Komisyon Raporu 


1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.08.2014

 Sayı    :  2014/64

Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Zabıta Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 5 adet minibüs zabıta aracı alınması, 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih  :  13.08.2014

   Sayı    :  2014/65

Konya’nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak, maksatlarıyla kurulacak olan Konya Tanıtma Vakfı’na (KOTAV) kurucu üyeliği için Belediyemizi temsile yetkili asil üye olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK - yedek üye olarak Meclis Başkanı 1. Başkan Vekili Mithat BÜYÜKALİM belirlenmiş ve 50.000.-TL. Vakıf kuruluş sermayesi katkı payının ödenmesi hususu, uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

             Tarih  :  13.08.2014

             Sayı    :  2014/66

Belediye Meclisimiz tarafından İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifeleri komisyonumuz tarafından ekli tablodaki şekilde tespit edilmesi uygun görülmüştür.

          4- Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.07.2014

 Sayı    :  2014/3-67

Yürürlükteki 4736 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun ve bu kanunlar kapsamında 04 Mart 2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 5-1 maddesi gereğince, 65 yaş ve üzeri kişiler belediyelere ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Aynı yönetmeliğin 6-1-c maddesi gereğince, kapsamdaki kişilerin haklarını Nüfus Cüzdanı ile kullanacağı ifade edilmektedir.

Teklife konu, toplu ulaşım hizmetleri ile ulaşım istatistiklerinin planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Nüfus Cüzdanı ile seyahatin yanı sıra 65 yaşını doldurmuş kişilerden isteyenlere toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkart tanzim edilmesine.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.08.2014

   Sayı    :  2014/68

5957 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi  birinci fıkrasının (b) bendi gereği, Konya Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Halleri  Yönetmeliğinin çıkarılması uygun görülmüştür.

 

          6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.08.2014

   Sayı    :  2014/333

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, (İmar Yoluna)  ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.08.2014

   Sayı    :  2014/334

On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası ile Konya İli sınırları mülki sınırlar haline gelmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin düzenleyen 18. Maddesinin c bendi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluşuna ilişkin 644 sayılı kanunun 36. Maddesinin geçici 1. Maddesinin 18. Bendi uyarınca İl idare sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde, 1/100.000 ölçekte “İl Çevre Düzeni Planı” çalışması tamamlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince söz konusu plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.08.2014

   Sayı    :  2014/69

Aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen Hadim İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesine 3.150.000,00.-TL. Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.  

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.08.2014

   Sayı    :  2014/70

Aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen Akşehir İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesinden toplam 3.180.449,36.-TL.nin düşülerek genel toplamının 75.555.009,00.-TL.den 72.374.559,64.-TL. olarak revize edilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

               Sayı  :  2014/335

Karapınar Belediye Başkanlığının teklifi Karapınar İlçesi İpekci Mahallesi sınırları içerisinde yer alan imar planında 17.50 metrelik yola YİĞİT, 15 metrelik yola HÜLYA, 12 metrelik yola TALHA, 10 metrelik yola COŞAN, 10 metrelik yola BEYZA, 10 metrelik yola HİCRİ isimlerin verilmesi talepleri uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/336

İlimiz Meram İlçesi, Toprak Sarnıç, Hacı İsa Efendi, Ladikli, Küçük Kovanağzı ve Arif Bilgi Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Meram Eski Yoldan fiilen açık olan Erencik Caddesi, Karalılar Caddesi ile imar planında 40 metre olarak planlanan Antalya Çevreyolunda son bulan yola GAZZE Caddesi isminin verilmesi talepleri uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.08.2014

               Sayı  :  2014/71

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 3. Fıkrasında,

“Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırkdokuz) yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.” denilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede, 17.03.2014 tarih ve 159 sayılı karar bölümünde yer alan “49 (kırkdokuz) yıllığına imtiyaz yoluyla işletmek üzere” ifadesinin “(49) kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla” olarak düzeltilmesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olacağı görülmüştür.

 

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/337

Meram İlçesi sınırları içerisinde, Çaybaşı Mahallesi 803, 990, 991, 27896 ve 27894 adalar ile Hacıfettah Mahallesi 79, 80, 81, 82, 83, 95, 96, 108, 109, 110, 856, 14878, 16733, 16734, 16735 16736 ve 27898 adalarda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 11.07.2014 tarih ve 1518/5108 sayılı yazısı ile yapılan teklif, uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/338

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İli 1/5000’lik Nazım İmar Planı notlarına “Uygulama imar Planlarında ünite sayısı açıkça belirtilmeyen yerlerde; bir ev, bir tesis v.b. ifadeler bir yapıyı veya bir kütleyi ifade eder. Bağımsız bölüm sayısını ifade etmez. Bağımsız bölüm brüt alanı ise yönetmelikle ve plan notu ile belirlenen miktardan az olamaz.” İfadesinin eklenmesi, uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/339

Konya Kent Bütününü kapsayan Kırsal Yerleşim Alanları ve yapılaşma şartları aşağıdaki şekilde uygun görülmüştür.

         16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

               Sayı  :  2014/340

Konya İli, Meram İlçesi, Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde imar planlarında 2 katı geçmeyen konut alanlarında zemin katların ticari kullanımı ile birlikte üst katlar ve zeminde bahçe alanları da tamamen ticaret olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple ilçe belediyesinin denetimleri zorlaşmakta ve imar kararlarına aykırı kullanım söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu durum otopark ihtiyacını arttırmakta, yol üzerinde parklanmaya sebebiyet vermektedir. Trafik güvenliği açısından büyük tehlike oluşmasından dolayı bu caddelere ait ticari kullanımlar aşağıdaki şekilde, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/341

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İmar plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın İmar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  14.08.2014                 

     Sayı  :  2014/342

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi İmar plan notlarına plan notları ilave edilmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının İmar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/343

Akşehir İlçesi, İmar plan notlarında 6360 sayılı yasa ile imar uygulaması ve imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili plan notlarının eklenmesine dair Akşehir Belediye Başkanlığının İmar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

               Sayı  :  2014/344

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29-M-1 pafta, 555 ada, 1 parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/345

Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 26-27D pafta, 307 ada, 2 ve 3 parsellerin Lise (İmam Hatip Okulu) Alanı olarak E:0.90, Yençok:14.00 m. yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediyesi’nin imar plan tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Yençok: 14.00 m. olan yapılaşma şartı Yençok: 4 Kat olacak şekilde, düzeltilerek uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/346

Karatay İlçesi, Şems-i Tebriz Mahallesi, M28B15B3C pafta, 906 ada, 157 nolu parsel ile 15798 ada, 1 ve 2 nolu parsellere isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.11.2013 tarih ve 1702 sayılı kararı ile uygun görüş bildirdiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :   2014/347

Karatay İlçesi, Yeni Mahalle, M29A11C1A pafta, 1610 ada, 9, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellere isabet eden Resmi Kurum Alanın yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parsellerin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi düzeltilerek uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/348

Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, M29A11A4C pafta, 31438 adanın yapılaşma şartlarının Akçakese Sokaktan 15.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 8.00 metreye düşürülmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/349

Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B3D pafta, 20380 ada ile 20381 adanın arasında kalan Park Alanına, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 26.06.2014 tarih ve YGMY_PKM_85742 sayılı yazısı ile talebi doğrultusunda trafo yeri konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

               Sayı  :  2014/350

Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B2A pafta, 26099 ada, 1 nolu yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parsellerin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi düzeltilerek uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/351

Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, M29A16B1C pafta, 31463 ada, 8 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/352

Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, M29A06D3D pafta, 31569 ada, 2 nolu parselin yoldan 10.00 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 8.00 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının teklifinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/353

Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi M28C10D pafta 893 ve 894 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 531 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Hayvancılık Tesis Alanı) uygun olarak plan notları ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/354

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi M29D07C2C pafta 181 ada ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak, yapılaşma kararları ile birlikte hazırlanan uygulama imar plan tadilatında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/355

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A4B pafta 37373 ada, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan uygulama imar plan tadilatında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/356

Meram İlçesi, Güney Meram, Dedekorkut, Süleymanşah ve Küçük Aymanas Mahalleleri’nde yapılan Uygulama İmar Planı notlarında “Konut alanlarında otopark ihtiyacı yeraltında veya bodrumda çözülecektir” vb. ifadeler bulunmakta olup, zemin katın ticaret alanı olması durumunda ticari faaliyetinin otopark ihtiyacı yer altında çözülemediğinden; ihtiyaç olan otoparkların yer altı veya otopark yönetmeliğine uygun olarak zeminde çözülmesi için Güney Meram, Dedekorkut, Süleymanşah ve Küçük Aymanas Mahalleleri Uygulama İmar Planı notlarında bulunan otopark ile ilgili maddelerin:  “Konut Alanlarında konut olarak kullanılan her bağımsız bölüm için yeraltında 1 adet otopark yapılacaktır. Ancak zemin katın Ticaret olması durumunda Ticari faaliyetin otopark ihtiyacı, yer altında veya otopark yönetmeliğine uygun, zeminde çözülecektir” şeklinde yeniden düzenlendiği plan notunda, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.08.2014

   Sayı  :  2014/357

Meram İlçesi, III. Derece Doğal sit alanında kalan, Durunday Mahallesi M28B19A3D pafta 27041 ada 4 ve 5 nolu parsellerde yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/358

Meram İlçe sınırları içerisinde; Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 03.07.2014 tarih ve 88418 sayılı yazısı ile talep edilen a) Hacıfettah Mahallesi, M28-b-15-c-2-c pafta, 37507 ada, 5 No.lu parselin kuzeyinde bulunan park alanında, b) Boruktolu Mahallesi, M29-d-01-c-3-a pafta, 145 ada, 1 ve 2 No.lu parsellerin kuzeyinde kalan otopark alanında, c) Kurtuluş Mahallesi, M28-b-15-c-4-d pafta, 27138 ada, 4 No.lu parselin güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine RMU tipi trafo alanı ayrılması, d) Kurtuluş Mahallesi, M28-c-04-a-2-d pafta, 27141 ada, 5 No.lu parseldeki parkın kuzeyindeki RMU tipi trafo alanının parkın güney tarafına taşınmasına ile ilgili imar plan tadilatlarında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/359

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-B (19 K III) pafta, 28821 ada 4 parselin, yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/360

Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-2-A ve M28-B-10-A-1-B paftalar, 28654 ada 1, 2,...,8 parseller, 28655 ada 1, 2,...,14 parseller, 28656 ada 11 parsel ve çevresi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2014 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/361

Selçuklu İlçesi Tapunun Tatköy Mahallesi, M28B03D4C pafta, 267 ada 2 parsel ve çevresinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Sosyal-Kültürel Tesis Alanının yapılaşma şartlarının plan notu ilave edilerek çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında,  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/362

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-A-3-C pafta, 18919 ada, 1 parselin bir kısmında bulunan Sosyal-Kültürel Tesis Alanının yapılaşma şartlarının E:1.20, MaxTAKS:0.45, Max 3 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/363

Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-A pafta, 3185 ada 5 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/364

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalar, 22410 ada 5, 6, 16, 17, 18, 20 parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 62 sayılı  kararı  ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/365

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan (Erenköy) Mahallesi, M28-B-10-D-3-A pafta, 14835 ada 1 parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Avan proje kapsamında, Selçuklu Belediyesi Mimari Estetik komisyonu görüsü alınacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilerek yeniden düzenlenmesi, düzeltilerek uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/366

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde; Şeyh Şamil Mahallesi 42300 ada 1 parsel içerinde kalan Park ve Spor Alanına, Süleyman Çelebi Mahallesi 14760 numaralı adanın batısında kalan Park Alanlarına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 26.05.2014 tarih ve 70722 sayılı yazısı ile talep ettiği trafo yerleri ile ilgili plan tadilatlarında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/367

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A pafta, 20119 ada 4-5-6 parsellerin yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma şartlarının E:0.74, Max TAKS:0.30, Hmax:3 Kat olarak “Kapalı Çıkma Yapılamaz”  şeklinde  plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.08.2014

     Sayı   :  2014/368

Selçuklu İlçesi, Tapunun Tarla Mahallesi, M28-B-15-B-3-D pafta, 29425 ada 130 parselin plan notu ilave edilmesi ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi, düzeltilerek uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih: 14.08.2014

   Sayı  :  2014/369

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B10A3D pafta, 18471 ada 4 parselin güneyinde kalan cephesinde yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/370

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-1-B pafta, 28349 ada, 4-5-6 parsellerin, yapılaşma şartlarının E:1.60, Max.Taks:0.25, Hmax:8 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.         

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/371

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 16539 ada, 30 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 816 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Otel Alanının yapılaşma şartlarının E:2.00, TAKS:0.35, Hmax:5 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/372

Seydişehir İlçesi   İmar plan notunun düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın uygulama imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/373

Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19 K III D pafta, 489 ada 714, 972, 958 ve 983, 999, parsellerin yapılaşma şartlarının çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.08.2014

     Sayı   :  2014/374

Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, N29B08C pafta, 750 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kazım KAPLAN’ ın (T Dinamik Enerji Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş.) nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/375

Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 4 pafta, 397 parselde Konut Alanı ve Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediyesi’nin imar planı tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/376

Güneysınır İlçesi, 48L, 48M, 49L, 49M paftalara isabet eden alan Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı Belören-Güneysınır ayrımında ilçe merkezinde planlı alana isabet etmektedir.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, 48L, 48M, 49L, 49M paftalara isabet eden yeni çevre yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Güneysınır Belediyesi’nin nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/377

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29-M-2 pafta, 762 ada, 229 parsel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediyesi’nin imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/378

Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 19-20 L-M pafta, 582 ada, 6 ve 7 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Pazar Alanı), 793 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerin Konut Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediyesi’nin nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/379

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19-20 N-O pafta, 690 ada, 1 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediyesi’nin imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/380

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D pafta, 117 ada, 13 parsel ve çevresinde Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanları düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediyesi’nin nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/381

Karapınar İlçesi, Akören Mahallesi, M31C12B pafta, 197 ada 1 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Osman KIRMAN ve Hissedarlarının Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/382

Karatay İlçesi, Eröldüren, Şatır ve Sakyatan Mahallelerinde Sanayi ve Depolama Alanları düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesi’nin nazım imar plan tadil

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/383

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 1801 pafta, 20394 ada, 26 nolu parselin bir kısmının Otopark Alanı olarak ayrılıp plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Büyük Aygın Gıda Tur. Tar. İnş. Ltd. Şti’nin Nazım İmar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/384

Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C18A pafta, 233 ada, 76 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ramazan GÜRBÜZ’ ün (Gürbüz Yem Premiks Tic. Ve San. Ltd. Şti.) imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/385

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, M28B15C ve M28B15D (kad:303)paftalar, 763 ada, 5, 9, 32 ve 33 parsellerin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/386

Meram İlçesi, Yenice, Ladikli, Küçük Kovanağzı, Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Batısında Güney Meram I. Etap İmar planı, Güneyinde Konya- Antalya çevreyolu İle doğusunda Konya Karaman demir yolu ile sınırlı yaklaşık 115 Hektar’lık alanda Meram Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli Güney Meram II. Etap Revizyon imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/387

Selçuklu İlçesi, Akademi (Ardıçlı) Mahallesi, L29D21D paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsündeki Ticaret Alanın çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/388

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C1D pafta, 28888 ada, 1 parselde bulunan Dini ve Sosyal Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın plan tadilat teklifinin  incelenmesi  için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/389

          (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 13937 ada, 1  ve  4 parseller,  13938  ada,  1 parsel  ve  15542  ada, 2 parselin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesi’nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/390

Selçuklu İlçesi, Ferhuniye (kad:10 Mahalle) Mahallesi, M28B15B3D (kad:125) pafta, 875 ada, 327 nolu parselin Konya II. İdare Mahkemesi kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/391

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5 pafta, 264 ada, 90 parsel ve çevresinde Nazım imar planı yapılması ile ilgili Bozkır Belediyesi’nin teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/392

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5 pafta, 188 ada, 50 parselde mevcut imar planında Ticaret Alanı olarak planlanan alanın Pazar Alanı olarak planlanması ile ilgili Bozkır Belediyesi’nin Nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/393

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5 pafta, 5 ada, 35 parselin Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediyesi’nin Nazım imar plan tadilat teklifinin reddi uygun  görülmüştür.

          70- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.08.2014

     Sayı  :  2014/72

Aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen Çeltik İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesine 2.185.000,00.-TL. Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.

          71- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.08.2014

     Sayı  :  2014/73

Bosna-Hersek’te meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde etkilenen bölgelere Konya olarak 30 adet prefabrik konut yardımı yapılması ve Genel Sekreterlik Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/394

Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan BHA ve Park Alanının Akaryakıt + LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi ve Eti Mahallesinde bulunan Park Alanının Sağlık Tesis Alanına, Toros Mahallesi, 1855 ada, 1 parseldeki Sağlık Tesis Alanının park Alanına dönüştürülesi ile ilgili Ereğli Belediyesi’nin  imar  planı  tadilatları teklifi incelendi; Sağlık Tesisi Alanı ile ilgili talebin uygun olmadığına, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan BHA ve Park Alanının Akaryakıt + LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi teklifinde, Park alanına eş değer ayrılarak düzeltildiği haliyle, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          73- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.08.2014

     Sayı  :  2014/74

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde “Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım”  belediyemizin görevleri arasındadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin (j) fıkrasında “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” belediyemizin giderleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda belediyelerin görev ve sorumluluk alanına giren sosyal hizmet ve yardım konularında, Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilebileceği,” görüş ve kanaati belirtilmiş olup, meclis üyelerinin önergesi ve hukuk müşavirliği görüşü doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 nci maddesinin (c) fıkrasına göre “Ortak Hizmet Projesi” yapılması ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu uygun bulunmuştur.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/395

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar Yolu ve Sosyal Tesis Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.  

          75- Ulaşım Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu – Plan ve Bütçe Komisyonu – Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu – Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu – Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu – Engelsiz Şehir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Raporu

               Tarih           :  13.08.2014

     Sayı  :  2014/396-75-1-1-1-1

2015-2019 yıllarını kapsayan Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planının komisyonlar tarafından çalışmaları devam ettiğinden, Komisyonlara bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          76- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/76

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mah. 29425 ada, 158 parselde bulunan, Atatürk Lisesi binasının yıkılması, arsasının bölge düzenlemesinde kullanılmak üzere belediyemize devri, karşılığında yeniden okul binası yapılmasına ilişkin kamulaştırmaya konu mevcut arsa dışında süreci hızlandırmak amacıyla başka bir arsa temini konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışma yapmak üzere bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar tekrar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/397

Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L-3d pafta, 472 ada, 8 nolu parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzeltilerek uygun görülmüştür.         

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/398

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde M28B15D3A, M28B15D3B paftalara isabet eden alanda, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına göre hazırlanıp plan notları ile birlikte düzenlendiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/399

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A01B4D (28 N IV) pafta, 18918 ada 1 parselde yer alan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.00, max TAKS:0.22, Hmax:6  Kat,  Mesken  Alanı  olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/400

Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali  Mahallesi, 691 ada 85 parselde Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili Seydişehir  Belediye Başkanlığı’nın  uygulama imar plan tadilatı teklifinin reddi  uygun  görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/401

Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 352 ada, 37 parselde bulunan Botanik Parkının bir kısmının BHA olarak düzenlenmesi ve 352 ada, 34 ve 45 nolu parselin bir kısmına isabet eden BHA’nın ise Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/402

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49-L pafta, 342 ada, 26 nolu parselin bir kısmında yer alan Sosyal-Kültürel Tesis ve Spor Alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/403

Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50-L pafta, 188 ada, 341 nolu parselde bulunan Spor ve Toptancı Hali olan  alanın  Resmi  Kurum Alanı,  Kültürel Tesis Alanı ve  Spor Alanı  olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.      

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/404

          Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50-L pafta, 73 ada, 243 nolu parselde yer alan Ticaret Alanı olan imarının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/405

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 299 ada, 22 parselin Karakol Bölge Trafik Alanı olan imarının Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın İmar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/406

Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M-32-D-19-A pafta, 625 parselin Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Parksolar Enerji Üretim A.Ş.  imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/407

Hadim İlçesi, Dülgerler Mahallesi, O29-A-09-C pafta, 332 ada 15 parsel, 333 ada 25 parsel ve 334 ada 1, 4 parsellerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) düzenlenmesi ile ilgili Arsolar Enerji San.ve Tic. A.Ş.’ nin Nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/408

Atlantı Mahallesi, L285A09B pafta, 1419 ve 4123 parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Mustafa DİNÇSOY’ Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/409

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 767 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellerin Spor Tesis Alanı (Halı Saha) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ramazan EFE’ nin Nazım imar plan tadilatı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/410

Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 17 M I pafta, 25998 ada, 6 ve 8 nolu parsellerin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Apron Mob.Gıda İnş.Ltd.Şti’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi  uygun  görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/411

Meram İlçe, Armağan Mahallesi, M28B15D pafta, 1257 ada, 2 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet GÜRAPAYDIN’ın Nazım İmar plan tadilat teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/412

Meram  İlçe,  Aşkan Mahallesi, M28B14C2A (18 İ III)  pafta, 18730 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tahir POLAT’ın Nazım İmar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/413

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27497 ada, 4 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleymanşah Mahallesi Kuran Kursu Yap. Yaş. Derneği’nin Nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/414

          Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15 paftaya isabet eden Tarihi Kent Meydanı ve Kültür Park Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/415

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı  Mahallesi, L29D223C pafta, 29879 ada 98 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/416

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A014D2D pafta, 20724 Ada, 5 Nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Dağ Müh. Müt. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun  görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/417

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01A pafta, 16402 Ada, 1 Nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şerafettin YILDIZ’ın Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/418

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067 ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parsellerdeki İlköğretim Tesisi Alanı ve Park Alanları ve Karşıyaka Mahallesi, 346 ada, 11 parseldeki Ortaöğretim Tesis Alanı ile planlama kararları ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/419

          Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 94 ve 140 parsellerin Eğitim Tesisi Alanı, Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  14.08.2014

     Sayı  :  2014/420

Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili nazım revizyon imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.