1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.02.2015

 Sayı    :  2015/28

Söz konusu Büfe-Kafeterya’nın 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2015 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih  :  10.02.2015

   Sayı    :  2015/29

Söz konusu Çay Bahçesinin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılacak tadilatın bitimine müteakip yer tesliminden itibaren, 31.12.2015 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

             Tarih  :  10.02.2015

             Sayı    :  2015/30-1

UKOME’nin 21/01/2015 tarih ve 2015/1/01 nolu kararı ile tahsisi yapılarak ilçeler bazında adetleri belirlenen ve ekli listede istiap haddi gruplaması yapılan toplam 475 adet umum servis aracı plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.02.2015

 Sayı    :  2015/31

Konya Ulaşım Ana Planlarında önerilen ve Kentiçi Toplu Ulaşımını rahatlatacak Çumra - Kaşınhanı - Konya Gar - Pınarbaşı güzergâhında banliyö işletmeciliği yapılabilmesi için; Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından gerçekleştirilen görüşmeler imza aşamasına gelmesi nedeniyle Başkanlığımız adına; Banliyö hattı işletmeciliği ile ilgili olarak TCDD ile imzalanacak olan protokole, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Haşmet Okur’un yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

 

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.02.2015

   Sayı    :  2015/32

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesine istinaden 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hazırlanan ‘Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmelik’i uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.02.2015

   Sayı    :  2015/33

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun derecesinin düşürülmesi uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.02.2015

   Sayı    :  2015/15

            Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ‘Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile bu müdürlüğün yürütmekte olduğu görevlerin Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  10.02.2015

   Sayı    :  2015/25

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün kurulması talebi için süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.02.2015

   Sayı    :  2015/36

Medeniyet Okulu Protokolü ve bu protokolün dayanağı olan yönerge kapsamında tüm faaliyetlerin Konya Büyükşehir Belediyesi ve proje paydaşlarının desteğiyle uygulanması hususu, uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/37

İlimiz Beyşehir İlçesi İçerişehir Mahallesi 230 ada 14 parsel nolu, Konya Koruma Kurulu'nun 20.01.2011 tarih ve 4300 sayılı kararıyla tescillenmiş olan eski yapı ve üzerinde bulunduğu parselin; Belediyemizce Sosyal-Kültürel projelerde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun'un geçici 1. maddenin 18. fıkrası ile “Bu Kanunun 1.maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürülebilir." hükümleri gereğince satın alınması konusunda, Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/38

İlimiz Beyşehir İlçesi İçerişehir Mahallesi 230 ada 14 parsel nolu, Konya Koruma Kurulu'nun 20.01.2011 tarih ve 4300 sayılı kararıyla tescillenmiş olan eski yapı ve üzerinde bulunduğu parselin; Belediyemizce Sosyal-Kültürel projelerde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun'un geçici 1. maddenin 18. fıkrası ile “Bu Kanunun 1. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürülebilir." hükümleri gereğince satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/39

Meclisimizin 13.06.2014 tarih ve 311 nolu kararı ile işletme hakları devre konu edilen ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi 240 ada 20 parsel nolu ve 240 ada 22 parsel nolu taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Beyşehir Belediyesine 25 yıllığına tahsisi hususunda gerekli yatırım sürecinin değerlendirilmesi amacıyla ek süre verilmesine karar verilmiştir

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/40

Mülkiyeti TCDD’ye ait Havzan Mah. 1310 ada 1 parsel nolu 179.911,00 m2 lik halihazırdaki Gar alanının yaklaşık 12.000,00 m2 lik kısmında Açık/Kapalı otopark ve eklerinin Belediyemizce yapılarak işletilmesi ile ilgili TCDD ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/41

Meram Belediyesinin 05.12.2014 tarih ve 213 sayılı kararı ile kabul edilen 5 nci 5 yıllık imar programına ek program kararının alınması uygun görülmüştür.

          15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/42

İlimiz Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi 213 ada 5 parsel nolu gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/43

1-  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının teklifi.  6360 sayılı kanun kapsamında Belediyemiz hizmet sınırları il sınırına genişlemiştir. 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayınlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi uyarınca Cadde veya Sokağa isim verilmesinde yetkilidir.

Kent Bilgi Sistemi Envanter çalışma ihalesi kapsamında adres ve kapı levhalama çalışmaları yapılacaktır. İlçelere dahil edilen Belde Belediyeleri ve Köyler Mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Ulusal Adres veri tabanına aynı ilçede mükerrer olan Sokak isimleri işlenememektedir. Bu nedenle;

Mevcut Cadde isimlerinin korunması, Sokaklarda isim yerine numaralı Sokak ismi verilip verilmesi hakkında, 28 İlçe Belediye Başkanlığına 11.08.2014 tarih ve 2145 sayılı yazımız ile görüşleri alınmıştır. İlçe Belediyeler konu hakkında uygun görüş bildirilmiştir. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi; bölgenin niteliğine, yerleşim yeri ve konumuna göre numaralı Sokak uygulaması uygun görülmüştür.

2- Beyşehir, Hüyük, Belediye Başkanlıklarının ve Kadınhanı İlçesi Kolukısa Mahallesi Muhtarının talepleri Şehit isimlerinin imar uygulamaya göre açılacak olan Caddeye verilmesi talepleri uygun görülmüştür.

3- Sarayönü Belediye Başkanlığının ve Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahalle Muhtarının,  Mükerrer olan Cadde isimlerin değiştirilmesi talepleri, ileride yapılacak adres çalışmalarında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

4- Karapınar Belediye Başkan yardımcısı Emre ÖZSOY’un talebi üzerine Şehit İLHAN AKKOÇ ismi ile Şehit RAMAZAN EMRE ALA isminin verilmesi teklifi; bölgede yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/115

          Proje tamamlanmasına müteakip planlama başvuru faaliyetleri ile askı süreçlerinin portal üzerinden elektronik ve mobil imza tabanlı olarak takip edilmesi, elektronik evrak üzerinden planlama faaliyetlerinin portal üzerinden belediyemiz, ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar ile serbest şehir plancıları tarafından kullanılması uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/116

Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19-L-I pafta, 1187 ada, 96 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/117

Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, L27A11D4C pafta, 149 ada, 30 ve 125 parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/118

Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22-L-III pafta, 935 ada, 5 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/119

Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Gönyem ve Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Parsel tabi zemini yol kotundan yüksek olan parsellerde;  tabii zeminin kayalık olması sebebi ile hafriyat yapılmayan durumlarda veya bodrum kata kapalı otopark yapılması şartı ile su basman kotunun max: (+2,40 m.) ye kadar uygulama yaptırılmasında ilgili idare yetkilidir.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/120

Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L285A09B pafta, 1419 ve 4123 parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 615 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanının yapılaşma şartları ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/121

Karapınar ilçesi, Sandıklı Mahallesi, 30-L-3 pafta, 1308 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/122

Karapınar ilçesi, Sandıklı Mahallesi, 29-M-I pafta, 2596 ada, 11 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/123

          Karapınar ilçesi, Fatih Mahallesi, 31-M-I pafta, 2244 ada 1 parselde bulunan Cami Alanının her yönden 5 metre olan yapı çekme mesafelerinin parselin güney cephesindeki yoldan 15 metre çekilmesine yönelik düzenlenen imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, bu doğrultuda imar planlarının düzenlendiği şekliyle düzeltilerek uygun görülmüştür.        

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/124

Karapınar ilçesi, Apak Mahallesi, 30- L-II pafta, 2737 ada 1 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/125

Karatay ilçesi, Divanlar Mahallesi, L29C23B3B pafta, 1416 nolu parselin imarı Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Ticari Depolama Alanıdır. Parselin cephe aldığı Konya-Aksaray Bölünmüş Devlet Karayolunun 40.00 metre olan genişliğinin 60.00 metreye çıkarılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 677 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve Depolama Alanının yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili imar planı tadilatında,  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/126

Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24127 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin imarı Küçük Sanayi Sahasıdır. İmar adasındaki 1 ve 2 nolu parsellerin sınırına isabet eden ifraz hattının 3 ve 16 nolu parsellerin sınırına kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

           29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/127

Karatay ilçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12A3B ve M29A12A3C paftalar, 19401 ada, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Besihane Alanı olan imarına “Kesimhane (Mezbaha) Yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/128

Karatay ilçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin imarı Mesken Sahasıdır. İmar planında parsellerin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 416 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/129

Karatay ilçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D1A pafta, 2350 ada, 7 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarına “Metal Ürünleri İmalatı ve Satışı Yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/130

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 1074 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin yapılaşma şartlarının E:1,60, Yençok:24.50, maxTAKS:0.25 ve plan notu ilave edilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parsellerin çevresindeki yapılaşmaların dikkate alınması gerektiğinden ve bölgede yapılacak revizyon imar planı içerisinde değerlendirileceğinden teklifin reddi uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/131

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada 1 parsel ve 91 ada 25 nolu parseller arasından geçen imar yolunun kaydırılarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/132

Kulu  İlçesi, Yazıçayır Mahallesi, J30D08B4A ve J30D08B4D paftalar, 104 ada 16 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/133

Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi M28B15C2D pafta 4562 ada 35 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 715 sayılı kararı ile onaylanan Eğitim (Bilim Sanat Merkezi) Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/134

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi M28B15A4D pafta 27497 ada 4 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanan (Sosyal Tesis Alanı) nazım imar plan tadilatına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/135

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04D pafta 2323,  2324, 2337, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 ve 2349  nolu  parseller,  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 15.03.2013  tarih  ve  125  sayılı  kararı  ile onaylanan (Entegre  Hayvancılık ve Tarım  Alanı)  nazım  imar  plan  tadilatına  uygun  olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/136

Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini  kapsayan  Bahçeşehir  II. Etap  Uygulama  İmar  Planına  askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu hazırlanan imar plan tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/137

Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan Bahçeşehir I. ve II. Etap Uygulama İmar Planlarına ilişkin plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/138

Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimar Sinan Mahallesi, M28-B-15-A-3-A (19 K I) pafta, 28980 ada 2-3 parsellerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 932 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak cami, park ve trafo alanının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/139

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A (25 J III) pafta, 28653 ada 1 parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarih ve 930 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Belediye Hizmet Alanının E:0.75, max TAKS:0.25, Yençok:3 Kat yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/140

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B (27 M II) pafta, 42415 ada 1 parselin E:1.20, max TAKS:0.40, Yençok:4 Kat Özel Lise Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/141

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-3-A/M29-A-06-A-3-B (24 M III/23 M II) paftalar, 28565 ada 1 parselin ‘Depolama Alanı’ olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/142

Selçuklu İlçesi, Tapunun Özlem Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K II-III) pafta, 28838 ada 1-2 parsellerin Lise Alanı olarak E:1.20, max TAKS:0.40, Yençok:4 Kat yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/143

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-C (21 J III) pafta, 16092 ada 6 parselin Ayrık, 3 Kat, 0.25/0.80, Mesken Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 52  sayılı  kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının E:0.80, maxTAKS:0.25, Yençok:3 Kat olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/144

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-A (21 J I) pafta, 16076 ada 1-2-3-14 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının E:0.60, maxTAKS:0.30, Yençok:2 Kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/145

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-C (25 K II) pafta, 14688 ada 9 parselin E:1.00, max TAKS:0.25, Yençok:4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/146

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A ve 19K2D paftalar, 113 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 825 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak (Özel Eğitim Alanı) hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/147

Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50K - 3- D pafta, 5497 parse1in Konya Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  12.12.2014 tarih  ve  939  sayılı  kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) uygun olarak hazırlanan Uygulama imar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/148

Abdurrahman İNCE, İsa MERMER, Selma AKKOYUN, Erdal YİĞİT, Ali ÖZCAN, Seyit KILINÇARSLAN, Ömer ARICI, Fatma ŞAHİN, Betül KARAKIŞLA, Taha SAGABİLİ, Atila DİNÇ, Servet ATEŞÇİ, Rahime ÇELİK, Sabiha ÖMEROĞLU, Recep ÇELİK, Deniz ATEŞ, Ahmet BAYSAL, Şuayip, KORKMAZ, Reyhan YILDIZ, Metin KARADAĞ, Ziya TİFTİKÇİ, Yılmaz ŞAHİN VE ORT., Sinan TÜMTÜRK, Rıza EKİCİ, Mahmut ARIKAN, Ramo DELEN, Ahmet BAYSAL, Mahmut ARIKAN, İsmail KILIÇ, Fatih KESKİN, Latife YEŞER, Resul ÇİFTÇİ, Betül KOÇYİĞİT, Asiye OKUTAN, Hacı Mustafa UÇAN, Sabiha OKUTAN, Sevda KAYAALP, Bülent TÜMTÜRK, Mahmut ARIKAN, Bilal KAYA, Hekime ACAR, Nurettin APAYDIN, Behçet Kemal İNAN, Hüseyin PİRE, Fatih KÖSE, Mehmet AVCI ve Mehmet BÜYÜKGÖL’e ait itiraz talebi incelenmiş olup; adı geçen şahıslara ait parsellerinin konut alanına dahil edilmesine dair itirazların 1/25000 Ölçekli Konya Nazım İmar Planında Konut Alanında kalması nedeniyle  uygun  olduğuna,

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADANA İNŞAAT EMLAK BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI’ nın hava üssüne isabet eden parsellerinin Askeri Alana dahil edilmesi ve Karapınar Atış Alanının Plana işlenmesine dair itirazının uygun olduğuna,       

KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş. ‘ye ait Beyşehir ilçesi, Bayavşar mahallesi ile Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesindeki  parsellerinin Sanayi Alanı olarak planlanması ve Karatay İlçesinde bulunan Üniversite Alanının Fuar ve Festival Alanına dahil edilmesi ile ilgili itirazının uygun olduğuna,

Halit TAŞKIN’a ait parselin mera vasfından çıkarılmasına dair itirazda taşınmazın özel mülkiyete konu olması nedeniyle uygun olduğuna,

KROM MAGNEZİT TUĞLA SAN. A.Ş., ait parselin sanayi alanının sınırlarının düzeltilmesine dair itirazın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre düzeltilmesinin uygun olduğuna,

Baki ALIÇ, İbrahim KIZILKAN’ a ait parsellerin tekrar konut alanına dair itirazların Üniversite Alanına dönüştürülecek alan içerisinde kaldığından dolayı reddine,

Selahattin DİLMEN, Ali TETİK’e ait parsellerin DDY Lojistik Merkez Alanına dahil edilmesine, Ahmet ESER’e ait parselin tekrar konut alanına dair itirazların taşınmazların uçuş koridorları içerisinde bulunması nedeniyle itirazların reddine,

Halim YAŞAR, Mahmut ARIKAN, Hatice GÜLER, Beyhan GÜNDOĞDU, Erdal EROL, Fikret EROL, Dursun EROL, Bekir EROL,’ait parsellerin konut alanına dahil edilmesi, Gülseren ÖZCAN’ ait parselin DDY Lojistik Merkez Alanına dahil edilmesi, ARSLAN OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., ÜNAL KORKMAZ BETON LTD. ŞTİ, KONAL İNŞ. SAN. TİC. KTD. ŞTİ’ne ait parsellerin sanayi alanına dahil edilmesi itirazlarının söz konusu taşınmazların Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme kalmasından dolayı reddine,

Şerafettin YILDIZ’ a ait parselin sanayi alanına dahil edilmesine ilişkin itirazın Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor alanı içerisinde kalması nedeniyle reddine,

Mustafa BUĞDAY’ a ait parselin Kentsel gelişme alanı olarak, AKŞEKER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LTD. ŞTİ.ne ait parselin Sanayi Alanı olarak planlanmasına dair itirazın Sulanabilir Tarım Arazisi içerisinde kalması nedeniyle reddine,

KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş.ne ait Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan taşınmazların sanayi alanına dahil edilmesine dair itirazların Özel Kanuna Tabii Alanlar içerisinde kalması nedeniyle reddine,

Hasan Ali ÖZDEMİR’ ce Hacıağasu mevkiinde bulunan yaylanın planda gösterilmesine dair itirazın Orman Alanında kalması nedeniyle reddine,

Nihat KILCI, Semra KILCI, Şifa Han KOÇAK’ a ait parsellerin sanayi alanına dahil edilmesine dair itirazların Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor alanı İçerisinde Kalması nedeniyle reddine,

ÜNAL KORKMAZ BETON LTD. ŞTİ’ ne ait maden sahasının maden sahası olarak işlenmesi ve RES sahasından çıkartılması itirazının Maden sahalarının 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında gösterilmesinin zorunlu olmaması nedeniyle reddine,

ÇİMENÇED (Seyit VURAL), ÇİMENÇED (Muhammed VURAL), ÜNAL KORKMAZ BETON LTD. ŞTİ, Ali DIĞRAK ‘ ait Maden sahası olarak işlenmesi itirazının, Maden sahalarının 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında gösterilmesinin zorunlu olmaması nedeniyle reddine,

ÇİMENÇED Firmasının Tavuk Yetiştirme ve Yumurta İleme Tesisinin Plana işlenmesine dair itirazının 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında gösterilmesinin zorunlu olmaması nedeniyle reddine,

İbrahim BOZDAĞ, Ali NAFİ ER ‘ ait parsellerin ticari alana dahil edilmesi itirazlarının Çevre Düzeni Planında belirtilen Kentsel Gelişme Alanı içerisinde ticari alanlarında yapılabileceğinden dolayı reddine,

Fatih BOZTAŞ, Mehmet BOZTAŞ, Erdal EROL’ a ait parsellerin konut alanına dahil edilmesine dair itirazların Çevre Yoluna Paralel Ağaçlandırılacak Alan içerisinde kalması nedeniyle reddine,

Mevlüt SONGUR, Mehmet DÜDÜKÇÜ, Halil ÇELİK, İsmail YAVAŞ, Haydar ÜNAL, Etem TOSUN, Bayram ÜÇPINAR, Mehmet Ali GÖKTAŞ, Muammer Şen, Bekir EROL, Aynur AKDAĞ, Ahmet CAN, Ahmet ÖZÇİFTÇİ, Gürkan ÖZCAN, Nursel ACAR, Mustafa GÜÇLÜ, Mehmet GÖL ‘ait parsellerin tekrar konut alanına dahil edilmesine dair itirazların, Halil KALE’ ye ait mevzi imar planlarının Çevre Düzeni Planına işlenmesi itirazının, Mehmet ALTUNTAŞ’ a ait parselin sanayi alanına dahil edilmesi itirazının, İsmet ERCENGİZ’ e ait taşınmazların tarım dışı alan olarak nitelik kazandırılmasına dair itirazının, Şevket BAYRAK’ a ait parselin kentsel gelişme alanı olarak planlanmasına dair itirazının, Tarımsal Alan ve Askeri güvenlik Bölgesi içerisinde kalması nedeniyle reddine,

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADANA İNŞAAT EMLAK BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI’na ait parsellerin askeri alan olarak gösterilmesi, itirazının,ÜNAL KORKMAZ BETON LTD. ŞTİ, ERDİNÇ HAZIR BETON, ’ait parsellerin mevcut kullanıma göre plana işlenmesi  ve   AYDINALP  UN SAN. TİC. LTD. ŞTİ., ’ait parsellerin sanayi alanına dahil edilmesi,

Mustafa KIZILKAYA, Hasan KARTER’ne ait parsellerin alt ölçekteki planlanmış yolun kaldırılmasına, Süleyman ÜNVER VE ORT. Ait parsellerin hobi bahçesi olarak planlanmasına, Mustafa IŞIK’ a ait Güneydere ve Yeşildere arasındaki yolun işlenmesine dair itirazların Alt Ölçekli Planlarda değerlendirilmesi gerektiğinden reddine,

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. ait itirazın plan açıklama raporunda belirtildiği şekilde Alt Ölçekli Planlarda değerlendirilmesi gerektiğinden reddine,

Necip TOY’a ait parselin konut alanına dahil edilmesi ve Hasan Hüseyin GÜNDOĞAR ’a ait parselin tarım ve hayvancılık geliştirme alanı planlanmasına dair itirazların Konya Çevre Düzeni Planında Ağaçlandırılacak alan içerisinde kalması nedeniyle reddine,

Hatice GÜLER, Beyhan GÜNDOĞDU, Erdal EROL, Fikret EROL, Dursun EROL, Bekir EROL, Adnan ÖZKAYMAK’ a ait parsellerin tekrar konut alanına dahil edilmesi itirazlarının Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı içerisinde kaldığından dolayı reddine,

ÖNDER METAL MAKİNA VE İNŞ. SAN. A.Ş., TANMER OTOMOTİV LTD. ŞTİ., AYŞE TANYILDIZ, ÖMER Faruk GÜNDOĞAR, Mehmet GÜNDOĞAR, Hüseyin Kazım GÜNDOĞAR’ a ait parsellerin yeşil alandan çıkartılmasına, Mahmut ARIKAN, Havva KOÇYİĞİT, Arif ALTINOK’ a ait parsellerin konut alanı yapılması, Mustafa ÖZCAN, Selahattin DİLMEN, Sebihat TETİK’e ait parsellerin Lojistik Merkez Alanına dahil edilmesine dair itirazların Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Tarım Alanlarında Kalması sebebiyle reddine,

Gülsemin OKUTAN, Fahrettin APAYDIN, Atila YAVŞAN, Mehmet BÜYÜKGÖL, Abdullah KAYSI, Seyfullah ALKTINOK’ a ait parsellerin tekrar konut alanına dahil edilmesi itirazlarının 1/25000 Ölçekli Nazım Plan Kararları doğrultusunda bir kısmının konut alanlarında kaldığından dolayı kısmen uygun olduğuna,

ŞEHİR PLANCILARI ODASI KONYA ŞB.’ ne ait itirazın  Zazadın han mevkiinde teknik üniversite yapılmasına dair teklifin uygun olduğu ve diğer maddelerinin reddine,

MEVLANA KALKINMA AJANSI’na ait itirazların reddine,

KONYA ORGANİZE SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ’nün Konya merkezdeki atış sahasının kaldırılmasına dair itirazının Askeri Alanların kaldırılmasına dair yetkinin olmaması sebebiyle reddine,

Karatay İlçe Belediye Başkanlığı, Meram İlçe Belediye Başkanlığı, Beyşehir İlçe Belediye Başkanlığı, Akşehir İlçe Belediye Başkanlığı, Çumra İlçe Belediye Başkanlığı, Seydişehir İlçe Belediye Başkanlığı, Altınekin İlçe Belediye Başkanlığı, Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanlığı, Hüyük İlçe Belediye Başkanlığı, Ilgın İlçe Belediye Başkanlığı, Çeltik İlçe Belediye Başkanlığı, Kadınhanı İlçe Belediye Başkanlığı, Derebucak İlçe Belediye Başkanlığı, Yunak İlçe Belediye Başkanlığı, Sarayönü İlçe Belediye Başkanlığı ve Ereğli İlçe Belediye Başkanlıklarına ait plan ve plan hükümlerine itirazlar incelenmiş olup; plan ilke ve esaslarına aykırı olan taleplerin reddine, plan ilke ve esaslarına uygun olan ve ekteki planda işaretlenen taleplerinde uygun olduğuna ve uygun görülen taleplerin Çevre Düzeni Planına işlenmesine,

  Sonuç Belediyemize, Çevre Düzeni Planı için askı süreci içerisinde yapılan tüm itirazlar incelenmiş olup; taleplerin bir kısmı uygun bir kısmının da reddi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/149

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 20-M-I  pafta,  998  ada, 1  parselin  Ticaret  Alanı  olan  imarının Kamu Hizmet Alanı  olarak yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili  Akşehir  Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/150

Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C ve N27A02C1B paftalar, 136 ada 155 parsel ve çevresi ile ilgili Cevizler Turizm Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/151

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 30-27-B pafta, 739 ada, 7 parselin Konut+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Reyhan GÜNEŞ’in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/152

Karatay ilçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B pafta, 5593 ada 167 parselin bir kısmına Toplu İşyerleri Alanı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar plan tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/153

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29-A-07-C, M29-A-07-D paftalara isabet eden Belediye Hizmet alanlarının Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10.02.2015 tarih ve 1787 sayılı yazısı da dikkate alınarak Yeni İstanbul Caddesi ile Adana Çevre Yolu arasında kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında MİA  (Merkezi İş Alanları)’na isabet eden bölgedeki mevcut küçük sanayi tesislerinin taşınmasının sağlanacağı ‘Rezerv Alanlar’ ayrılmasına ve sadece bu amaçla kullanılmasına yönelik Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan revizyonlarında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/154

            Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parsellere isabet eden alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KALE ve Kaleler Petrol İnş. Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/155

Karatay ilçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B pafta, 20373 ada 1 parsel, 20381 ada 1 parsel ve 20382 ada 1 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatı yapılmadan önceki imar durumuna getirilmesi ile ilgili yapılan plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/156

Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik Kulu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/157

            Kulu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, J30D17B2D pafta, 1536 ada 2 parselin Resmi Kurum Alanı olan imarının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/158

            Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D pafta, 580 ada 117 parsel ve 1473 ada 1 parsellerin Depolama Alanı (ticari amaçlı) olarak düzenlenmesine yönelik Kulu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/159

            Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Orta Yoğun Konut Alanının Az Yoğun Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fadim DOĞAN’nın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/160

            Meram İlçesi, Yaka Mahallesi,  M28B14C  pafta, 710  ada,  8 parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mesut KARAKÖSE’ nin imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/161

            Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C paftasında isabet eden ve III.derece Arkolojik Sit ve Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan Buğday Pazarı ve çevresinde yer altı otoparkı düzenlemesi ile ilgili projeler (revize restorasyon ve yapılanma projesi) Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2014 tarih ve 2072 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu projeler doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/162

Meram İlçesi, Çeçenistan Cad, Kovanağzı Cad, Demiryolu hattınca, Çevre yolu, Abdürreşit Cad, Taşcami Uzunharmanlar Cad, ve Dr. Ahmet Özcan Cad Arasında Kalan Bölgede (Master Plan V. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde ve plan onama sınırı içerisindeki yeni inşaat ruhsatlarının durdurulmasında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/163

            Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, L28B24D pafta, 512 ada 12 parselin Kamu Hizmet Alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/164

            Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesinde, 1128 ada 11 parseli de kapsayan YHT Gar Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 936 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına askı sürecinde yapılan itiraz değerlendirildi. Söz konusu plan tadilatı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 23034 sayılı yazısı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin 22.10.2014 tarih ve 2014/7/01sayılı kararı ile kabul edilen Kent İçi ve Yakın Çevresine İlişkin Ulaşım Master Planı doğrultusunda yapıldığından Kenan YILDIRIM ve Abdülhalik YILDIRIM’ın askı sürecinde yapılan itirazlarının reddi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/165

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24-L-I pafta, 16131 ada, 5 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet ÖZTAŞ’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin söz konusu parselin konut alanları içerisinde kalması ve bölgede halkın ihtiyacını karşılayacak yeteri kadar ticaret alanının bulunması nedeniyle reddi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/166

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22-L-IV pafta, 19499 ada 3 parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fazlı Yalçın İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/167

            Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mevkiinde bulunan Türk Yıldızları Parkı, Şehit Ümit Özer Parkı ve Kardeş Şehirler Parkları içerisine trafo alanları ayrılması ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/168

            Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi, 22410 ada 5,6,16,17 ve 18 nolu parselleri de kapsayan alan ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 722 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına yapılan itirazlar değerlendirildi. Söz konusu plan tadilatına konu olan bölgede Bilim Merkezi, Sivil Havaalanı, Türk Yıldızları Parkı ve diğer rekreasyon alanları ile ilişkilendirilerek vizyon proje çalışmaları devam ettiğinden, ayrıca itiraza konu olan parseller aynı büyüklükte ve planlama kararları korunarak güney istikametinde kaydırıldığından yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/169

            Selçuklu İlçesi, Işıklar Mahallesi, M28B15B1B paftaya isabet eden Çevre yolu Caddesi ile Malas caddesi kesişimine yaya üst geçidi yapılması ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

     Sayı  :  2015/170

Selçuklu İlçesi, Fatih Mahallesi, 3465 ada 367 parseli de kapsayan alanda ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına yapılan itiraz değerlendirildi. Selçuklu İlçesi, Fatih Mahallesi, 3465 ada 367 parsel söz konusu imar plan tadilatında park alanına isabet etmekte olup bölgede inşaat yoğunluk kararları ile ilgili yeniden düzenleme yapılarak park alanına isabet eden alanlar imar uygulaması ile yakın bölgede konut alanlarında hisselendirileceğinden Mehmet İNAT’ın imar plan tadilatına itirazının reddi uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

     Sayı  :  2015/171

Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 121 ada 2 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal  Planlar  Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

     Sayı  :  2015/172

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-C (23 L III) pafta, 16542 ada 4 parselin 3 Kat, TAKS:0.40, Ayrık Mesken Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

     Sayı  :  2015/173

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, N28C06A1D  pafta, 188  ada,  50  parselde bulunan Pazar Alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili Bozkır Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

     Sayı  :  2015/174

Ilgın İlçesi, Zaferiye Mahallesi,  823, 1069, 1086  parsellerin  bir  kısmının  Sanayi  Alanı  (Et  Entegre  Tesisi)  olarak yeniden  düzenlenmesi ile ilgili  1/5000  ölçekli  nazım  imar  plan  tadilatı  teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

     Sayı  :  2015/175

Karapınar ilçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D09B pafta, 105 ada, 1, 2, 3 ve 10 parseller imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Depolama Alanı (tarımsal amaçlı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seyit KOÇAKER’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/176

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel nazım imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na  isabet  etmekte  olup,  söz  konusu tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/177

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 3316 ada 40 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinsin 12.12.2014 tarih ve 929 sayılı kararında, “Konya 2. İdare Mahkemesinin 2013/1083 Esas ve 2014/1001 sayılı kararına uygun olarak imar plan çalışması yapılması” onaylanmış olup; söz konusu meclis kararına istinaden hazırlanan imar plan tadilatı, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/178

          Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B pafta, 38018, 38019, 38031 adalar ile 38030 ada 1 ve 2 parseller ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/179

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M29A11C pafta, 29167 ada, 5 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          82- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/44

            Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince hazırlanan memur kadro ihdas cetveli uygun görülmüştür.

          83- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  10.02.2015

               Sayı  :  2015/45

Turizm ve konaklama amaçlı gelen tur otobüslerinin, kentimizin belli noktalarında konaklamasına istinaden otopark alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu otopark alanlarının yerlerinin belirlenerek planların yapılmasına yönelik teklifin kurum görüşleri alındıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilgili birimine iade edilmesi, uygun görülmüştür.

          84- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/46

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına ait Kuruluş - Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin çalışmaları tamamlanamadığından ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/180

Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ve söz konusu alan içerisinde her türlü uygulama, inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulması, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/181

Konya İl sınırları içerisinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.02.2015 tarih ve 2571 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan,  Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğine, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma alanlarında uygulama esaslarını içeren ekteki yönetmelik maddesinin eklenmesi, uygun görülmüştür.

          87- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  21.01.2015

               Sayı  :  2015/47

5393 sayılı kanunun 24. Maddesinin 1. Fıkrası “Komisyonların 1 yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.” Demektedir.

            Bu madde gereğince; Meclisimiz 2014 yılı Nisan ayında İhtisas Komisyonlarının, 1 yıl görev yapmalarını kararlaştırmış olup, henüz komisyonlarımızın görev süresi dolmamıştır. Hukuken görev süresi dolmadan yeniden komisyon seçimleri yapılamaz.

Bu nedenle MHP Grup Başkanının komisyonlarda yer alma teklifi şu anda komisyonların görev süresi dolmadığı için mümkün olmayıp 2015 Nisan ayı Meclisinde yapılacak komisyonların görev sürelerinin tespiti ve komisyon seçimleri gündeminin konusu olduğuna.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/182

Ereğli ilçesi, Hacı Mutahir Mahallesi, 19M1 pafta, 476 ada, 29 parselin E=2.50, Yençok=7 kat olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.02.2015

                 Sayı              :  2015/183

Karapınar ilçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LI, 30LIV paftalar, 1299 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10 ve 11 parseller ve 1300 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili tadilat teklifi yeniden düzenlenmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden düzeltilerek uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/184

Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-3-D/M28-B-15-A-4-C paftalar, 2926 ada 1 parselin yapılaşma şartlarının E:1.50,  max  TAKS:0.25  Yençok:8  Kat  olarak  yapı  yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2014/185

Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, L27D14B1C pafta, 198 ada, 44, 45, 46, 73, 74, 75, 76 ve 77 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/186

          Ereğli ilçesi, Üçgöz Mahallesi, 19L3 pafta, 1140 ada, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsellere isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/187

İlçesi, Işık Mahallesi, 22M4 Pafta, 2626 Ada, 270 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/188

Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 207 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi  ile ilgili Hacı  Ali  SÜLE’nin  nazım  imar  plan  tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/189

Karatay ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24358 ada 2 ve 3 nolu parsel, 24355 ada 1 nolu parsel, 24356 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada 5, 6 ve 7 parseller, 24352 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Ekrem TELLİÜN, S.S. Başakşehir K.Y.K. ve Kılıç İnş. Nak.’ın  1/5000  ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/190

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 1345 Ada, 88 parsel ile ilgili olarak Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’nin planı değişikliği teklifleri ile ilgili talebin Üniversite ve Kent Parkı Alanı olarak çevresi ile birlikte komisyonun değerlendirip uygun gördüğü şekliyle düzeltilmesi ve planda belirtilen alanda inşai faaliyetlerin durdurulması,  ayrıca söz konusu alanda tescilli yapı ve koruma alanı bulunduğundan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınmak kaydıyla hazırlanan imar plan tadilatlarında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/191

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 588 ada 3 parsele isabet eden binanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli olması nedeniyle, Konya II. İdare Mahkemesi nezdinde 2013/1175 esas sayı E. Sayı ile açılan ve 2014/1101 sayılı kararı ve kamu yararı gözetilerek “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlemesi ile ilgili hazırlanan imar plan tadilatlarında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/192

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A pafta, 26671 ada, 5 ve 6 parselde Konut Alanına isabet eden alanın Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Kozağaç İlim ve Kültüre Yardım Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/193

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B15D1A pafta, 4599 ada, 53 parselin komisyonun değerlendirdiği şekliyle söz konusu alanın ‘Rekreasyon Alanı’ olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/194

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin yaşamış olduğu tescilli yapının bulunduğu 1450 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu imar plan değişikliğinin yapıldığı alan II. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde yer aldığından ve tescilli yapılar bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.02.2015

                 Sayı              :  2015/195

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parseller Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu parsellerin bölgenin kent bütünü içerisindeki konumu dikkate alınarak bir kısmının Sosyal Tesis Alanı ve bir kısmının Kamu Hizmet Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlendiği nazım imar plan değişikliği uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/196

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3D pafta, 29129 ada, 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Albayrak İnş. Nak. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/197

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Hadim İlçesi, Dedemli Mahallesinde Konya Ovası Projesi kapsamında kalan alandaki hak sahiplerine yer ayrılması ile ilgili imar planları teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/198

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San. Tic. A. Ş.’ nin imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/199

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28D20A, K28D20D, K28D19C, K28D19B Paftalar, 211 Ada, 28 Parsele Enerji Üretim Alanı oluşturulması ile ilgili Gökmen Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd.Şti.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/200

Karatay ilçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, M29A11D pafta, 26000 ada, 25 parselin Turizm Alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı teklifi incelendi. Söz konusu parsel kentsel sit alanı içerisinde kalmakta olup bölgeye ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı çalışması olduğundan İsmail Hakkı KILINÇ’ ın imar plan tadilatı talebinin reddi uygun görülmüştür.

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/201

          Karatay ilçesi, Nakipoğlu  Mahallesi , M29A11A  pafta,  22245  ada,  2  parselin  sosyal  tesis alanı olarak  düzenlenmesi  ile  ilgili  Aziziye  Eğitim ve Kültür Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar  plan  tadilatı Komisyonumuzca  prensipte uygun görülmüştür. Ancak kararın Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.    

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/202

Sarayönü İlçesi, Konar Mahallesi, L2805B pafta, 779 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi ile ilgili İso Enerji Mim. Müh. İnş. Sav. San. Mak. Tic. Ltd. Şti.’ nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/203

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B pafta, 18955 ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf KAPUSUZ’ un nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/204

Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi sınırları içerisinde, Furkandede Caddesi, Karaman Caddesi, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi ve Çaybaşı Caddeleri arasında kalan bölgede (Master Plan II. Etap) nazım imar planı revizyonu teklifinde ve plan onama sınırı içerisindeki yeni inşaat ruhsatlarının durdurulmasında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu nazım imar plan revizyonunda, tescilli yapılar ile koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/205

Meram İlçesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Taşcamiuzunharmanlar Caddesi, Larende Caddesi ile Furgandede Caddeleri arasında kalan bölgede (Master III. Etap) Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde ve plan onama sınırı içerisindeki yeni inşaat ruhsatlarının durdurulmasında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu nazım imar plan revizyonunda, tescilli yapılar ile koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/206

Çumra ilçesi, Erentepe Mahallesi, N29B12A pafta, 502 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet ÇAY’ ın imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/207

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, konut alanına isabet eden 20561 adanın bir kısmının Özel Sosyal Tesis Alanı (Yurt)  olarak düzenlenmesi ile ilgili Ünlü Tütün Mam. Hayv. Gıda. Ltd.Şti.’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.02.2015

               Sayı  :  2015/208

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 parselin bir kısmı ile 16536 ada, 1 parselin düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Atila Duruk ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu teklife ilişkin yapılan inceleme neticesinde; yürürlükteki imar planında 5 kat blok konut alanına isabet eden alanın ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım plan tadilatı teklifinin uygun olmadığı, Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.01.2015 tarih ve 37 sayılı kararına istinaden ivaz farkı olmaksızın belediye mülkü ile yeşil alan, tramvay hattı gibi kamusal alana isabet eden kısımlarının trampa edilmesi ve Ahmet Atila Duruk ve hissedarlarına kalan konut alanının E:2.00, Yençok: 5 kat olarak “Zemin kat 4.50 m. yükseklikte ticaret olarak kullanılabilir.” plan notu ile birlikte düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.