1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/28

Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/29

Bahse konu açık otopark ve oto pazar alanı olarak kullanılacak yer’in 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim Anonim Şirketine işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup devir hakkı verilmemek üzere 31.12.2014 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/133-30

Yapılan İncelemede; 5393 sayılı Belediye Kanunun madde 75 (a) bendinde yer alan ‘Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.’ Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.05.2014

    Sayı   :  2014/134-31

5393 sayılı Belediye Kanunun madde 75  (a) bendinde yer alan ‘Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.’ Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.05.2014

    Sayı   :  2014/135-32

5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 75 (a) bendinde yer alan “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (o) bendinde yer alan "Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek." hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına, ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.05.2014

    Sayı   :  2014/136

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, (imar planında, İmar yoluna isabet eden taşınmazların ve Eski Eser olarak tescillenmiş binanın kamulaştırılması)’na ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.05.2014

    Sayı   :  2014/33

Yapılan incelemede; İstiklal Harbi Şehitliği yanında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait Aziziye Mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi No: 4 adresinde (37 ada,2 parsel) Kent Konağı ve Kültür evi Bahçesi ve müştemilatının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2011 tarih ve 26131 sayılı uygun görüş yazısı doğrultusunda, Kamu yararına çalışan Dernek statüsünde olan, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mevlana Şube Başkanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek sözleşmede belirtilen hususlar dahilinde 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (e) bendi gereğince 01.05.2014 tarihinden itibaren 01.05.2019 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsisi ile, Isınma, Elektrik ve Su giderlerinin Belediyemizce üstlenilmesi uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/137

Karatay Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, imar planlarında, Ticaret Alanı olarak düzenlenmiş alanların alt katları Ticaret olması şartıyla üst katların konut olarak projelendirilebilmesi hususu aşağıdaki şekilde uygun görülmüştür.  

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/138

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3D pafta, 23776 ada, 13 nolu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/139

Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01C2A ve M30D01C2B paftalar, 213 ada, 1 nolu parselin Ortaöğretim Tesisleri Alanının yapılaşma şartlarının E: 1.00, Taks: 0.30, Mahsimum 3 Kat olarak düzenlenmesi ve  “Parselin inşaat yoğunluğu haricinde maksimum 400 m² ibadet yeri yapılabilir. İbadet yeri için Hmax: Serbest” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/140

Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4C, M29A11B4D, M29A11C1A ve M29A11C1B paftalar, 31664 ada 1 parsel ve 31662 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.03.204 tarih ve 1870 sayılı kararı ile uygun görüşü ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2014 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/141

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-B-19-C-1-C paftaya isabet eden Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (sosyal donatı alanları ve çevresi) göre hazırlanan uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parsel sahibinin itirazı değerlendirilerek,  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, düzeltilerek uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/142

Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, M28-B-20-B-3-A pafta, 17268 ada, 9 ve 20 nolu parseller ile 17265 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (dini tesis alanının yeniden oluşturulması ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi) uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notları ilave edilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, düzeltilerek uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/143

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-C-04-A-1-A pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 106 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatına (Sosyal Kültürel Tesis Alanı) uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/144

Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28-B-14-A-3-A, M28-B-14-A-3-D, M28-B-14-A-3-C, M28-B-14-D-1-B, M28-B-14-D-2-A paftalarda, Akyokuş Mevkiinde Üniversite bağlantı yolunun oluşması ve bölgenin ihtiyacı olan sosyal kültürel tesis alanının oluşturulması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre hazırlanan, Uygulama İmar Planı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/145

Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29-A-16-D-3-B pafta, 27886 ada, 4 ve 7 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) Nazım İmar Planına göre hazırlanan, Uygulama İmar Planı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/146

Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ve Alakova Mahallelerini kapsayan tarımsal alan vasfını kaybetmiş planlama alanında Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan (Bahçeşehir II. Etap İmar Planı) Nazım İmar Planına göre hazırlanan, Uygulama İmar Planı’nın iade edilmesi uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/147

Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, M28-B-15-C-4-D pafta, 37593 ada, 1 ve 2 nolu parseller; 37594 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile çevresinde konut alanlarında yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014                             

    Sayı   :  2014/148

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A, M28-B-05-D-3-D paftalar, 20696 ada, 1 parselin Cami Alanı olan imarının, İbadet Yeri olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/149

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-2-C pafta, 13812 ada, 3 parselin E:0.90, TAKS:0.30, 3 Kat, Sosyal Tesis ve Ticaret Alanı olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/150

Selçuklu ilçe genelinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 737 sayılı kararı ile onaylanan “Konut Alanlarında İmar planında belirtilmedikçe brüt 75 m2 den küçük konut projelendirilemez.”Plan notunun“ Tek katlı ve en fazla 2 bağımsız bölümlü projeler hariç konut alanlarında İmar planında belirtilmedikçe brüt 75 m2 den küçük konut projelendirilemez.” şeklinde yeniden düzenlenmesinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/151

Taşkent İlçesi, Merkez Mahallesi, 30-L-1-C pafta, 363 ada, 3-4-5 ve 6 parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/152

Bozkır İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesi, 5 ada, 132 nolu parsel ile ilgili Nazım imar planı teklifinde, anaokulu standardını sağlayacak şekilde alan genişletilerek 130 ve 132 parselde yeniden düzenlenen Bozkır Belediyesi Başkanlığı’nın Nazım imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı :   2014/153

Cihanbeyli İlçesi, Gemecik Mahallesi, 648 ada, 9 ve 10 parseller Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin bir kısmı Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı  teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/154

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 1067 ada, 1 parsel ve 506 ada, 4 parsellerdeki İlköğretim Tesisi Alanı ve Park Alanları ve Karşıyaka Mahallesi, 346 ada, 11 parseldeki Ortaöğretim Tesis Alanı ile planlama kararları ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.   

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.05.2014

       Sayı              :   2014/155

            Cihanbeyli İlçesi,  Bahçelievler  Mahallesi,  32  ada,  94  ve  140  parseller, Konut Alanına isabet etmektedir. Atçeken Mahallesi, 112 ada, 20 parsel Lise Alanına isabet etmektedir. 32 ada, 94 ve 140 parsellerin Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi, 112 ada, 20 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.05.2014

        Sayı   :  2014/156

Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, M29C16C pafta, 773 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili Çumra Belediyesi’nin imar planı tekliflerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/157

Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, M29C16D pafta, 105 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar planı tekliflerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/158

          Derbent İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, 529 ada, 100 nolu parselde Kış Sporları Turizm Merkezi yapılması ile ilgili Derbent Belediyesinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/159

Karatay Meram ve Selçuklu ilçe Belediye sınırları içerisinde yaya alt ve üst geçitleri yapılması ile ilgili, Fen İşleri Daire Başkanlığının teklifi incelendi; Barış Caddesi ve Antalya Çevreyolu Hasanköy Caddesi kesişimi, Karaman Caddesi Hadimi park önü, Antalya Çevreyolu Abdürreşit Caddesi kesişimi, Beyşehir çevre yolu ile Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Sokağı kesişimi ve Dr. Ahmet Özcan Caddesi - Zafer Ortaokulu kesişimin de teklif edilen yaya alt ve üst geçitlerinden sadece, Karaman Caddesi Hadimi park önü, Antalya Çevreyolu Abdürreşit Caddesi kesişimi, Beyşehir çevre yolu ile Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Sokağı kesişimi ve Dr. Ahmet Özcan Caddesi - Zafer Ortaokulu kesişimin de teklif edilen yaya alt ve üst geçitlerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/160

Karatay İlçesi, Aslanlıkışla Caddesi çevresinde Adliye Tramvay hattı elektrik ihtiyacını karşılamak için 2 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/161

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 23535 ada, 5 nolu parsel ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/162

Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, M29A11D3C pafta, 5054 ada, 13 nolu parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Aydoğdu Gıda Ürl. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/163

            Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11C1D pafta, 25713 ada, 2 nolu parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Bakım Akaryakıt LPG Ticaret Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet ÇAKMAK’ın nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tari  :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/164

Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B pafta, 5607 ada, 81, 228 ve 229 nolu parsellerin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yılmaz KARTAL ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/165

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B pafta, 2485 ada, 40, 41, 71 ve 133 parsel mevcut imar planında Spor Tesisleri Alanı ve Otopark Alanlarına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesinin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/166

Karatay İlçesi, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1B pafta, 24480 ada, 1 ve 2 parsel, 24469 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili Sancak Eng.Reh.Sağ.Eğit.İnş.Tem.Ltd.Şti. nin nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/167

Karatay İlçesi, Ortakonak (Zivecik) Mahallesi, 5827 ada, 4 nolu parsel Askeri Alana ayrılması ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının 09.04.2014 tarih ve 198/5705 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı, Mahkeme kararında Milli Savunma Bakanlığından görüş alınmadığı belirtilmekte olup, görüş alındıktan sonra konunun değerlendirilmesi amacıyla teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/168

Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi sınırları içerisinde M29D02B, M29D03A, M29D02C, M29D3D, M29D03C, M29D08A, M29D08B paftalar ve çevresinde Tarım ve Gıda Sanayi Alanlarının Organize Tarım ve Hayvancılık Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/169

Meram İlçesi, Hasanköy, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhut, Yaylapınar Süleymaniye, Karaaslan Aybahçe ve Kısmen Alakova Mahallerini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/170

Meram İlçesi, Antalya Çevreyolu ile Hatıp Caddesinin kesiştiği kavşağın çevresi ile birlikte yeninden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/171

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C paftaya isabet eden 4102 Ada, 25 parsellin kuzeybatısındaki yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Gündoğdu Petrol Ürünleri’nin dilekçesine istinaden, hazırlanan nazım İmar Plan tadilatı ve uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/172

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A1D pafta isabet eden Hatıp Caddesi üzerine yaya üst geçidi yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı incelendi. Talep edilen yaya üst geçidinin yakınında sinyalize edilmiş kavşak bulunduğundan teklifin reddi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/173

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1D pafta, 27329 ada 1 parselde bulunan Kültürel Tesis Alanına “Kültürel Tesis Alanında Ticaret Yapılabilir.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih  ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/174

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C pafta, 26478 ada, 7 nolu parsel imar planında Mesken Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Necip DEMİREL’in Nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/175

            Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D pafta isabet eden alanda yol ve adaların yeniden düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2014 tarih ve 151 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazlardaki talep net konut yoğunluk kararlarının 1/1000 ölçekli planlarda belirlenecek olması ve yapılan planın üst ölçek plan kararlarını ve ulaşım master plan kararlarını destekler nitelikte olması, konut alanları içinde kalan ve çevreye rahatsızlık veren sanayi alanlarının dönüşümüne yönelik olması nedeniyle itirazın reddi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tari  :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/176

Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle sınırları içerisinde, M28B15A paftaya isabet eden, Sivaslı Ali kemal Caddesi ile Adakale Caddesinin bağlantı yolu ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan tadilatında,  28936 ada 1 parsel, 28934 ada 1 parsel maliklerinin itirazların reddi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/177

Selçuklu İlçesi, Erenköy Mahallesi, M28B10D3A pafta(21-J-II), 14835 Ada, 1 parselin kentin bütününün enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan Tadilatında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/178

Selçuklu İlçesi, Malazgirt ve Buhara Mahallelerinde, M28B10B3C pafta, Barış Caddesi ve Tuna Caddesinin kesiştiği noktada refüj arasındaki kopukluğun giderilerek sürekliliğinin sağlanması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/179

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B pafta, 8550 ve 8551 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/180

Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432 pafta, 978 ada, 214 parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ahmet BÜYÜKSİRKECİ’nin nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi süre verilmesi uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/181

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B, M28B05C ve M29A01A paftalara isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 110 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım imar Planı onaylanmış olup konut yoğunluk kararlarının net oranı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belli olacağından yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/182

Tuzlukçu İlçesi, 6425 ve 6430 parsellerin Okul Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.05.2014

    Sayı   :  2014/183-34

5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (a) bendine göre “Mahalli idareler ile diğer kurum ve kuruluşlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendinde yer alan “Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek”. hükümlerine istinaden, Başkanlık Makamına ilgili Kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

55- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/35

Teklifte zikredilen mezbahaların Çumra ve Bozkır İlçe Belediyelerine mevcut haliyle devredilmesi uygun görülmüştür.

56- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/36

6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uygun olduğu anlaşılmış ve İlimiz Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırlarında temizlik hizmetlerine ilişkin görevlerin ilgili ilçe belediyelerine devredilmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nce uygun görülecek yerlerde Büyükşehir Belediyesi’nce yada ilgili ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülmesi uygun görülmüştür. 

57- Plan ve bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/37

Bozkır İlçe Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesine 1.220.000.-TL. Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.

58- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/38

6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Büyükşehir Belediyemizin mücavir alan sınırları İl sınırlarına kadar genişlemiştir.

İlgili Kanunun 7. Maddesinde 5216 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin “g” fıkrası şu şekildedir:

Madde 7/g) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;

Sonuç itibariyle Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan yollarda bu Kanun kapsamında çalışmalar yapılabilecektir. Bunun dışında kalan yollarla/konularla ilgili olarak ilçe belediyesine başvurulması uygun olacaktır. Bu nedenle talep konusu teklif hakkında karar vermeye yer olmadığı uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  25.05.2014

      Sayı   :  2014/184

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, (İmar Yolu, Park ve Otopark alanına) ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırılması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar proğramına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.05.2014

      Sayı   :  2014/155

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07B1A pafta, 26310 ada, 1 nolu parselin plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, söz konusu parselin çevresinde getirilen yeni imar plan kararları ve bölgenin ulaşım bağlantıları doğrultusunda üst ölçekli plan kararlarına göre Sanayi Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlendiği imar planları, düzeltilerek uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tari  :  15.05.2014

     Sayı  :  2014/186

Yenice Mahallesi, M28-B-15-C-4-D pafta, 37593 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 37594 ada, 1 ve 2 nolu parseller Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 811 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar plan tadilatında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Kentsel Yenileme Projesi kapsamında, yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/187

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan, M29A06C ve M29A06D paftalara isabet eden, Hızlı Tren Hattı ile I. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/188

Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili nazım revizyon imar planında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2014

    Sayı   :  2014/189

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile plansız olarak belirlenmiştir. İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile belirlenen Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 30.01.1992 tarih ve 1223 sayılı kararla ilan edilen Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.