BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.12.2013 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.12.2013

    Sayı   :   2013/89

İlimiz  Konya ile Senegal’in Touba-Mosquee Şehri arasında kardeş şehir ilişkisi başlatılması uygun görülmüştür.   

          2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/659

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı kanun 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlıklı 1.maddesinin ikinci fıkrası ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları haline gelmiştir.

Kanunun yürürlüğünü ilgilendiren 36.maddesi uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimi ile yürürlüğe girecek olması ile birlikte geçici 1.maddesinin 18.fıkrası “Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen İllerdeki Belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir” şeklindedir.

Kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Akşehir İlçesindeki, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait İplikçi (Ambardar Kerim Ağa) Camii, Kileci Mahallesi’nde Hasan Paşa İmaret Camii, Kuşçu Mahallesi’nde Tahtakale Mescidi’nin Restorasyon işlerinin yapılabilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için Başkanlığımıza yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/660

Konya İl sınırları içerisinde yer alan Ticari işletmeler ile ilgili UKOME görüşü alınması hususu incelendi, Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, yol üzeri park yapmayı önlemek için; yeni yapılarda yapı ruhsatı aşamasında, mevut binalarda ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı veya Tadilat ruhsatı aşamasında aşağıda belirlenen işyerleri için Ulaşım Koordinasyon Merkezinden(UKOME); otopark yönetmeliği çerçevesinde işletmeye ait otopark ihtiyacının parselinde karşılanması ve otopark giriş-çıkışın düzenlenmesi ile ilgili uygun görüş alınması uygun görülmüştür.

          4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/661

Meram İlçesi sınırları içerisinde, Küçük Aymanas Mahallesi, 4136, 4137, 4138, 26365 ve 26366 adalar, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. ve 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi ve uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 03.12.2013 tarih ve 2853 sayılı yazısı ile yapılan teklif uygun görülmüştür.

          5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.12.2013

    Sayı   :   2013/662

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde imar planında, kısmen imar yoluna isabet eden gayrimenkulün kamulaştırılması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.12.2013

    Sayı   :  2013/663

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, (İmar Yolu ve Park Alanına)  ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.12.2013

    Sayı   :   2013/664

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.12.2013

    Sayı   :   2013/665

Yapılan incelemede; bilhassa Şehir merkezindeki trafik yolları,  spor alanları, mezarlıklar,  yeşil sahaları içine alan yerlerin 5 yıllık imar proğramı  ve tahmini kamulaştırma bedelleri ile yıllara göre dağıtımı yapılan ve 01.01.2014-31.12.2018  yılları arasında uygulanacak olan 10 ncu 5 yıllık imar proğramının 5393 sayılı Belediye kanunun 18. maddesi ve 3194 sayılı  İmar kanununun 10 ncu maddesine göre tasdiki uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.11.2013

    Sayı   :   2013/666

1-İmara uygulamaya göre Konya Genelinde Açılacak olan Cadde Sokaklara isim verilmesi ile ilgili 18.01.2013 tarih ve 30 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararını Valilik Makamı onay aşamasında bazı isimler Mahalle olarak sehven yanlış yazılmıştır. Valilik Makamı’nın 17.07.2013 tarih ve7297 sayılı yazısı gereğince Büyükşehir Belediyesi 18.01.2013 tarih ve 30.nolu Meclis kararının yeniden düzeltilmesi.

2- Karatay Belediye Başkanlığının 10.06.2013 tarih ve 1171-888 sayılı yazısında Fevziçakmak Mahallesinde bulunan KUPA Caddesi ismini KENİTRA Cadde ismi ile değiştirilmesi talepleri.

3- Karatay Belediye Başkanlığının 30.01.2013 tarih ve 248-888 sayılı yazısında Fevziçakmak Mahallesinde bulunan 10407.Sokak isminin iptal edilerek BEZİRCİ HACI VELİ AĞA Caddesi ismi verilmesi talepleri.

4- Mustafa DEVELİ’nin 14.08.2013 tarihli dilekçesi 10.01.2009 tarihinde Vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ABDULLAH DEVELİ ismini Cadde veya Sokağa verilmesi uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :  2013/667

Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi,  M29A11A2A pafta, 31572 ada,  2 ve 3 nolu parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 645 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan (Sağlık Tesisi ve Ticaret Alanı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :  2013/668

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12C1C pafta, 5744 ada, 8 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarı ile Park Alanı arasındaki ifraz hattının mülkiyete çekilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/669

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftasında Çevre Yolu ile Sedirler Caddesinin kesiştiği kavşağa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2013 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :   2013/670

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5620 ada,  7 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 671 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2013 tarih ve 1567 sayılı kararı ile uygun görüş verilen,1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan (Dini Tesis Alanı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/671

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C pafta, 20522 ada, 1 nolu parselin Bakım Akaryakıt ve Lpg Tesisleri Alanı olan imarındaki blokların kaldırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/672

Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B paftasında Ankara Yolu üzerine; Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3B ve M29A06D3C paftasında, Çevre Yolu üzerine; Çataltömek Mahallesi, M29A16B2B paftasında, Çevre Yolu üzerine; Karakulak Mahallesi, M29A16B1C paftasında, Çevre Yolu üzerine; Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B paftasında, Çevre Yolu üzerine yaya üst geçidi yapılması ile ilgili imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

        16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/672

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C4A pafta, 22220 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olan imarına “Çatı katında şekil, yükseklik ve teras kullanımı ile ilgili kısıtlamalar aranmayacaktır” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

 

       17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/673

Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 22650 ada, 6 parselde bulunan Dini Tesis Alanına BHA (raylı sistem trafo alanı) ve Fetih Mahallesi, 1975 ada, 16, 20 ve 23 parsellerde trafo yeri düzenlemesi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi incelendi, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılan çalışmalarda 22650 ada, 1 parsel ile ilgili teklifin Dini Tesis Alanı yerine 5080 ada, 1 parselde bulunan ve Revizyon imar planında alanı genişletilen İlköğretim Tesis Alanı içerisinde düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.  

        18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/674

Meram İlçesi, III. derece doğal sit alanı içerisinde konut ve yolda kalan Kürden Mahallesi, M28-B-14-C-4-D pafta, 627 ada, 18 ve 19 No.lu parsellerde Yaka Caddesi’nde taşıt trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi için kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 30/09/2013 tarih ve 9802 sayılı oluruna istinaden hazırlanan uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/675

Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29-B-02-D-1-A pafta, 341 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 653 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına “Sanayi Alanı (Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Depolama Tesisi)” uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/676

Meram İlçesi, II. ve III. derece arkeolojik sit alanında kalan Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29-A-21-B-4-A pafta, 27895 ada, 8, 9, 10, 11 No.lu parseller ve 27905 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 584 sayılı kararı ile onaylanan (Karaaslan Höyüğü) nazım  imar  planına uygun ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/06/2013 tarih ve 1373 sayılı kararındaki uygun görüşüne istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/677

I. ve III. derece arkeolojik sit alanında kalan Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29-a-16-d-1-d pafta, (Abdürreşit Tapulaması, 18 pafta) 851 No.lu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 599 sayılı kararı ile onaylanan (Eldim Höyüğü) nazım imar planına uygun ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.06.2013 tarih ve 1372 sayılı kararındaki uygun görüşüne istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/678

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20D2A paftaya isabet eden Antalya Çevre Yolu’nda yayaların daha güvenli geçişini sağlamak amacıyla yaya üst geçidi yapılması ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/679

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C3A ve M28B14C3B paftalar, 1565 ada, 24 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  16.08.2013  gün  ve  536  sayılı  kararı  ile  onaylanan (Ticaret Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/680

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-2-B (25 M III/25 N IV) pafta, 15542 ada, 3 nolu parsel ve çevresinde yol düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planını da kapsadığından yapılan imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

           25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.12.2013

       Sayı              :   2013/681

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dokuz ve Bosna Hersek Mahalleleri, L29-D-21-A-3-C/L29-D-21-A-3-D paftalar, Aliya İzzet Begoviç Caddesi-İstanbul Çevre Yolu Kavşağının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  12.12.2013

                  Sayı   :   2013/682

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B-10-D-3-D pafta, tapunun Sille Mahallesi M28-B-05-C-4-B pafta, tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-01-B-4-D paftalara isabet eden park ve çocuk bahçesi alanlarında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/683

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-2-B (27 N IV) pafta, 21191 ada, 2 nolu parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 454 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak İbadet Yeri ve Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartları, plan notları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/684

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-C-1-B (23 K III) pafta, 18169 ada, 6 nolu parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 589 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Konut Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri  ile  düzenlenmesi  ile  ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartları E:0.74, Hmax:3 kat, MaxTAKS:0.25 olarak düzeltilerek uygun görülmüştür.

        29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/685

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B/M28-B-10-A-3-C (23 K I) paftalar, 18399 ada, 7 nolu parselin ifraz hattının kaldırılarak E:0.61, Hmax:3 Kat, max TAKS:0.25 yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına  Ait  Esaslara  Dair Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/686

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hamidiye Mahallesi, M28-B-15-C-2-A (18 L IV) pafta, 445 ada, 11-26-33 nolu parsellerin  4 Kat Ticaret Alanı olarak plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/687

Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-2-C/L29-D-23-C-1-D/L29-D-23-C-4-A/L29-D-23-D-3-B paftalar, 29865 ada, 25 ve 27 parsellerin yapılaşma şartlarının E:0.60, maxTAKS:0.40, Hmax:31m olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında,  18.01.2013  tarih  ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :   2013/688

Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-2-A (20 L IV) pafta, 2522 ada, 509 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/689

Selçuklu İlçesi, Tapunun 4. Mahalle (Hamidiye), M28-B-15-C-2-A (18 L IV) pafta, 450 ada, 4 nolu parselin 4 Kat Ticaret Alanı olarak plan notu ile düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/690

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.12.2009 tarih ve 3486 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında, 1 Kat “ÖPA2” olarak planlanmış olan Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5627 ada, 305 nolu parselin Söz konusu plandan önceki planlama kararına (2 Kat Ticaret /Konaklama Dinlenme Turistik) dönüştürülmesi ile ilgili Recep OKUMUŞ’ un plan tadilatı teklifinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 01.06.2009 tarih ve 3038 sayılı kararla ilan edilen Sit alanı olduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :   2013/691

Meram İlçesi, Hacıisa Efendi Mahallesi, M28B15C ve M28B15D paftalara isabet eden Erencik Caddesinin 30 metre olan imarının 40 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlılığın nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :   2013/692

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D02D paftaya isabet eden, mülkiyeti Maliye hazinesine ait 324 ada, 1 parsel Pazar Yeri (Hayvan Pazarı) Alanına ve 323 ada, 1 parsel Et Entegre Tesis Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hacıince Entegtre Et ve Hayv. San’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/693

Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B23C pafta, 223 ada, 1 nolu parselde bulunan ruhsatlı yapı dikkate alınarak yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili ilgili Meram Belediye Başkanlılığın nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

       Sayı            :   2013/694

Meram İlçesi, Dere Camiikebir Mahallesi, M28B1D pafta, 12238 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlılığın nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih   :  12.12.2013

      Sayı    :   2013/695

Meram ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C paftaya isabet eden Çeçenistan Caddesi ile DDY hattında Kavşak yapılması proje kapsamında kavşağın çevresi ile birlikte yeniden düzenlemesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/696

Meram İlçesi Hasanköy, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhut, Yaylapınar Süleymaniye, Karaaslan Aybahçe ve Kısmen  Alakova   Mahallerini  kapsayan  alanda,   Meram  Belediye  Başkanlılığın  1/25000  üst ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile buna uygun 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.       

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/697

Meram İlçesi, Hacışaban Mahallesi, M28B14C pafta, 4538 ada, 166 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ramazan EKE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin, plan bütünlüğünü bozucu olduğundan, reddi uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :   2013/698

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27536 ada, 66 parselin Eğitim Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/699

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 185 pafta, 1309 ada,  1 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Yurt Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Havzan Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği’nin nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı  :   2013/700

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 16539 ada, 30 nolu parselin Otel Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Kızılkaya Gıda Turz. Tic. AŞ’ nin Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/701

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 14579 ada, 1 nolu parselin bir kısmının İbadet Yeri olarak plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.12.2013

    Sayı   :   2013/702

          Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, L28D21D pafta, 333, 334, 335 nolu parsellerin bir kısmında Sosyal Kültürel Tesis Alanı düzenlemesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/703

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 32194 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Yurt, Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sancak Eğitim ve Kültür Derneğinin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı  :   2013/704

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B ve M29A02C paftalar, 22410 ada, 5, 6, 16, 17, 18 ve 19 parseller ve çevresi ile ilgili nazım imar planı ve nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/705

Selçuklu İlçesi, M29A01A ve M29A01B paftalara isabet eden Coşandere Caddesinin Veysel Karani Caddesinden itibaren doğu yönünde genişletilmesi ile ilgili plan tadilatı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/706

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin 25. ve 26. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değişiklik yapılması uygun görülmüştür.  

51- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.12.2013

      Sayı  :   2013/90

Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları giderlerinden 500.000.-TL., Yapı Kontrol Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları giderlerinden de 600.000.-TL. olmak üzere toplam 1.100.000.-TL.nin alınarak Fen İşleri Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları giderlerine aktarılması uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/707

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 27.05.2013 tarih ve 1354 sayılı kararı ile belirlenen Mevlana Külliyesi- Piri Mehmet Paşa Külliyesi çevresi Kentsel Sit Alanının 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanda 30.01.1992 tarih ve 1223 sayılı kararla ilan edilen Koruma alanı bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/708

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 245 pafta, 17695 ada, 10 parsel, ve 246 pafta, 17696 ada, 12 ve 13 nolu parsellere isabet eden alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Tayyar DEMİRBAŞ’ın plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

   

54- İmar veBayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/709

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 64 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadir AKDOĞAN’ın plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/710

Söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan (ÖPA 1: Geleneksel Bedesten/Arasta Kesimi ve Çevresinin Düzenlenmesi) Kentsel Sit Alanı ile Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.11.2013 tarih ve 1701 sayılı kararı ile uygun görüş verilen; Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Koşullarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesi, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı   :  2013/711

          Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, M28B15B pafta, 906 ada, 157 nolu parselde yer alan tescilli yapının batısındaki yol ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan içerisinde tescilli yapı bulunduğundan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.           

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/712

Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B15D4B pafta, 26538 ada, 6, 7, 8, 9 nolu parseller ile 26539 ada, 1 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı,  Otopark Alanı ve Park Alanı olarak hazırlanan Nazım imar planı teklifi incelendi, teklif edilen Nazım İmar Plan tadilatının sadece Meram Eski Yola cephe olan 8 nolu parselin Ticaret alanı olarak düzenlenmiş olup, diğer parsellerle ilgili herhangi bir imar plan değişikliği yapılmamıştır. Yapılan imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı  :   2013/713

Mülkiyeti Aymek Gıda Nakliye San. Ltd. Şti’ne ait, Meram İlçesi, Taşrakaraaslan Mahallesi, 12 N I,IV, 12 M II, III paftalara isabet eden 27886 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aymek Gıda Nakliye San. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/714

Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, M28B15C imar paftası, 564 nolu adanın kuzeybatı köşesine trafo konulması ile ilgili imar plan tadilatında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.06.1989 gün ve 501 sayılı kararı ile belirlenen Koruma Alanı sınırı içerisinde yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/715

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 18921 ada, 1 parselin Otel Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Serin Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/716

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 H II (22-23 HI) paftaya isabet eden, Sille Kent Atölyesi’nin kuzeyinde kalan alanla ilgili nazım imar planı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/717

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A pafta, 29505 ada, 60 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili M. Ulvi BEZİRCİ ve M. Sami ŞAHİN’in nazım imar planı teklifinde, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu planın yapıldığı alan Sille Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde yer aldığı için, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/718

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C (kad:246) pafta, 17715 ada, 7 nolu parselin Eğitim ve Yurt Sahası olarak düzenlendiği nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı  :   2013/719

Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, M28B19B (kad:272) pafta, 680 ada, 10 nolu parselin Eğitim ve Yurt Sahası olarak düzenlendiği nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/720

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Kayacık Mahalleleri, 29 N III-IV paftalara isabet eden, 17610 ada 4 nolu parsel, 17611 ada 5 nolu parsel, 18942 ada 2 nolu  parsel, 23972 ada 1 nolu parsel ve 23974 ada 1 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Gülten KOYUNCU’nun nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2013

      Sayı :   2013/721

Karatay İlçesi, Çimenlik Mahallesi, M29 A 11 D pafta, 1974 ada, 2 ve 14 parsel ve çevresinin Park ve Rekreasyon Alanı olarak düzenlendiği imar plan tadilatı ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2013 tarih ve 1699 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.