-NİP:14997 ), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.09.2015

   Sayı:  2015/959

Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M28B15B-M29A11A paftalar, 25995 ada 1 parselin Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/960

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29-A-02-C, M29-A-07-B, M29-A-07-C, M29-A-07-D paftalar, 32878 ada 1 parsel, 32879 ada 1 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı ve imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/961

Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 ada, 25 parselin Turizm Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesine ilişkin İsmail Hakkı KILINÇ’ ın imar plan tadilatı teklifleri, Kentsel Sit Alanı içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/962

Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi sınırları içerisinde, Organize Sanayi Bölgesinin güneydoğusunda, Aksaray Yolu üzerindeki alanın Kamyon Garajı olarak kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/963

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parselin Konut + Ticaret Alanları olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 111,39) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/964

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: UİP-5530,14) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/965

Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30 L III pafta, 2455 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifine (PİN: UİP-7589,16) ilişkin mülk sahiplerinin talepten vazgeçmesi sebebi ile iadesi uygun görülmüştür.

 

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/966

Meram İlçesinde, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D2D pafta, 27670 ada, 21 nolu parseldeki konut adalarının ve ulaşım akslarının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 615,50) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  17.09.2015

    Sayı :  2015/967

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV)  paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.2014 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Planına  uygun  olarak  Belediye  Hizmet  Alanı  ve  Sanayi  Alanı  olarak çevresiyle  birlikte  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  plan  tadilat  teklifinin  incelenmesi  için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/968

Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsele isabet eden Et Entegre Tesisi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-2308,21), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13709.2015

     Sayı  :  2015/969

Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi,  16  LIII  (kad.66)  pafta,  384  ada,  190,  191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, nolu parsellerin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili Fikret EROL ve hissedarlarının imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/970

İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 3, 32, 33 ve 35 nolu parseller ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2015/543 sayılı kararının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/971

Bozkır İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 4857 parsele Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yapılması ile ilgili Ayşe ÇOLAKLIOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-13930) reddi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/972

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B, K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski 107) nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık  Tesis Alanı”  yapılması  ile  ilgili Murat Petrol Ürünleri Elek. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin nazım imar planı teklifinin (PİN: NİP- 13328) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/973

Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, N29A05A4A pafta, 1381 parselde Teknik Altyapı Alanı (Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı) yapılması ile ilgili Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tekliflerinin, (PİN: NİP- 13326) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/974

Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, M31C3IIb pafta, 103 ada, 64 nolu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili Vatan Yem İmalat San. ve Tic. Ltd Şti’ nin imar plan teklifinin, (PİN: NİP-13923) reddi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  17.09.2015

        Sayı  :  2015/975

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Töre Grup Tur İnş. San. Tic. AŞ’nin teklifinin, (PİN: NİP- 1091,62)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

           Tarih:  17.09.2015

      Sayı  :  2015/976

Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 52 ada, 26 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilat teklifi; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın 14.08.2015 tarih ve 5418 sayılı yazınındaki; “Ulaşım Ana Planının öngördüğü toplu taşıma sistemi için uygulanacak politikalarla örtüşmediği görüş ve kanaatine varılmıştır.” görüşü gereği reddi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.0892015

     Sayı  :  2015/977

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 842 parselinde içende bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının Konya 1. İdare Mahkemesinin  2015/203  Esas  ve 2015/580 sayılı kararına göre yeniden düzenlenmesi teklifine ilişkin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün görüşü talep edilmiş olup görüş otuz gün içerisinde Kurumumuza iletilmediğinden Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 2.fıkrası gereğince uygun kabul edilerek “Fuar Alanı ve Belediye Hizmet Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatı tekliflerinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/978

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde (eski 12 parsel) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Üniversite Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı (Tarım ve Eğitim Merkezi Alanı) olarak 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının yapılması ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifinin, (PİN: NİP-1091,52) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/979

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D07B pafta, 38290 ada 13 parselde Teknik Altyapı Alanı (Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı)  yapılması ile ilgili Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. AŞ’ nin imar plan tekliflerinin, ( PİN-NİP: 13373 ) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/980

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 2 parsele isabet eden Mahrukatçılar Sanayi Alanının Sanayi Alanı (Beton Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Acetler Koyuncu Beton Elemanları Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,62), Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/981

Meram İlçesi Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesisi AlanI OLAN imarının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram İlçe Müftülüğü Meram Sultantepe Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin imar plan tadilatı tekliflerinin, (PİN: NİP- 1092,63) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/982

Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı (Gübre Geri Kazanım Tesisi)  yapılması ile ilgili EGG LİNE Servis iç dış Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan teklifinin, ( PİN-NİP :13375) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/983

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan KÜÇÜKAŞÇI’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinden vazgeçmesi isteği üzere, imar değişikliği teklifinin reddi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/984

Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında ve bir kısmı Kentsel Sit Alanında olduğundan ayrıca tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/985

Meram İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında (PİN: NİP-1092,50) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında olduğundan ve tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/986

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı” na isabet eden alanının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinde (PİN: NİP-1092,45) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alan tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığından, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.08.2015 tarih ve 3061 sayılı uygun görüşü doğrultusunda imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/987

Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, L28B24C pafta, 466 ada, 68 parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili Bayram ALTAY’ ın nazım imar plan değişikliği talebinden vazgeçmesi isteği üzere, imar değişikliği teklifinin reddi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/988

Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alan ile ilgili revizyon imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

             Tarih:  17.09.2015

        Sayı  :  2015/989

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada, 257 parsele isabet eden Özel Sosyal Tesis Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Adaptasyon Sağlık İnş. Gıda Eğt. San. Tic.AŞ’ nin imar plan tadilatı teklifinin; Konya 1.İdare Mahkemesinde 2014/114 Esas sayı ile açılan  ve  2015/212  Karar  numarası  ile  neticelenen  davanın gereği olarak yapılan ve aynı imar adası içinde özellikle aynı yöndeki parseller arasında parsel bazındaki yapılaşma koşullarının çevresel ilişkilerin de dikkate alınarak düzenlendiği ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan imar planına aykırı olması, söz konusu  taşınmazın  mevcuttaki  kullanımının Rehabilitasyon Merkezi olması, ilave olarak Ticari fonksiyonun  yüklenmesinin  olumsuz  etkileri  ve  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  9. ve 24. Maddelerine uygun olmaması nedeniyle imar plan değişikliği talebinin reddi uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/990

Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, M28B15B pafta, 29149 ada, 5 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Deniz SAYGILI’nın İmar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,80) reddi uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/991

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1151 parselin bir kısmı ve çevresine isabet eden Teknokent Gelişme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinin bölgedeki plan bütünlüğünü bozacağından reddi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/992

Selçuklu  İlçesi,  Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adaları kapsayan  alan ve çevresinin  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  Emlak  Yönetimi  Daire  Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin ( PİN : NİP – 1093, 77 )  bölge  bütününde mülkiyetlerle ilgili trampa işlemleri tamamlandıktan sonra değerlendirileceğinden reddi uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  17.09.2015

     Sayı  :  2015/993

 

Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22D pafta, 2421 nolu parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”  yapılması ile ilgili Tahsin BUĞDAYCI’nın nazım imar planı teklifinin (PİN-NİP:13347) reddi uygun görülmüştür.