08 Haziran 2015 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/106

UKOME’ nin 29/04/2015 tarih ve 2015/3/05 nolu kararı ile tahsisi yapılarak Cihanbeyli ve Güneysınır ilçeleri için belirlenen ve ekli listede istiap haddi gruplaması yapılan toplam 45 adet umum servis aracı plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  09.06.2015

   Sayı:  2015/107

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi 9282 parsel üzerinde inşaatı devam eden hizmet binasının bir kısmı mülkiyeti Sarayönü Belediyesine ait Ladik Mahallesi 8785 parsel üzerine  bulunduğundan söz konusu parseldeki taşınmazın devralınması için Encümenimize yetki verilmesi; ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait olan Ladik Mahallesi 3908 parsel nolu taşınmazın  5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Sarayönü Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/108

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile Belediyemize devrolan Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi 183 ada 466 parsel nolu taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Ahırlı Belediyesine 25 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/109

Bozkır ilçesi, Yukarı Mahallesi 213 ada 28 parsel ve 213 ada 32 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/110

Mülkiyeti Belediyemiz ve Selçuklu Belediyesine ait, imar planında pazar alanına isabet eden Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi 29410 ada 1 parsel nolu taşınmazın Kapalı Pazar Alanı olarak değerlendirilmesi amacıyla, Belediyemiz hisselerinin  5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi, ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında park ve spor tesislerine isabet eden Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi 28389 ada 1 parsel nolu taşınmazın Mahalle Konağı ve Sosyal Tesis Alanı olarak değerlendirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine 25 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/111

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 16.03.2015 tarihinde imzalanan protokol kapsamında restore edilen Meram İlçesi Havzan Mahallesi 1310 ada 1 parsel içerisindeki ve Alay Caddesine cepheli 13 adet tescilli binanın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıla kadar olmak üzere kiraya verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi  uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/112

Sarıyakup Mahallesi Mengüç Caddesinde 09.12.2014 tarih ve 921 sayılı Meclis kararı ile onanan koruma amaçlı uygulama imar planı kapsamında kalan ve listede belirtilen taşınmazların bölgenin sosyo-kültürel yapılanmasında kullanılmak üzere, Meclisimizin 16.11.2012 tarih ve 728 sayılı kararına ek olarak 5393 sayılı yasanın 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması, 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılması, yeniden yapım ve restorasyon karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/113

Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Kop Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2015 yılında Konya ilinde yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca imzalanan protokolün onaylanması uygun görülmüştür. 

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  09.06.2015

 Sayı:  2015/114

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Konya İli Ereğli İlçesi mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Ereğli Belediyesi’ne tahsisli 307 ada 3 parsel ile 2667 ada 1 parsel üzerindeki tescilli Taş Evler’in (Sümerbank İşçi Lojmanları’nın) restorasyon işlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumlarla protokol yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetkisi verilmesi, uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  09.06.2015

   Sayı:  2015/115

5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Konya ili Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesinde, İçerişehir Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması Restorasyon uygulamalarının yapılmasına yönelik çalışmalarda “İçerişehir Sokak Sağlıklaştırması Restorasyon Komisyonu” oluşturulması hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  09.06.2015

   Sayı:  2015/116

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin ikinci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  09.0562015

   Sayı:  2015/117

Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği” ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

 

 

13- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14-22.05.2015

   Sayı:  2015/3-118

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonunun 22.05.2015 tarihli raporunda; Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim vereceğimiz kredilerin daha geniş kapsamlı, alt ve üst limitlerinin mümkün olduğu kadar yüksek tutulacağı ihtiyaç sahiplerinin yaralarını pansuman yapacak değil tedavi edeceği bir mikro kredi uygulamasının Belediyemizce de başlatılarak şehrimizin ekonomisine katkı da bulunulmasına,

Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.05.2015 tarihli raporunda; Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile mikro kredi çalışmaları konusunda toplantı yapılmış olup, Mülga Konya İl Özel İdaresinin konu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar incelenmiş ve Konya İl Özel İdaresince hazırlanan Konya İl Genel Meclisinin 05.03.2011 tarih ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen Konya İl Özel İdaresince Yoksullara Verilecek Mikro Kredi Uygulama Yönetmeliği adı altında çıkarılan yönetmeliğin daha kapsamlı incelenerek değerlendirilmesi ve çalışmamızın tamamlanabilmesi amacıyla bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  09.06.2015

   Sayı:  2015/119-4

6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı sorumluluk alanımız içerisinde bulunan İsmil Mahallesinde 9, Sızma Mahallesinde 6, Tepekent Mahallesinde 5 otobüs ile hizmet verilmekte olan toplu ulaşım hatlarının güzergâhı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi hususu il geneliyle ilgili daha detaylı bir toplu ulaşım çalışması yapılmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına iadesi uygun görülmüştür.

15- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.06.2015

   Sayı:  2015/5

5393 sayılı Belediye kanununun Madde 75. maddesi gereği “Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmüne istinaden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak Mahalle yolları düzenleme çalışmaları esnasında Taşkent İlçe Belediyesi sorumluluğunda olan bazı Mahalle yollarının bir defaya mahsus asfalt kaplama yapılabilmesi için 17/04/2015 tarih ve 419 sayılı Belediye Meclis Kararı gereği Taşkent İlçe Belediyesi ile Başkanlık Makamına ilgili kurumlarla ortak hizmet protokolü yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

16- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.06.2015

   Sayı:  2015/3

Konya’da yapılmakta olan tarımsal faaliyetlerin bölge ve ülke ekonomisine katkı yapacak şekilde geliştirilmesi amacıyla, tüm ilçelerimizde yapılabilecek tarımsal desteklemeler ile her bölgenin tarımsal potansiyellerinin tespit edilerek bu özelliklerine göre yapılabilecek ürün ve ekipman desteklemelerinin belirlenmesi ve tarımsal üretimin pazarlama dahil tüm aşamalarında ilçelerimizde yapılabilecek soğuk hava deposu, alım merkezleri, süt toplama merkezleri, kantar vb. yapı ve tesislerin planlanması amacıyla öncelikle üç ilçede pilot bir çalışma yapılmış, tarımsal yönden ilçe ihtiyaçları belirlenmiş rapor uygun görülmüştür. 

 

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/553

Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına;

- İmar planı veya yönetmelik ile belirlenen yoğunluğa ve bahçe mesafelerine uyulmak şartı ve civarın yapı karakterine uyum sağlamak koşulu ile imar planlarında: ikiz nizama tabii parsellerde, mevzuata uygun olarak yapılaşmış mevcut teşekkülat dikkate alınarak parsel sahiplerinin birlikte talebi halinde ayrık nizam yapılaşma şartları uygulanabilir. Ayrık yapı nizamına tabii parsellerde komşu parselde mevzuata uygun olarak ikiz nizam olarak yapılaşmış yapı olması durumunda ikiz nizam tertip edilebilir.

- Tabii zemin altında yapılan kapalı otoparklar; parsel yan ve arka bahçelerinde ve imar planlarında 5.00 m’den fazla ön bahçe mesafesi belirlenmiş olsa dahi yola bakan cephelerde bahçe mesafeleri en az 5.00 metre bırakılarak düzenlenebilir.  

- 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) bendi gereğince hazırlanan Kırsal Yerleşim Alanlarında Hazırlanan Tip Proje Uygulamalarında ve basit yapı olarak değerlendirilen bazı yapılarda (inşaat taban alanı 500 m2'yi geçmeyen çardaklar, bodrum kat hariç emsal alanı 120 m2'yi geçmeyen; bağ evleri, bahçe evleri, hazır prefabrik yapılar ve konteynır yapıları gibi) ölçü krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre harita mühendislerince yapı aplikasyon projesi hazırlanması uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/554

Akşehir İlçe sınırları içerisinde Kentsel Sit Alanında kalan ve Koruma Amaçlı İmar planı bulunmayan yaklaşık 23 ha alanda Koruma Amaçlı İmar planı yapılması ve Koruma Amaçlı İmar planı yapılıncaya kadar bölgede yeni yapılaşma ve ruhsat işleminin durdurulması teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/555

Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20K2 ve 20K3 paftalar, 710 Ada, 80 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında  (PİN: UİP-111,36), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/556

 Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C1B  pafta, 136  ada, 155  parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli  nazım  imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-12203,1), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/557

Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 118 ada, 2 nolu parselde bulunan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-1038,9), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup. uygun görülmüştür.

 

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  1106.2015

   Sayı:  2015/558

Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 43  ada, 12  parseldeki  Resmi  Kurum  Alanının  yapılaşma  şartlarının  ve parsel imar adası ile çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN : UİP - 2021, 4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/559

Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19M3 pafta, 1720 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-5527,18), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/560

Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19M2 Pafta, 1616 Ada, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin (PİN: UİP-5527,19) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/561

Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 479 ada, 117 nolu parsele isabet eden Konut Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi (PİN: UİP-5530,15) inşaat yoğunluğunu artıracağından reddi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/562

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi,  2551  ada, 2 nolu parsele isabet eden Ticaret Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  tadilat  teklifinin ( PİN : UİP -5527,14), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/563

Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 50 L II D pafta, 9810, 9643, 9808, 9637, 9804, 4995 ve 4966 parsellerin ve çevresinin Karayolları kamulaştırma sınır hattına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-11164,1), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/564

Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, L28B24A3A pafta, 39 ada, 3, 8, 9 ve 14 nolu parsellere isabet eden Ticaret Alanı ve Akaryakıt İstasyonu Alanında ifraz hattının kaydırılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-1511,18), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/565

Kadınhanı İlçe, sınırları içerisinde mahalleye dönüşen köy ve beldeler ile ilgili imar plan notlarına plan notu ilave edilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; “Kadınhanı İlçe, sınırları içerisinde bulunan 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerde konut imarlı alanlarda mevcut emsal değerlerini aşmamak kaydıyla ve yöre mimarisine uygun olarak çekme mesafelerinin belediye tarafından belirlendiği ticari olmayan tarımsal depo ve müştemilat yapılabilir” şekli ile düzeltilerek uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/566

Kadınhanı İlçe, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının bazılarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-2517,6), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/567

Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19M2 pafta, 284 Ada, 8 ve 9 parsellerde bulunan Cami Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin, uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-2517,7)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/568

Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesinde, Karamanlı Camii koruma Alanına isabet eden,  19 M II pafta, 297 ada, 8 parselde, Park Alanındaki Trafo yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/569

Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3030 V Pafta, 2158 ada, 4 nolu parselde bulunan Ticari Alan Teşhir ve Alışveriş Merkezi Alanı ile 5 nolu parselde bulunan Ticari Alanının birleştirilerek planlama karalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-7589,10), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/570

Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 30 M VI Pafta, 165 ada, 4, 5 ve 33 nolu parselde bulunan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-7589,15), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/571

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 25643 ada,  12 nolu parselin Sanayi Sahası olan imarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yapılaşma koşulları ile birlikte Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP-12052), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/572

Karatay İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde, 17 adet Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/573

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17D1B pafta, 1166 ada, 11, 12 ve 13 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP-2709,8) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/574

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2A pafta, 73 ada, 12 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-2709,17) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/575

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2A pafta, 145 ada, 3 nolu parselde bulunan Konut Alanının yapılaşma kararlarının  yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-2709,16) , ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/576

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 91 ada, 25 nolu parselde bulunan Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-2709,15) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/577

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 1074 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili çevresinde yoğunluklu olarak 4 katlı yapılaşmanın olması sebebiyle; imar plan değişikliği teklifinin  (PİN: UİP-2709,13) reddi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/578

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27498 nolu adada konut alanı ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-615,45) , ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/579

Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi M28B20B2B ve M29A16A1A pafta  4136, 4137, 4138, 26365, 26366 nolu adalarda 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planındaki  konut alanlarında Yençok=8 Kat'ın ve plan notunun  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615,39), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/580

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi M28B15D2C pafta 2822 ada 5 nolu parseldeki eğitim alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-615,41), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/581

Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21C1D pafta 23410 ada 11 nolu parselde mahrukatçılar sanayi alanında enerji ihtiyacı karşılamak için trafo alanı oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında  (PİN: UİP-615,42) , ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/582

Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi M29A16A1A pafta 37502 ada 1 nolu parselde konut alanının ihtiyacı için RMU tipi trafo yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-615,43), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/583

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş  Mahallesi,  M29A06A2D, M29A06A2A, M29A06A1C (25 M III/24 M II) pafta, 13789 ada, 22  parselin E:2.80, Yençok :13 Kat, TAKS:0.40, Ticaret (Otel) Alanı ve E:2.20, Yençok:13 Kat, TAKS : 0.50 Ticaret  Alanı  olarak plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,126) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/584

Selçuklu İlçesi’nin muhtelif yerlerinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 16.04.2015 tarih ve 41962 sayılı yazısına istinaden, 15 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: UİP-311,127) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/585

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B10D4D (21 J IV) pafta, 19967 ada,  1 parselin, E:0.60 Yençok:3 Kat, TAKS: 0.25 konut alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,128) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/586

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-D (25 K II- 26 K III) pafta, 15937 ada 14 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden, ifraz hattının kaldırılarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,132) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/587

Selçuklu İlçesi, Tapunun Beyazıt Mahallesi, M28-B-15-C-2-A,  M28-B-15-C-1-B  (18 L IV)  pafta,  817 ada 65 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı  değişikliğine  uygun  olarak  5 Kat Yençok: 16.50 yapılaşma  şartları  ve  “817  Ada  65  Parsel  için  parsel derinliği şartı aranmayacaktır.” Plan notu ile birlikte Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,84)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/588

Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsele isabet eden Et Entegre Tesisi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-2308,21), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/589

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20 K3C pafta, 819 ada, 5 parsele isabet eden alanın Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-2308 ,20), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/590

Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L2 Pafta, 892 Ada 396, 397, 403 parsellere isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ayrılması ile ilgili Yağmur Gıda Pet.San.Tic. Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/591

Beyşehir İlçesi, Bademli Mahallesi,  48 k  pafta, 121  ada,  26  nolu  parselde  bulunan Rehabilitasyon Alanının bir kısmına İbadet Alanı ayrılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/592

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L pafta, 73 ada, 243 nolu parselde bulunan Kültürel Tesis Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/593

Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 26 30 Z pafta, 213 ada 10 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı (KOSKİ) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün imar plan tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/594

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19 L pafta, 157 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanının, Ticaret- Konut Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Engin Tuz San. Tic. Ltd. Şti adına Metin Yılmaz’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/595

Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20 L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsele isabet eden Zemin Ticari Mesken Alanının Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İrfaniye Öğrencilere Hizmet ve İlme Yardım Derneği’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/596

Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, N27A04D pafta,115 ada, 38 nolu parselde, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) yapılması ile ilgili Saylam Enerji Ür. Tur. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa KAYNAK’ın imar planları tekliflerinde, (PİN: NİP-12764) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/597

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A, paftasına isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığının teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/598

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 19-20 LM -(kad:16) pafta, 1227 ada, 208, 209, 210, 211, 214, 215 ve 226 parseller ve 566 ada, 4 parsel, 988 ada, 17 parsel, 989 ada, 8 parsellere yönelik planlama kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Atila YILDIRIM ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/599

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 17-18 KL pafta, 1039 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Ereğli Merkez Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği adına Abdurrahman KAL’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/600

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29L30L pafta, 89 ada ve çevresindeki konut alanlarının imar yolları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve söz konusu adada Sosyal Tesis Alanı ayrılması ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-3462,10) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/601

Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 289 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca yeni tescillenen yapılar ve koruma alanları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilat tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,54) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/602

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12C2B pafta, 2354 ada, 43 nolu parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/603

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 21837 ada, 1 nolu parsele isabet eden Sağlık Ocağı Alanının, İbadet Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,55) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/604

Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1469, 1470 ve 1471 parsellerde; Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) yapılması ile ilgili Sunergıe Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. adına Murat KAYGANA’nın imar planları tekliflerinde, (PİN: NİP-12788) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/605

Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, M29B23D Pafta, 320 ada 1 ve 2 parsel ile 319 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/606

Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, 14F-3, 14F-2, 14G-4, 15F-3, 15F-2 paftalarına isabet eden Karapınar- Emirgazi İl Yolu güzergâhında Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma planına uygun olarak yol güzergâhının imar planlarına işlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/607

Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, 1496 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planları tekliflerinde, (PİN: NİP-12759) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/608

Meram İlçesi, Meram Bölge Parkı (Dutlukırı mevkiinde) 1/5000 nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 uygulama İmar planı ve değişikliği (PİN: NİP-1092,54), teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/609

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan KÜÇÜKAŞÇI’ nın imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1092,55), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/610

Plan notlarının ilavesi ile ilgili düzenleme III. Derece Doğal Sit alanını kapsadığından onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.     

Meram İlçe sınırları içerisinde doğal sit alanlarında imar uygulaması ve yapılaşma kapsamında;

•“Doğal sit alanlarında, doğal yapının korunması temelinde; kısmen imar uygulaması görmüş veya henüz imar uygulamasına gidilmemiş adalarda yapılacak olan imar uygulamasının şekline (3194 sayılı imar kanunun 15., 16. ve 18. maddelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda) tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu görüşüne göre işlem tesis edilebilir.

•Tabiat varlıklarını bölge komisyonunun görüşleri doğrultusunda doğal yapının korunması ve bozulmaması için yapılacak olan her türlü imar uygulamasında minimum parsel büyüklüğü, parsel cephesi ve parsel derinliği hususlarında yönetmelikte belirtilen asgari standartlar sağlanmak zorunda değildir.

•III. derece doğal sit sınırları içerisinde 2000 m2 ye 1 ev, 1000 m2 ye 1 ev şartı bulunan konut adalarında, imar uygulama parselinin 800 m2’ye bölümünden elde edilen rakam bağımsız bölüm sayısını ifade eder, küsuratlar bir üst tam sayıya tamamlanır. Bu plan notunun onay tarihinden önce inşaat ruhsatı almış yapılar bağımsız bölüm sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

Tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı ile uygulama yapılarak imar parseli haline gelmiş her türlü taşınmaz için meram ilçesi III. derece doğal sit alanı sınırlarına ait korumu amaçlı imar planı hükümlerinden 2 donatım veya zorunlu sınır düzeltmeleri nedeniyle imar parseli teşkili şartının (1600 m2 ye 1 ev) altına düşen kadastro parselleri için yoğunluğa bağlı olarak değişen parsel büyüklükleri ve yapılaşma şartları ile ifraz şartı belli olmayan (E:0.30) imar adalarındaki parseller için; yoğunluğa bağlı olarak değişen parsel büyüklükleri ve yapılaşma koşullarıyla ilgili maddesi geçerlidir.” plan notlarının ilave edilmesi ile ilgili teklifte ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/611

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D3A, M28B14D3B, M28B14D2C paftalar, 2594 ada 365 parsel ve çevresi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı ve değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-1092,56), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/612

Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adaları kapsayan alanın imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,77) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/613

Selçuklu İlçesi,  Kale Mahallesi, 656 parselde, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) amaçlı İmar planı yapılması ile ilgili Vres Enerji adına Mustafa KORKUT’un imar planları tekliflerinde, (PİN: NİP-12743) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/614

Selçuklu İlçesi,  Güzeldere Caddesi ile Yeni Sille Caddesi arasında bulunan Sille Çayı (Kanalı) kenarı yol düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,78) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/615

Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 105 ada, 12, 13, 14, 15 ve 16 parselde Belediye Hizmet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinde, (PİN: NİP-12744) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/616

Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi,  N27B02D pafta, 2224 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planları tekliflerinde, (PİN: NİP-12762) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/617

Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02A ve N27B02B paftalar, 4147 parselde imar planı ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, (PİN: NİP-12763) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/618

Seydişehir  İlçesi, Seyit Harun Veli Türbesi ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanda tescilli yapılar buluğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

 

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/619

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan imar planının Konya 1. İdare Mahkemesinin 2014/1048 E. ve 2015/674 sayılı mahkeme kararına göre yeniden düzenlenmesinde, (PİN: NİP-1091,56) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/620

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi,  M28B14D,  M28B14A  ve  M28B13C  paftalara  isabet eden alanda, Üniversite Alanı çevresinin  yeniden  düzenlenmesi ile ilgili Necmettin Erbakan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire  Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1092,57) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/621

Selçuklu İlçesi,  L29D23B Paftaya isabet eden alanda hazırlanan imar planı teklifinin (PİN: NİP-1093,79) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/622

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 30M4, 29M1 paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 676 sayılı kararı ile uygun görülen imar planları kapsamında Ilgın Kent Meydanı düzenleme çalışması yapılacak bölgenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlan edilmesi ve uygulamanın Ilgın Belediyesince yapılması ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın teklifinde 06.04.2015 tarih ve 1250 sayılı yazısı ile yapılan teklifi, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/623

Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesinde Konut Alanına isabet eden, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP-1038,3) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/624

Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20-M-4 pafta, 3028 ada, 3 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmekte olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-5527,9) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  11.6.2015

     Sayı  :  2015/625

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: UİP-5530,14) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/626

Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M 1 pafta, 1747 ada, 2 parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup ifraz hattının kaldırılarak alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifinde (PİN: UİP-5527,10) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/627

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 31 M4 pafta, 298 ada, 36 nolu parselde bulunan Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi  ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-1511,16) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/628

Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 13, 14 ve 107 nolu parsellerin serbest nizam 3 kat ve serbest nizam 4 kat konut alanı olan imarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili (PİN: UİP-1690,40) tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/629

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 42523 ada 4 parselin E: 2.10 maxTAKS: 0.25 konut alanı olan imarında, ifraz hattı oluşturularak, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,122) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/630

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOYUNCU’nun Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-12030) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/631

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Üniversite Alanının bir kısmının  “Tarım  ve  Eğitim  Merkezi  Alanı”  olarak  imar  plan  tadilatı  yapılması  ile  ilgili  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifinin, (PİN: NİP-1091,52) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/632

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C pafta, 580 ada, 128, 155 ve 156 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altılar Tic. Ltd. Şti’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/633

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Akaryakıt LPG İstasyonu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman SAVCI’nın nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1092,49)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/634

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 nolu parsel imar planında Mahrukatçılar Sanayi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Celiloğulları Katı Yakıtlar Mad. Nak. İnş. Ltd. Şti’ nin nazım imar planı tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1092,46) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/635

Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu planın yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında ve bir kısmı Kentsel Sit Alanında olduğundan ayrıca tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/636

Meram  İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan  İçerisinde  kalan  alanda  1/5000  ölçekli  Koruma  Amaçlı  Revizyon  Nazım  İmar  Planı  ve  1/1000  ölçekli  Koruma  Amaçlı Uygulama İmar Planında ( PİN : NİP - 1092, 50 ) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca  prensipte  uygun  görülmüştür.  Ancak söz konusu planın yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında olduğundan ve tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  11.06.2015

     Sayı  :  2015/637

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Özel Sosyal Altyapı Alanı (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Eyüp GÜÇLÜ ’nün imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1093,66) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/638

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanların çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,67) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/639

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D1D pafta, 16796 ada, 8 parseldeki Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına Ticaret Alanı ilave edilmesi ile ilgili Aykutünlüer Akaryakıt Oto.Ltd Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,71) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/640

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C pafta, 24615 ada, 2 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sevtap KOÇAŞ ’ın imar planı teklifinin (PİN: NİP-1091,48), ), plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozacağından reddi uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/641

Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şefik MEŞE’nin Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-11610), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/642

Karatay İlçesi, Mezbaha(Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20368 ada, 2 nolu parsel imar planında Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Muammer ERDİRENÇELEBİ’ nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,49), plan ana kararlarını ve plan bütünlüğünü bozacağından reddi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/643

Çumra ilçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 ve 2 parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şekersüt Gıda Mamülleri A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/644

Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alanda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( Hidroelektrik Santral Tesis Alanı ) yapılması ile ilgili Mirel Enerji Elek. Ürt. A.Ş.’ nin Nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP-11617) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/645

Karatay ilçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsele isabet eden LPG Satış İstasyonunun, Akaryakıt-LPG Servis ve Satış İstasyonu olarak, imar yolu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Veli Korkmaz Pet. Köm. İnş. Ltd.Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,45), yol güzergâhındaki mevcut akaryakıt istasyonları tespiti ve bölgedeki akaryakıt istasyonu ihtiyacına yönelik değerlendirmeler yapılacağından reddi uygun görülmüştür.

 

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/646

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılması ile ilgili Ramazan KÜÇÜKYANGÖZ‘ün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinde, (PİN: NİP-11613) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/647

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,54) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/648

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parsellere isabet eden alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KALE ve Kaleler Petrol İnş. Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,46), trafik hacmini artıracağından reddi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/649

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel nazım imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na isabet etmekte olup, söz konusu tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1092,45) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.06.2015

   Sayı:  2015/650

Selçuklu İlçesi,  Dikilitaş Mahallesi,  M29A01B  pafta, 18955  ada, 18  parselin  Sosyal  Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf KAPUSUZ’ un nazım imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP-1093,56) reddi uygun görülmüştür