1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  15.10.2014

 Sayı    :  2014/92

Altınekin İlçe Belediyesinin 2014 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih  :  15.10.2014

   Sayı    :  2014/93

Yol üstü otoparkın 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup devir hakkı verilmemek üzere 31.12.2014 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  15.10.2014

Sayı    :  2014/94

UKOME’ nin 25/08/2014 tarih ve 2014/6/06 nolu kararı ile çekme ve muhafaza altına alma şartları belirlenen otoparkların 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  15.10.2014

 Sayı    :  2014/95

Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Zabıta Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 3 adet binek zabıta aracı alınması 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  15.10.2014

   Sayı    :  2014/96

Söz konusu Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Güvenlik Kamera Sistemleri ve Teknik Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 1 adet araç alınması uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  15.10.2014

   Sayı    :  2014/97

          Yapılan incelemede; Teklifte belirtilen Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesinde bulunan 29241 ada, 2 parsel nolu taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda Encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.10.2014

   Sayı    :  2014/504

          Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi sınırları içerisinde Kuğulu Parkın Konya Antalya Turizm güzergâhını sağlayan ana arterle ilişkilendirilmesi ve etrafında yapılan imar planı,  uygun görülmüştür.          
 

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.10.2014

   Sayı    :  2014/505

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İli 1/5000’lik Nazım İmar Planı notlarına Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Ekli Plan Kararları” İfadesinin eklenmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.     

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.10.2014

   Sayı    :  2014/506

Konya İli 1/5000’lik Nazım İmar Planı notlarına “İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; Bir binanın yapı ruhsatı öncesi, sonrası, iskân aşaması ve kat mülkiyetine (cins tahsisine) kadar geçen süreçte harita ile ilgili her türlü iş ve işlemler aynı harita mühendisi tarafından yürütülür. Ancak yapı sahibinin talebi halinde farklı bir harita mühendisi ile kalan işler tamamlanabilir.”  İfadesinin eklenmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

               Sayı  :  2014/507

Bina derinliğinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini sağlamak şartı ile;            

-(60.00) metreye kadar olan taleplerde yapı ruhsat veren idarenin Mimari Estetik Komisyonu,

-(60.00) metreden daha fazla olan taleplerde ise, Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir.” ifadesinin eklenmesi uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/508

            Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ve aynı planda ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ve söz konusu alan içerisinde her türlü uygulama, inşai faaliyet ve ruhsatlandırmanın durdurulması, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/509

Konya İli Konya il sınırları içerisinde imar planında konut alanına isabet eden parseller ile ticaret parsellerinde üst katları konut olarak kullanılan yapılarda ekmek fırını yapılmayacaktır.” İfadesinin eklenmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/510

            Seydişehir İlçe sınırları içerisinde bulunan Seyyid Harun Veli Türbesi ve çevresinde yapılan İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi uygun görülmüştür.

 

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/511

Akşehir İlçesi, Nasreddin Mahallesi, 262 adanın Nasreddin Caddesine cepheli parsellerde ‘Nasreddin Caddesinden cephe alan parsellerde 4 katlı olarak yapılacak binaların yüksekliği 14 metreyi geçemez ’  ifadesinin plan notlarına ilave edilmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu plan notunun ‘Nasreddin Caddesinden cephe alan parsellerde 4 katlı olarak yapılacak binaların yüksekliği 14 metre yapılabilir’ şeklinde düzeltilerek uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/512

Akşehir İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi üzerine, Gazi Mahallesi, 19l-I pafta, 1478 ada ile 1206 adaların arasında kalan park alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/513

Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21L-1,21L-IV pafta, 1285 ada, 93 parsel ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/514

Ereğli İlçesi, Aziziye Mahallesi, M32C06C4A Pafta, 1041 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan imar planlarında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih            :  16.10.2014                 

Sayı  :  2014/515

Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 18N1 paftaya isabet eden 30 m.’lik imar yolunun doğusunda kalan park alanının bir kısmının Trafo Alanı ayrılması ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/516

Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 20MIV Pafta,  1227 ada 3, 4, 5 parseller ve 918 ada 204 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/517

Ilgın İlçesi, Ilıca mahallesi, 254 ada, 392 ve 393 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 289 sayılı kararı ile onaylanan (Dini Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/518

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 755 ada, 5 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 376 sayılı kararı ile onaylanan (Dini Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/519

Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30L3 Pafta, 687 ada, 74 ve 89 nolu parsellerde yer alan Konut Alanının yapılaşma  şartları  ile  birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :   2014/520

Karapınar İlçesi mevcut plan notlarına “Karapınar sınırlarında İmar planında ve plan notlarında kesin hüküm bulunmayan hallerde Ticari imar adalarında zemin kat ticari kullanılmak şartı ile zemin kat üzeri katlarda konut yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/521

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 2491 ada,  2 nolu parselde yer alan trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/522

Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1C ve M29A11A2D paftalar, 32385 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 32386 ada, 1 ve 2 nolu parsellere isabet eden alanda ifraz hatlarının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ve söz konusu bölgede 4 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/523

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C İmar pafta, 91 Ada 25 Parsel ve 76 Ada 1 Parsellerin yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama İmar Plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/524

Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2C pafta, 23200 adadaki parseller Mevcut İmar Planında Mahrukatçılar Sanayi Alanında kalmakta ve minimum ifraz 1000 m2 şartı bulunmaktadır. Mevcut imar parsellerinin bir kısmının minimum ifraz şartını sağlamaması nedeniyle Sanayi Alanında kalan parsellerde “1000 m2’nin %10 aşağısına ifraz edilebilir” plan notu ilave edilerek düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/525

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B2A pafta 37363 ada 2, 4 ve 5 nolu parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.10.2013 tarih ve 653 sayılı karar ile onaylanan Nazım İmar Plan tadilatına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı (Mezbaha Alanı)  teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/526

Sarayönü İlçesi, Doğu istasyon Mahallesi, 30L3D Pafta, 64 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parselleri kapsayan alanda İmar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/527

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-B (19 İ IV ) pafta, 20059 ada 7 parsele plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/528

Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 3 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/529

Taşkent İlçesi, 30L4A ve 30L4D paftalarına isabet eden Bozkır-Hadim-Taşkent Devlet Karayolu güzergahı ve çevresi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.10.2014

   Sayı  :  2014/530

Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, L29B14D Pafta, 376 Ada, 6 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/531

Bozkır İlçesi, Dereiçi Mahallesi, 292 ada, 6 parselin Sosyal tesis Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/532

Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D Pafta, 55 Ada, 7 parsele isabet eden Sağlık Tesisi (Hastane) Alanının, Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/533

Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü Toprakkale Mahallesi, 141 Ada, 29 ve 35 nolu parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının’ nın imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/534

Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K27B02A Pafta, 228 Ada, 67 parselde Tarımsal Depolama Alanı düzenlemesi ile ilgili İzmir Ekmek San. Tic. A. Ş.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/535

Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, 502 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet Çay’ ın İmar Plan teklifinin incelenmesi için  bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/536

Çumra İlçesi, Doğanlı Mahallesi, N29A08A Pafta, 174 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/537

Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada 3, 4, 6, 7 ve 420 ada 16 ve 17 parsellere Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Cerrahi Eğitim İnş. A.Ş.’ nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/538

Ereğli İlçesi, Beyköy Mahallesi, M23D23C VE M23D23D Paftalar, 404 parsele isabet eden alanda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Ziya ÖZKAYA’ nın Nazım imar Planı teklifinin  incelenmesi  için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/539

Ereğli İlçesi, Merinos Mahallesi, N31B05A Pafta, 3 Ada 185 parselde isabet eden alanda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Mehmet Koç’ un Nazım İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/540

Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18LIII Pafta, 697 ada, 22 parselin Park ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Metin AYGIN’ın İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  16.10.2014

Sayı   :  2014/541

Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 328 ada, 9 ve 11 parseller, 340 ada 35 ve 36 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Piramit Tar. Hay. A.Ş.’nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih: 16.10.2014

Sayı  :  2014/542

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30M pafta, 126 ada, 17, 21, 22, 23, 24 ve 52 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olan imarının Ticaret Alanı, 30-N-4 paftasında bulunan Açık Pazar Alanının ise Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın Nazım imar planı tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/543

Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kurtbasan Mevkii, 1708 ada, 36, 37 ve 38 parseller üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ayrılması ile ilgili Tekno Doğalgaz Çevrimi Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ nin imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/544

Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, M31D09B Pafta, 1521 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin Nazım İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.10.2014

Sayı  :  2014/545

Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25811 ada, 2 nolu parselin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/546

Karatay İlçesi, Karadona Mahallesi, L30D21A ve L30D16D paftalar, 534 ve 539 parseller ve çevresinin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.10.2014

     Sayı   :  2014/547

          Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, 1416 parselde Depolama Alanı ile Bakım Akaryakıt Satış İstasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ali Eken ve Zeki Eken’in Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/548

Karatay ve Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde kalan, Sultan Şah Caddesi, Ahmet Hilmi Nalcacı Caddesi kesişiminde bunanan Belediye kavşağı ile Hastane Caddesi, Ulaşbaba Caddesi kesişiminde (Beşyol iki kavşağı) bulanan kavşaklarda ve çevresindeki bağlantı yollarında düzenlenme yapılması ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ nın imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.      

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.09.2014

     Sayı  :  2014/549

Kulu İlçesi, Doğutepe  Köyü, 105  ada  122 parsel ve 117 ada 7 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/550

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D11A Pafta, 1998 parsele Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin Nazım İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/551

Meram İlçesi, Fahrünnisa mahallesi, Uluırmakalihoca Mahallesi, Uluırmak Saka mahallesi, Turgutreis Mahallesi, Küçük Aymanas Mahallesi ve Büyük Aymanas Mahallesi sınırları içerisindeki 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında belirlenen sınırlar içinde İmar plan değişikliği teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür..

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/552

          Sarayönü İlçesi, Fatih Mahallesi, 26-30P Pafta, 306 Ada, 2 ve 3 parseller ve 323 ada 3 nolu parseller ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar planı tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/553

Sarayönü İlçesi, Hatip Mahallesi, 336 Ada, 36  parselde  Enerji  Üretim  Alanı  (Güneş  Enerji  Santrali) ile ilgili Renesis Enerji Sistemleri San.Tic.A.Ş.’ nin İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/554

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29266 ve 29267 Adalar ile ilgili Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün İmar Planı teklifinin söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesince hazırlanan İmar planı kapsamında değerlendirileceğinden dolayı reddi uygun görülmüştür.

      58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/555

Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, L28C21C ve M28B01B paftalar, 203 Ada 14 ve 28 parseller ile 219 Ada 6 nolu  parsel  ve  çevresi  için  Enerji  Üretim  Alanı  (Güneş  Enerji  Santrali)  olarak  plan  notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/556

          Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi ile ilgili hazırlanan Nazım İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/557

Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi, sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı (Rüzgâr Enerji Santrali) ile ilgili hazırlanan Bağlar Rüzgâr Elektrik Üretim A.Ş. nin nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/558

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A pafta, 20561 Ada, 12 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ünlü Tütün Mam. Hayv. Gıda. Ltd.Şti.’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/559

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D2A pafta, 260 Parselin bir kısmının Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Atila Duruk ve Hissedarlarının Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/560

          Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C ve 19K2D pafta, 131 ada, 50 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının İmar Planı tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/561

            Seydişehir İlçesi,  Alaylar  2  Mahallesi,  20K3D  pafta, 677 ada, 2 parselin bir kısmının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının İmar Planı tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/562

Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19K1D,19J2C paftalar, 497 ada, 435 parselin doğusunda Ortaokul (İmamhatip Ortaokulu) Alanı düzenlemesi ve 497 ada, 449 parselin bir kısmının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının imar plan tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/563

Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19J2C pafta, 497 ada, 449 parselin bir kısmının Resmi Kurum Alanı Sosyal Tesis Alanı (Öğretmenevi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının imar plan tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/564

Seydişehir İlçesi, 19K2D Pafta, 1231 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin park alanı, doğusunda yer alan Park Alanının bir kısmında Sosyal Tesisi Alanı ayrılması ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının İmar Planı tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/565

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A,19K2B pafta, 88 ada, 7 ve 8 parsellerin Ticaret Alanı (Hububat Borsası) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatları tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/566

Taşkent İlçesi, 30L Paftasına isabet eden alanda 17 Metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Taşkent Belediye Başkanlığının İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/567

Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, 3 pafta, 315 parsel üzerine Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) ile ilgili Makascı Müh. Mim. San. Tic. Ltd. Şti. nin dilekçesine istinaden imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/568

Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, K27A25B paftasına isabet eden alan ve çevresi ile ilgili Yunak Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          72- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.10.2014

     Sayı  :  2014/98

            Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

 

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/569

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42480 ada 1 ve 2 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/570

Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Efendi Mahallesi, 21288 ada, 3 ve 4 nolu parseller imar planında Sosyal Kültürel Tesisi Alanına isabet etmekte olup, söz konusu alanın çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Meram  Belediye  Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/571

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı kanun 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlıklı 1. maddesinin ikinci fıkrası ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları haline gelmiştir.

Kanunun yürürlüğünü ilgilendiren 36.maddesi uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimi ile yürürlüğe girecek olması ile birlikte geçici 1. maddesinin 18. fıkrası “Bu Kanunun 1 nci maddesinin  birinci  ve  ikinci  fıkrasında  belirtilen  İllerdeki  Belediyeler  yetkili  organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir” şeklindedir.

Kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Meram İlçesinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 285 ada 64 nolu parseldeki tescilli Hasbey Camii’nin (Darülhuffaz) Restorasyon işlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumla protokol yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/572

Konya İl sınırları içerisinde Tescilli Yapılarda, Bu Yapıların Koruma Alanlarında, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar planlarınaTabela, Reklam ve Saçak Uygulamaları”  ile ilgili ekteki plan kararlarının eklenmesi prensipte uygun görülmüştür.

          77- Ulaşım Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/7

Bazı ilçelerde de çalışmalar devam ettiğinden, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.   

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/573

          3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince söz konusu teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.   

 

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/574

Cihanbeyli İlçesi, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) sınırları dışında kalan bölgelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının revize edilmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediyesi’nin plan tadilatı teklifinin Revizyon İmar planı içerisinde değerlendirileceğinden reddi uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/575

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-4-A pafta, 32194 Ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Yurt, Eğitim ve Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/576

Selçuklu İlçesi, tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-A (26 K III) ve M28-B-10-B-2-D (24 L I) paftalara isabet eden alanda Bölge Regülatör İstasyonu (2 Adet) yapılması ile ilgili plan tadilatlarının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/577

            Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A pafta, 22245 ada, 2 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aziziye Eğitim ve Kültür Derneği’nin Nazım İmar tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/578

Karatay İlçesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında içerisinde kalan, Akabe Mahallesi, 5379 Ada 65 ve 66 nolu parsellere isabet eden, Yeşil Tepe Höyüğü ve çevresinin düzenlenmesi İle ilgili Karatay Belediyesinin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/579

Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B pafta, 1568 ada, 90 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hayra Hizmet Vakfı’nın Nazım İmar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/581

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 D 02 D Pafta, 323 Ada 1 nolu parsel, 324 Ada 1 nolu parsel ve 325 Ada 1 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hacı ince Konya Entegre Et ve Hayv. San. Tic. A.Ş. nin Nazım İmar tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/581

Meram İlçesi, Kızılören  Mahallesi,  M28A14A  pafta,  233  ada  46  parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak  düzenlenmesi  ile  ilgili Abdurrahman BAĞCI’ nın nazım imar planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/582

            Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi,  M28A14A pafta,  233 ada 48 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tevfik ÇAMURCU’ nun, nazım imar planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/583

Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, M28B15C Pafta, 4562 Ada, 35 nolu parselin Eğitim Tesisi (Bilim Sanat Merkezi) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin Nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/584

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C4A ve L28C03C4B Paftalarına isabet eden alanda Konya-Afyonkarahisar devlet karayolunun düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının İmar Planı tadilat teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/585

            Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,  L28C08B1B Paftaya isabet eden alanda park alanı ile konut alanı düzenlemesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının İmar Planı tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/586

          Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 269 Ada, 14 parselin Kamu Hizmet Alanı (Tarım Kredi Kooperatifi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın İmar Planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/587

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29A01B1D, M29A01A2C, M29A01B1C paftalara isabet eden Coşandere Caddesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan tadilatı düzeltilerek uygun görülmüştür.

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.0102014

     Sayı  :  2014/588

Meram İlçesi, Beyşehir Çevre Yolu Akyokuş Köprülü Kavşağı ve çevresi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/589

            Akşehir İlçesi, İmar plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın İmar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür. 

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/590

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalar, 22410 ada 5, 6, 16, 17, 18, 20 parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım  Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 19.09.2014 tarih ve 2775 sayılı yazısı ile 29266 ve 29267 Adalar ve çevresine ilişkin talebi dikkate alınarak söz konusu parsellerin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan imar planları düzeltilerek uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/591

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C1D pafta, 28888 ada, 1 parselde bulunan Dini ve Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/592

            Selçuklu İlçesi, Ferhuniye (kad:10 Mahalle) Mahallesi, M28B15B3D (kad:125) pafta, 875 ada, 327 nolu parselin Konya II. İdare Mahkemesi kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/593

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde M28B15D3A, M28B15D3B paftalara isabet eden alanda, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu uygulama imar planı ve plan notları düzeltilerek uygun görülmüştür.       

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/594

            Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49-L pafta, 342 ada, 26 nolu parselin bir kısmının düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatında ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/595

Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50-L pafta, 188 ada, 341 nolu parselin Resmi Kurum Alanı ve Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/596

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50-L pafta, 73 ada, 243 nolu parselde yer alan Ticaret Alanı olan imarının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/597

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 299 ada, 22 parselin Karakol Bölge Trafik Alanı olan imarının Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/598

            Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A pafta, 27497 ada, 4 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleymanşah Mahallesi Kuran Kursu Yap. Yaş. Derneği’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.10.2014

     Sayı  :  2014/599

            Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2014 tarih ve 2279 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan,  Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15 paftaya isabet eden Tarihi Kent Meydanı ve Kültür Park Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.