13 Temmuz 2015 Komisyon Raporu


1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

 Sayı :  2015/120

Konu hakkında yeterince araştırma yapabilmek ve tarafların bilgilerine başvurmak amacıyla bir sonraki ayda yapılacak Meclis toplantısının ikinci oturumuna kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

   Sayı :  2015/121

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesine göre Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Zabıta Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 4 adet İtfaiye Şube Müdürlüklerinin kurulması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  14.07.2015

Sayı :  2015/122

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. Maddesine göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğünün kurulması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

 Sayı :  2015/123

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına Zabıta Şube Müdürü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına 4 adet İtfaiye Şube Müdürü kadro ihdası uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

Sayı :  2015/124

Söz konusu hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artığı alanının 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dar teklifin bir sonraki meclis toplantısının ikinci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

Sayı :  2015/125

Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu şirketlerin kredi kartı, ve gayrinakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi için 2.000.000,00.-TL. (İkimilyontürklirası), Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 4.000.000,00.-TL. (Dörtmilyontürklirası) , Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 500.000,00.-TL. (Beşyüzbintürklirası) limit tespit edilmesi, ayrıca bu iştiraklerin kurmuş oldukları; Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 5.000.000,00.-TL. (Beşmilyontürklirası) Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için 100.000,00.-TL. (Yüzbintürklirası), Konbelspor Spor Faaliyetleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi için 50.000,00.-TL. (Ellibintürklirası)’ile Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi için nakit ve gayri nakit (teminat mektubu, akreditif) kredi için 5.000.000.00.-TL. (Beşmilyontürklirası) olmak üzere toplam 16.650.000.00.-TL. (Onaltımilyonaltıyüzellibin türk lirası)’nın  Büyükşehir Belediyesinin müteselsil kefaleti ile Kamu Bankalarından; yukarda herbir şirket için belirlenen şekliyle kredi limiti tespit edilmesi ve belediyemiz iştirakleri adına talep edilen/edilecek kredi kartı, nakit ve gayrinakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya ve kredi ile ilgili olarak kredi genel sözleşmesini, tüm talim ve taahhütnameleri imzalanmasına, mezun ve yetkili olmak üzere Başkanlık Makamı adına Genel Sekreter Haşmet OKUR’un  yetkili kılınmasına ayrıca 16.01.2015 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararının iptali uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

Sayı :  2015/126

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (m) bendi gereğince 500.000,00.-TL. (Beşyüzbin) nakdi yardım yapılması uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

Sayı :  2015/127

Zabıta Dairesi Başkanlığı Motorize Ekipler Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesi uygun görülmüştür.  

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  14.07.2015

Sayı :  2015/128

Beyşehir Belediyesi Hizmet Binası olarak da kullanılan ve 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında sehven Belediyemize tescil edilen Beyşehir İlçesi Evsat Mahallesi 10 ada 12 parseldeki bağımsız bölümlerin Beyşehir Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri; mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait Beyşehir İlçesi Yenidoğan/Yüksek Mahallesi 135 ada 271 parsel numaralı taşınmazın da Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devri için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/129

Selçuklu İlçesi 2. Mahalle 824 ada 248 parsel  imar plan çalışmaları kapsamında otopark olarak kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Ahmet AKSOY'a ait olan 2. kat 11 bağımsız bölüm numaralı meskenin  5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 1,00.-TL. bedelle Belediyemiz tarafından satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/130

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Akören İlçesi Kayasu Mahallesi 176 ada 1 parselde bulunan gayrimenkulün Akören İlçe Müftülüğünce kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 5 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/131

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli olan Konya İli sınırları içerisinde bulunan muhtelif okul, bina ve müştemilatların riskli yapı olup olmadığına dair testlerin yapımı ve test sonuçlarına göre bu binaların yıkım işlerini yapmak veya yaptırmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü arasında yapılacak protokol ve sözleşmeleri imzalaması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi konusunda ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/132

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi 16008 ada 1 parsel nolu 2.665,99m2lik alanlı gayrimenkullün 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi  uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/133

Belediyemiz tarafından yapılacak olan ‘Velodrom İnşaatı, Yüzme Havuzu İnşaatı yapımı işi, Yol yapım ve çevre düzenlemesi işi için 150.000.000.-TL.ye kadar (KDV dahil) kredi alınması’ şeklinde Meclis Kararı alınması ve ekli metnin kabulü uygun bulunmuştur.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/134

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde, Konya Merkez ve ilçelerinde bulunan kültür varlıklarının tespiti, envanterlerinin yapılması ve envanterleri yapılan eserlerin yayımlanmasını sağlamak amacıyla; “Ortaçağdan Günümüze Konya İli ve İlçeleri” Yüzey Araştırması çalışmalarının desteklenmesi amacıyla hazırlanacak olan protokol için, Büyükşehir Belediyemizi temsil ve gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere, Başkanlık Makamının yetkili kılınması uygun görülmemiş olup, evrakın ilgili daire başkanlığına iadesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/135

Konya İli, Beyşehir İlçesi, Gölkaya Mahallesinde Selçuklu Sarayı kalıntısı olan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun 26- 27.2.1987 gün ve 3023 sayılı kararı ile tescilli, ören yerinde bulunan Kubadabad  Sarayı Külliyesi ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı ve çevre düzenleme projeleri hazırlanması bunlara ek olarak Kubadabad Saray Alanı girişinde Müze Tanıtım Merkezi ve hizmet yapılarının (Kafeterya, Gişe binası, WC) projelerinin hazırlanması ve uygulamaların yapılması ayrıca müze kazılarına ve bilimsel kazılara gerekli desteğin verilmesi, Konya Büyükeşhir Belediye Meclisine 15.05.2015 tarih ve 545 sayılı meclis kararı ile uygun görülmüştür.

Kubadabad Sarayı Külliyesi ve çevresinde proje ve uygulamaların yapılması ayrıca müze kazılarına ve bilimsel kazılara 500.000.-TL. (Beşyüzbin Türk Lirası) ödenek ayrılarak gerekli desteğin  verilebilmesi için ilgili kurumla protokol yapılması gerekmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili protokolün yapılması uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/136

Konya İli, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi’nde, İçerişehir Sokak Sağlıklaştırması ve Restorasyon uygulamalarının yapılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere İçerişehir Muhtarı Murat KURT, Eşrefoğlu Camii İmamı İsmail EFE, Şehir Plancısı Fatih YILMAZ, Mimar M. Feyza YARAR, İnşaat Mühendisi Avni ERCAN’dan oluşan ekibin “İçerişehir Restorasyon Komisyonuna görevlendirilmesi ile ilgili husus, uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/137

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/138

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği” ile ilgili süre verilmesi uygun görülmüştür.

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.05.2015

  Sayı :  2015/139

 Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yoksul kadınlara, dar gelirli vatandaşlarımıza, küçük müteşebbisler ile zanaatkar ve üreticilere mikro kredi olarak 5.000.000.-TL. ödenek tahsis edilmesine ve mikro kredi verilmesine ilişkin usul ve esaslara göre diğer işlemlerin ilgili birimce hazırlanması uygun görülmüştür.

21- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/6

UKOME’nin 11/03/2015 tarih ve 2015/2/06-a nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GGM 51 – 42 GGM 52 – 42 GGM 53 olmak üzere toplam 3 adet Taşkent İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. Fıkrası ile 5216 sayılı kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.07.2015

  Sayı :  2015/651

Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda;

- İmar planlarında, konut alanlarında 2 ve 3 kata imarlı ayrık nizam parsellerde, planla veya yönetmelik ile belirlenen taban alanının aşılmaması şartı ile eksik katlı yapı yapılabilir.

-Yönetmelik gereği kapıcı dairesi yapılması zorunlu olan binaların çatı aralarında, bağımsız bölüm sayısına göre hesap edilen mecburi olan sayıyı aşmayan ve alanı en fazla brüt 60.00 m² olan kapıcı daireleri yapılabilir. 

- Umuma açık eğlence yerleri ve düğün salonları; dini tesislere, sağlık tesisleri ve eğitim tesislerine bina kütlelerinin birbirine en yakın noktasından kuş uçuşu en az yüz metre mesafe içerisinde açılamaz.

- Bahçe sınırlayıcısı olarak, fen ve sağlık kurallarına aykırılık teşkil etmesi nedeni ile jiletli ve kesici özellik taşıyan tel vb.lerinin kullanılmaması ve mevcut yapılmış olanların kaldırılması uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/652

Meram İlçe sınırları içerisinde, kuzeyde Azerbaycan Cad, Güneyde Antalya çevre yolu, Batıda Selbasan çayı, Doğuda Güney Meram I. Etap plan onama sınırı ile tanıklı alanda gerçekleştirilecek Güney Meram III. Etap imar planlarına ilişkin teklif, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2013 Tarih ve 14 sayılı “İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliklerinde, Uyulması Gereken İlkeler İle Usul ve Esaslar” başlıklı kararında yer alan “…evraklarda eksiklik olması durumunda ilgili Müdürlük/Daire Başkanlığı evraklar tamamlanıncaya kadar teklifi Meclis gündemine getirmeyecektir.” Düzenlemesi ile 14.06.2014 Tarih ve 29030 Sayılı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı, 31. maddesinin 3. Fıkrasında: “Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.” hükmü gereğince iade edilmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/653

Meram İlçe sınırları içerisinde, kuzeyde Larende Caddesi, Güneyde Çeçenistan Caddesi, Batıda Devlet Demiryolu, Doğuda Ahmet Özcan Caddesi ile tanımlı alanda gerçekleştirilecek Meram Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 93 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli (Master Plan 3. Etap) uygulama imar planına ilişkin teklif, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2013 Tarih ve 14 sayılı “İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliklerinde, Uyulması Gereken İlkeler İle Usul ve Esaslar” başlıklı kararında yer alan “…evraklarda eksiklik olması durumunda ilgili Müdürlük/Daire Başkanlığı evraklar tamamlanıncaya kadar teklifi Meclis gündemine getirmeyecektir.” Düzenlemesi ile 14.06.2014 Tarih ve 29030 Sayılı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı, 31. maddesinin 3. Fıkrasında: “Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.” hükmü gereğince iade edilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/654

Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 23J4 pafta, 186 ada, 7 ve 9 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 607 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre hazırlanan Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, (PİN: UİP- 11524,2) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/655

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21LII pafta, 1152 ada, 658 nolu parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111,38) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komşu parselin mevcut yapılaşma kararları korunarak 1152 ada, 658 nolu parselin yapılaşma şartlarının düzenlendiği imar plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/656

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parsele isabet eden Konut + Ticaret Alanlarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 111,39) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/657

Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B3D pafta, 161 ada, 72 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 12203,4) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/658

Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D19A4D pafta, 152 ada, 164 parsele isabet eden Benzin İstasyonu Alanının imarının yapılaşma şartlarıyla beraber Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 12682,1) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/659

Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M I pafta, 1735 ada, 1, 2, 3 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde, (PİN: UİP- 5527,20) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/660

Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19 M II pafta, 1616 ada, 8 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,21) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/661

Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 2668 ada, 2, 3, 4 ve 18 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,22) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzeltilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/662

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinin (PİN: UİP- 5530,17) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/663

Ereğli İlçesi, Cahı Mahallesi, 27 ada, 10,44 ve 45 parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Alanı ve Park Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP- 5527,23) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/664

lgın İlçesi, Uçarı Mahallesi, 30 N I pafta, 126 ada, 7 ve 125 nolu parsellere isabet eden yaya yolunun kaldırılarak Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1511,15) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/665

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 779 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının Yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinde inşaat yoğunluğunu artırıcı yapılaşma kararları içermesi dolayısı ile (PİN: UİP- 2517,9) iadesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/666

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı ve Konut Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 2517,10),Resmi Kurum Alanı ve Belediye Hizmet Alanının kuzeyinde yaya yolu düzenlenerek, birlikte ada bazında bütüncül olacak şekilde yapı yaklaşma mesafeleri ile yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan değişikliği değiştirilerek uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/667

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C3C imar paftasında, M29A13C3C pafta, 24630 ada, 3 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek “Silo için Yençok: 25.00 metre” ve “Beton ve beton mamulleri imalatı yapılabilir” şeklinde plan notlarının ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin, (PİN: UİP- 1690,55) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/668

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi,  M29A13C4A ve M29A13C4D imar paftalarında, 24619 ada, 1 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek “Baca ve Silo için Yençok: 25.00 metre” şeklinde plan notunun ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,57) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/669

Karatay İlçesi, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. ’nin 17.04.2015 tarih ve 865 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerde (park, otopark vb. alanlara) 4  adet  Doğalgaz  Regülatör  Alanı  ayrılması  ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama  imar plan tadilatları, (PİN: UİP- 1690, 58-1690, 59-1690, 60-1690,61) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/670

Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D17B1C ve J30D17B1D paftalar, 215 ada, 16 parselin batısından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2709,14) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/671

Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta 372 ada 155 ve 149 nolu parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında,(PİN: UİP- 9815) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan kısım Ticaret Alanı olarak, düzeltilerek uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/672

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi,  M28A13A  pafta,  145  ada,  2,  3,  4,  5  ve  6  nolu  parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile onaylanan (Akaryakıt ve Servis  İstasyonu  ve  Konut  Dışı  Kentsel Çalışma Alanı) nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planında, ( PİN : UİP - 9816 )  ‘Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı  olan kısım Ticaret Alanı olarak    düzeltilerek  uygun  görülmüştür.   

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.7.2015

  Sayı :  2015/673

Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi M28C02B4C pafta 199 ada 8 nolu parselde konut ve otopark alanı ile çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,44)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/674

Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi M28B20A1A pafta 26635 ada 2 nolu parseldeki eğitim alanına ilave inşaat yapılması ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teklifine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım programına göre atölye inşaatı yapılabilmesi için eğitim alanının emsal artışı yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ( PİN: UİP- 615,51 ) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/675

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi M28B24A2A pafta 14996 ada 1 nolu parseldeki konut alanının ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,52)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/676

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 4599 ada 53 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 476 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,53)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.07.2015

  Sayı :  2015/677

Sarayönü İlçesi, Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun 08.05.2015 tarih ve 2790 sayılı kararına istinaden, Ladik Mahallesinde, II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Ladik Höyüğü 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Plan notlarındaki 3. maddesinin “Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde birleştirme(tevhit) ve ayırma (ifraz) işlemlerinde ilgili ilçe belediyesi yetkilidir” Plan notu şeklinde düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/678

Selçuklu İlçesi Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-A (19 I II, 19 H II) pafta, 42480 ada, 1 parsel ve 42481 ada, 1 parselin konut alanı ve sağlık tesis alanı imarlarında, 3 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,133) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.07.2015

  Sayı :  2015/679

Selçuklu İlçesi Tapunun Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı Mahallelerinin uygulama imar planında Bitişik Konut Alanı olarak ayrılan alanların yapılaşma koşulları değiştirilmeden, Ayrık Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/680

Selçuklu İlçesi Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-D pafta, 42312 adanın güneyinde konut alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP-311,136) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/681

Selçuklu İlçesi’nin muhtelif yerlerinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 20.05.2015 tarih ve 53300 sayılı yazısına istinaden, Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: UİP-311,140) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 9 adet trafo alanı düzenlemesine dair imar plan tadilatı teklifleri Komisyonumuzca uygun, 29132 ada 1 nolu parselde yer alan dini tesis alanının kuzeyinde trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifi düzeltilerek uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/682

Selçuklu İlçesi Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-3-D (21 J III) pafta, 14848 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 963 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak MaxTaks:0.40, E:0.80, Yençok:2 Kat yapılaşma şartlarına sahip Ticaret (Ekmek Fırını) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,141) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/683

Selçuklu İlçesi Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18384 ada 2 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.59, maxTAKS: 0.25, Yençok: 3 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,148) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/684

Selçuklu İlçesi Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-3-D (21 L IV) pafta, 2226 ada 258 parselde yer alan Benzin ve LPG İstasyonu Motel Alanında yapılaşma şartları ve plan notları değiştirilmeden, sehven yapılan hatanın düzeltilerek, 20.27X41.65 ebatlı, 2 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/685

Selçuklu İlçesi İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 978 ada, 243 parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 448 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planına itiraz değerlendirildi. Plan tadilatına konu olan alanda mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kat yükseklikleri ve yapılaşma koşulları belirlenmemiş olup aynı ada içerisinde bile mevcut binaların yapı yaklaşma mesafeleri ve inşaat nizamı farklılık arz etmektedir. Söz konusu parselde bulunan mevcut yapı genel yapılaşmanın bitişik nizam olarak teşekkül ettiği yapı adasında ayrık nizam olarak yapılaşmıştır. İmar plan tadilatı ile planda belirlenmemiş olan kat adedi, yapılaşma koşulları ve inşaat nizamı belirlenmiş olup ayrıca yönetmelik gereği yapının yola olan mesafesinin 5.00 m. şartını sağlaması amacı ile çekme mesafesi, mevcut teşekkülatlar dikkate alınarak kat adedi, bina derinliği ve EMSAL belirlenmiştir. Ayrıca bölgenin trafik yoğunluğu ve otopark sorunu göz önünde bulundurularak, bodrum katta otopark düzenlenmesi ve arka bahçelerin ortak alan olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. İmar tadilatı ile 243 parselin kat adedi ve inşaat alanında herhangi bir azalma söz konusu olmadığından itirazın reddi   uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/686

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 513 ada ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2308,21) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/687

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A ve 19K2D pafta, 97 ada, 1 parsele isabet eden Spor Tesisleri Alanının yeniden düzenlenmesi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2309,23) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzeltilerek uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/688

Konya Kent Merkezi, Karatay-Meram-Selçuklu ilçelerinde, imar planı çalışması devam eden,  Alaaddin Tepesi çevresinde Sultancem, Furgandede, Sahipata, Başaralı caddeleri ile, Hastahane caddesi ve Ankara caddesi arasındaki alanı kapsayan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunmayan kısımlar ve yakın çevresi ile “ÖPA 2” olarak belirlenmiş alan ve Kerimdede-Sarıyakup mahalleleri kentsel sit alanında yapılaşmanın durdurularak yeni yapı ruhsatı verilmemesi, talep edilen parsellerde Büyükşehir Belediyesi KUDEB ve Mimari Estetik Komisyonun görüşü alınması şartıyla ruhsat verilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/689

Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 16 LIII (kad.66) pafta, 384 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fikret EROL ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/690

Akören İlçesi, Ahmediye Mahallesi 108 ada 53 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Mustafa Kaynak’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13318) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/691

Akören İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Kabalık Mevki, 108 Ada 59, 60, 61, 62 parsel ve 109 Ada 76 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Metin ATEŞ'in imar plan tekliflerinde (PİN: NİP-13319) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.07.2015

  Sayı :  2015/692

Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 177, 189 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Metin ATEŞ 'nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13320) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/693

Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C08C paftaya isabet eden Cihanbeyli-Sülüklü (Kadınhanı-Polatlı ayrımı) Yolu üzerinde Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın Revizyon imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/694

Cihanbeyli İlçesi, İnsuyu Mahallesi,59 pafta 2991 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Ömer ÖZUYSAL 'ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13322) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/695

Cihanbeyli İlçesi, Damlakuyu Mahallesi, 135 ada, 54 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Akdemir Güneş Enerji San. ve Tic. A.Ş. 'nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13323) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/696

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B, K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski 107) nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapılması ile ilgili Murat Petrol Ürünleri Elek. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin imar planı teklifinin (PİN: NİP- 13328) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/697

Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 26.27.E pafta, 1016 ada, 66 parselin Konut Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/698

Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, N29A05A4A pafta, 1381 parselde Teknik Altyapı Alanı (Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı) yapılması ile ilgili Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tekliflerinin, (PİN: NİP- 13326) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/699

Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi  498  ve  517 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve  İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Mustafa Korkut’un imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13324) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/700

Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, N29A05D pafta, 6986, 6993, 6994, 6995, 6997, 6999, 7000, 7005, 7008 nolu parsellerde, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili YNS Yatırım Proje ve Elektrik Enerjisi A.Ş.'nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13325) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/701

Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, L28D21D2C pafta 144 ada, 21 No.lu parselde Pazar Alanı ve Terminal Alanının düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığının imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/702

Ereğli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 21-22-LM paftalar, 137 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/703

Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 19-20-LM pafta, 160 ada 1 ve 3 parseller ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/704

Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 257 ada, 4 nolu parselin düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/705

Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 30L4, 30K3 pafta, 465 ada, 48 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Akşehir  Ilgın  Pancar  Ekicileri  Kooperatifi’nin  imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/706

Ilgın İlçesi, Karaköy Mahallesi, L28A17C pafta, 1324 ve 1650 nolu parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Alihan Enerji Üretim Ltd. Şti adına Mustafa AKGÜNEŞ’ in imar plan tekliflerinde (PİN: NİP-13317) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/707

Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 10960 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Metin ATEŞ’ in imar plan tekliflerinde (PİN: NİP-13310) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/708

Ilgın İlçesi, Balkı Mahallesi, L27C12 paftaya isabet eden Balkı-Ilgın karayolunun düzlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/709

Kadınhanı İlçesi, Şahören Mahallesi, L28C02D Pafta 1159 Parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili ARF Denetim Eğt. ve Dan. Ltd. Şti.'nin imar plan tekliflerinde (PİN: NİP-13314) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/710

Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M-30-05-B pafta, 1708 ada, 47 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Acemoğlu Akaryakıt Sosyal Tesisleri Tic.ve San. AŞ. adına Rahmi DANIŞIK’ ın imar plan tekliflerinde (PİN: NİP-13315) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/711

Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LII pafta, 1351 ada, 16 ve 17 parsellere isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı tadilat tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/712

Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D  pafta, 52  ada, 26  parselde  imar  plan  tadilatı  yapılması  ile  ilgili Fen  İşleri  Daire Başkanlığının imar plan tadilat teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/713

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 842 parselinde içende bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının Konya 1. İdare Mahkemesinin 2015/203 Esas ve 2015/580 sayılı kararına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin teklifin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/714

Konya İli, Karatay İlçesi, Konya- Adana çevreyolundan fabrika ve iş yerlerine giriş verilmesi yönünde teklif edilen imar plan değişikliğinin söz konusu alanda ve çevresinde ilgili ilçe belediyesince yeni bir planlama çalışması yapılacağından reddi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/715

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi,  M29A11D1A  pafta, 5612 ada, 7 ve 40 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1091,61) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan Kentsel Sit Alanında  yer  aldığından  ve  çevresinde  tescilli  yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/716

Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi (tapunu Mezbaha Mahallesi), 20373 ada 1 parsel, 20382 ada 1 parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Mehmet OVALI’ nın teklifine ilişkin olarak; (PİN: NİP- 1091,60) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 1. Fıkrası hükümlerince tadilat teklifi, plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozacağı, yeşil alanlarla yaya erişilebilirliğini olumsuz etkileyeceğinden reddi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/717

Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5815 ada, 16 parselde 1/5000 Nazım İmar Planı yapılmasında , (PİN: NİP- 13376) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  15.07.2015

    Sayı  :  2015/718

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 20348 ada 4 parselin Kamu Hizmet Alanı (SGK)  olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifi, (PİN: NİP- 1091,57) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/719

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C Pafta, 225 Ada 17 parselin düzenlenmesi ile ilgili Kasım Halife Vakfının  imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,59) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/720

Karatay İlçesi, Şeyh Ulemacemre Mahallesi, M29A11D pafta 22648 ada 5 parselin Turizm Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hıfsı SOYDEMİR’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,58) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/721

Karatay  İlçesi,  Selim Sultan,  Elmacı  ve  Hacıibali  Mahalleleri,  M29A16A  ve  M29A16B  imar  paftalara isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/722

Karatay İlçesi, Hocalarköprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak, Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16A imar paftalara isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/723

Karatay İlçesi, Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri, M29A11C, M29A11D, M29A16A ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/724

Karatay İlçesi, Akabe, Gaziosmanpaşa ve Küçükkumköprü Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı ile Cemil Çiçek Caddesinin imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/725

Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 978 ada 18 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Mustafa KAYNAK' ın imar plan tekliflerinde, (PİN: NİP- 13316) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, a uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/726

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20249 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Fatih ŞEN’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN-NİP: 1092,58) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/727

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 163 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanına olarak düzenlenmesi ile ilgili Alvarlı Efe Vakfı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ( PİN-NİP: 1092,59) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/728

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C1B pafta, 17715 ada, 13 nolu parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Eğitim ve Öğrencilere Yardım Derneği’nin imar plan tadilatı teklifi, çevresindeki yapılaşmalar dikkate alındığında ve siluet açısından değerlendirildiğinde söz konusu alandaki plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/729

Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21070 ada, 2ve 3 nolu parsellere isabet eden Konut Alanı olan imarının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN-NİP:1092,60) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  15.07.2015

    Sayı  :  2015/730

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D07B pafta, 38290 ada 13 parselde Teknik Altyapı Alanı (Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı)  yapılması ile ilgili Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. AŞ’ nin imar plan tekliflerinin, ( PİN-NİP: 13373 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/731

Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanına ait Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Hükümlerine “Meram İlçesi Doğal Sit Alanı sınırları içinde her türlü inşai faaliyet, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni gibi işlemlerin yürütülmesinde ilgili belediyesi yetkilidir.” plan notunun eklenmesi teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/732

Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı (Gübre Geri Kazanım Tesisi)  yapılması ile ilgili EGG LİNE Servis iç dış Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan teklifinin, ( PİN-NİP: 13375 )  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/733

Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, L28B24C pafta, 466 ada, 68 parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili Bayram ALTAY’ ın nazım imar plan teklifinin (PİN: NİP- 13374) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/734

Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi,  M28B15B1B pafta,  2792 adaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının Konya 1. İdare Mahkemesinin 2015/212 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığından Adaptasyon Sağlık İnş. Gıda Eğt. San. Tic.AŞ’nin söz konusu plan değişikliğine yaptığı itirazının reddi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/735

Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada, 257 parsele isabet eden Özel Sosyal Tesis Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Adaptasyon Sağlık İnş. Gıda Eğt. San. Tic.AŞ’ nn imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/736

Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, M28B15B pafta, 29149 ada, 5 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Deniz SAYGILI’nın İmar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,80) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/737

Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D paftaya isabet eden Sultanşah Caddesinin güneyinde 462 ve 466 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, alan içerisinde tescilli yapılar yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/738

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A, M28B09B, M28B09D paftalara isabet eden alanda Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/739

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 32133 ada, 1 parsel, 32134 ada, 1 parsel, 32135 ada, 1 parsel, 32138 ada, 1 parsel, 32140 ada, 1 parsel, 32142 ada, 1 parsel 32143 ada, 1 ve2 parsel, 32176 ada 1 parseller ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/740

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A4D pafta, 42465 ada, 1 ve 2 parsel, 13545 ada 17 ve 33 parsellerin bir kısmının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,81) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/741

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1151 parselin bir kısmı ve çevresine isabet eden Teknokent Gelişme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/742

Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22D pafta, 2421 nolu parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”  yapılması ile ilgili Tahsin BUĞDAYCI’nın nazım imar planı teklifinin (PİN-NİP: 13347) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/743

Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19M2 Pafta, 1616 Ada, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifine ilişkin olarak; (PİN: UİP-5527,19) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. fıkrasında ”Kat adedi ve bina yüksekliğini artıran imar plan değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. Fıkrası hükümlerince ve çevre yapılaşmalara kent silüeti kapsamında baskı oluşturacağından iadesi uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/744

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2551 ada, 2 nolu parsele isabet eden Ticaret Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi (PİN: UİP-5527,14), yoğunluk arttırıcı nitelikte olup Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. fıkrasında ”Kat adedi ve bina yüksekliğini artıran imar plan değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. Fıkrası hükümlerince ve çevre yapılaşmalara kent silüeti kapsamında baskı oluşturacağından iadesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/745

Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3030 V Pafta, 2158 ada, 4 nolu parselde bulunan Ticari Alan Teşhir ve Alışveriş Merkezi Alanı ile 5 nolu parselde bulunan Ticari Alanının birleştirilerek planlama karalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP-7589,10), yoğunluk artırıcı nitelikte olup trafik hacmini artıracağından, plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozacağından iadesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/746

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17D1B pafta, 1166 ada, 11, 12 ve 13 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin olarak; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. fıkrasında ”Kat adedi ve bina yüksekliğini artıran imar plan değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. Fıkrası hükümlerince ve çevre yapılaşmalara kent silüeti kapsamında baskı oluşturacağından (PİN: UİP-2709,8) iadesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/747

Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsele isabet eden Et Entegre Tesisi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-2308,21), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/748

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20 K3C pafta, 819 ada, 5 parsele isabet eden alanın Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/749

Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesinde Konut Alanına isabet eden, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP-1038,3) çevresindeki yapılaşmalar dikkate alındığında ve siluet açısından değerlendirildiğinde söz konusu alandaki plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

 

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/750

Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20-M-4 pafta, 3028 ada, 3 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmekte olup, yapılaşma şartlarının ve imar adasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-5527,9) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/751

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: UİP-5530,14) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/752

Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 13, 14 ve 107 nolu parsellerin serbest nizam 3 kat ve serbest nizam 4 kat konut alanı olan imarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili (PİN: UİP-1690,40) tadilat teklifi, nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olup Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinin 5.fıkrasının (a) bendinde; “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” denilmekte olup artan nüfusa hizmet edecek gerekli/yeterli sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılmadığından iadesi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/753

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 42523 ada 4 parselin E: 2.10 max TAKS : 0.25 konut  alanı  olan  imarında,  ifraz  hattı  oluşturularak,  yapı yaklaşma mesafeleri ve  plan notları  ile  birlikte yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  plan  tadilatı  teklifinin,  (PİN: UİP- 311,122) maliklerden muvafakat alınmadan hazırlandığı ve imar uygulaması ile yapılabileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/754

Konya İli, Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L2 Pafta, 892 Ada 396, 397, 403 parsellere isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ayrılması ile ilgili Yağmur Gıda Pet. San. Tic. Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin Akşehir İlçesi revizyon imar planlarında değerlendirileceğinden reddi uygun görülmüştür.

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/755

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19 L pafta, 157 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanının, Ticaret- Konut Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Engin Tuz San. Tic. Ltd. Şti adına Metin Yılmaz’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/756

Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20 L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İrfaniye Öğrencilere Hizmet ve İlme Yardım Derneği’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, a uygun görülmüştür.

128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/757

Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 19-20 LM -(kad:16) pafta, 1227 ada, 208, 209, 210, 211, 214, 215 ve 226 parseller ve 566 ada, 4 parsel, 988 ada, 17 parsel numaralı taşınmazlara yönelik planlama kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Atila YILDIRIM ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifine ilişkin olarak; 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. fıkrasında ”Kat adedi  ve  bina  yüksekliğini  artıran  imar plan değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 4. Fıkrası hükümlerince ve çevre yapılaşmalara kent silüeti kapsamında baskı oluşturacağından, plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozacağından reddi uygun görülmüştür.

129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/758

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 17-18 KL pafta, 1039 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Ereğli Merkez Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adına Abdurrahman KAL’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/759

Meram İlçesi, Meram Bölge Parkı (Dutlukırı mevkiinde) 1/5000 nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 uygulama İmar planı ve değişikliği (PİN: NİP-1092,54), teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/760

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan KÜÇÜKAŞÇI’ nın imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1092,55), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/761

Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adaları kapsayan alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,77) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/762

Selçuklu İlçesi,  L29D23B Paftaya isabet eden alanda hazırlanan imar planı teklifinde (PİN: NİP-1093,79) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/763

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOYUNCU’nun Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-12030) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

135- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/764

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde (eski 12 parsel) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Üniversite Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı (Tarım ve Eğitim Merkezi Alanı) olarak 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının yapılması ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifinin, (PİN: NİP-1091,52) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

136- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/765

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C pafta, 580 ada, 128, 155 ve 156 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altılar Tic. Ltd. Şti’ nin imar plan tadilatı tekliflerinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

137- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/766

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Akaryakıt LPG İstasyonu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman SAVCI’nın nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1092,49) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/767

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 nolu parsel imar planında Mahrukatçılar Sanayi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Celiloğulları Katı Yakıtlar Mad. Nak. İnş. Ltd. Şti’ nin nazım imar planı tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1092,46) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/768

Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür.

140- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/769

Meram İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Koruma  Amaçlı Uygulama İmar Planında (PİN: NİP-1092,50) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun  görülmüştür.  Ancak  söz konusu planın yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında olduğundan ve tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/770

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanların çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,67) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

142- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/771

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D1D pafta, 16796 ada, 8 parseldeki Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili Aykutünlüer Akaryakıt Oto.Ltd Şti’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,71) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

143- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/772

Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Sanayi Alanı (Beton Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Şefik MEŞE’nin Nazım İmar Planı teklifinin  (PİN:NİP-11610) 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerine aykırı olmasından dolayı reddi uygun görülmüştür.

144- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/773

Çumra ilçesi, Fethiye  Mahallesi,  205  ada 1  parsel,  206  ada  1  ve 2 parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şekersüt Gıda  Mamülleri  A.Ş.’nin  imar  planı değişiklik teklifine ilişkin olarak; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” denilmektedir. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 1. Fıkrası hükümlerince tadilat teklifi, plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozacağından reddi uygun görülmüştür.

145- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/774

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1093,54) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

146- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.07.2015

  Sayı :  2015/775

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel nazım imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na isabet etmekte olup, söz konusu tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı tekliflerinin (PİN: NİP-1092,45) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.