1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/87

“Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/88

“Söz konusu otoparkların 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2015 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi, uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/89

“Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 29409 ada 3 parsel nolu ve Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi 16667 ada 10 parsel nolu taşınmazın  5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/90

“Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan ve imar planına uygun olarak trafik akışının sağlanabilmesi amacıyla aşağıda tapu kaydı yazılı parsellerin 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması hususunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/91

“Karatay Belediyesinin 10 ncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması (imar planında pazar alanı, belediye hizmet alanı, otopark alanı ve imar yoluna isabet eden Yarma Mahallesi 320 ada 1 ve 2  nolu parseller; 321 ada 2 nolu parsel; 336 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin tahmini 110.000,00.-TL. kamulaştırma bedeli ile kamulaştırılması) ile ilgili 01/04/2015 tarih ve 36 nolu meclis kararının kabulü uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/92

“Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sille Subaşı Mahallesi Köy içi mevkiinde niteliği mezarlık olan gayrimenkul içerisinde yer alan 29547 ada 1 parsel nolu şapel binasının müze olarak düzenlenmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine 25 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/93

“Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi 17062 ada 1 parselde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'nin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/94

“İlimiz Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi 382 ada 25 parsel nolu gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 1,00.-TL. bedelle satın alınması uygun görülmüştür.  

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.05.2015

 Sayı:  2015/95

“Mülkiyeti Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait olan Akören İlçesi Ağalar Mahallesi 137 ada 6 parselde bulunan adliye binası olarak kullanılan gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemiz tarafından satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/96

“İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki Meclis toplantısının ikinci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/97

“5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereği Lisanslı Tahıl Depolama Sahasının tanzimi konusunda Ticaret Borsası ile ortak hizmet protokolü yapma ve yürütme amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/98

“5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Konya ili Beyşehir ilçesi Gölkaya Mahallesinde; Selçuklu sarayı kalıntısı olan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek kurulunun 26-27/2/1987 gün ve 3023 sayılı kararı ile tescilli ören yerinde bulunan Kubadabad Sarayı Külliyesi ve Çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projeleri hazırlanması, bunlara ek olarak Kubadabad Saray alanı girişinde Müze Tanıtım Merkezi ve Hizmet Yapılarının (kafeterya, gişe binası, WC) projelerinin hazırlanması ve uygulamalarının yapılması ayrıca müze kazılarına ve bilimsel kazılara gerekli desteğin verilmesi için Başkanlık Makamına harcama yetkisi verilmesi, uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/99

“5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi, Tekke Yaylası, 158 ada, 5 nolu parsel üzerindeki tescilli Yapalı Türbesi’nın restorasyon işlerinin yapılabilmesi için 21.01.2013 tarihli Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yararlanacak Projelere İlişkin Değerlendirme Komisyon kararı ile Cihanbeyli Belediyesi adına aktarılan 26.410,94 TL ödeneğin Yapalı Türbesi Restorasyonu işinde kullanılabilmesi için, Cihanbeyli Belediyesi ile protokol yapılması hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/100

“5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Konya İli, Çumra İlçesi, 36 ada, 15 nolu parsel üzerindeki tescilli Eski Halk Evi Binası’nın restorasyon işlerinin yapılması için 30.12.2014 tarihli Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yararlanacak Projelere İlişkin Değerlendirme Komisyon kararı ile Çumra Belediyesi adına aktarılan 343.810,73.-TL. ödeneğin Halk Evi Restorasyonu işinde kullanılabilmesi için, Çumra Belediyesi ile protokol yapılması hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/101

“Söz konusu açık otoparkın 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2015 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi, uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/102

“5393 sayılı belediye kanunun 75. Maddesine istinaden tarımla ilgili ve mahalli müşterek nitelikte olmak üzere Konya’da faaliyet gösteren Sulama Birlikleri ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol imzalamaya Başkanlık Makamının yetkili kılınması uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/103

“Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği” ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/104-2

“Mikro kredi çalışmaları kapsamında küçük ölçekli işletme ve dar gelirlilere de yönelik olarak istihdama ve kent ekonomisi hatta ülke ekonomisine dahil katkı sağlayacak olan faizsiz mikro kredi çalışmaları yapılmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki kuruluşlar ve kurumlar ile ilgili ortak hizmet projeleri yapılması geliştirilmesi hususunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/105

“6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, İsmil Mahallesinde 9, Sızma Mahallesinde 6, Tepekent Mahallesinde 5 otobüs ile hizmet verilmekte olan toplu ulaşım hatlarının, güzergâhı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi hususu Ulaşım Komisyonumuzun ve ulaşım ile ilgili birimlerin konu hakkındaki detaylı görüşleri de alınarak bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşiminde görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

20- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/2

 “Tarımsal faaliyetlerin bölge ve ülke ekonomisine katkı yapacak şekilde geliştirilmesi amacı ile tüm ilçelerimizde yapılabilecek Tarımsal Desteklemeler ile tarımsal faaliyetlerin, bölge ve ülke ekonomisine katkı yapacak şekilde geliştirilmesi amacıyla, tüm ilçelerimizde yapılabilecek tarımsal desteklemeler ile her bölgenin tarımsal potansiyellerinin tespit edilerek bu özelliklerine göre yapılabilecek ürün ve ekipman desteklemelerinin belirlenmesi ve tarımsal üretimin pazarlama dahil tüm aşamalarında ilçelerimizde yapılabilecek soğuk hava deposu, alım merkezleri, süt toplama merkezleri, kantar vb. yapı ve tesislerin planlanması için her ilçede ziraat odaları ve muhtarlarla toplantılar yapılması gerektiği düşünüldüğünden, bu planlamanın yapılabilmesi için bir sonraki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ikinci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.05.2015

   Sayı:  2015/427

“Mevcut imar planında konut dışı sahaya isabet eden Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi 15850 ada 6 parsel nolu ve 15841 ada 3 parsel nolu taşınmazların üzerindeki 775 sayılı yasayla konulan takyidin kaldırılması uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/428

“İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda,

-Konya il sınırları içerisinde yer alan ve 6360 sayılı kanun ile mahalleye dönüşen Kırsal yerleşim alanları ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ğ maddesi çerçevesinde alınan Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih 437 sayılı kararının “Kırsal yerleşme alanları dışında” bölümünün iptal edilmesi, 

-Konya ili sınırları içerisinde yer alan; 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) bendi gereğince hazırlanan Kırsal Yerleşim Alanlarında Hazırlanan Tip Proje Uygulamalarında ve "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı"na göre basit yapı olarak değerlendirilen bazı yapılarda (inşaat taban alanı 500 m2'yi geçmeyen çardaklar, bodrum kat hariç emsal alanı 120 m2'yi geçmeyen; bağ evleri, bahçe evleri, hazır prefabrik yapılar ve konteynır yapıları gibi), ilgili idare (ilçe belediyesi) bünyesinde bulunan Jeoloji Mühendisi veya İnşaat Mühendisi tarafından, arazide yapacakları zemin çalışmaları veya önceki çalışmalarda çalışma alanı civarında tespit edilen en düşük zemin değerleri göz önünde bulundurularak,  Ek'te verilen form doldurularak Zemin Etüt Bilgi Sistemi'ne yüklenmesi,

-Konya il sınırları içerisinde imar planlarında konut alanına isabet parsellerde “Banka” yapılabilmesi için; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde kat malikleri kararı alınması (otopark kullanımı nedeniyle), Otopark sayısının yeterliliği ile giriş-çıkış uygunluğunun UKOME’ce değerlendirilerek ilçe belediyesince işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/429

Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, L26B08D1C pafta, 127 ada, 3 parselin güneyindeki yolun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-11524,1), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/430

Konya 2. İdare Mahkemesinin 2013/375 esas ve 2014/119 kararı doğrultusunda Akşehir İlçesi,  Seyran Mahallesi, 20-21 LM pafta, 352 ada, 1, 2, 3, 4, 38 ve 39 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak konut alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-111,34), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/431

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 20LIV pafta, 46 ada, 3 parsele isabet eden Eğitim Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-111,32), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/432

Akşehir İlçesi, Kuruçay Mahallesi, 18LII pafta, 589 parsele isabet eden Ortaöğretim Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP-111,33), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/433

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L3A pafta, 989 ada, 254 255 ve 262 parseller imar planında zemin ticaret Konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının, plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/434

Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesinde Konut Alanına isabet eden, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/435

Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50L1D paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan  ( Eğitim Tesisleri Alanı ve Konut Alanı ) nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/436

Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D2B ve K29C09D2C paftalar, 510 ada, 75 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-11163,1) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/437

Derbent İlçe sınırları içerisinde mevcut uygulama imar planında 10 metre ve üzeri yollara cephesi olan parsellerde Konut Alanlarında (zemin katlarda)  ticaret yapılabilmesi ile ilgili Derbent Belediyesi’nin teklifi, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/438

Derebucak İlçesi, Merkez Mahalle sınırları içerisinde 3 ayrı bölgede uygulama imar plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklif edilen plan tadilatı ulaşım aksları ve çevresi de dikkate alınarak, değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/439

Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20-M-4 pafta, 3028 ada, 3 parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-5527,9), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/440

Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1868 ada, 8, 9 ve 10 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-5527,11) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/441

Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 150 ada, 1 nolu parsel imar planında Küçük Sanayi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-5530,16) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/442

Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1602 ada, 7 nolu parsel imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-5527,13) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/443

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2514 ada, 4 nolu parsel imar planında Özel Sosyal-Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-5527,15) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/444

Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 696 ada, 26, 73, 74, 75, 76 ve 77 nolu parseller imar planında Konut Alanı, Park ve Yol Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın çevresi ile birlikte yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP-5527,16) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/445

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: UİP-5530,14) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/446

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 31 M4 pafta, 298 ada, 36 nolu parselde bulunan Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP-1511,16) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/447

Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi, L28A21B4B pafta, 1069 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 957 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına uygun olarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-1511,14) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/448

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2A pafta, 22650 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Dini Tesis Alanı olan imarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1690,37) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/449

Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A2C ve L30D14A2D paftalar, 904 nolu parselin imarı Ticaret Alanıdır. Konya – Aksaray yolunun 904 nolu parsele isabet eden kısmında imar adasının mülkiyet sınırına çekilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-11448,1) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/450

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24182 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarına mülkiyet sınırı ile yapı yaklaşma mesafesi arasına Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1690,38) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/451

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D4B pafta, 25958 ada, 1 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarının 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile “Eğitim Alanı” olarak, 1/1000 uygulama imar plan değişikliği ile “Ortaokul Alanı” olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliklerinde, (PİN: UİP-1690,39) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/452

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2B ve M29A11D2C paftalar, 32802 ada, 1 ve 2 nolu parseller,  32806  ada, 1 ve 2 nolu parseller, 32809 ada, 1, 2, 3 ve 5 nolu parsellerin E: 1.80, Taks: 0.30, Maksimum 5 Kat olan yapılaşma koşullarının E: 1.80, Taks: 0.35, Yençok: 5 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1704,2) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/453

Karatay İlçesi, Acıdort Mahallesi, M29B01D3A, M29B01D3B ve M29B01D4B paftalar, 743 nolu parselin imarı Güneş Enerji Santralidir. Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Konya Şubesinin 05.03.2013 tarih ve B.15.2.BOT.1.02.03.03-405.02.001.7286 sayılı yazısı doğrultusunda Güneş Enerji Santralinin parseline isabet eden Botaş boru hattı servis yolunun boru hattın kuzeyine alınması ve irtifak sahası ve koruma sınır hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişiklik teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup plan notlarının, E:0.05 yapılaşma koşullarının, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile imar plan değişikliği (PİN: UİP - 11452,1 )  değiştirilerek uygun görülmüştür.     

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/454

Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 13, 14 ve 107 nolu parsellerin serbest nizam 3 kat ve serbest nizam 4 kat konut alanı olan imarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili (PİN: UİP-1690,40) tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/455

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12C2C ve M29A12C3B paftalar, 5750 ada, 8 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sanayi Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Yaya Yolu olarak planlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, (PİN: UİP-11454) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/456

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 31006 ada, 7 nolu parsel yürürlükteki imar planında E: 1.20, Hmax: 18.00 yapılaşma koşullarında Konut Alanına isabet etmekte olup söz konusu parsele isabet eden alandaki ifraz hatlarının kaldırılarak 3 nolu parsel sınırına çekilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1690,41) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/457

Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, M29A11D4B ve M29A11D3A paftalar, 30792 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin E: 1.20, Taks: 0.25, maksimum 4 kat olan imarı ile 7 ve 8 nolu parsellerin E: 1.50, Taks: 0.25, maksimum 6 kat olan imarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1724,2) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/458

Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, M29A11D4B ve M29A11D3A paftalar, 30792 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin E: 1.20, Taks: 0.25, maksimum 4 kat olan imarı ile 7 ve 8 nolu parsellerin E: 1.50, Taks: 0.25, maksimum 6 kat olan imarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1724,2) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/459

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A pafta, 25897 ada, 7 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Ticaret Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, (PİN: UİP-1690,43) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/460

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi  M28B15D3A  ve M28B15D3B imar paftalarında, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 725 nolu kararıyla onaylı Uygulama İmar Planına, askı süresi içinde şahısların yapmış olduğu itirazlar değerlendirilerek konut alanlarında Yençok=6 Kat yapılaşma koşulunun düzenlenmesi  ile  ilgili  1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-615,33) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/461

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi M28B19B3B ve M28B19B3C pafta 26462 ada 1, 5, 6 ve 9 nolu parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarih ve 928 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Ticaret, Sağlık ve Otopark Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP-615,35) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/462

Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21C1B pafta 23068 ada 3 nolu parselin beton santrali olarak plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, (PİN: UİP-615,36) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/463

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 27505 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki Park Alanına RMU tipi trafo alanı oluşturulması ve Dedekorkut Mahallesi M28B15A4C pafta, 27259 ada, 3 nolu parselin kuzeydoğusundaki park alanı içindeki trafo alanının mevcut trafonun bulunduğu alana kaydırılarak RMU tipi trafo alanı oluşturulması ile ilgili imar planı tadilatında, (PİN: UİP-615,37) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/464

Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi M28B15C4A pafta 37360 ada 1 nolu parselde bölgenin ihtiyacı olan trafo alanları oluşturulması ile ilgili İmar Planı tadilatında, (PİN: UİP-615,38) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/465

Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi M28B15D3C ve M28B15C4D pafta 763 ada 5, 9, 32 ve 33 nolu parseller ve çevresinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında, (PİN: UİP-615,40) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/466

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28B05B3A, M28B05B3B, M28B05B3C, M28B05B3D (28LI, 28LII, 28LIII, 28LIV) paftalar, 28909 ada,  4, 10 parsellerin konut olan imarında plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,103) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/467

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-A-2-D (29 M III) pafta, 42375 ada, 1 parselin İbadet Yeri olan imarında, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,113) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/468

Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D-21-C-4-B (31 N III) pafta, 17930 ada 1 parselin Pazar Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,114) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, parselin bir kısmının park alanı olarak düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/469

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-3-A, (28 L I) pafta, 16318 ada,  14 parselin konut olan imarında, yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden, plan notu eklenerek, çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,115) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/470

Selçuklu İlçesi, Tapunun Çaldere Mahallesi, L29-D-03-B pafta, 167 ve 168 parsellerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak ticaret alanın yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,116) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/471

Selçuklu İlçesi, Tapunun Başarakavak Mahallesi, 30-L-I-B pafta, 153 ada, 8-9-10-11-12-13 parsellerde yer alan Un Fabrikasının yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,117) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/472

Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A-01-B-1-C (29 N II-III) pafta, 23977 ada 1 parselin doğusunda bulunan 5mlik yaya yolunun, yapılaşma koşulları ve yaklaşma mesafeleri değişmeden 12 mlik yaya yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,118) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/473

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 965 sayılı kararı ile onaylanan “Selçuklu İlçesi Gülümser Sokak ile Meram İlçesi Beyşehir Caddesi Arası Yol Düzenlemesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına” askı süresinde Selçuklu Belediyesine yapılan itirazın reddi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/474

Kule-Akıncılar Çevreyolu Aksı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için askı süreci içerisinde yapılan tüm itirazlar incelenmiş olup; itirazların tamamının reddi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/475

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 5 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,119) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/476

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-2-D (22 L IV) pafta, 19499 ada 3 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine uygun olarak, yapılaşma şartları ve yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden 4 Kat 12X17 Ebatlı Blok Konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,121) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/477

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 42523 ada 4 parselin E: 2.10 maxTAKS: 0.25 konut alanı olan imarında, ifraz hattı oluşturularak, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,122) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/478

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18385 ada 3 parselin yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.57, maxTAKS: 0.25, Yençok: 3 Kat Mesken Alanı olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,123) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 18385 ada 3 nolu parselin doğusundaki 4 nolu parsel ile birlikte E:0.56, MaxTAKS:0.25 ve Yençok:3 kat yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/479

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-B (26 K I) pafta, 15614 ada 8 parselin yoğunluk artışı yapılmadan, yapılaşma şartlarının E:0.80, Max. TAKS:0.25, Yençok:4 Kat olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,124) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/480

Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 20 J pafta, 186 ada, 7 ve 9 parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Atakent Okul Öğrencilerini Himaye Derneğinin imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1091,51) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/481

Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C pafta, 7129 parselin bir kısmında imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/482

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOYUNCU’nun Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-12030), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/483

Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, J27C21C pafta, 138 ada 39 parsel ve 220 ada, 40, 41, 42 nolu parsellerde Ticaret ve Park Alanı düzenlenmesi ile ilgili Çeltik Belediye Başkanlığının Nazım imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/484

Derebucak İlçesi, Göynem Mahallesi, N26B09B ve N26B10D paftalar isabet eden alanda ulaşım aksının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar plan tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/485

Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 20-L-4 pafta, 344 ada, 1 ve 2 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanına isabet  etmektedir. Söz konusu parsellerin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mustafa MERTOĞLU’ nun 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/486

Ereğli İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 19 - 20 JK pafta, 27 ada, 10, 44 ve 45 parsellerin  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili Hayriye  ve  Nedim GÜNSEVEN’ in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/487

Ilgın İlçesi, Kapaklı Mahallesi, L27B22A 166 ada, 24 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına ile Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Aydın ABDİOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-12035) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/488

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-30-T ve 30-30-U paftalar 689 ada 1 parsel ile 690 ada 1 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığının tekliflerinde, (PİN: NİP-4204,9) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/489

Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 26-27-D pafta, 207 ada, 5 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seman ACET’ in nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-4204,10) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/490

Karatay İlçesi, Akabe, Fetih, Küçükkumköprü, Büyükkumköprü, Gaziosmanpaşa, Karakulak, Mengene, Orhangazi,  Hocalarköprüsü,  Hacıibali,  Selimsultan  Elmacı Mahallelerini kapsayan ve revizyon imar  planı  yapılacak  alanda  yapılaşmanın  durdurulması ve talep edilen parsellerde Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü alınması şartıyla ruhsat verilmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, (PİN: NİP-1091,51) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/491

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569  sayılı  kararı  ile  onaylanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar  planındaki Üniversite Alanının bir kısmının “Tarım ve Eğitim Merkezi Alanı” olarak imar plan tadilatı yapılması ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifinin, (PİN: NİP-1091,52) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/492

Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A18A pafta, 23102 ada, 1 parselin kuzeybatısında bulunan Park Alanının Belediye  Hizmet  Alanına  ve  M29A13D  pafta,  23065 ada 1 parsele isabet eden Cami Alanının Park Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/493

Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30MII pafta, 639 Ada 2 Parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Yönetim Merkezleri Alanına isabet ederken 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Halk Eğitim Merkezi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Eğitim Alanı (Lise Alanı) olarak yapılaşma koşulları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’ nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/494

Karapınar İlçesi, 29-30-31-N-Ö paftalara isabet eden alanda Karapınar-Emirgazi İl Yolu güzergâhında, İpekçi ve Fatih İlçe sınırları içerisinde, Emirgazi-Karapınar yol ayrımında bulunan kavşağın düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının’ nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.5.2015

     Sayı  :  2015/495

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C pafta, 580 ada, 128, 155 ve 156 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altılar Tic. Ltd. Şti’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/496

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2B pafta, 919 ada, 69 nolu parselin ticaret alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde, Söz konusu parsel Kentsel Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığından, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, (PİN: NİP-1092,47) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/497

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C4A pafta, 27683 ada, 1 parsel ve çevresinin yol ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Gündoğdu Petrol Ürünleri Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1092,48) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/498

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Akaryakıt LPG İstasyonu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman SAVCI’nın nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1092,49) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/499

Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, Altınapa Barajı ile Dere güzergahı arasındaki bölgede Rekreasyon Alanı düzenlemesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-12042) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/500

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 nolu parsel imar planında Mahrukatçılar Sanayi Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Celiloğulları Katı Yakıtlar Mad. Nak. İnş. Ltd. Şti’ nin nazım imar planı tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1092,46) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/501

Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu planın yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında ve bir kısmı Kentsel Sit Alanında olduğundan ayrıca tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/502

Meram İlçesi,  Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında,  3.  Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında (PİN: NİP-1092,50) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu planın yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında olduğundan ve tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/503

Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C10A ve L28C09B paftalara isabet eden Konya – Afyonkarahisar karayolu geçidinde yol düzenlemesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı yapılması teklifinde, (PİN: NİP-12036) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/504

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C, L28C03D, L28C03C ve L28C04D paftalara isabet eden Konya - Afyonkarahisar karayolu geçidinde yol düzenlemesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-12038) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/505

Sarayönü İlçesi, Batı İstasyon Mahallesi, L28B23C pafta, 251 ada, 2 nolu parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin İbadet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/506

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 18364 adanın güneyinde konut alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,62) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  14.05.2015

     Sayı  :  2015/507

Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 135 ada 106 parsel, 135 ada 111 parsel, 145 ada 1 parsellerde Pazar, Park ve Ticaret Alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-12197) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/508

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-A pafta, 18048 ada, 1 parselin Özel Sosyal Tesis Altyapı Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Buhara Eğitim ve Kültür Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,64) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/509

Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan  Mahallesinde  28980  ada,  2, 4 ve 5 nolu parselde yer alan cami alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,63) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/510

Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesinde Mezarlık Alanı (Ağaçlandırılacak Alan)’nın bir kısmında Rekreasyon Alanı ayrılarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,65) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/511

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Özel Sosyal Altyapı Alanı (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Eyüp GÜÇLÜ ’nün imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,66) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/512

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 260 nolu parsele isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Atila DURUK’un imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/513

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B imar paftası, 2792 ada, 433 parselin Konya 1. İdare mahkemesinin 2015/212 sayılı kararı doğrultusunda ada bazında yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,68) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/514

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanların çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,67) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/515

Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B1C paftaya isabet eden Sağlık Tesisi (Bölge Hastanesi) Alanında Cami Yeri ayrılarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,69) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/516

Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B pafta, 28815 ada, 9 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,70) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/517

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D1D pafta, 16796 ada, 8 parseldeki Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına Ticaret Alanı ilave edilmesi ile ilgili Aykutünlüer Akaryakıt Oto.Ltd Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,71) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/518

Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, M28B05D pafta, 14557 ada 1 nolu parselin Eğitim Tesisi olarak yeniden düzenlenmesi ve bölgede eşdeğer kültürel tesis alanı ayrılması ile ilgili Konya Zehra Eğitim ve Kültür Derneği adına Arif Uysal’ın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/519

Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27B16C pafta, 376 ada, 3 parselde Resmi Kurum (Ticaret Borsası) Alanı düzenlenmesi ile ilgili Yunak Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/520

Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 470 ada, 36 nolu parselde bulunan Ortaokul Alanının yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: UİP-2308,19) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/521

Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 1457 ada, 2 nolu parsel ve çevresinin yapı yaklaşma ve yapılaşma koşulları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: UİP-2308,18) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/522

Derbent İlçesi,  Camikebir Mahallesi, L28D21D2D pafta, 144 ada, 21 parselde Kamu Hizmet Alanı ve Park Alanı düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/523

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan, 17734 ada 1-2-3-7 parsellere isabet eden alanda plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili Necmettin Erbakan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın imar planı tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1092,52) Yeni Tıp fakültesi inşaatının tamamlanması ile birlikte 17748 ada 8 parsel üzerindeki bazı blokların (A, B ve R bloklar) yıkılması ve yıkılan bloklar kadar inşaat alanının (emsalin) azaltılmasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi kaydıyla imar plan tadilatı teklifi, uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/524

Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallesi, L29D16D3A pafta, 21279 ada 1 parsel, 21273 ada 1 parsel, 21274 ada 1 parsel ve çevresinde Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,72) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/525

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 17945 ada 4 parselin çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar  plan  tadilatı  tekliflerinde,  (PİN:  NİP - 1093,73) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/526

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20560 ada, 3 parsel yürürlükteki imar planında Ticaret Alanında kalmakta olup söz konusu parselin çevresi ile birlikte Özel Sağlık Tesisi Alanı ve Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,74) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/527

Selçuklu İlçesi, Erenköy Mahallesi, M28B10D  pafta,  17439  ada,  9  parsel  ile  42304  ada, 1, 2 parsel ve çevresi ile ilgili Selçuklu  Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,75) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/528

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14DB pafta, 29227 ada, 1 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet İNCİLİ’nin imar planı tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,76) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/529

Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M 1 pafta, 1747 ada, 2 parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup ifraz hattının kaldırılarak alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifinin (PİN: UİP-5527,10) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/530

Meram İlçesi,  Kozağaç Mahallesi, M28B18C2C, M28B18C3B, M28B19D4A paftalar, 27396 ada, 1 nolu parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-615,32) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/531

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-C-2-A/M28-B-05-C-2-D (27 L IV) paftalar, 17101 ada 4-6-7-8-9-10 parsellere isabet eden Yazır Revizyon İmar Planı ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bir kısmına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde (PİN: UİP-311,90), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/532

Selçuklu İlçesi,  Tapunun Sille Mahallesi, M28 – B – 10 – A – 3 - D  (23  K I-IV)  pafta, 18473 ada 7 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP-311,110), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/533

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L3B ve 50L3C Paftalar, 554 Ada, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/534

Karatay ilçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, Mevlana Caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifi, Tarihi Kentsel Sit Alanı içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla,  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/535

Ereğli ilçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19-M-III pafta, 1724 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-5527,7) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/536

Meram İlçesi, Armağan Mahallesi M28B15C1A pafta, 4618 ada, 52 ve 63 no’lu parseller mevcut imar planında 3 kat konut alanında ve 12*32 ebatlı 4 kat blok konut alanında kalmaktadır. Daha düzenli yapılaşma yapılabilmesi için söz konusu blok un iptal edilerek emsal verilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP-615,24)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/537

Derebucak İlçesi,  Durak Mahallesi, N27A03C ve N27A04D paftalar, 109 ada, 11 ve 13 nolu parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) yapılması ile ilgili Bahri Batuhan Kurban’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-11625) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/538

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C pafta, 24615 ada, 2 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sevtap KOÇAŞ ’ın imar planı teklifinin (PİN: NİP-1091,48)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/539

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10C pafta, 18202 ada, 1 ve 2 parsellerin Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hakan FİDAN’ın nazım imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,58) yoğunluk artışı olduğu ve bölgede yeterli ticaret alanının olmaması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/540

Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A pafta, 2929 ada, 41 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bistaş Turizm İşletmeciliğinin imar planı tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,59)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

135- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/541

Taşkent İlçesi,  O29A06A, O29A06D ve O28B10C paftalarına isabet eden planda, Enerji Üretim Alanı (Güneyyaka Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali) yapılması ile ilgili AHEM Elektrik Üretim A.Ş’nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-11623) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

136- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/542

Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şefik MEŞE’nin Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-11610), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

137- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/543

Karatay İlçesi, Mezbaha(Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20368 ada, 2 nolu parsel imar planında Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Muammer ERDİRENÇELEBİ’ nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,49)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/544

Çumra ilçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 ve 2 parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şekersüt Gıda Mamülleri A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/545

Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alanda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( Hidroelektrik Santral Tesis Alanı ) yapılması ile ilgili Mirel Enerji Elek. Ürt. A.Ş.’ nin imar planları teklifinin (PİN: NİP-11617) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

140- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/546

Karatay ilçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsele isabet eden LPG Satış İstasyonunun, Akaryakıt-LPG Servis ve Satış İstasyonu olarak, imar yolu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Veli Korkmaz Pet. Köm. İnş. Ltd.Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,45)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/547

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılması ile ilgili Ramazan KÜÇÜKYANGÖZ‘ün İmar Planı teklifinin, (PİN: NİP-11613)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

142- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/548

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,54) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

143- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/549

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesinde,  yapılacak Ilgın Kent Meydanı Projesi kapsamında, 30M4 ve 29M1 paftalara,  isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde ve söz konusu bölgede uygulama imar planı yürürlüğe girene kadar inşaat ruhsat işlemlerinin ve yapılaşmanın durdurulmasında, (PİN: NİP-3462,9) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

144- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/550

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf  Mescit  Mahallesi,  M29A11B  pafta,  2736  ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parsellere isabet eden alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KALE ve Kaleler  Petrol  İnş. Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,46) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

145- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/551

Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Orta Yoğun Konut Alanının Az Yoğun Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fadim DOĞAN’ın imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1092,39) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

146- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/552

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel nazım imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na isabet etmekte olup, söz konusu tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1092,45) bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

147- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.05.2015

   Sayı:  2015/553

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18955 ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf KAPUSUZ’ un nazım imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP-1093,56)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.