BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.06.2013 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI


    1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.06.2013

    Sayı   :   2013/46

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan “Konya Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel Değerlendirme Yönetmelikği” uygun görülmüştür.   

    2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.06.2013

    Sayı   :   2013/239

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı kanun 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlıklı 1.maddesinin ikinci fıkrası ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları haline gelmiştir.

Kanunun yürürlüğünü ilgilendiren 36.maddesi uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimi ile yürürlüğe girecek olması ile birlikte geçici 1.maddesinin 18.fıkrası “Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen İllerdeki Belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir” şeklindedir.

Kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Derbent İlçesi, Aladağ Mevkiinde Turizm Merkezi Alanı olarak nazım imar plan düzenlemesi uygun görülmüştür.

    3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.06.2013

    Sayı   :   2013/47

Meram Belediyesinin 2013 yılı gider bütçesinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçelerinden 1.500.000.-TL. olmak üzere toplam 3.000.000.-TL.nin alınarak Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılması  uygun görülmüştür.

    4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.06.2013

    Sayı   :   2013/48

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının kabulü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiş olup. Bir sonraki Meclisin 2. oturumuna kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

    5- Ulaşım Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/240

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesinin  uygun görülmüştür.  

     6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/241

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, Resmi Kurum Alanı, park alanı ve İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

    7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/242

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C pafta, 30815 ada, 8 nolu parseli de kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonuna göre, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Her iki planda da tadilata konu parselin imarı Sosyal-Kültürel Tesis alanına isabet etmekte olup, talep mükerrer olduğundan teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

    8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/243

Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C pafta, 30737 ada ile 30738 ada arasında kalan Park Alanının, Rekreasyon Alanı (Kapalı Spor Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ve Karatay Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmadığından, uygun görülmüştür.

    9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/244

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 21304 ada,  6 ve 7 nolu parselleri de kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonuna göre, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Her iki planda da tadilata konu parsellerin imarı Kapalı Spor Tesisleri Alanına isabet etmekte olup, talep mükerrer olduğundan teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

     10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.06.2013

     Sayı  :  2013/245

Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D4B pafta, 5198 ada, 107, 150, 151 ve 163 nolu parsellerin Rekreasyon Alanı (Kapalı Spor Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ve “Karatay Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup uygun görülmüştür.

     11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.06.2013

     Sayı  :  2013/246

Karatay İlçesi, 29   (Aziziye)  Mahalle,   M29A11D1A   pafta   (kad.82),  5611  (eski 19)  ada,  207  nolu  parsel üzerindeki korumaya alınan binanın 1. İdare Mahkemesi’nin 2011/1368 esas sayılı, 2013/2580 sayılı kararına istinaden Pansiyon olarak işletilmesi için gerekli imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/247

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 22745 ada,  1 nolu parselin Büyükşehir   Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, Küçük Sanayi Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ve “Küçük Sanayi Alanı içerisindeki yapılar ticari amaçlı kullanılabilir” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile  ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

   13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/248

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A1C, M29A12A2C, M29A12A2D, M29A12A3A, M29A12A3B ve M29A12A4B paftalar, 2494 ada, 3 ve 5 nolu parsellerde,  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/249

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 21448 ada, 12 nolu parselin imarına “Tadilata konu parselde merdivenevi ve asansör makine dairesi ile ilgili kısıtlamalar aranmayacaktır” plan notu ilavesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

    15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/250

Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D07B4B ve M29D07B3A (kad.5) pafta, 1297 nolu parsel ile ilgili ile 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) nın yapılaşma şartları belirtilip, plan notu ilave edilerek düzenlenen uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/251

Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21C (8N-IV) pafta, 27253 ada, 1 nolu parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Beton Santrali olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/252

Meram İlçesi, Aksinne, Hacıfettah, Çaybaşı, Fahrunnisa, Mehmet Vehbi, Gazanfer Mahalleri içinden geçen Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’nin genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve plan notu ilavesi bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklif; tescilli alan ve çevresi için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

    18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/253

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B19B3C, M28B20A4C ve M28B20A4D paftalara isabet eden, Harmancık  Caddesi’nin  kuzeyinde  kalan  alanda  Ticaret Alanının iptali için, parselin Konut ve Ticaret olarak ifraz edilerek bölünmesi ile şahısların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yapılan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/254

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1B, M28B19C2A, M28B19B4C paftalarında kadastro parselleri küçük olduğundan 18. madde uygulamasındaki problemlerin çözümü amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/255

Milli Savunma Bakanlığı ve Meram Belediye Başkanlığı arasında 31.12.2007 tarihli protokolün gerçekleştirilmesi için; Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D4A (17J-IV) pafta, 20230 ada, 2 nolu parselin bir kısmının park olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Park Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında,  18.01.2013  tarih  ve  14 sayılı  Büyükşehir  Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/256

Konya I. İdare Mahkemesi’nin 2013/209 sayılı kararı doğrultusunda, Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B2D, M28B19B2C (15J-II, 15J-III) paftalar, 27035 ada, 5 nolu parsel ve çevresinde ifraz hattının iptal edilmesi ile ilgili imar plan değişikliğinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir    Belediye    Meclis    kararı   ile   ‘Plan   Yapımına   Ait  Esaslara  Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/257

Meram İlçe sınırları içerisinde MEDAŞ’ın talebine istinaden; Çayırbağı Köyü tapulaması, M28B23C1D pafta, 361 ada, 16 nolu parselde trafo yeri ve Karahüyük Mahallesi, M28B19C4B pafta, 27573 ada, 1 nolu parseldeki trafo yerinin iptal edilerek Antalya Çevre Yolu kuzeyindeki park alanına trafo yeri ayrılması, her iki trafo tadilatının da RMU trafo olarak yapılması ile ilgili plan tadilatı teklifinde,  18.01.2013  tarih  ve  14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.         

      23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/258

Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, M28B15C1C (17L-I) pafta, 812 ada, 80 nolu parseldeki D.S.İ. alanında emsal ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

   24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/259

Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, M28B15D1C (17J-I) (kad.179) pafta, 1273 ada, 10 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili Uygulama İmar Planın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

    25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/260

Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29D2D4B pafta, 323 ada, 1 nolu parselde Et Entegre Tesis Alanında teknolojik ilaveler yapıldığından, yapı yaklaşma sınırının 10 metre ve yapılaşma  şartının E:0.37 olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’   hükümlerine  aykırı   bir   durum  bulunmamakta   olup,  uygun görülmüştür.

   26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/261

Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 03/04/2013 tarih ve 35494 sayılı yazısına istinaden, tapunun Sille Mahallesi, Yenikent Park Alanı (Kanyon Park) olarak anılan alanda, 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/262

Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle (Babalık), (M28-B-15-C-1-B (18 K II/18 L I) pafta, 13908 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Dini Tesis, Trafo ve Park alanı olan imarının Dini Tesis Alanı olarak yeniden düzenlendiği uygulama imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/263

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-A/M28-B-10-B-4-B (24 K III) pafta, 18293 ada, 1 nolu parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planında Dini Tesis ve Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği imar plan teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/264

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D3B ve M29A01C4A (26NIV) paftalar, 15722 ada, 1nolu parsel ve çevresinin Pazar Yeri, Park ve Otopark Alanı olan imarlarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Kapalı Pazar Yeri, Park ve Otopark Alanı” olarak değiştirildiği imar plan teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/265

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4B (28 M I) paftasına isabet eden 17403 ada, 17 nolu parselin, Ayrık Nizam 4 Kat Mesken Alanı olan imarının, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

    31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/266

          Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B2A (20 L I) pafta, 2233 ada, 341 ve 358 nolu parsellerin “Bakım ve Akaryakıt İstasyonu” olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Otel Alanı” olarak değiştirildiği imar planında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.          

      32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.06.2013

     Sayı  :   2013/267

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D4C (21 J III) pafta, 16109 ada, 11nolu parselin, Mesken Alanı olan imarının, ifraz hattının yeniden düzenlendiği ve “Bloklar Arası Kapalı Çıkma Mesafeleri En Az 4 Metreye Kadar Yaklaşabilir” plan notunun eklendiği uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı  bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/268

         Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi M29A01D2C (27 N IV) pafta, 17394 ada, 1 ve 8 nolu parsellerin, Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.90, Hmax:4 Kat, max TAKS:0.25 olarak yeniden düzenlendiği uygulama imar plan tadilatında,  18.01.2013  tarih  ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/269

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3A (24 L IV) pafta, 16146 ada, 3 parselin, 2 Kat, 28x28 ebatlı Blok ve Ticaret Alanı olan imarına, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 497 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Sağlık Tesisi Yapılabilir’ plan notu eklenmesi ile ilgili imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

      35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.06.2013

     Sayı  :   2013/270

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-09C-3C, M28-B-10D-4D  (21 J I-IV) paftalar, 19960 ada, 3-4 parseller, 19961 ada, 3 parsel, 19962 ada, 1-2-5 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Özel Eğitim Tesisleri, Özel Kreş-Yurt Alanı, Park ve Otopark alanları” olarak düzenlendiği imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.06.2013

     Sayı  :   2013/271

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29-D-23B-3B/L29-D-23B-3C/L29-D-23B-3D paftalar 29769 ada 3 nolu parselin Gıda Sanayi ve Tesisleri olan imarının TAKS:0.15, KAKS: 0.45 ve Hmax: 25m olan yapılaşma şartlarının E:0.60, maxTAKS: 0.30, Hmax: 30m  olarak  değiştirildiği ayrıca yapı yaklaşma   mesafelerinin   düzenlendiği    ilgili   plan   tadilatında,   18.01.2013  tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/272

Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Konya Kent Bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “ Uygulama İmar Planına Esas” plan notlarına aşağıdaki maddelerin ilave edilmesi uygun görülmüştür.

       38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

       Sayı            :   2013/273

Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B imar paftasında park alanı, yaya yolu ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

      39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih   :  13.06.2013

      Sayı    :   2013/274

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B pafta, 31007 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile otopark alanıyla ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

      40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/275

Karatay İlçesinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B pafta, 5412 ada, 36 parselde yer alan Çataltömek Höyüğü ve çevresi ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.04.2013 tarih ve 1291 sayılı uygun kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup uygun görülmüştür.   

    41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/276

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D pafta, 851 nolu parselin bir kısmının Hal Alanı olarak düzenlenmesi, yürürlükteki imar planında M29A07A pafta, 31206 ada, 1 nolu parselde yer alan Hal Alanının Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan düzenlemesinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

     42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  13.06.2013

     Sayı  :   2013/277

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 414 (M29A06C) pafta, 2486 ada, 9 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet TURAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

      43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/278

Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan Organize Tarım ve Hayvancılık Alanının bir kısmının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/279

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 İ III pafta, 20230 ada, 86 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet MEŞİN’in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu                                                        

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/280

Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B21C pafta, 254 ada, 24 nolu parselin Ticaret ve Yöresel Ürünler Satış Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Süheyla YILDIRIM’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi  uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2013

    Sayı   :   2013/281

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B14C pafta, 18728 ada, 16 nolu parselin Mesken Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nermin BULUR’ un nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/282

Meram İlçesi, Resil Mahallesi, 16 (M28C05A) pafta, 598 nolu parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı, Eğitim Tesisleri Alanı ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya İl Özel İdaresi’nin nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/283

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, M28B15D (17 J II ) pafta, 17041 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ömer Osman HİZAL’ın nazım imar plan tadilatında, parsel sahibinin talebinden vazgeçmesi nedeniyle teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/284

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B (249) pafta, 17760 ada, 8 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Azmi KARTAL’ın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

    50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/285

            Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14B (18 H II) pafta, 21309 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin park alanı ve 21309 ada 3 nolu parselin konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altunbay KAYIMKAYA’nın nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

  51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/286

            Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, M28B15D (18 K IV) pafta, 1251 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Durmuş Ali TÜLEN’in nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

   52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/287

Meram İlçe sınırları içerisinde Antalya Çevreyolu ile Hatıp Caddesi’nin kesiştiği kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/288

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 34 nolu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sürücü Toprak Mahsulleri ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.     

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/289

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 28887 ada, 25 nolu parselin Sanayi ve Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halil KALE ve Mehmet KALE’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/290

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II(M29A06D) pafta, 2625 ada, 63 ve 70 nolu parsellerin Sağlık Tesisleri ve Otopark Alanı olarak  düzenlenmesi ile ilgili Bahattin ADAM’ın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/291

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C imar paftasına isabet eden, “Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık)” alanının batısında Otopark, Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanının “Sosyal Tesis Alanı içerisinde Cami yapılabilir.” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

      57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/292

Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, M28B10C4D (20 K II,21 K III) pafta, 2396 ada, 260 ve 362 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda hazırlanan Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/293

Selçuklu İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, M28B15A pafta, 2929 ada, 33-34 nolu parsellerin Otel Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bistaş Turizm İşl. A.Ş’nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

    59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/294

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D (27 M II, III ) pafta, 518 nolu parselin Otel, Ticaret Alanı, Park Alanı ve Otopark olarak plan notlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Kızılkaya İnş. Teks. Gıda Tic A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

   60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/295

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B pafta, 2792 ada, 433  nolu parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hakiki Zirve Ayakkabı San.Gıda Ltd. Şti’nin Nazım İmar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/296

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parsellerin, Konut Alanı ve Sosyal Tesisleri, Ticaret Alanı, Dini Tesis ve Sosyal Tesisleri, Kentsel Yeşil Alan ve Eğitim Tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin Nazım İmar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

   62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/297

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L I (M28B05C)  pafta, 29123 ada, 1 nolu parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/298

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01C pafta, 21191 ada, 2 nolu parselin Resmi Kurum Alanı ve Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İttifak Sanat Marifet Eğit. ve Kült. Vakfı’nın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

  64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/299

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C, M29A01D pafta, 16194 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

  65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/300

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C paftaya isabet eden alanda Belediye Hizmet Alanı (BHA) düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Nazım İmar Plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

  66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/301

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (M28B15B)  pafta, 13239 ada, 9 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

   67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/302

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B paftaya isabet eden alanda, Üçler Mezarlığı’nın kuzeyindeki Tramvay Hattı ile ilgili olarak Aslanlıkışla Caddesi’nin bir kısmının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Tarihi Sit Alanı sınırları içerisinde yer aldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  uygun  görüşünün  alınması şartıyla uygun görülmüştür.

   68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/303

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14A3B, M28B14B1D, M28B14B4A, M28B14B4B  (M28B14A, M28B14B) paftalar, 8550 ve 8551 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/49

Bosna Hersek Mezarlığında ilgili mevzuata istinaden 31N3-31O4 imar paftasında 29249-1 ada parselde 6.700 m2 alanda  aile mezarlığı uygulamasına geçilmesine ve mezar yeri kullanım bedellerinin 2000 TL.olarak belirlenmesi  uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/304-50

Belediyelerin cadde, sokak, bulvar ve meydanlarla ilgili gerekli envanter çalışmalarını tamamlaması amacıyla süre verilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/305

Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi M29A06D4A(21 L II) pafta, 2625 ada, 63 parselin güneyinde kalan Trafo Alanının (TEK), batıya doğru kaydırılarak Dağıtım Merkezi ve Trafo Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/306

Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, M28B15A3B (19 K I-II) pafta, 28849 ada, 1 nolu parselin imarına, plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/307

Selçuklu İlçesi, tapunun Selçuk Mahallesi, M28B15A3C (18 K I) pafta, 28805 ada, 2 nolu parselin imarına plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/308

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B, M29A11D2A paftalar, 25725 ada 7 ve 12 nolu parsellere isabet eden Sergi Alanı, Park, Kültür - Turizm Tesisi - Ticaret – Otel ve Sergi Alanı'nın çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/309

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29B05D pafta, 17529, 17530, 17531, 17532 ve 17533 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/310

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B pafta,  3316 ada, 40 parselin yüksek yoğun konut alanı olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili Ali Yavuz’un nazım imar plan tadilatı talebi komşu parselleri de  içine alan bir plan teklifinin sunulması halinde yeniden değerlendirileceğinden teklifin  iade edilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2013

      Sayı :   2013/311

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D (22 M-I, 23 M-IV) pafta, 19358 ada, 1 nolu parselde Benzin+LPG satış istasyonuna Ticaret Alanı ilave edilmesi ile ilgili Kavaklı Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilatı teklifi bahse konu tesise ticaret fonksiyonunun yüklenmesi tesise olan taşıt trafiği yükünü arttıracak olması ve tesisin kent içi ve şehirlerarası ulaşımın kavşak noktasına yakın olması  sebebiyle yolcu ve taşıt güvenliğini olumsuz etkileyeceğinden talebin reddi uygun görülmüştür.