BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.02.2014 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/13

Sözkonusu kafeteryanın 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup devir hakkı verilmemek üzere 01.03.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar yıllık aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

         

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/14

Baca Temizleme Denetim Yöntem ve Tetkikleri Eğitimi (baca ve yağlı kanal yetki belgesi eğitimi ücreti kişi başı 500,00.-TL.nin) ücretinin eğitim alacak kişilerden alınması uygun görülmüştür.

         

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/15

Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında tesisli bulunan ücret toplama sistemi validatörler ile Elkart dolum bayilerinde bulunan Elkart yükleme cihazlarının, Elkart Teknik Servisi tarafından montajı, bakımı ve onarımı hizmetlerinde kullanılmak üzere Elkart Şube Müdürlüğüne bir adet panelvan tipi kamyonet alımı uygun görülmüştür.

         

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/16

            Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün Sosyal Tesisler giderlerinden 18.000.000.-TL.nin alınarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tablo Heykel Alım ve Onarımları  giderlerine  12.000.000.-TL. Müteahhitlik Giderleri tertibine de 6.000.000.-TL.nin aktarılması uygun görülmüştür.

         

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/17

            Yapılan incelemede; Tasdikli imar planında Park alanına isabet eden Konya ili Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 27396 ada 1 parsele komşu durumundaki 2 parça (575,38 ve 2517,00 m² lik) park alanlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin h fıkrası gereğince 30 yıla kadar intifalı olarak kiraya verilebilmesi, hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/54

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Mülkiyeti Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne  ait aşağıda  tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkul üzerinde bulunan, 3351 m2 lik kısım üzerinde Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı lehine 10.07.1995 tarih ve 3257 yevmiye no ile 49 yıl müddetle konulan intifa hakkı ile ilgili ; sözkonusu intifa hakkını kapsayan 3351 m2  lik alanın ,İmar planında yola isabet etmesinden dolayı ve imar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan söz konusu gayrimenkulün 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereğince Konya Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı lehine oluşturulan İntifa hakkının kalan süresinin Belediyemiz lehine, kiralanması hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

         

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/55

          Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerde imar planında, Topluluk Merkezi alanına isabet eden gayrimenkulün kamulaştırılması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 10 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

         

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/56

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşma koşullarını kapsayan imar yönetmeliği ile ilgili önceden alınmış Büyükşehir Belediye Meclis kararlarının aşağıdaki şekilde bazılarının iptali ve bazılarının da yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

         

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/56

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parselin Fuar Teşhir Toplantı Salonu, Sanayi, Spor Vb. Tesisleri Alanı olan imarına “Zeminde 1500 m², toplamda 3000 m², Maksimum 2 Kat, Sosyal Tesis ve Ticaret yapılabilir. Parseldeki diğer tesisler ile arasındaki mesafe 15 metreden az olamaz.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,  18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notları “Zeminde 1500 m², toplamda 3000 m²’ yi geçmeyecek, diğer tesislerden 15 metreden az olmayacak şekilde Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Ticari yapı yapılabilir. Ticaret Alanı 10 bağımsız bölümde toplam 600 m²’yi geçemez, Bağımsız bölümlerde; Lokanta, Berber, PTT, Oto yıkama, Hırdavat, Tamirat, Bakkal, Banka gibi sanayideki iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlar yapılacaktır.” Şeklinde yeniden düzenlendiği imar plan tadilatı düzeltilerek uygun görülmüştür.

         

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı   :  2014/58

Karatay İlçesi, Çimenlik Mahallesi, M29A11D2D pafta, 1974 ada, 2 ve 14 nolu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 838 sayılı kararı ile onaylanan (Park ve Rekreasyon Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2013 tarih ve 1699 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan, Yapı yaklaşma mesafeleri 25 metrelik yola cepheli kısmında 10m.diğer yönlerden 5m. verildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı   :  2014/59

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07B1A pafta, 26310 ada, 1 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2005 tarih ve 108/22 sayılı kararı ile onaylanan (Sanayi Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak ve plan notları ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı   :  2014/60

Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, M29A11A4D pafta, 19829 ada, 18, 19 ve 20 nolu parsellere isabet eden 5 Katlı bloğun yapı yaklaşma mesafelerinin ve blok ebatlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/61

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28-B-15-D-4-B pafta, 26538 ada, 8 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 829 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan ve plan notu ilave edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı   :  2014/62

Kozağaç Mahallesi, M28-B-19-D-3-C pafta, 14969 ada, 7 nolu parselde bulunan Konut Alanının bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/63

Meram İlçesi III. derece doğal sit alanı içerisinde kalan Yaka Mahallesi, M28-B-14-C-1-B pafta, 17715 ada, 7 No.lu parsel ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 835 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan; Eğitim Tesisi alanları içerisinde yapılaşma kararlarının E:0.30, Hmax:10.00m TAKS:0.15 olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/64

Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28-B-14-A-14-B, M28-B-14-A-14-C ve M28-B-14-A-14-D nolu paftalarına isabet eden Akyokuş ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 746 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/65

Meram İlçesi, I. ve III. derece doğal sit alanı içinde ve dışında kalan, Dere, Köyceğiz, Selam ve Yorgancı Mahalleleri, M28-B-14-D-3-C pafta, 634 ada, 20 ve 28 nolu parseller ile 4325 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan  Yapımına  Ait  Esaslara Dair Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/66

Meram İlçesi, III. derece doğal sit alanı içinde kalan, Gülbahçe Mahallesi, M28-B-19-B-2-A ve M28-B-19-B-2-D pafta, 27536 ada, 66 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve  814  sayılı  kararı  ile  onaylanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar  plan  tadilatına  uygun  olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/67

Meram İlçesi, III.  Derece   doğal  sit  alanı  içerisinde  kalan,  Derecamikebir  Mahallesi,  M28-B-14-D-4-A ve M28-B-14-D-4-D pafta, 16238 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 810 sayılı kararı ile onaylanan (Park Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.       

 

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/68

Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28-B-15-D-3-C ve M28-B-15-D-3 D nolu paftası ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 807 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/69

          Meram İlçesi, Çayırbağı Tapulaması, M28-b-23-c pafta, 233 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 809 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/70

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, M28-B-15-D-2-D pafta, 1309 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 815 sayılı kararı ile onaylanan (Yurt Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/71

Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-3-D (20 L I/21 L IV) pafta, 2226 ada, 258 parselin, Benzin ve LPG İstasyonu Motel Sahasının ve çevresindeki kavşağın bölgenin ulaşım talepleri dikkate alınarak plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı :   2014/72

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-2-D (24 L I) pafta, 16131 ada, 11 parselin Konut Alanı olan imarında yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ve Stadyum yolunun çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/73

Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-C-2-D (22 L IV) pafta, 15110 ada, 1 parselin Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanı olan imarına, “Parsel içerisine lojman yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

 

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2014

       Sayı              :   2014/74

            Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A pafta, 333-334-335 parseller ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 818 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.02.2014

        Sayı   :  2014/75

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş (Sancak) Mahallesi, M29A01C1D, M29A01C1C, M29A01C4A, M29A01C4B, M29A01C3A, M29A01C3B, M29A01C4C, M29A01C3D, M29A01C3C, M29A06B2A, M29A06B2B (26NII-26NIII-26OIV-25OI)  paftalar ve çevrelerine isabet eden bölgede Revizyon ve Uygulama İmar Planı yapılması düşünüldüğünden ekli haritada sınırı belirtilen alan içerisinde yapılaşmanın durdurulması ile ilgili talepte 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/76

Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı (Bosna Hersek) Mahallesi, L29-D-21-C-4-D (30 N I) pafta, 16008 ada, 1 parselin 0.60/0.60, Hmax:4.50 m. yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte Ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/77

Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-B-2-D/M29-A-06-B-2-B/M29-A-06-B-2-C paftalar, 1024 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 748 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Resmi Kurum Alanının E:0.40, Hmax:6.50, max TAKS:0.40 yapılaşma şartları ile plan notu eklenerek düzenlendiği 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planında,  18.01.2013  tarih  ve  14  sayılı  Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/78

Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 26.11.2013 tarih ve 153481 sayılı yazısına istinaden, Horozluhan Mahallesinde 3 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/79

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-1-B (22 L I) pafta, 19438 ada, 6 parselin yapılaşma şartlarının E:0.64, max TAKS:0.25, Hmax:4 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.02.2014

     Sayı  :  2014/80

Karatay ve Selçuklu İlçeleri, Fevzi Çakmak ile Horozluhan Mahalleri sınırları içerisinde,  M29A-06-D paftaya isabet eden Ankara Caddesi ile DSİ-Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü önünde kavşak ve yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı   :  2014/81

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A2D paftaya isabet eden 31213 ve 31214 adalar ve çevresinin yeniden düzenlenen imar plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

 

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tari  :  13.02.2014

     Sayı  :  2014/82

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28-C-04-A pafta, 27318 ada, 4 parsel imar planında Eğitim ve Yurt Tesisi (İmam Hatip Ortaokul ve Lise) Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü’nün nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/83

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-B-19-C (13 İ IV) paftaya isabet eden alan ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/84

Meram İlçesi, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah, Mahalleri, M28-B-15-C paftasına isabet eden alanda Taşcamii ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili nazım revizyon imar planında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/85

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25B pafta, 632 parselin Kentsel ve Bölgesel Park-Rekreasyon Alanları (Hobi Bahçeleri) olarak düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.02.2014

      Sayı   :  2014/86

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B, M28B05C ve M29A01A paftalara isabet eden alanda hazırlanan İlave Nazım imar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/87

Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Molla Gürani Mahallesi, M28B15A paftada yer alan Mezarlık Alanına (Tekke Mezarlığı), Dikilitaş Mahallesi, M29A01A pafta, 17043 adanın kuzeyindeki Park Alanına 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. Dumlupınar Mahallesi, M29A06A ve M29A06D paftalara isabet eden Endüstri Meslek Lisesi ve Eğitim Merkezi Alanında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yapılmasına dair Nazım İmar plan tadilatı teklifinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.02.2014 tarih ve 505129 sayılı yazısı ile olumsuz görüşü olduğundan iade edilmesi uygun görülmüştür.

 

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/88

Selçuklu İlçesi, Binkonutlar Mahallesi, M29A06A4B paftaya isabet eden İstanbul yolu ile Eyüp Sultan Caddesi kesiştiği alanın çevresinde yaya üst geçidi yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

 

41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/18

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. Maddesinin 18 inci fıkrasında “Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir.” denilmiştir.  Buna göre Belediyemiz sınırlarına ilk mahalli idareler seçimlerinden sonra dahil olacak ilçe, belde ve köylerde itfaiye ve acil yardım hizmetlerinin götürülmesi uygun görülmüştür.         

 

42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/19

6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanacak ilçe ve mahalleye dönüşecek belde ve köylerde Sosyal Hizmet ve Yardım kapsamında her türlü sosyal yardımın dağıtımıyla ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile protokol yapılmak üzere Genel Sekreter Haşmet OKUR’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

43- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/20

Belediyemizce Mülkiyeti Vakıflara ait Konya İli, Meram İlçesi, Alemşah Mahallesi, Mimar Muzaffer Caddesi 31 pafta, 571 ada, 51 Parselde yer alan Tahir Paşa Camii bahçesinde bulunan WC içi temizlik, bakım ve kiralama bedeli Belediyemize ait olması koşuluyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ilgili protokollerin 5393 sayılı kanunun 14. maddesinin b fıkrası gereğince yapılması uygun görülmüştür.

 

44- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/21

          Gerekli inceleme ve araştırma yapmak için teklifin bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.02.2014

    Sayı   :  2014/89

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26L3 pafta, 28410 ada, 1 parseldeki Ecdad Camii inşaatının ruhsatı belediye tarafından alınarak inşaatın yapılması aşamasına getirilecek olan Ecdad Camii inşaatının, bağış olarak tüm masrafları Dernekler Kanunun hükümlerine göre 42-039-004 Kütük numarası ile kurulan Ecdat Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılması, uygun görülmüştür.

 

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/90

Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A, M29A11D4B paftalar, 5199 ve 5201 adalar ve çevresi ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ nun 20.12.2013 tarih ve 1753 sayılı kararına istinaden hazırlanan uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.07.2013 tarih ve 1429 sayılı kararıyla tescillenen yapılar olduğu için,  Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.


47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/91

Karatay İlçesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, Şeyhulema Mahallesi, M29A11B ve M29A11C paftalar, 31664 ada, 1 parsel ve 31662 ada, 1 ve 2 parseller imar planında Park ve Eğitim Tesisi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifi, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda; Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.11.1992 gün 1517 sayılı kararı ile II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/92

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, M28 pafta, 452 ada, 14 parsel ve çevresine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2009 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.01.2014 tarih ve 1776 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.01.2014 tarih ve 1828 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan 1/1000 ölçekli Kısmi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2013 tarih ve 737 sayılı kararı ile onaylanan plan notuna dair şartların Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planına konu olan parsel için aranmaması uygun görülmüştür.

 

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/93

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile belirlenen Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 30.01.1992 tarih ve 1223 sayılı kararla ilan edilen Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/94

Söz konusu alan III. Derece Doğal Sit Alanında kaldığından, nazım imar plan tadilatının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 245 pafta, 17695 ada, 10 parsel, ve 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parsellere isabet eden alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Tayyar DEMİRBAŞ’ın plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/95

Mülkiyeti Aymek Gıda Nakliye San. Ltd. Şti’ne ait, Meram İlçesi, Taşrakaraaslan Mahallesi, 12 N I, IV, 12 M II, III paftalara isabet eden 27886 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aymek Gıda Nakliye San. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.  

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/96

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parselin Otel Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Serin Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.02.2014

    Sayı   :  2014/97

 

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A pafta, 29505 ada, 60 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili M. Ulvi BEZİRCİ ve M. Sami ŞAHİN’in nazım imar planı teklifi incelendi; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.01.2014 tarih ve 1795 sayılı kararına istinaden söz konusu Alan çevresi ile birlikte revize edileceğinden nazım imar plan değişikliği talebinin iade edilmesi uygun görülmüştür.