1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.07.2014

 Sayı    :  2014/53

Aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen Sarayönü İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesine 2.333.000.-TL. Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.07.2014

Sayı    :  2014/54

            Kadınhanı İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesinde bulunan toplam 943.573,15.-TL. ödeneğin alınarak, Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.07.2014

Sayı    :  2014/55

Belediye sınırları içerisinde yer alan “Sarayönü İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SARİMDER) tarafından, mülkiyeti İlim Yayma Vakfı’na ait olan Konya İli, Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi’nde bulunan ve tapuda 26-27 D pafta, 105 ada, 22 parsel 23022 m2.lik arsaya İmam Hatip Lisesi, Konferans Salonu, Spor Salonu inşa etmek ve yine 26-27 Pafta, 108 ada, 17 parsel 8544 m2.lik arsaya da Öğrenci Yurdu inşaa etmek istenilmektedir. Mimari, statik, elektrik, mekanik uygulama projeleri, SARİMDER tarafından temin edilecek olup bu projelere; Belediyemiz tarafından, proje müellifliği, proje kontrollüğü, fenni mesuliyet ve yapı denetim kontrollüğü gibi konularda teknik destek vermek için Sarayönü İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SARİMDER), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim Yayma Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapmak üzere, Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.07.2014

 Sayı    :  2014/56-1

UKOME’nin 11/06/2014 tarih ve 2014/5/01 nolu kararı ile tahsisi yapılarak ilçeler bazında adetleri belirlenen ve ekli listede istiap haddi gruplaması yapılan toplam 870 adet umum servis aracı plakasının; 30 (otuz) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4 ncü fıkrası ile 5216 sayılı 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.07.2014

 Sayı    :  2014/2

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) bendinde belirtilen "Belediye, Belediye Meclisinin Kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır." hükmü kapsamında, gerekli teknik desteğin ve malzemenin Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sağlanması şartıyla, acil durumlarda (kaza, arıza, altyapı sorunları vb) sinyalizasyon sistemleri ile trafik tanzim uyarı ve bilgi levhalarına müdahale edilmesi yönünde İlçe Belediye Başkanlıkları ile yapılacak olan protokoller için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Haşmet OKUR'a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.07.2014

Sayı    :  2014/57

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesinin uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.07.2014

Sayı    :  2014/58

          Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mah. 29425 ada, 158 parselde bulunan, Atatürk Lisesi binasının yıkılması, arsasının bölge düzenlemesinde kullanılmak üzere belediyemize devri, karşılığında yeniden okul binası yapılmasına ilişkin kamulaştırmaya konu mevcut arsa dışında süreci hızlandırmak amacıyla başka bir arsa temini konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışma yapmak üzere bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.07.2014

Sayı    :  2014/59

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı taşınmaz mevcut imar planında Mesken sahasına isabet ettiğinden, söz konusu gayrimenkulün satılabilmesi, kiraya verilebilmesi veya trampa edilebilmesi için Encümenimize yetki verilmesi ve parsel üzerinde 775 sayılı yasayla konulan takyidin kaldırılması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :  16.06.2014

Sayı    :  2014/60

Kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Akşehir İlçesindeki, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Kuşçu Mahallesi’nde Kalaycı Mescidi, Ereğli İlçesindeki, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Rüstem Paşa Kervansarayı, Beyşehir İlçesindeki, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Eşrefoğlu Bedesteni’nin Restorasyon işlerinin yapılabilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/253

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22.K.I-22.K.IV-22.J.II ve 22.J.III paftalar, 1036 ada, 6 parsele isabet eden İlköğretim Alanı’nın Eğitim Alanı olarak yapılaşma şartları ve çekme mesafeleriyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın İmar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/254

Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L-3d pafta, 472 ada, 8 nolu parsele isabet eden Zemin Kat Ticaret - Mesken Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/255

Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, K29C14D, 2D, 2C, 3A ve 3B paftalar, 525 ada, 63 parselde bulunan Tarımsal Sulama Sistemleri Paket Üretim Tesisleri ve Depolama Alanının Hmax:12.50 yapılaşma şartının Hmax: 19.50 olarak düzenlenmesi ile ilgili Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. A.Ş’nin imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/256

Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 21.L.I.B pafta, 34 ada, 1 nolu parselin Dini Tesis Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığı’nın Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/257

Hadim İlçesi, Merkez Mahalle, O28B05A2D pafta, 174 ada, 30 parsele isabet eden Konut alanının yapılaşma şartlarının Emsal:2.00 H: 15.50 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/258

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C1C, M29A13C1D ve M29A13C2D imar paftalarında, 5755 ada, 204 nolu parsel ile ilgili Tarımsal Alanın  E:0.10, Hmax:7.50, Min İfraz 5000m², Ön Bahçe:5.00, Yan Bahçe :5.00, “Maksimum 250 m² Konut yapılabilir.” plan kararları ve “Besihane Yapılabilir” şeklinde plan notu ilave edilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/259

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 23535 ada, 5 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Park ve Ticaret Alanı düzenlemesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/260

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 29A16D3C, M29A21A2B, M29A21A2C, M29A21B1A ve M29A21B1D paftalar, 21805, 21806, 21807, 21808, 21813, 21814, 21815, 21827, 21828, 21844, 21847, 21854, 21855, 26006 adalara isabet imar adalarının Karaman Yoluna cephe olan kısmında yapı yaklaşma mesafelerinin 15.00 m., diğer yollardan 5.00 m. olacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih   :  17.07.2014

Sayı  :  2014/261

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C pafta, 5439 ada, 64 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014                 

Sayı  :  2014/262

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3B pafta, 5754 ada, 6 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Sanayi Alanının E:0.30, H:15.50 yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı  :  2014/263

Karatay İlçe Belediye sınırları içerisinde, a-) Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B imar paftasında, 24437 ada ile 10636 sokak arasında kalan park alanına, b-) Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B imar paftasında, 24095 ada, 1 nolu parsele, c-) Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A imar paftasında, 2494 adanın kuzeyinde,  Keçili Kanalı yanındaki park alanına, d-) Doğuş Mahallesi, M29A11D2C imar paftasında, 25718 ile 25719 adaların arasındaki otopark alanına, e-) Doğuş Mahallesi, M29A11D3B imar paftasında, 25681 ada ile 25693 adaların arasındaki otopark alanına,  f-)  Doğuş Mahallesi, M29A11C1D imar paftasında, 25712 adanın kuzeyindeki park alanına g-) Hacıveyiszade Mahallesi, M29A11C1A imar paftasında, 22085 ada ile 22087 ada arasında kalan otopark alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/264

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak ve Tatlıcak Mahallesi, M29A02C, M29A07A, M29A07B, M29A07C, M29A07D, M29A12A, M29A12B, M29A12C, M29A13A, M29A13B, M29A13C, M29A13D imar paftalarına isabet eden alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar YapımYönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/265

Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D17B1A ve J30D17B1D paftalar, 214 ada, 22 parselin güney güneydoğusundaki yolun düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinde,  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/266

Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C4C pafta, 42 ada, 51 parsel ile 1 ada 9 ve 10 nolu parsellerin arasında kalan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :   2014/267

Meram İlçesi sınırları içerisinde 3. Derece doğal sit alanının batısında kalan bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve nazım imar plan revizyonu Büyükşehir belediye meclisinin 12.04.2013 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu bölgenin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve Karahüyük Mahallesi’nde “minimum ifraz 500 m2” ifraz şartının iptal edilmesi   ile  ilgili  imar  plan  değişikliği   teklifinde,  ‘Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/268

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1D pafta, 27329 ada, 1 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 gün ve 228 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın Kültürel Tesis alanı olarak, “Kültürel Tesis Alanında Ticaret yapılabilir“ plan notu ve yapılaşma kararları ile birlikte düzeltilerek uygun görülmüştür.  

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/269

            Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi M28B19B2C pafta, 27534 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde yer alan konut alanının ifraz hattı ile ayrılarak, ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/270

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde M28B15D3A, M28B15D3B paftalarda onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına göre hazırlanan Uygulama İmar Plan teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/271

            Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, M28-B-15-C-4-D pafta, 37593 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 37594 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve çevresinde konut alanları ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde,  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/272

Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-C-1-D/L29-D-23-D-2-C paftalar, 29865 ada, 30 parselde yer alan Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının E:0.60, Hmax:31.00m, Max TAKS:0.40 olarak düzenlenmesi ve “Parsel İçinde Gıda Sanayi Yapılabilir.”  şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/273

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D (26 K II) pafta, 15623 ada 11 parselde yer alan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan E:0.80, max TAKS:0.20, Hmax:6 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/274

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C4D, M28B05C4C (25 K II) paftalar, 16709 ada 3-4-5-6-7-8 parsellerde yer alan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.80, max TAKS:0.20, Hmax:6 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine   aykırı   bir  durum   bulunmamakta  olup,  uygun  görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/275

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A01B4D (28 N IV) pafta, 18918 ada 1 parselde yer alan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.00, max TAKS:0.22, Hmax:6 Kat, Mesken Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/276

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4A, M28B14B4B (19 İ I-IV/19 H II) paftalar, 8550 ve 8551 parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 234 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.07.2014

Sayı  :  2014/277

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01A4C, M29A01A4B (28 M IV) paftalar, 28341 ada 2 parselin İlköğretim olan imarına, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45. Madde Hükümlerine Tabi Değildir” şeklinde plan notunun eklenmesi ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tadilat teklifinde yer alan plan notu “TSE Standartlarına Uyulmak Koşulu İle İlköğretim Alanında İkinci Asansör Şartı Aranmayabilir.” şeklinde düzeltilerek uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/278

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-B (19 İ IV) pafta, 20036 ada 2 parselde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/279

Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 691 ada 85 parselde Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/280

Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 352 ada, 37 parselde bulunan Botanik Parkının bir kısmında BHA olarak düzenlendiği ve 352 ada, 34 ve 45 nolu parselin bir kısmına isabet eden BHA ise Botanik Parkı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/281

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49-L pafta, 342 ada, 26 nolu parselin bir kısmında yer alan Sosyal-Kültürel Tesis ve Spor Alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/282

Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50-L pafta, 188 ada, 341 nolu parselde bulunan Spor ve Toptancı Hali olan alanın Resmi Kurum Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/283

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50-L pafta, 73 ada, 243 nolu parselde yer alan Ticaret Alanı olan imarının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/284

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 299 ada, 22 parselin Karakol Bölge Trafik Alanı olan imarının Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın İmar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/285

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 197 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Park ve Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın, Tuz gölü özel çevre koruma bölgesine ait 1/50.000 çevre düzeni plan değişikliği, ilave nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/286

Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 286 ada, 10 ve 16 parseller Pazar alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Belediye Hizmet Alanına (BHA) olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/287

Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Mahallesi, L30A07A-D paftalar 489 ada 1 nolu parsel ve 490 ada 1 nolu parseller imar planında Depolama ve Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parseller ve arasında bulunan park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Şeker Sanayi ve Tic. AŞ’nin imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

Sayı   :  2014/288

Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M-32-D-19-A pafta, 625 parsellin Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Parksolar Enerji Üretim A.Ş.  Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih: 17.07.2014

Sayı  :  2014/289

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30 M II pafta, 755 ada 5 parsel ve çevresinin konut alanı olan imarının Konut Alanı ve İbadet Alanı olarak yeniden düzenlendiği Ayşe BÜYÜKIŞIK’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/290

Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 29 L 2 pafta, 57 ada 2 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olan imarının yeniden düzenlendiği, Ilgın Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.        

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/291

Hadim İlçesi, Karayolları 3.Bölge Müdürlüğünün talebine istinaden, O28B04B ve O28B05A paftalara isabet eden alanda, Çevre yolu üzerinde Taşkent kavşağı, Bozkır kavşağı ve Hadim kavşaklarının düzenlemesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/292

Hadim ve Güneysınır İlçe sınırları içerisinde bulunan Yerköprü Şelalesi ile ilgili imar planlarının, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/293

Hadim İlçesi, Dülgerler Mahallesi, O29-A-09-C pafta, 332 ada 15 parsel, 333 ada 25 parsel ve 334 ada 1, 4 parsellerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) düzenlenmesi ile ilgili Arsolar Enerji San. ve Tic.A.Ş.’nin Nazım imar  planı teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.    

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  17.07.2014

 Sayı   :  2014/294

Atlantı Mahallesi, L285A09B pafta, 1419 ve 4123 parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Mustafa DİNÇSOY Nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/295

          Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 19-20-L-M pafta, 767 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellerin Spor Tesis Alanı (Halı Saha) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ramazan EFE’ nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.     

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/296

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C paftaya isabet eden alan Büsan Sanayi Sitesi sınırları içerisinde, 22360 ada 1 parsel ile Kosgeb Caddesinin arasında yer alan otopark alanını çevreleyen kaldırıma isabet eden alanda Sağlık Tesisi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Büsan Özel Organize Sanayi Yönetimi’nin 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/297

Karatay İlçesi, Şeyh Ulemarecepağa ve Sarnıç Mahallesi, M29A11A pafta, 5068 ve 3266 adalarda İbadet Alanı ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar plan tadilatı ve uygulama imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/298

Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B pafta, 20382 ada, 1 nolu parsel ve 20373 ada, 1 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı, Konut Alanı ve Otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet OVALI’ nın 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/299

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A, M29A07B paftalara isabet eden alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2014 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan imar planında bölgede yeni çalışma alanları, resmi kurum alanları planlanmıştır. Planlama süreci devam eden 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında bölgenin doğusunda bulunan atış alanının da bölge parkına dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bölgede verilen imar plan kararları ile oluşacak ulaşım taleplerine göre ulaşım master planında yeni yol düzenlenmeleri yapılmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2014 gün ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında; bölgenin ulaşım bağlantıları temel alındığı ve büyük alan kullanımı gerektiren tesislerin ihtiyacını karşılayacak sanayi alanları oluşturulduğundan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2014 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan imar planına yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/300

Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 17 M I pafta, 25998 ada, 6 ve 8 nolu parsellerin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Apron Mob.Gıda İnş.Ltd.Şti’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/301

Kozağaç Mahallesi, M28B19D pafta, 27220 ada 1 parsel yürürlükteki nazım imar planında, Resmi Kurum Alanı (Belediye Hizmet Alanı ve Bakımevi) isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenerek “Belediye Hizmet Alanı (BHA) içerisinde Spor Tesisi ve Bakımevi yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili Meram Belediyesi Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/302

Meram İlçesi, Uluırmak Saka Mahallesi sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan imar planına itirazların dikkate alınarak Tarihi Uluırmak Mezarlığının çevresi ile birlikte düzenlendiği imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/303

Meram İlçe Sınırlarında içerisinde kalan Konya-Karaman demiryolu hattının, Konya tren garı ile Antalya Çevre yolu arasında kalan kısmında demiryolu hattının doğusundaki yolun düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkalığının nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/304

Meram İlçe, Armağan Mahallesi, M28B15D pafta, 1257 ada, 2 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet GÜRAPAYDIN’ın Nazım İmar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/305

Meram İlçe, Yaka Mahallesi, 17 H III pafta, 708 ada, 40 nolu parsel Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsel Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ali KOÇBEKER’ in Nazım İmar plan tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/306

Meram İlçe,  Aşkan Mahallesi,  M28B14C2A  (18 İ III)  pafta, 18730 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tahir POLAT’ın Nazım İmar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/307

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M28B15B3C pafta, 149 ada, 9 nolu parsel parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tahsil Çağındaki Öğrencileri Himaye Derneği’nin Nazım imar planı tadilat teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/308

Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit alanında bulunan, Ayanbey Mahallesi, M28B14C pafta, 37508 ada 3 nolu parselin Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010 tarih ve 3873 sayılı kararı doğrultusunda Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/309

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B15A4D pafta, 27497 ada, 4 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleymanşah Mahallesi Kuran Kursu Yap. Yaş.Derneği’nin Nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/310

Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15 paftaya isabet eden Tarihi Kent Meydanı ve Kültür Park Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür.  Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan III.  Derece Arkeolojik Sit Alanında yer aldığından ve tescilli yapılar ile Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/311

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden alanda Kule Caddesinin çevreyoluna bağlantı yolunun düzenlemesi ve çevresinde geçici olarak ruhsata dair işlemlerin durdurulmasına ilişkin sınırın belirlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/312

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28621 ada, 1 parselin Özel Eğitim Alanı olarak E:1.30, Yençok: 4K yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Hasan Cahit KOÇ’ un nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/313

Selçuklu İlçesi,  Aşağıpınarbaşı Mahallesi,  L29D223C pafta,  29879 ada 98 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/314

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A014D2D pafta, 20724 Ada, 5 Nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Dağ Müh. Müt. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/315

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01A pafta, 16402 Ada, 1 Nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şerafettin YILDIZ’ın Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/316

Selçuklu ve Karatay ilçe sınırları içerisinde, Horozluhan ve Fevzi Çakmak Mahallelerine, M29A06D3A paftaya isabet eden, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Tesisleri ile 25840 ada, 1 parselde bulunan Cami  Alanı arasına Yaya Üst Geçidi  yapılması  ile  ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

74- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.07.2014

Sayı  :  2014/61

Belediye sınırları içerisinde yer alan “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev alanına giren Konya ilinde yürütülecek Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programındaki Projelerin Desteklemesi için 20.000,000.-TL. ödeneğin KOP Bölge İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük-İlmen Tarımsal Sulama Amaçlı Rüzgar Enerjisi Santralinin yaptırılması ve Çumra-Alibeyhüyüğü Tarımsal Sulama Amaçlı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin desteklenmesi için ise 4.200,000.-TL. ödeneğin uygulayıcı kuruluşların bütçelerine aktarılması ve gerçekleştirilmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı arasında protokol yapmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.  

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/317

Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, 191 ada, 216 parsel ve 295 ada, 1 parselin kullanım alanları korunarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/318

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30102 ada, 2  nolu  parselin Ticaret  Alanı olarak  çevresi  ile  birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/319

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21D3B pafta, 15841 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/320

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi,  M29A06A2A ve M29A06A2B pafta 12194 ada, 2 nolu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.07.2014

Sayı  :  2014/62

Kerimdede Çeşme Mahallesi, 5153 ada, 7 parsel nolu taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin h) bendi ve 18. maddesinin e) bendi gereğince Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/321

Mevlana Kültür Vadisi içerisinde, Mevlana Müzesi ve yakın çevresinde; ekli halihazır harita üzerinde sınırları belirlenmiş olan alan üzerinde, 5366 sayılı ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’ kapsamında Kentsel Yenileme Alanı ilan edilmesi uygun görülmüştür.  

81- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.07.2014

Sayı  :  2014/63

Tasdikli imar planında Park alanına isabet eden Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 27396 ada 1 parsele komşu durumundaki 2 parça (575,38 ve 2517,00 m².lik) park alanlarının, Bölge Ağaçlandırılması kapsamında değerlendirilmesi yapıldıktan sonra görüşülmek üzere ilgili Daire Başkanlığına iadesi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/322

Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve N28C11A paftaya isabet eden planlama alanında hazırlanan nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/323

Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 547, 558, 557, 560, 561, 562 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Park alanı olan imarının kısmen sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazife KARA’nın nazım imar planı tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/324

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067 ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parsellerdeki İlköğretim Tesisi Alanı ve Park Alanları ve Karşıyaka Mahallesi, 346 ada, 11 parseldeki Ortaöğretim Tesis Alanı ile planlama kararları ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.          

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/325

Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 94 ve 140 parseller, Konut Alanına isabet etmektedir. Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parsel Lise Alanına isabet etmektedir. 32 ada, 94 ve 140 parsellerin Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi, 112 ada, 20 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/326

Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 2 nolu parselin konut alanı olan imarının, Bakım Akaryakıt LPG Ticaret Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet ÇAKMAK’ın nazım imar plan tadilat teklifi, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/327

Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B pafta, 5607 ada, 81, 228 ve 229 nolu parsellerin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yılmaz KARTAL ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/328

Karatay İlçesi, Ortakonak (Zivecik) Mahallesi, 5827 ada, 4 nolu parsel Askeri Alana ayrılması ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının 09.04.2014 tarih ve 198/5705 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı, Mahkeme kararında Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmadığı belirtilmekte olup, Mahkeme Kararına istinaden Belediyemizin 16.06.2014 tarih ve 1519 sayılı yazısı ile görüş alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığının 03.07.2014 tarih ve 11122 sayılı yazısında söz konusu alanın Askeri Alan olarak düzenlenmesi Talep edilmişse de yapılan inceleme neticesinde; “kent ölçeğinde mevcut durum ve imar planına bakıldığında mevcut Atış Sahasının kent içinde kaldığı, gelişme alanları da düşünüldüğünde çok kısa vadede kentin bir parçası olacağı, Karayolları Genel Müdürlüğünce projesi onaylanan Yeni Çevre Yolunun açılması ile birlikte kent gelişiminde problem oluşturacağı, ayrıca sahanın çok önemli ekolojik özelliklere sahip olduğu ve gerçek atış faaliyeti nedeniyle hemen yakınında bulunan Organize sanayideki iş yerlerinin çalışmalarını aksattığı görülmektedir. Açıklanan nedenlerden dolayı Milli Savunma Bakanlığının 08.05.2014 tarih ve 7747 sayılı yazılarında da uygun olarak bahsedildiği üzere şehrin 40-50 km. dışında ve Bakanlıkça da uygun görülecek bir alanın çalışmaları devam eden 1/100.000 ölçekli Konya Çevre Düzeni Planında Atış Sahası olarak düzenlenmesi ve mevcut Atış Sahasının da 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Askeri Alan olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı,  mevcut alanın 1/25.000 ölçekli planda Bölge Parkı olarak düzenlenmesi, uygun görülmüştür.   

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/329

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 26478 ada, 7 nolu parsel imar planında Mesken Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Necip DEMİREL’in nazım imar plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/330

Bölgede yapılacak Revizyon imar planında değerlendirileceğinden Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 18 L 4 pafta, 978 ada, 214 parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ahmet BÜYÜKSİRKECİ’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.  

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/331

Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili nazım revizyon imar planında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  17.07.2014

Sayı  :  2014/332

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararında belirtilen “Piri Mehmet Paşa Koruma İmar planı ve Mevlana Külliyesi Çevre düzenleme Projesinin geçerli olmaması nedeniyle alan bütününe ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planının hazırlanmasına” ifadesinin  “Piri Mehmet Paşa Koruma İmar planı ve Mevlana Külliyesi Çevre Düzenleme Projesi Koruma Planı bulunduğu alanda sit statüsü değişmiş olması nedeni ile bu alanda ve anılan karar eki Kentsel Sit Alanı bütününde Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve İlave Koruma Amaçlı İmar Planının bütüncül olarak kurumumuza iletilmesi” şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi ifadesine göre mevcuttaki planların yürürlüğünün devamına ve bahse konu sit alanı ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu ve ilave Koruma Amaçlı İmar Planının yapımına yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.03.2014 tarih ve 1901 sayılı kararına göre düzenlenmesi şartı ile uygun görülmüştür.