09 Haziran 2014 Komisyon Raporu

 1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.06.2014

 Sayı :  2014/39

Ahırlı İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesine 1.577.000.-TL. Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

 2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

   Sayı :  2014/40

 6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin 8.fıkrası gereği, Belediyemiz bünyesine geçen Ereğli ve Çumra Hallerinde faaliyet gösteren işyerlerinin teminat ve devir ücretlerinin raporda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

 3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

   Sayı :  2014/41

5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 75 a) bendinde yer alan “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (o) bendinde yer alan "Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek." hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına, ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.06.2014

 Sayı :  2014/42

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Kerimdede Çeşme Mahallesi, 5153 ada, 7 parselnolu taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması için encümenimize yetki verilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.06.2014

  Sayı :  2014/43

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi, noktasında Encümenimize yetki verilmesinin uygun görülmüştür.

 6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.06.2014

  Sayı :  2014/190-44

5393 sayılı Belediye Kanunun madde 75 (a) bendinde yer alan ‘Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.’ Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.06.2014

  Sayı :  2014/45

2464 sayılı kanunun 97 nci maddesi, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 5216 sayılı kanunun 23. maddesi (m) fıkrası gereğince, Yeni Stadyumun kullanım ücretlerinin raporda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

 8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih :  12.06.2014

  Sayı :  2014/191

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği”nin aşağıda belirtilen bazı maddelerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 

 9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih :  12.06.2014

  Sayı :  2014/192

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı gereğince “Düğün Salonları” için UKOME’ den görüş alması kararı alınmış olup yine Belediye Meclisinin 12.06.2006 tarih ve 62/1 sayılı kararında Düğün Salonları için brüt her 25m2’ ye 1(bir) otopark yeri ayrılma zorunluluğu getirilmiştir. Uygulamada düğün salonlarının fonksiyonu gereği birçok aracın aynı anda geldiği göz önüne alındığında, hesap edilen otopark miktarının ihtiyaca cevap vermediği değerlendirilmiş olup bu kapsamda ; “Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm brüt alanına esas her 7m2’ ye 1(bir) otopark yeri ayrılması” şekildeuygun görülmüştür.

 10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

     Sayı :  2014/46

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan’ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 10.04.2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  Yönetmelik gereğince (I) sayılı cetvelde belirtilen “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı’ kadrosunun ihdası ile “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması uygun görülmüştür.

 11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.0.2014

    Sayı :  2014/47

5393 sayılı Belediye Kanunun madde 75 (a) bendinde yer alan ‘Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.’ Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına,Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı-Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüile protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/193

Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 39 nolu parselin yapılaşma şartlarının korunarak “Resmi Kurum Alanında ifraz hattına yapı çekme mesafesi uygulanmadan bina yaptırmaya Belediyesi yetkilidir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/194

Altınekin İlçesi,Ölmez Mahallesi, 594 Ada, 8 parselmevcut imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın İbadet Yeri olarak düzenlenmesi ile ilgili Altınekin Belediyesi’nin nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı tekliflerinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/195

Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 30-M-1/30-M-2 paftalarına isabet eden Konya-Afyon Çevre yolu köprülü kavşak üzerindeki yan yolun yeniden düzenlenmesi ile Ilgın Belediyesinin imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/196

Karatay İlçesi, Çimenlik, Doğuş ve Şeyhulema Çavuşoğlu Mahalleleri, Akabe Mahallesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık Mahalleleri, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç, Şeyh Ulema Recapağa Mahalleleri, Şeyh Ulema Recapağa, Şeyh Ulema Cemre,Şeyh UlemaÇavuşoğlu, Yeni Mahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri, Ulubatlıhasan ve Erenler Mahalleleri, Kerimdede, Küçükkumköprü ve Sarıyakup Mahalleleri, Sarnıç Mahallesi, Hamzaoğlu, Mengene, Küçükkumköprü, Sarıyakup ve Kocabekir Mahalleleri, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yeni Mahalle, Emirgazi, Mezbaha (Fetih) ve Hacıveyiszade Mahallelerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarihli kararları ile onaylanan Revizyon İmar Planlarına “Kapalı otopark şartı aranan alanlarda Revizyon İmar Planlarının yapımından önce imar uygulaması görmüş veya revizyon alanında kalıp imarı ve yapılaşma şartları değişmemiş alanlarda, kapalı otopark şartı aranmaz” plan notu ilave edilmesinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Yer altı otoparkı zorunluluğu olan parsellerin yada yapı adalarının en az % 15’i yeşil alan olarak projelendirilip uygulaması yapılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi, düzeltilerek uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/197

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A imar paftasında, 21615 ada, 1 nolu parselin 3 Kat Ayrık Mesken Sahası, Taks: 0.25 Kaks: 0.75 olan imarı ile E: 0.50, Taks: 0.25, Hmax: 6.00 olan imarının birleştirilerek E: 0.65, Taks: 0.25, Maksimum 3 Kat yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/198

Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4C imar paftasında, 31020 ada, 1 nolu parselin Dini Tesis Alanı olan imarına, E: 0.60, Taks: 0.40, Hmax: Serbest yapılaşma şartları getirilmesi, 10.00 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 metreye düşürülmesi ve “Dini Tesis Alanında İbadethane haricindeki yapılarda bina yüksekliği maksimum 3 katı geçemez.” şeklinde plan notunun eklendiği imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/199

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, Organize Tarım ve Hayvancılık Alanında kalan, M29D04A3B pafta, 31479 ada, 1 nolu parsele, M29D04B4D pafta, 31478 ada, 2 nolu parsele, M29D04D2B pafta, 31478 ada, 1 nolu parsele, M29D04D2A pafta, 31477 ada, 2 nolu parsele, M29D04D1C pafta, 31480 ada, 1 nolu parsele, M29D04D1D pafta, 31477 ada, 1 nolu parsele, M29A23C3C pafta, 31474 ada, 2 nolu parsel ve 31473 ada, 1 nolu parsele, M29D03B1B pafta, 31475 ada, 2 nolu parsele, M29D03B1D pafta, 31475 ada, 1 nolu parsele Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.06.2014 

    Sayı :  2014/200

Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D3B imar paftasında, 25692 ada, 4  nolu parselin Mesken Sahası, blok inşaat nizamı olan imarından bloğun kaldırılması ve yapılaşma şartlarının E: 1.80, Taks: 0.25, Hmax: Serbest olarak belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/201

Karatay İlçesi, Hasan Dede Mescit Mahallesi, M29A11B4A imar paftasında, 23796 ada, 1 ve 5 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Yapı yoğunluğu ve yüksekliği Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenecektir” şeklinde plan notu ilave edilerek, düzeltilerek uygun görülmüştür.

 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/202

Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M28-d-02-c-4-a paftadaki alanlarda yükseklik Hmax 7.50 metre olup, silo yapılabilmesi için yükseklik yeterli gelmediğinden Hmax 15.00 metreye çıkartılması için Uygulama İmar Planı notlarına “Kaşınhanı bölgesinde depolama alanlarında silo yüksekliği, Hmax 15.00 metreye kadar yapılabilir’’ şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/203

Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi, M28B15C3C pafta, 3956 ada, 260 nolu parselin güneyindeki park alanına trafo yeri ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/204

Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, YaylapınarUhud, Yaylapınar Süleymaniye,Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerini kapsayan tarımsal alan vasfını kaybetmiş planlama alanında yasal olmayan çarpık yapılaşmanın önlenmesi, daha düzenli ve ruhsatlı binalar yapılması, çevre, konut ve yaşam kalitesinin artırılması, kent girişinde kentin imajına zarar verecek görüntülerin engellenmesi ile sağlıklı ve yaşanılabilir kentsel alanların oluşturulması amacıyla yaklaşık 1.300 hektarlık Bahçeşehir II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,uygun görülmüştür.

 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :   2014/205

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B4C ve M28B14B4D pafta, 17793 ada, 14 nolu parsel ve çevresine olumlu katkı yapması ve Akyokuş Sosyal Tesislerine ulaşımı kolaylaştırması amacıyla, 14 noluparsel ve çevresinde doğal sit alanı dışında kalan kısımda ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün olurunun alınması şartıyla III. derece doğal sit alanı içerisinde kalan kısmında onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan teleferik hattı ile ilgili 1/1000 Uygulama İmar planında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/206

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29-A-01-A-3-D/M29-A-01-A-3-A (28 M III) paftalar, tapunun Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-4-B (19 J II-III) paftaya isabet eden alanlar ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2014 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Sağlık Tesisi (112 Acil Servis İstasyonu) Alanlarının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/207

 Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk, Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-4-B/M28-B-15-A-3-A/M28-B-15-A-4-C (19 J III) paftalara isabet eden alanda, Şefikcan Caddesi ile Beyşehir Caddesini birbirine bağlayan yol ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan notları ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/208

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A-06-A-4-A (24 L III) pafta, 14085 ada, 2 parselin İbadet Yeri olarak doğusunda kalan Kuran Kursu Alanının yapılaşma şartlarının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Mecliskararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/209

 Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık (Fatih) Mahallesi, M28-B-15-B-2-D paftaya isabet eden alanda 10 m araç yolunun çevresindeki refüj ve kaldırımların düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/210

Selçuklu İlçesınırları içerisindemuhtelif park, otopark vb. alanlara 3 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/211

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B10B4C ve M28B10B4D (23 K II) paftalar, 18264 ada 3 parselin yapılaşma şartlarının E:0.59, max TAKS:0.25, Hmax:3 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/212

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B4D (27 N I) pafta, 16523 ada, 1-13 parsellerin yapılaşma şartlarının E:1.05, max TAKS:0.30, Hmax:4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/213

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18385 ada 2 parselin E:0.54 MaxTAKS: 0.25,  Hmax:3 kat ve 18386 ada 1 parselin E:0.59,  MaxTAKS: 0.25,  Hmax:3 kat olarak yapılaşma şartlarınınyapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/214

Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan N28C11A paftaya isabet eden alanda hazırlanan Nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.06.2014

   Sayı  :  2014/215

Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, M29D24A paftaya isabet eden alanda, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2014 tarih ve 1912 sayılı kararına istinaden hazırlanan Koruma Amaçlı imar planlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/216

Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, Bulvar yolu mevkiinde, L27D14B pafta, 515 ada, 29,30 ve 31 parsellerin Resmi Kurum Alanıolarak düzenlenmesi ile ilgili Doğanhisar Belediyesi’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/217

Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 17 parselin bir kısmının Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediyesi’nin İlave Nazım imar planı ve uygulama imar plan tekliflerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,uygun görülmüştür.

 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/218

Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 28-K-2 pafta, 254 ada, 392 ve 393 parsellerve çevresininDini Tesis Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediyesi’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/219

Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 30-L-1 pafta, 662 ada, 4 parselinEğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediyesi’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/220

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, Köşek Mevkii, 28-28-L pafta, 155 ada, 88 parselinSosyal Kültürel Tesis Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) olarak düzenlenmesiyle ilgili Ilgın Belediyesi’nin Nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/221

Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, 2660, 2661, 2262, 2263, 2264, 2710 ve 2711 nolu parsellerde Pazar Alanı, Resim Kurum Alanı (BHA), Otopark alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesi’nin Nazım imar plan teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,uygun görülmüştür.

 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/222

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22353 adanın kuzey batısında bulunan tescil harici alanın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesi’nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/223

 Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi ile ilgili teklif edilen Nazım imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/224

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile belirtilen “Piri Mehmet Paşa Koruma İmar planı ve Mevlana Külliyesi Çevre düzenleme Projesinin geçerli olmaması nedeniyle alan bütününe ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planının hazırlanmasına” ifadesinin “Piri Mehmet Paşa Koruma İmar planı ve Mevlana Külliyesi Çevre Düzenleme Projesi Koruma Planı bulunduğu alanda sit statüsü değişmiş olması nedeni ile bu alanda ve anılan karar eki Kentsel Sit Alanı bütününde Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve İlave Koruma Amaçlı İmar Planının bütüncül olarak kurumumuza iletilmesi” şeklinde değiştiği” belirtilmiştir.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.12.2013 tarih ve 1728 sayılı kararına göre mevcut imar planlarının geçerliliği ve Revizyon İmar planlarının yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2014 tarih ve 164 sayılı süreli kararı Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirildiğinden söz konusu Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden görüşülmesi istenen teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/225

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesinde yer alan 31530 ada. 1 ve 2 nolu parsel ile 5372 ada, 192 parsel ve çevresinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1925 sayılı kararı doğrultusunda düzenlendiği imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı   :  2014/226

Karatay İlçesi, Karatay İlçesi, Küçük Sinan Mahallesi, 5312 ada. 1 nolu parselde bulunan Tescilli Alemdar Camii ve çevresinde, Keçeciler Mahallesi, 5006 ada, 21 nolu parselde bulunan Camii ve çevresinde ve 5310 ada, 17 parselde bulunan Saksağanlar Camii ve Çevresinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1922 sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatları ve uygulama imar planlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih: 12.06.2014

   Sayı :  2014/227

Karatay İlçesi,  Şeyhulema Recepağa Mahallesinde yer alan 3266 ada. 18 nolu parselde bulunan Tescilli yapının çevresi ile birlikte Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1924 sayılı kararına doğrultusunda yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planın ve 5126 ada, 27 parselde bulunan Çavuşoğlu Camii ve çevresi ile 25782 ada, 6 parselde bulunan Recepağa Mescidinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.02.2014 tarih ve 1838 sayılı kararına doğrultusunda yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatları ve uygulama imar planlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/228

 Karatay İlçesi, Şeyhulema Cemre Mahallesi, 5128 ada, 9 nolu parselde bulunan Tescilli Feritpaşa Camii ve çevresinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 1923 sayılı kararına doğrultusunda yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.       

 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/229

 Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 525 ada 83 ve 157 nolu parsellerde bulunan Tescilli eski eser çevresinin, 5062 ada 22, 24, 33, 37 ve 61 nolu parsellere isabet eden alandaki tescilli Arap Dede Türbesi ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planlarının düzenlendiği teklifte, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/230

Karatay İlçesi, Mengene Mahallesinde yer alan 25634 ada 3 nolu parselde bulunan Tescilli Mengene Camii ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/231

 Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi 23799 ada 1 nolu parselde bulunan Tescilli Garip Nasrullah Camii ile ilgili hazırlanan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı   :  2014/232

 Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 8949 parselin Pazar ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesinin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/233

 Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29 A4 pafta, 2311 ada, 12 nolu parsel ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/234

 Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C2D imar paftası, 919 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller ile, 919 ada 8-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parsellerin Ticari Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/235

 Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07D2C pafta, 181 adadaki konut alanı ve çevresindeki park alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın Nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/236

 Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 547, 558, 557, 560, 561, 562 nolu parsellerin Kısmen sanayi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazife KARA’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/237

 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 28654, 28655 ve 28656 adalar ve çevresinin Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım imar plan tadilat teklifinde,18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/238

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B pafta, 29168 ada, 1 parselin Sosyal-Kültürel Tesis olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/239

 Selçuklu İlçesi, Tapunun Tatköy Mahallesi, 267 ada, 2 nolu parselin Sosyo-Kültürel Tesis Alanının plan notları ilave edilerek çevresi ile ilgili düzenlendiği Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 59- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

    Sayı :  2014/48

 6360 sayılı yasa çerçevesinde oluşan Devir ve Tasviye Komisyonunca mülkiyeti Belediyemize geçen Doğanbey mezbahanesinin Beyşehir İlçe Belediyesine mevcut haliyle 5216 sayılı yasanın 7. Maddesinin 2 nci fıkrasına göre devredilmesi uygun görülmüştür.

  60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/240

 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” ilan edilmesi ayrıca ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına söz konusu Kentsel Yenileme Alanı Projenin yürütülmesi ile ilgili yetki verilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 61- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

    Sayı :  2014/49

Beyşehir Kaymakamlığınca yürütülmekte olan, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR52/12TURKÖA/0007 sözleşme nolu UNESCO Alan Yönetim Merkezinin Kurulması projesi kapsamında; UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edilen Eşrefoğlu Cami’nin kalıcı listeye dahil edilebilmesi adına devam etmekte olan tüm planlama ve proje çalışmalarının yürütülmesi için, Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kaymakamlığı ile Proje Ortaklığı yapılması hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 62- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

    Sayı :  2014/50

Genel Sekreter Haşmet Okur’a Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile Belediyemiz arasında yürütülecek Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgelerinin belirlenmesi amacıyla yer seçimi, fizibilitesi, yapımı ile ilgili yapılacak proje çalışmalarında temsil ve ilzama yetki verilmesi uygun görülmüştür. 

 63- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

    Sayı :  2014/51

6360 sayılı yasa çerçevesinde oluşan Devir ve Tasviye Komisyonunca mülkiyeti Belediyemize geçen Hüyük İlçesindeki mezbahanesinin Hüyük İlçe Belediyesine mevcut haliyle 5216 sayılı yasanın 7. Maddesinin 2 nci fıkrasına göre devredilmesi uygun görülmüştür. 

 64- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.06.2014

    Sayı :  2014/52

 Tasdikli imar planında Park alanına isabet eden Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 27396 ada 1 parsele komşu durumundaki 2 parça (575,38 ve 2517,00 m² lik) park alanlarının, Bölge Ağaçlandırılması kapsamında değerlendirilmesi yapıldıktan sonra görüşülmek üzere bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/241

 Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067 ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parsellerdeki İlköğretim Tesisi Alanı ve Park Alanları ve Karşıyaka Mahallesi, 346 ada, 11 parseldeki Ortaöğretim Tesis Alanı ile planlama kararları ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/242

Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 94 ve 140 parseller, Konut Alanına isabet etmektedir. Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parsel Lise Alanına isabet etmektedir. 32 ada, 94 ve 140 parsellerin Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi, 112 ada, 20 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/243

 Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 2 nolu parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Bakım Akaryakıt LPG Ticaret Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet ÇAKMAK’ın nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  12.06.2014

        Sayı :  2014/244

 Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B pafta, 5607 ada, 81, 228 ve 229 nolu parsellerin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yılmaz KARTAL ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/245

 Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1B pafta, 24480 ada, 1 ve 2 parsel, 24469 ada, 1 ve 2 parsellerin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sancak Eng. Reh. Sağ. Eğit. İnş. Tem. Ltd. Şti.’nin Nazım İmar Plan Tadilat teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/246

 Karatay İlçesi, Ortakonak (Zivecik) Mahallesi, 5827 ada, 4 nolu parsel Askeri Alana ayrılması ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının 09.04.2014 tarih ve 198/5705 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı, Mahkeme kararında Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmadığı belirtilmekte olup, görüş alındıktan sonra konunun değerlendirilmesi amacıyla teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/247

 Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi sınırları içerisinde M29D02B, M29D03A, M29D02C, M29D3D, M29D03C, M29D08A, M29D08B paftalar ve çevresinde Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatınında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/248

 Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 26478 ada, 7 nolu parsel imar planında Mesken Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Necip DEMİREL’in Nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

     Sayı :  2014/249

Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432 pafta, 978 ada, 214 parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ahmet BÜYÜKSİRKECİ’nin nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/250

 Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi sınırları içerisinde, M29A06C ve M29A06D paftalara isabet eden, Hızlı Tren Hattı ile I. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan yolun Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi alanında kalan kısmının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/251

 Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili nazım revizyon imar planında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

 76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.06.2014

    Sayı :  2014/252

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararında belirtilen “Piri Mehmet Paşa Koruma İmar planı ve Mevlana Külliyesi Çevre düzenleme Projesinin geçerli olmaması nedeniyle alan bütününe ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planının hazırlanmasına” ifadesinin “Piri Mehmet Paşa Koruma İmar planı ve Mevlana Külliyesi Çevre Düzenleme Projesi Koruma Planı bulunduğu alanda sit statüsü değişmiş olması nedeni ile bu alanda ve anılan karar eki Kentsel Sit Alanı bütününde Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve İlave Koruma Amaçlı İmar Planının bütüncül olarak kurumumuza iletilmesi” şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi ifadesine göre mevcuttaki planların yürürlüğünün devamına ve bahse konu sit alanı ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu ve ilave Koruma Amaçlı İmar Planının yapımına yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planları komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.