Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/66

Taşkent İlçe Belediyesi 2015 yılı gelir bütçesinin 03.1.2.11 gelir kodundaki Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine (İlan ve Reklam Gelirleri) 413.000,00.-TL., 04.5.2.09 gelir kodundaki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları) kalemine 846.000.-TL. olmak üzere toplam 1.259.000.-TL.nin eklenmesi ile karşılığında gider bütçesi Fen İşleri Müdürlüğünün 06.5 harcama kalemindeki Gayrimenkul Sermaye Üretim giderleri tertibine 1.259.000.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/67

a.İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Okullar, İşyerleri vb. yerlere eğitim verilmesi halinde grup başına beher saat için alınacak ücret (Bir grup en çok 40 kişiden oluşacaktır.) 165,00 TL., 

b.30 saatlik eğitimlerde kişi başına alınacak ücret (Her grup en az 10 kişiden oluşacaktır.) 100,00 TL. olarak tespit edilmiş ve halen uygulanmaktadır. Ancak, bu ücret tarifesinin diğer Büyükşehir Belediyelerindeki ücretlerin çok altında kaldığı tespit edilmiş olup tarifenin kaldırılması, yerine;

a.Özel Kurum Elamanlarına İtfaiye Eğitim Merkezinde verilen 18 saat süreli yangın güvenlik eğitimi (Kişi Başı- Katılım Belgeli)  200,00- TL.

b.Özel kurumlara yerinde verilen yangın güvenlik eğitimi grup başına saat ücreti (1 grup 40 kişiyi geçemez) 200,00 TL.

e.Özel Kurumlara yerinde verilen itfaiye araçlı acil tahliye eğitim ve tatbikat ücreti 300,00 TL. olarak uygulanması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/68

UKOME’nin 11/03/2015 tarih ve 2015/2/06-a nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GER 06 – 42 GER 15 (15 dahil) toplam 10 adet Yunak İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/69

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (m) bendi ve 5393 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince 95.000,00.-TL. (Doksanbeşbin) nakdi yardım yapılması uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/70

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Kullanılacak Olan Değerlendiriciler Tablosunun ekteki tablo ile değiştirilmesi uygun görülmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/71

“6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, İsmil Mahallesinde 9 Sızma Mahallesinde 6 Tepekent Mahallesinde 5 otobüs ile hizmet verilmekte olan toplu ulaşım hatlarının, güzergâhı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun ulaşım komisyonumuzun ve ulaşım ile ilgili birimlerin konu hakkındaki detaylı görüşleri de alınarak bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşiminde görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/72

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesine Taziye Evinin yapılabilmesi ile ortak proje yürütülebilmesi için Başkanlık Makamına ilgili kurumlarla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/73

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak cadde düzenleme çalışmaları esnasında İlçe Belediyelerinin sorumluluğunda olan bazı caddelerin de bir defaya mahsus düzenlenebilmesi için İlçe Belediyeleri ile Başkanlık Makamına ilgili kurumlarla ortak hizmet protokolü yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.  

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.04.2015

 Sayı:  2015/74

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Konya Valiliği; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Konya İlçe Belediyeleri arasında Yaz Okulu açılması, ilgili protokolün yapılması ve ilgili protokolün imzalanmak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/75

Söz konusu Konya Otogarı ve sekiz ilçe (Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Ilgın, Kulu, Cihanbeyli, Çumra, Karapınar) Otogarlarının Transit giriş-çıkışlarına dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiştir. Tarifenin; aşağıdaki şekildeki gibi belirlenmesi, uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/76

Koruma amaçlı imar planı içerisinde kalan aşağıda belirtilen Meram ilçesi, Şükran Mahallesi 919 ada 69 parsel nolu taşınmazın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda, Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/77

Koruma amaçlı imar planı içerisinde kalan aşağıda belirtilen Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi 230 ada 26 parsel nolu taşınmazın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda, Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/78

Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, çalışma alanında Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; bölge esnafları, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odaları tarafından Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Derneği kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı ve tüzüğü kapsamında, bölge esnafının yeni yapılacak sanayi bölgesine taşınması veDönüşüm Projesine ait yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Derneği ile Ortak Hizmet Protokolü yapılması konusunda, Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/79

İlimiz, Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesinde bulunan ve imar planında kısmen Belediye hizmet alanı, kısmen Pazar yeri, kısmen terminal sahasına isabet eden, aşağıda tapu kaydı yazılı taşınmazın 2942 sayılı kanunun 5 ve 6. Maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması hususunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/80

Mülkiyeti 6360 sayılı kanun kapsamında kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devri Komisyon Kararına konu edilen Selçuklu İlçesi Başarakavak Beldesi 141 ada 1 parselin Belde Belediye binasının ilgili İlçe Belediyesine devri hususunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/81

Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği” ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/330

Akşehir İlçesi,  Ucuzluk Mahallesi, 19-L-I pafta, 1206 ada 271, 468 ve 469 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-111,27), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/331

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, L21D01B1C paftaya isabet eden 12 metrelik imar yolu güzergâhının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-10665,1), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/332

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L2A pafta, 73 ada, 243 parsele isabet eden Kültürel Tesis Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/333

Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L4B pafta, 138 ada, 7 parselin konut alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/334

Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L1C pafta, 612 ada, 3 parselin konut alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/335

Beyşehir İlçesi, Yeni ve Evsat Mahallesi, 49L2A Pafta, 27 Ada, 18, 19 parseller ve 123 ada, 3 parselin konut alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu konut alanının plan notları ile birlikte düzeltilerek uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/336

Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M 1 pafta, 1747 ada, 2 parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup ifraz hattının kaldırılarak alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifinin (PİN: UİP-5527,10) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/337

Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, 31M-3 pafta, 635 ada, 1 nolu parsele isabet eden İlkokul Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde (PİN: UİP-7589,12), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/338

Karapınar İlçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D09B pafta, 105 ada,  1, 2, 3 ve 10 nolu parseller ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 226 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan (Depolama Alanı (Tarımsal Amaçlı)) değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-10801,1) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/339

Karatay İlçesi, Başgötüren Mahallesi, L30C06D4A pafta, 655 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (PİN: UİP-10698), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/340

Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C imar paftasında, M29A11A2C pafta, 1568 ada, 90 nolu parselin Özel İlköğretim Alanı olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 865 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan (İbadet Alanı) değişikliğine uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan (Cami) tadilatında (PİN: UİP-1690,34), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/341

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A06C3C pafta, 17638 ada,  1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile çevresinin Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı (Cami) ve otopark alanı olarak yapılaşma koşulları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP-1690,35), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/342

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B pafta, 24169 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası, Kantar olan imarından, Kantar ibaresinin, 4x10 ebatlı bloğun ve “Medaş’tan görüş alınması” şeklindeki plan notunun kaldırılarak, komşu adalardaki yapılaşma şartlarına uygun, yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP-1690,36), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/343

Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, J29C13A1D pafta, 181 ada, 1 nolu parsele isabet eden Park Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-2709,12) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/344

Meram İlçesi,  Kozağaç Mahallesi, M28B18C2C, M28B18C3B, M28B19D4A paftalar, 27396 ada, 1 nolu parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-615,32), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/345

Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, M28C08B1B pafta, 7811, 7812, 7816, 7817 nolu parseller ile 235 ada, 1 parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 867 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında (PİN: UİP-9961,1), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/346

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-C-2-A/M28-B-05-C-2-D (27 L IV) paftalar, 17101 ada 4-6-7-8-9-10 parsellere isabet eden Yazır Revizyon İmar Planı ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bir kısmına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin (PİN: UİP-311,90), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/347

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-09-C-3-C, M28-B-10-D-4-D (21 J IV) paftalar, 29115 ada 1 parselin E:1.20, max TAKS: 0.40, Yençok:4 Kat, Ortaokul Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,94) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/348

Selçuklu İlçesi, Tapunun Eğribayat Mahallesi, L29-C-11-D-2-A pafta, 171 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak ticaret alanının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,102) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/349

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-C (23 L I-23 K II) paftalar, 18268 ada, 5 parselin Ayrık 2 Kat, Taks:0.20, Kaks:0.40 konut olan imarının, yapılaşma şartları değiştirilmeden çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,104) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/350

Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle, M28-B-15-C-1-B (18 L IV) pafta, 978 ada, 243 ve 296 parsellerin konut olan imarlarının, E:3.45 6K Blok ticaret alanı olarak, plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı (PİN: UİP-311,111) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın konut alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlendiği ve nazım imar planının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/351

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-B (26 K I) pafta, 15457 ada, 4 parselin Eğitim Tesisleri olan imarında,  trafo  alanı  ayrılması  ile  ilgili  plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,112) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/352

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Dikilitaş  Mahallesi, M29-A-01-C-4-C (25 N II)  pafta,  15772  ada,  1,  2,  3, 4, 5 ve 6 parsellerin yapılaşma şartlarının E:0.90 Taks:0.25, Yençok: 6 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,105) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.4.2015

   Sayı:  2015/353

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (22 J IV) pafta, 20682 ada 1 parsele isabet eden cami alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,107) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/354

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Beyazıt Mahallesi, M28-B-15-C-1-B (18 L IV) pafta, 817 ada, 60 parselin Konya Büyükşehir Belediye  Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak ticaret alanının 5 Kat, Yençok: 16.50 yapılaşma şartlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-311,108) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/355

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-D (23 K I-IV) pafta, 18473 ada 7 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı (PİN: UİP-311,110), teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/356

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-3-B (29 M III) pafta, 16402 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Sosyal Tesis Alanının E:1.30 MaxTAKS:0.30 Yençok: 4 Kat yapılaşma şartları ve “Zemin Katta emsal alanının %10’u kadar ticaret yapılabilir” plan notu eklenerek  yapı  yaklaşma  mesafeleri  ile  birlikte  düzenlenmesi  ile ilgili plan tadilatı teklifinde, 

(PİN: UİP-311,88) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parselin Yurt Alanı olarak düzenlenmesi ve plan notunun “Zemin Katta Emsal Alanının % 5’i Kadar Ticaret Yapılabilir” şeklinde yeniden düzenlendiği şekli ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür. 

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/357

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2014 tarih ve 262 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parselin yurt alanı ve konut alanı olarak plan notları ile birlikte düzenlenmesi ve uygulama imar plan tadilatı kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan notlarının yeniden düzenlendiği şekliyle düzeltilerek uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/358

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2  Mahallesi,  19K1C  Pafta,  28  ada,  39 parsele  isabet  eden Ticaret Alanı (Öğrenci Pansiyonu) olan  imarının  Konut  Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/359

Çevre Düzeni Planı için askı süreci içerisinde yapılan tüm itirazlar incelenmiş olup; itirazların tamamının reddi, plan uygulama hükümlerinin bir kısmının yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/360

Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20 21JK pafta, 710 ada, 80 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Müftülüğü’nün imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/361

Altınekin İlçesi,  Ölmez Mahallesi,  306  ada, 17 parselin bulunduğu alanda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması  ile  ilgili  Mustafa  KORKUT’ un imar planları tekliflerinde, (PİN: NİP-11608) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/362

Bozkır İlçesi,  Yukarı Mahallesi, 208 ada, 1 nolu parselin Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Bakanlığı’nın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/363

Bozkır İlçesi,  Yukarı Mahallesi, 196 ada, 3 nolu parselin Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/364

Cihanbeyli İlçesi,  Yeşilöz Mahallesi, K29C14B pafta, 654 ada, 2 parselde bulunan İbadet Alanı Otopark Alanı olarak değiştirilip; yaklaşık 700 metre kuzeyinde Tescil harici alanda bulunan Otopark Alanının da İbadet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/365

Derebucak İlçesi,  Durak Mahallesi, N27A03C ve N27A04D paftalar, 109 ada, 11 ve 13 nolu parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) yapılması ile ilgili Bahri Batuhan Kurban’ın imar planı teklifinin (PİN: NİP-11624) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/366

Ereğli İlçesi,  Çömlekçi Mahallesi, 18NI pafta, 3131 ada, 1 parsel ve çevresi Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/367

Ereğli İlçesi,  Bulgurluk Mahallesi, M32D18B pafta, 663 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili TDinamik Enerji San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-11625) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/368

Hüyük İlçesi,  Bahçelievler Mahallesi, 20İ1A pafta,  4311,  4312,  4313,  4319,  4320,  4321 ve 4322 parsellere isabet eden alanda Kamu Hizmet Alanı ve Belediye Hizmet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/369

Kadınhanı İlçesi,  Pınarbaşı Mahallesi, 19 N 4 pafta, 108 ada, 29 nolu parsel imar planında Konut Alanı isabet etmektedir. Söz konusu parselin Depolama Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ali Nadir KARAER’in nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-4204,7) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/370

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04C2D pafta, 115 ada, 1 nolu parsel imar planında Remi Kurum (BHA) Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin İbadet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,50) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/371

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C pafta, 5562 Ada, 43 Parsel ve çevresinin yürürlükteki imar planında Konut Alanı, Resmi Kurum Alanı, imar yolları ve Park Alanlarının, Kamu Hizmet Alanı, Spor Alanı, Park Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Otopark Alanları olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,41)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/372

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A16B pafta, 5364 ada, 13, 14, 15, 16, 30, 31 ve 32 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kasım Dür İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,42), bölgedeki yapı tipi ve yapı nizamını olumsuz yönde etkileyeceğinden reddi uygun görülmüştür.

 

 

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/373

Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29B21B pafta, 6610, 6611, 6612 ve 6613 adalara isabet eden alanın İbadet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan teklifleri, (PİN: NİP-1091,43)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/374

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B ve M29A07A paftalar, 25140 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Hayvanat Bahçesi Alanı, Resmi Kurum Alanı, Posta İşletme Baş Müdürlüğü Alanı olan imarının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında, (PİN: NİP-1091,44)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/375

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M28A10D pafta, 5823 ada, 142 parsel, 5824 ada, 4 parsel, 5825 ada, 6, 13, 55 ve 62 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ) yapılması ile ilgili Mustafa KORKUT’un imar plan tekliflerinde, (PİN: NİP-11626) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/376

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C pafta, 24615 ada, 2 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sevtap KOÇAŞ ’ın imar planı teklifinin (PİN: NİP-1091,48)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/377

Meram İlçesi,  Karadiğin Mahallesi, M28C02B pafta, 151 ada, 3 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1092,41) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/378

Meram İlçesi,  Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 4599 ada, 53 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 248 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına Meram Belediye Başkanlığı’nın itirazını incelendi. Söz konusu alanın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: NİP-1092,42) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/379

Meram İlçe sınırları içerisinde, 5 Etap dan oluşan Master Plan için askı süreci içerisinde yapılan tüm itirazlar incelenmiş olup; 4562 ada 35 nolu parsel,4097 ada 42,50 nolu parsel,1190 ada 53 nolu parsel,4400 ada 47 nolu parsel,3956 ada 260,261 nolu parsellere ait yapılan itirazlar planda düzeltildiği şekliyle uygun görülmüş, ayrıca Meram Belediyesinin talepleri ise planda düzeltildiği şekliyle kısmen uygun görülmüştür. Yapılan diğer itirazların tamamı plan bütünlüğünü bozması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

 

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/380

Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanan,  Konya Şeker Fabrikası ve çevresinde yapılan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesi teklifiyle ilgili; Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yaptığı itirazın planda düzeltildiği şekliyle kısmen, vatandaşların yolun kaldırılmasına ilişkin itirazları planda düzeltildiği şekliyle uygun görülmüş ve ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 gün ve 245 sayılı kararıyla onaylanan planda belirtilen alanda inşai faaliyetlerin durdurulması kararının iptaline ve söz konusu planlama alanında tescilli yapı ve koruma alanı bulunduğundan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınmak kaydıyla (PİN: NİP-1092,43) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/381

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C pafta, 10125 nolu parselin Tarım Alanı ile Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ekiz Tohumculuk Danş. Üretim Araş. Prj. Tarım ve Gıda Ltd.Şti.’nin  imar planı tekliflerinde (PİN:NİP-11612) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2015

   Sayı:  2015/382

Selçuklu İlçesi,  Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına TEDAŞ’ ın itirazının (PİN: NİP-1093,61) reddi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/383

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10C pafta, 18202 ada, 1 ve 2 parsellerin Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hakan FİDAN’ın nazım imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,58)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/384

Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A pafta, 2929 ada, 41 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bistaş Turizm İşletmeciliğinin imar planı tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,59)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/385

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20K3C pafta, 666 ada, 22 parsel Hafif Sanayi Alanına isabet etmekledir. Söz konusu parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili Beybo Boya Ltd.Şti’nin imar planı tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/386

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1B pafta, 513 ada, imar planında Konut alanına isabet etmektedir.  Söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/387

Taşkent İlçesi,  O29A06A, O29A06D ve O28B10C paftalarına isabet eden planda, Enerji Üretim Alanı (Güneyyaka Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali) yapılması ile ilgili AHEM Elektrik Üretim A.Ş’nin imar planı tekliflerinin (PİN: NİP-11623)   incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/388

Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ilgili Şefik MEŞE’nin Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-11610), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

76- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/82

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Derebucak ilçesi Yukarıkayalar/Meydan Mahallesi 227 ada 3 nolu parselde bulunan taşınmazın düğün salonu ve sosyal tesis olarak düzenlenmek üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Derebucak Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/389

Akşehir İlçe 1/1000 ölçekli imar planının plan notlarına 63. Madde olarak “6360 sayılı yasa ile Akşehir’e mahalle olarak bağlanan beldelerin imar planlarında bitişik nizam olarak planlanan alanlarda mülkiyetle birlikte yapılaşma durumu dikkate alınarak ayrık veya blok nizama göre de yapı izni verilebilir. ”şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında, (PİN: UİP-111,29) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/390

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21-L-I pafta, 1152 ada 658 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin yapılaşma nizamının belirsiz olması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/391

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L3B ve 50L3C Paftalar, 554 Ada, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/392

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30N4 pafta, 126 ada, 21, 22, 23, 24, 52 parseller ve 959 ada, 53 parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının (PİN: UİP-1511,17) yoğunluk artışı olduğundan reddi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/393

Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 5 pafta, 265 ada, 10 parselin Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/394

Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde kalan Yeniceoba höyüğünde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/395

Karatay İlçesi, Mezbaha(Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20368 ada, 2 nolu parsel imar planında Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Muammer ERDİRENÇELEBİ’ nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,49)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/396

Karatay ilçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, Mevlana Caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/397

Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planları ile Geleneksel Kent Merkezini yaya odaklı bir mekâna dönüştürebilmek için kentsel yaşam kalitesinin artmasını sağlayacak birçok planlama kararı alınmıştır. Bölgede bu planlama kararları ile süreklilik oluşturacak yeni bir planlama kararı alınmış ve kent kimliğinin simgelerinden olan Tekel Binası’nın ön plana çıkartılması amacıyla Resmi Kurum Alanı olan imarı “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca sivil mimarlık örneklerinden olan Tekel Binasının kültürel amaçlı kullanılabileceği Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.03.1998 tarih ve 3131 sayılı kararında tavsiye edildiği belirtildiğinden yapılan itirazın (PİN: NİP-1092,44) reddi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/398

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L29D23D pafta, 21464 ada, 4 ve 15 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ayrod Otomotiv Ltd. Şti‘nin imar  plan  tadilatı  (PİN:  NİP - 1093,60) tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/399

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29A01D pafta, 28389 ada 1 parsele isabet eden Park Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP - 1093, 55) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/83

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, İlçe Belediyeleriyle asfalt, parke, bordür ve döşeme kaplaması konusunda 30.000.000,00.-TL’ye kadar ortak hizmet protokolü yapma ve gerektiğinde imalatını yerinde uygulama yetkisinin Başkanlık Makamı’na verilmesi uygun görülmüştür.

89- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.4.2015

     Sayı  :  2015/84

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, İlçe Belediyeleriyle makine ve ekipmanların kullanımı konusunda ortak hizmet protokolü yapma amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

90- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/1

Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporun aynen kabulü uygun görülmüştür.

91- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu Raporu

   Tarih:  16-17-18-19-20.03.2015

   Sayı:  2014/1

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren konularda ve mahalli müşterek nitelikte olmak üzere kent ekonomisi, meslek edindirme ve sosyal içerikli konular gözetilerek yapılabilecek faaliyet ve hizmetlerin araştırılması ve değerlendirilmesi ile 5393 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında; kendi faaliyet konusu ile ilgili dernekler, kamu kurum kuruluşları vb. ile ortak hizmet projelerine ilişkin bir planlama yapılarak çalıştaylar yapılmak üzere yılı içerisinde çalışma takvimi belirlenmesi ve bu doğrultuda ortak hizmet projeleri hazırlanmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine yetki verilmesi ve komisyonumuzun da görevlendirilerek bahse konu çalışmaların birlikte belirlenen takvime göre yapılmasının uygun olduğu görülmüştür.

92- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.04.2015

   Sayı:  2015/85

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

93- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/86

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına ait Kuruluş - Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/400

Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, L26B14C3C pafta, 107 ada, 61 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-9670,1)  yoğunluk artışı talebi olduğundan dolayı reddi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/401

Ereğli ilçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19-M-III pafta, 1724 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-5527,7)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/402

Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18  L  II pafta, 695 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-5527,8)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/403

Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, Şose Üstü Mevki, L28A21B Pafta, 1081 Parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 567 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak sanayi alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, (PİN: UİP-1511,12)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/404

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30 O 4 Pafta, 958 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-1511,13) mevcut kullanımında beton santrali olması nedeniyle ve bölgenin ihtiyacı dikkate alınarak reddi uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/405

Meram İlçesi, Armağan Mahallesi M28B15C1A pafta, 4618 ada, 52 ve 63 no’lu parseller mevcut imar planında 3 kat konut alanında ve 12*32 ebatlı 4 kat blok konut alanında kalmaktadır. Daha düzenli yapılaşma yapılabilmesi için söz konusu blok un iptal edilerek emsal verilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-615,24) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/406

Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanında bulunan, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 17734 ada, 1, 2, 3 ve 7 parsellerde plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  16.04.2015

     Sayı  :  2015/407

Çumra ilçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 ve 2 parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şekersüt Gıda Mamülleri A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/408

Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1487 ada 1, 5 ve 13 parseller ile 1490 ada 1 ve 7 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. 1487 ada 1, 5 ve 13 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak 1490 ada 1 ve 7 parsellerin Konut Alanı olan imarında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinin, bölgedeki yapı tipi ve yapı nizamını olumsuz yönde etkileyeceğinden reddi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/409

Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alanda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( Hidroelektrik Santral Tesis Alanı ) yapılması ile ilgili Mirel Enerji Elek. Ürt. A.Ş.’ nin imar planları teklifinin (PİN: NİP-11617) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/410

Karatay ilçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsele isabet eden LPG Satış İstasyonunun, Akaryakıt-LPG Servis ve Satış İstasyonu olarak, imar yolu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Veli Korkmaz Pet. Köm. İnş. Ltd.Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,45)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/411

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D13A pafta, 532 ada, 61 parselin Akaryakıt- LPG Satış İstasyonu ve Konaklama Ek Tesisi Alanı ile ilgili Mehmet Melik ALTIN’ ın Nazım imar planı teklifinin Konya-Ankara yolu aksı üzerinde yeterince Akaryakıt Servis ve Satış istasyonu olmasından dolayı reddi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/412

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılması ile ilgili Ramazan KÜÇÜKYANGÖZ‘ün İmar Planı teklifinin, (PİN: NİP-11613)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/413

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,54) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/414

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C4A pafta, 15721 ada, parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Kulu Orm.Ürl.Tic.AŞ’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin eki olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında Özel Eğitim tesisinin 5 kat olarak planlandığı ve söz konusu parselin güneyinde 5 kat yapılaşmanın mevcutta bulunduğu görüldüğünden imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: NİP-1093,53)  reddi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/415

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesinde,  yapılacak Ilgın Kent Meydanı Projesi kapsamında, 30M4 ve 29M1 paftalara,  isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP-3462,9)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/416

Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalar, 136 ada 155 parsel ve çevresi ile ilgili Cevizler Turizm Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/417

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Reyhan GÜNEŞ’in imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-4204,8) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/418

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf  Mescit  Mahallesi,  M29A11B  pafta,  2736  ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parsellere isabet eden alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KALE ve Kaleler  Petrol  İnş. Tic. A. Ş.’nin  imar  plan  tadilatı  teklifinin  ( PİN : NİP - 1091, 46 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/419

Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik Kulu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/420

Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Orta Yoğun Konut Alanının Az Yoğun Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fadim DOĞAN’nın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1092,39) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/421

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel nazım imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na isabet etmekte olup, söz konusu tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1092,45) bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/422

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M29A11C pafta, 29167 ada, 5 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1093,57), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/423

Karatay ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5, 6 ve 7 parseller, 24352 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Ekrem TELLİÜN, S.S. Başakşehir K.Y.K. ve Kılıç İnş. Nak.’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1091,47) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/424

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/425

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18955 ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf KAPUSUZ’ un nazım imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP-1093,56)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.04.2015

   Sayı:  2015/426

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12D pafta, 502 nolu parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet ÇAY’ın imar plan tekliflerinde, (PİN : NİP - 11609) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.