BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.05.2013 TARİHLİ

TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

           1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/40

Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller uygun görülmüştür.   

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/41

188 Alo Cenaze Servisinde kullanılmak üzere 2 adet tam donanımlı cenaze aracı alınması 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/42

Zindankale Katlı Otoparkında bulunan Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olan programlardan alınacak ücretlerin aşağıda belirtildiği tutarlarda uygulanabileceği hususu uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/43

Bosna Hersek Mezarlığında ilgili mevzuata istinaden aile mezarlığı uygulamasına geçilmesi ve mezar yeri kullanım bedellerinin belirlenmesi hususunun bir sonraki Meclisin ikinci oturumunda tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

          5- Ulaşım Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.05.2013

    Sayı   :   2013/3

Belediyemiz tarafından yapılacak olan “Kent Merkezindeki Mobese Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması ve Kapsamının Genişletilmesi Amacıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Arasında Protokol Yapılması İçin, Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi uygun bulunmuştur.  

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/44

Sahipliği ve işletmesi belediyemize ait olan “Fiber Optik Haberleşme Altyapısı” üzerinden, kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda, kamu yararına ilgili kuruma ağ bağlantısı sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Kurumları arasında protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamı’na yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/179

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Şems-i Tebrizi Mahallesi, 5544 ada, 67 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması için encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/180

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/181

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Aziziye Mahallesi’ndeki taşınmazların, koruma amaçlı imar planı dahilinde 5393 sayılı yasanın 15.maddesinin (h) bendi ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alma, 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılması, yeniden yapım ve restorasyon karşılığı anlaşma yapılabilmesi hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  16.05.2013

     Sayı  :  2013/182

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine ilave Maddeler raporda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  16.05.2013

     Sayı  :  2013/183

Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Kerimdede Çeşme, Küçük Kumköprü ve Sarıyakup Mahalleri ve çevresinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlan edilmesi ve uygulamanın  Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 11.03.2013 tarih ve 468 sayılı yazısı ile yapılan teklif uygun görülmüştür.

       12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/184

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi,  M29A06C4C ve M29A06C4D imar paftalarında, 24952 ada, 1 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Ticari Depolama Alanı ve “Ticari Depolama Alanında Gıda Maddelerine Yönelik Satış, Dağıtım ve Depolama Faaliyetleri Yapılabilir” plan notu ilavesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/185

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A11C1D imar paftasında, 21620, 21622 ve 21623 adalara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 117 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Konut Alanının E:0.73, TAKS:0.25, Maksimum 3 Kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri, Resmi Kurum Alanı(BHA)'nın çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

        14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/186

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1D imar paftasında, 5439 ada, 43 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanının jeolojik jeoteknik etüd raporu bulunmakta olup E:1.00, Taks:0.30, Maksimum 3 Kat yapılaşma şartları bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

        15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/187

Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasında, 15101 ada, 6 nolu parselin bitişiğinde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak “Karatay Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir” şeklinde plan notunun eklendiği  1/1000   ölçekli   uygulama   imar   planı   tadilatında,  18.01.2013   tarih  ve  14  sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/188

Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B imar paftasında, 19390 ada, 1 nolu parselin E: 2.00, Taks: 0.30, Maksimum Kat 6 Kat yapılaşma şartları, 24 ünite ve "Açık çıkmalar emsale dahildir. Zemin katta yapılan açık çıkmalar hariç" plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis  kararı ile  ‘Plan  Yapımına  Ait  Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/189

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B imar paftasında, 20 ada, 7, 8, 9, 11, 13, 139, 183, 187 ve 188 nolu parsellere isabet eden Tartan Sokağın Ulufe Sokağa 7 metre genişliğinde bağlanması ile ilgili Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2013 tarih ve 1130 sayılı uygun görüşü doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir   Belediye   Meclis   kararı   ile   ‘Plan   Yapımına   Ait   Esaslara   Dair  Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

        18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/190

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A imar paftasında, 2491 ada, 3 nolu parsele Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin talebi doğrultusunda trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/191

Meram İlçesi, Büyük Kovanağzı Mahallesi, M28-b-15-d-3-c, M28b-20-a-2-b (16-K-IV) pafta, 2503 ada 100 nolu parsele Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2012/120 esas ve 2013/79 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 127 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Taks:0.30, Kaks:0.60, Konut Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/192

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28-b-24-d-1-b (9-G-III) pafta, 27652 ada, 32 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/03/2013 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan ve Ağaçlandırılacak Alan (mezarlık) ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait   Esaslara    Dair    Yönetmelik’    hükümlerine   aykırı    bir   durum    bulunmamakta  olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

        21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/193

Meram İlçesi, Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28D20A4A pafta, 27088 adanın kuzeybatısında; Yenice Mahallesi M28B20B1A pafta, 37509 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 37510 ada, 5 nolu parsel, M28B15C4D pafta, 37593 ada, 2 nolu parsel, M28B20A2B pafta, 37594 ada, 4 nolu parsel, 37595 ada, 1 nolu parselde TOKİ alanında talep edilen trafo tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/194

Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Selver tapulaması, 26602 ada, 2 nolu parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylı Nazım imar planına göre hazırlanan, E=0.60 2 kat Sağlık Tesisi Alanına, Plan notu ilavesi ile "Sosyal-Kültürel Tesis ve Ticari Tesis yapılabilir." şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih  ve  14  sayılı  Büyükşehir  Belediye  Meclis  kararı  ile  ‘Plan  Yapımına  Ait  Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.       

            23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/195

Selçuklu İlçesi, tapunun Sille Mahallesi, M28B05C4B (26 L IV) pafta, 16351 ada, 5 nolu parselin Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı, E:0.60, Max TAKS: 0.30, Hmax:7.50m ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve “Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı Binası  Ayrı  Yapılacaktır.”  Şeklinde  plan  notu  ilave  edilmesi  ile  ilgili  imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

         24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/196

Selçuklu İlçesi, tapunun Dokuz Mahallesi, L29D16D3D ve L29D21A2A (34 M II) paftalar, 452 nolu parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.01.2013 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planlarına  uygun  olarak  hazırlanan  Eğitim Tesisleri Alanının E:0.60, Hmax:Serbest ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/197

Selçuklu İlçesi, tapunun Dikilitaş Mahallesi M29A06D2B (23 N IV) pafta, 16443 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin, 35 metrelik yola bakan ada kenarının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/198

Selçuklu İlçesi, tapunun Ardıçlı Mahallesi, L28C25B4C pafta, 113 ve 147 adalarda sehven yapılan yoğunluğun düzeltilerek TAKS: 0.10, KAKS: 0.20 imar durumuna getirilmesi ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

        27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/199

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacı Kaymak Mahallesi, M28B15A3C(19 K IV) pafta, 28795 ada, 4 parselin kuzeyinde yer alan Park Alanı (Çocuk Bahçesi) çevresindeki yaya yollarının 10 metreye çıkartılması ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/200

Selçuklu İlçesi, Tapunun 2. Mahalle (Büyük İhsaniye) M28B15C1A(18 K III) pafta, 404 ada, 2-3-20-21-52-54 parsellerin 6 kat Blok kullanım kararının kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/201

Selçuklu İlçesi, tapunun Sille Mahallesi, M28B10B3C (23 L II) pafta, 13624 ada, 4441-4442-4443-4444-4445-4446-4447-4448 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2013 tarih ve 129 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak hazırlanan Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı, E:0.80, max TAKS:0.40, Hmax:9.50 m ve yapı yaklaşma mesafeleri ve "Akaryakıt-LPG Alanı için yapılacak bina ile ticaret alanı için yapılacak bina ayrık nizamda olacaktır." plan notu ile birlikte düzenlenmesiyle ilgili 1/1000 Uygulama İmar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/202

Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi M29A06D4A(21 L II) pafta, 2625 ada, 63 parselin güneyinde kalan Trafo Alanının (TEK), batıya doğru kaydırılarak Dağıtım Merkezi ve Trafo Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.    

        31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/203

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19/03/2013 tarih ve 29516 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu İlçesi'nin muhtelif alanlarında 13 adet Trafo Alanı ayrılması, İlköğretim ve Dini Tesis Alanlarına isabet eden Trafo Alanlarında ‘Okul ve Cami Alanı ile Trafo Alanı Arasındaki İrtibatı Kesecek (Duvar, Tel Örgü vs.) Tüm Emniyet Tedbirleri MEDAŞ Tarafından Alınacaktır’ plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan  Yapımına  Ait  Esaslara  Dair  Yönetmelik’  hükümlerine  aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/204

Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 22/03/2013 tarih ve 30926 sayılı yazısına istinaden, tapunun Sille Mahallesi Kelebekler Vadisi olarak anılan yeşil alanda 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

        33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/205

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1B, M29A11D2A paftalar, 25725 ada 7 ve 12 nolu parsellere isabet eden Sergi Alanı, Park, Kültür - Turizm Tesisi - Ticaret – Otel ve Sergi Alanı'nın çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

        34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.04.2013

    Sayı   :   2013/206

Karatay İlçesi sınırları içerisinde bir kısmının imar planı bulunmayan Karaman yolunun imar planının yapılması, Çatalhüyük Mahallesi, Kıssa Sokak ile Çanakpınar Sokak arasındaki mevcut yolun imar planına işlenmesi ve servis yolu açılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  16.05.2013

     Sayı  :   2013/207

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2B pafta, 24148 ada, 2 nolu parselin Resmi Kurum Alanı (B.H.A.-Otobüs Hareket Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  16.05.2013

     Sayı  :   2013/208

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 parselin bir kısmına BHA (Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama, Geri Dönüşüm ve Kırma Eleme Tesisi Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/209

Karatay ve Meram İlçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karaman Caddesinin Yediyıldız Sokak ile Dr. Ahmet Özcan – Fetih Caddesi arasında kalan kısmında yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

       Sayı            :   2013/210

Karadiğin Mahallesi, 198 ada, 5 ve 17 nolu parseller ile 196 ada, 5 ve 8 nolu parsellerin Sosyal-Kültürel Tesis alanı ve Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’   hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta   olup, uygun görülmüştür.

          39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih   :  16.05.2013

      Sayı    :   2013/211

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih ve 181 sayılı kararı ile onaylanan, Hacı Fettah, Aksinne, Çaybaşı, Mehmet Vehbi, Fahrunisa, Gazanfer Mahallelerinden geçen Taş Cami Uzunharmanlar Caddesi’nin, Furgandede Caddesi ve Dr. Ahmet Özcan Caddeleri arasında kalan kısımda yolun yeniden düzenlendiği bölgede, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yoğunluk hakları korunarak düzenleme yapılacağından nazım imar planı itiraz talebinin iade edilmesi uygun  görülmüştür. 

 

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/212

Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, M28B15C3D pafta, 21288 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Sosyal- Kültürel Tesis Alanı ve Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/213

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A (23 M I, IV, 23 L II, III) paftalar, 13507, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13559, 13561 adalar ve çevresinde hazırlanan nazım imar plan tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih            :  16.05.2013

     Sayı  :   2013/214

          Selçuklu İlçesi, Yazır Revizyon imar planının I. Etabında 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/215

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29B05D pafta, 17529, 17530, 17531, 17532 ve 17533 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/216

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05C2A (27 L IV) pafta, 32192 ada, 1 nolu parselin çevresi ile birlikte düzenlendiği imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu                                                        

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/217

Hocacihan Mahallesi, 22 J I pafta, 19960 ada, 3 ve 4 parsel, 19961 ada, 3 parsel, 19962 ada, 1, 2 ve 5 nolu parseller ve çevresinde nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Fehmi ADAM’ın teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2013

    Sayı   :   2013/218

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 17934 adada yer alan Park/Oyun, Sosyal Tesis Alanının yeniden düzenlendiği imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/219-45

Belediyelerin cadde, sokak, bulvar ve meydanlarla ilgili gerekli envanter çalışmalarını tamamlaması amacıyla süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/220

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29A01A3A (29 M III) pafta, 17409 ada, 6 nolu parselin, yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.00, 4 kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/221

Selçuklu İlçesi, tapunun Özlem Mahallesi, M28B15A3B (19 K I-II) pafta, 28849 ada, 1 nolu parselin imarına, plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/222

            Selçuklu İlçesi, tapunun Selçuk Mahallesi, M28B15A3C (18 K I) pafta, 28805 ada, 2 nolu parselin imarına plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/223

            Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, M28B14B pafta,  3316 ada, 40 parselin yüksek yoğun konut alanı olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili Ali Yavuz’un nazım imar plan tadilatı teklifi, konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/224

Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 26447 ada, 1 nolu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Parbes Tarım İnş. Oto Gıda İlet. San. Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/225

Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M29A16D3A, M29A16D3B, M29A16D3D (M29A16D) paftalarına isabet eden Park, Rekreasyon ve Spor alanının imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta   olup,     uygun   görülmüştür.     

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/226

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D (22 M-I, 23 M-IV) pafta, 19358 ada, 1 nolu parselde Benzin+LPG satış istasyonuna Ticaret Alanı ilave edilmesi ile ilgili Kavaklı Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/227

Selçuklu İlçesi, Medrese, Musalla Bağları Mahalleleri, M28B15B (19 L II) paftada, sınırları belirlenip Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 865 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/228

Karatay İlçesi, Çimenlik ve Doğuş Mahalleleri sınırları içerisinde M29A11D paftaya isabet eden alan ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/229

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C paftaya isabet alan ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/230

Karatay İlçesi, Küçüksinan, Keykubat, Keçeciler, Yediler ve Küçükkayacık   Mahalleleri ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/231

Karatay İlçesi, Hacısadık, Sütcü, Keçeciler, Hacıcemil, Sarnıç ve Şeyhulema Recepağa Mahalleleri ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/232

Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa, Şeyhulema Cemre, Yenimahalle ve Hacıveyiszade Mahalleleri ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/233

Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/234

Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesi ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/235

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/236

Karatay İlçesi, Hamzaoğlu ve Mengene Mahalleleri çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/237

Karatay İlçesi, Hasandedemescit, Hacıyusufmescit, Yenimahalle, Emirgazi, Mezbaha(Fetih) ve Hacıveyiszade mahalleleri ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2013

      Sayı :   2013/238

Meram ilçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 303 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parsellere teklif edilen Nazım imar planı ile ilgili Mahkeme kararları, 16.09.2011 tarih ve 533 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, Bilirkişi ve Kurum görüşleri doğrultusunda bölgede inceleme yapılarak planlama çalışmasına başlanılmıştır. Konya I. İdare Mahkemesi 2011/1207 E. ve 2013/146 K. sayılı kararı da göz önüne alınarak hazırlanan Nazım İmar Planı Revizyonunda, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Muammer PARLAR

                                                                                                                    Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.

 

28.05.2013 Şb.Md.: E.KANAR