BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09.09.2013 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI


    1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :   2013/64

Söz konusu Otoparkların 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne işletme hakkının devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2013 tarihine kadar aşağıda karşılarında belirtilen bedeller üzerinden kiraya verilmesi uygun görülmüştür.   

     2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :   2013/65

6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesinin sınırlarının belirlenmesi maddesi gereğince önümüzdeki yerel seçimlerden sonra Belediyemiz sorumluluğuna geçecek İlçe ve Beldelerdeki mevcut Katı Atık Sahalarının ve Transfer İstasyonlarının işlettirilmesi, Katı Atık Sahası olmayan yerlerde yeni yapılacak sahaların ve Transfer İstasyonlarının projelerinin hazırlanarak yaptırılması ve eski sahaların rehabilitasyonlarının yaptırılması uygun görülmüştür.

    3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :   2013/66

Yazı ekindeki bazı kadroların Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hizmet sınıflarının değiştirilmesi ile bazı kadroların da personelin atanmalarına uygun hale getirilmesi için “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”e göre ekli cetvelde belirtilen memur kadroların iptal-ihdası uygun   görülmüştür.

    4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :   2013/67

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı” ile buna bağlı olarak “Emlak ve Uygulama Şube Müdürlüğü”, “Kamulaştırma Şube Müdürlüğü”, “Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü”nün kurulması, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren “Taşınmazlar Şube Müdürlüğü”nün de Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına bağlanması, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı “Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü”nün ise “Tarihi Mekanlar ve Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi,  Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması ile  Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğünün “Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü” ile “Turizm Şube Müdürlüğü’ olarak ayrı ayrı iki şube müdürlüğü kurulması ile bu daire başkanlığına bağlanması ve ekteki teşkilat şemasının onaylanması uygun görülmüştür.

    5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :   2013/68

 “Meram Belediyesinin 2013 yılı gider bütçesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden 500.000.-TL.nin alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden 2.000.000.-TL.nin alınarak Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılması  uygun görülmüştür.

   6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :  2013/69

Uluslararası ulaşım masrafları, konaklama ve iaşe giderleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından karşılanacak söz konusu Çalıştaya katılarak, Konya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi konusunda sunum yapacak Ziraat Mühendisi Halil AKTAŞ’ın 25 Ağustos – 01 Eylül 2013 tarihlerinde Pakistan’da görevlendirilmesi ve yasal harcırahının Belediye Bütçesinde tediyesi hususu uygun görülmüştür.

     7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.08.2013

    Sayı   :   2013/70

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait çalışma yönetmeliği değişikliği uygun görülmüştür.

    8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.08.2013

    Sayı   :   2013/381

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

    9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.08.2013

    Sayı   :   2013/382

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Selam Mahallesi, 634 ada, 20 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

     10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.08.2013

     Sayı  :  2013/383

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, Belediye Hizmet Alanı ve İmar yolu ve park alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

    11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.08.2013

     Sayı  :  2013/384

Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Şartnamesi “Konya Büyükşehir Belediyesi Jeoteknik-Zemin Etüdü Raporlarına Ait Özel Teknik Şartname” olarak ekteki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

   12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/385

Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C4D pafta, 5402 ada,  136 nolu parselin, Konut Alanı olarak, TAKS: 0.30, E: 1.30, Maksimum 4 kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlendiği imar plan tadilatı incelendi. Yoğunluk artışından dolayı, 136 nolu parselin kuzeydoğusundaki 137 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Park Alanı olarak değiştirildiği ve plan tadilatı sınırı içine dâhil edildiği nazım imar plan tadilatında ve uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/386

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1C, M29A07D2C, M29A07D2D, M29A07D3A, M29A07D3B, M29A07D3D, M29A07D4B, M29A07D4C, M29A07D1B paftalara isabet eden, 851 nolu parselde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (Hal Alanı), 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/387

Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1B pafta, 31007 ada, 1 nolu parsele isabet eden alanda yapılan, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

    15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/388

Karatay ilçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A16B2A pafta, 5412 ada,  36 nolu parselin ve 31084 ada, 1 nolu parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak 1.derece Arkeolojik Sit Koruma Alanı (Aynen Korunacak Sit Alanı), Dini Tesis Alanı ve Park Alanı olarak düzenlendiği  ve Konya  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.04.2013 tarih ve 1291 sayılı kararı ile uygun görüş verilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/389

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25203 adanın yapılaşma şartlarının E: 0.90, TAKS: 0.25,  Maksimum 3 Kat olarak belirlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifi incelendi, E:0.90 olan yoğunluğun E:0.79 olarak değiştirildiği imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir  durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

    17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/390

Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parsellere isabet eden Eğitim Tesisi Alanının (Üniversite) yapılaşma kararları korunduğu, alanın batısında 10 metre  olan  yapı   yaklaşma   mesafesinin  8  metreye   düşürüldüğü   ve  “ – Çatı   Katında   İç   Avluya Bakan Kısımlar 10 m Derinliğine Kadar Kat Şeklinde Yapılabilir,  - Zemin Kat İç Yüksekliği 5 m Yapılabilir, - Subasman Kotu 2 Metreyi Geçemez, - Bahçe Duvarı (Meram Yeniyol’a Cephe Olan) Mülkiyet Sınırından 5 m İçeride Yapılacaktır. Bu Alan Yol veya Yaya yolu Olarak Kullanılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edildiği uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

 

    18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/391

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C (12-İ-I) imar paftasına isabet eden, Antalya Çevre Yolu ile Hatıp  Caddesi’nin  kesiştiği  kavşağa  daha  güvenli trafik akışı sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 346 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dai Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/392

Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın okul alanlarının genişletilememesi nedeniyle, günün ihtiyacı olan derslik sayısının artırılması amacıyla; a) Mamuriye Mahallesi. 17-K-II (Kad.439) pafta, 955 ada, 102 No.lu parseldeki mevcut okula ilave yoğunluk ve kat artışı, b) Kalfalar Mahallesi, 15-L-III pafta, 4016 ada, 85 No.lu parseldeki mevcut okula ilave yoğunluk ve kat artışı, c) Melikşah Mahallesi, 18-J-III (Kad.181) pafta, 2410 ada, 17 No.lu parseldeki mevcut okula ilave yoğunluk ve kat artışı, d) Kurtuluş Mah, 16-L-I (Kad.176) pafta, 1204 ada, 32 ve 38 No.lu parsellerdeki mevcut okula ilave yoğunluk ve kat artışı, e) Alpaslan Mahallesi, 14-M-I pafta, 3731 ada, 5 No.lu parseldeki mevcut okula ilave yoğunluk ve kat artışı, f) Lalebahçe Mahallesi, 14-İ-II pafta, 26439 ada, 1 No.lu parselde eğitim tesisi alanında yoğunluk ve kat artışı, g) Harmancık Mahallesi, 14-J-II pafta, 23822 ada, 1 No.lu parseldeki meslek lisesi alanında yoğunluk ve kat artışı, h) Loras Mahallesi, 9-N-I pafta, 23394 ada, 1 No.lu parseldeki eğitim tesisi alanında yoğunluk ve kat artışı, ı) Loras Mahallesi, 9-N-I pafta, 23394 ada, 3 No.lu parseldeki eğitim tesisi alanında yoğunluk ve kat artışı ile ilgili plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/393

Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi, M28-C-05-A-3-B (Kad.16) pafta, 598 ve 599 nolu parsellerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 gün ve 341 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında,18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara  Dai. Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/394

Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17-İ-II pafta, 18725 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin Eğitim Tesisi Alanı, yapılaşma koşulları E: 1,50 Hmax: 3 Kat olarak düzenlendiği,  “Eğitim Tesis Alanlarında su basman kotu 2.00(iki) metreyi aşamaz” plan notunun eklendiği Uygulama İmar Planı tadilatında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

      22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/395

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D06C3A ve M29D06C3B pafta, 105 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2012 gün ve 764 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan (Sanayi Alanı-Rendering Tesisi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.          

      23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/396

Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, M28B15C2D imar paftası, 16714 ada 25 nolu parselin kuzeyinde bulunan ve dar olan Karamani Mehmet Paşa Sokağın genişletilmesi amacıyla 16714 ada 25 nolu parsel ve çevresinde yapılan düzenleme ile ilgili uygulama imar planı değişikliği, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/397

Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2013 tarih ve 75 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

       25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.08.2013

       Sayı              :   2013/398

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C3A ve M28B05C3(26 L I-II-III-IV) paftalarına isabet eden Kanyon Park Alanı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 359 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Piknik-Eğlence ve Dinlenme Alanları ile Belediye Hizmet Alanı (BHA)’nın plan notu eklenerek düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planında,  18.01.2013  tarih  ve  14  sayılı  Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.08.2013

        Sayı   :   2013/399

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C3B ve M29A01D4A (26 L II) paftalar, 16194 ada, 3 ve 4 parsellerin Konya  Büyükşehir  Belediye  Meclisi’nin  14.06.2013  tarih  ve  358  sayılı  kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, yapılaşma şartları E:0.60, Hmax:2 Kat olan Bakım Akaryakıt İstasyonu ve Ticaret Alanı ile E:1.30, Hmax:5 Kat, Max. TAKS:0.30 olan Konut+Ticaret Alanının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

 

  27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/400

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B1A (29 N I) pafta, 18022 ada, 2 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar   Planına   uygun   olarak  plan  notları  ile  birlikte  düzenlenmesi  ile  ilgili  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

     28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/401

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10C1C (22 K II ve 21 L I) pafta, 14965 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

        29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/402

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C3D (21 L IV) pafta, 2792 adanın kuzeyinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planında,  18.01.2013  tarih  ve  14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

    30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/403

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A4C ve M29A06A4D (23 M I-IV / 23 L II-III) paftalar, 13507, 13546, 13547, 13548, 13549, 13559 adaların, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bir kısmına uygun olarak, Kapalı Pazar Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park ve Spor Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Otopark Alanlarının yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri, plan notları ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

     31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/404

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06D1B (23 M IV) pafta, 13566 ada, 27 nolu parselin Eğitim Tesisleri Alanı olarak, yapılaşma şartları ve yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlendiği, Hmax:5 kat yapılaşma şartının Hmax:4 kat olarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin  uygun  olduğuna;  Selçuklu  İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, değiştirilerek uygun görülmüştür.          

     32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.08.2013

     Sayı  :   2013/405

Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 13 adet Eğitim Tesisi Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlendiği, Hmax:Serbest olan yapılaşma şartının Hmax:4 kat olarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, değiştirilerek uygun görülmüştür.

    33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/406

Selçuklu İlçesi, tapunun Sille Mahallesi, M28B05C3D (25 L I) pafta, 29123 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 356 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu  yapıldığı  için,  uygun  görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

   34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/407

          Selçuklu İlçesi, tapunun Medrese Mahallesi, M28B15B3B (19 L II) pafta, 13239 ada, 9 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

      35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.08.2013

     Sayı  :   2013/408

Selçuklu İlçesi, tapunun Hocacihan (Mehmet Akif)  Mahallesi, M28B10D3A (21 J II / 21 K I) pafta, 14791 ada, 1 nolu parselde; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde, E:0.90, Max TAKS:0.30, Hmax:3 Kat, Yurt ve Özel Eğitim Tesisler Alanı olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planında,18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

     36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.08.2013

     Sayı  :   2013/409

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10C1A (22 K II) pafta, 18097 ada, 3 nolu parselde; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde, E:1.00, Max TAKS:0.33, Hmax:3 Kat, Yurt ve Eğitim Tesisleri Alanı olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

      37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/410

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B4B, M28B05B3A, M28B05B4C, M2805B3D (28 L I-IV) paftalar, 28915 ada, 3-4-5-6-7 parsellerin Mesken Alanı olan imarında, plan notlarının kısmi olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

      38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı            :   2013/411

Molla Gürani Mahallesi, M28B15A3A (19 J II) pafta, 2929 ada, 33 ve 34 nolu parsellerde; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde,  E:2.10, Max. TAKS:0.25, Hmax:Serbest, Otel Alanının plan notları eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

      39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih   :  15.08.2013

      Sayı    :   2013/412

Sille Mahallesi, M28B10D2A (22 K I) pafta, 18497 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanatlar Sanayi Alanı olan imarında bulunan kütlenin, ebatları değiştirilip parselin batı cephesine taşınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.   

      40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/413

Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28B15C1B ve M28B15C2A (18 L IV) paftalar, 817 ada, 65 nolu parselin Mesken Alanı olan imarında, ''817 ada, 65 Parsel İçin Parsel Derinliği Şartı Aranmayacaktır'' plan notunun eklendiği imar plan değişikliğinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.      

    41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/414

Dikilitaş Mahallesi, M29A01B1D (29 N IV) pafta, 17600 ada, 3 nolu parselin Ticaret olan imarında, E:0.72, Max TAKS:0.33, Hmax:11.50, 2 Kat, ''Düğün Salonu Yapılabilir, Açık Çıkmalar Emsale Dahildir, Kat Yükseklikleri Maksimum 5 metre Yapılabilir'' plan notları eklenerek düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

    42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  15.08.2013

     Sayı  :   2013/415

            Hocacihan Mahallesi, M28B10C4A (21 K II) pafta, 14386 ada, 6 nolu parselin Dini Tesis olan imarında, E:1.80,  Hmax:21.50, 6  Kat  yapılaşma  şartları  ile  mevcut  plan  notlarına  ''Zemin Kat 4 metre Olacaktır, Çatı Teras Alanında Kapalı Alan Yapılmayacaktır'' plan notları eklenerek düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

       43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/416

Dikilitaş Mahallesi, M29A01A2B (27 N I) pafta, 16774 ada, 6 nolu parselin Mesken Alanı olan imarının, E:1.46, Max TAKS:0.25, Hmax:7 Kat, ''Zemin Kat Hariç Açık Çıkmalar Emsale Dahildir, Kapalı Çıkma Yapılamaz'' plan notları eklenerek düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait  Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/417

Sille Mahallesi, M28B10A3D (23 J II/III) pafta, 18456 ada, 1-2-3 nolu parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2012 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yapılaşma şartları E:0.75, Max TAKS:0.25, Hmax:3 Kat, Mesken Alanı  olarak  düzenlenmesi  ile  ilgili  uygulama  imar planında,  18.01.2013  tarih  ve  14  sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin uygun olduğuna; Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu yapıldığı için, uygun görülen teklifle ilgili plan ve plan kararlarının uygulama imar planı ve revizyonu içerisine aktarılması, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/418

Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Konya Kent Bütününü kapsayan imar planında Ticaret Yollarının belirlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2013

    Sayı   :   2013/419

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C ve M29A12D paftalar 2354 ada, 9 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Yeşil alan ve Taşıt yolu olan imarının, Resmi Kurum Alanı (BHA) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/420

İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A pafta, 31021 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olan imarının Sosyal ve Kültürel Tesis ve Sağlık Tesisi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/421

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D pafta, 1974 ada, 12, 13 ve 8 nolu parsellerin Spor Tesisi Alanı olan imarının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Yazma Eserler Kütüphanesi ve Müzesi) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/422

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D (M29A11D1A) pafta, 5620 ada, 7 nolu parselin, Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri Alanı (MİA) olan imarının Dini Tesis Alanı (Mescit) olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan Kentsel Sit Alanı ile Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

      50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/423

            Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A4A imar paftasına isabet eden alanın Resmi Kurum Alanı (BHA Otobüs Hareket Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/424

            Mülkiyeti Kasım Halife Vakfı’na ait, Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, M28B14C (M28-B-14-C-4-D) imar paftası (kad.242 pafta), 627 ada, 42 nolu parsel, imar planında Sağlık ve Sosyal Tesis Alanına isabet etmekte olup, 3. Derece Doğal Sit Alanında kaldığından, nazım imar plan tadilatının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, M28B14C (M28-B-14-C-4-D) imar paftası (kad.242 pafta), 627 ada, 42 nolu parselin düzenlenmesi ile ilgili Kasım Halife Vakfı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

      52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/425

Mülkiyeti Meram Eğitim ve Öğrencilere Yardım Derneği’ne ait, Meram İlçesi, Yaka Mahallesi,  M28B14C (kad.246) pafta, 17715 ada, 7 nolu parsel, Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parseller, 3. Derece Doğal Sit Alanında kaldığından, nazım imar planının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C (kad:246) pafta, 17715 ada, 7 nolu parselin Eğitim ve Yurt Sahası olarak düzenlendiği nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

       53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/426

Mülkiyeti Kadir AKDOĞAN’a ait, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C (17 İ III) pafta, 2621 ada, 64 nolu parsel, 1600 m²/1 ev sahasına isabet etmekte olup, 3. Derece Doğal Sit Alanında kaldığından söz konusu nazım imar planının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C (17 İ III) pafta, 2621 ada, 64 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlendiği nazım imar plan teklifi incelendi; Belediyemizce Ticari yolları ile ilgili yapılacak çalışmalar içerisinde değerlendirileceğinden dosyanın iade edilmesi uygun görülmüştür.   

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/427

Mülkiyeti Ahmet GÜRAPAYDIN’a ait, Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, M28B15D (kad:182) pafta, 1257 ada, 2 nolu parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanına isabet etmektedir.

İmar planı teklifi ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18 J III (kad:182) pafta, 1257 ada, 2 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlendiği nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

   55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/428

Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, M28B19B (kad:272) pafta, 680 ada, 10 nolu parselin Eğitim ve Yurt Sahası olarak düzenlendiği nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.429

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, (kad:303) pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planı Revizyonunda “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından Hüsnü Özbey Madencilik San. Ltd. Şti’nin itirazının reddi uygun görülmüştür.

  57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/430

Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A16D pafta, 851 nolu parseldeki Eldim Höyüğü ile ilgili Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 07.06.2013 tarih ve 1372 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planında; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup,  Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/431

Meram İlçesi, Ayanbey, Kirazlı, Durunday, Yorgancı, Lalebahçe Mahallelerinde mevcut kullanım dikkate alınarak ulaşım sağlıklaştırma planı yapılarak düzenlenen nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından uygun görülmüştür.

 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/432

Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, M28B15C4D paftaya isabet eden Çeçenistan Caddesi ile Devlet Demir Yolları’nın kesiştiği bölgede kavşak yapılması proje kapsamında Yol, Konut, Sosyal donatı alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/433

Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D pafta, 597 ve 557 nolu parsellerin Konut Alanı ve Orta Öğretim Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/434

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 19995 ada, 1 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Kuran Kursu ve Yurt Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İbrahim YILDIZ’ın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/435

Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 L IV pafta, 828 Ada 57 parselin Konut Alanı olan imarının Otel+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile Mustafa Demiröz El Sanatları Turizm Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/436

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23K III pafta, 18150 ada, 1 nolu parselin Özel Lise Ortaokul İlkokul olan imarının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Safira Mimarlık Müh.Tic.Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/437

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş ve Kayacık Mahalleleri, 29 N III-IV paftalara isabet eden, 17610 ada 4 nolu parsel, 17611 ada 5 nolu parsel, 18942 ada 2 nolu  parsel, 23972 ada 1 nolu parsel ve 23974 ada 1 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Gülten KOYUNCU’nun nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/438

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3A  (24 M III) pafta, 13785 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, Sosyal Kültürel Tesis Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/439

Hocacihan Mahallesi, M28B15B4A  (19 K II) 8679 (eski: 3760 ve 3761) parselin, Konut Alanı olan imarının Sosyal Kültürel Tesis Alanı (Gençlik Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/440

Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde köprülü kavşaklar ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatları, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/441

Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 5104 ada, 26 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Polis Karakol Yeri Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ortaöğretim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/442

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A1A pafta, 27318 ada, 2 nolu parsel Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının Dini Tesis (Kuran Kursu) olarak düzenlendiği ve yapılaşma şartlarının E=0.60, Hmax=3 kat olduğu uygulama imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/443

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4A, M28B14B4B imar paftaları, 8550 ve 8551 nolu parsellere isabet alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iade edilmesi uygun görülmüştür.

 

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/444

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D imar paftasına isabet eden alan ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 361sayılı kararına ilişkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.07.2013 tarih ve 1404 sayılı yazısında planlama alanı ve çevresi Kentsel Sit Alanı ilan edildiğinden bahse konu alanın plansız kaldığı belirtilmiştir; dolayısıyla yeniden hazırlanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.07.2013 tarih ve 1457 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun görüş bildirilen Kısmi Koruma Amaçlı İmar Planında, ‘Plan Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/445

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C imar paftası, 23209 ada, 1 nolu parselin LPG Depolama Alanı olan imarının Küçük Sanatlar ve Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kutup Ambalaj Kimya Gıda Mad. Nak. Paz. San. ve Tic. A.Ş’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/446

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi,  M29D01B imar paftasında, 37363 ada 3 nolu parselin Mezbaha Alanı olan imarının bir kısmının Sanayi Alanı (Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/447

Meram İlçesi, Abdülaziz (3 Mah.)  Mahallesi, M28B15C imar paftası, 351 ada 2 nolu parsel, 564 ada ve 7, 8, 9 nolu parsellerin çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.07.2013 tarih ve 1471 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatında, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/448

Meram İlçesi, 8 Mahalle (Şükran), M28B15C imar paftası, 303 ada, 37 ve 38 nolu parsellerde Meram Kaymakamlığı Meram Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda hazırlanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.07.2013 tarih ve 1471 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/449

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi,17-İ-III (M28B14C) pafta, 1565 ada, 24 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa Serdar GÜNERİ ’nin nazım imar planında ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından uygun görülmüştür.

 

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/450

Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B pafta 2148 ada, 84 parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYA’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/451

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L29D3 paftaya isabet eden alanda Klinker Hammadde Ocak Alanı düzenlendiği ve “- Çevreyolunun kotunun altında malzeme alınmayacaktır. - 2872 sayılı Çevre Kanuna göre bozulan araziler yeniden doğaya kazanımı sağlanacaktır.” Şeklinde plan notlarının bulunduğu Ahmet BEZİRCİ’ye ait Nazım İmar Plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dai. Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

79 İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/452

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, L28C25C, L29D16D, L29D21A, L29D21D,  M29A01A, M28B05A ve M28B05B paftaya isabet eden Selçuk Üniversitesi Alanının düzenlenmesi ile ilgili Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlave ve Revizyon Nazım İmar plan tadilatı teklifinde, teklif edilen alanın bir kısmında İlave ve Revizyon Nazım İmar planı tadilatı yapılmasında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/453

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 (M29A06C) pafta, 2486 ada, 9 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet TURAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/454

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 34 nolu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sürücü Toprak Mahsulleri ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/455

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 25 nolu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halil KALE ve Mehmet KALE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/456

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D (27 M II, III ) pafta, 518 nolu parselin Otel, Ticaret Alanı, Park Alanı ve Otopark olarak plan notlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Kızılkaya İnş. Teks. Gıda Tic A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2013

      Sayı :   2013/457

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsellerin, Konut Alanı ve Sosyal Tesisleri, Ticaret Alanı, Dini Tesis ve Sosyal Tesisleri, Kentsel Yeşil Alan ve Eğitim Tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin Nazım İmar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür