BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.02.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/15

“5216 sayılı Belediye Kanununun 21 nci maddesi ile Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü“ kurulması ile ekte teşkilat şemasının onaylanması uygun görülmüştür. 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/16

“Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarihli toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen ve yukarıda açıklanan teklif incelenmiştir.

1- Yürürlükteki 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. maddesi “İ” bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi “a” bendine dayanılarak; belediyemizin organizasyonu tanıtım ve eğitim programları için ilimize gelen misafir ve katılımcılara şehrin tanıtımı amaçlanmaktadır,

2- Bu kapsamdaki kişilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için en fazla 5 gün kullanılabilecekleri serbest ibareli “Misafir Elkartı” oluşturulması ile kart bedelinin idaremizce karşılanmasını,

3- Başkanlık Makamınca belirlenecek sayıya göre uygulamanın Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/17

“Belediyemizin 2013 yılı Gelir Tarifesini düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2012 tarih ve 724 sayılı kararının Elkart Şube Müdürlüğü bölümünde yer alan;

C.1.b. Maddesinin “Belediyemizde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel ve müteahhit işçisi personelin göreve geliş ve gidişlerinde, servis hizmeti verilmediğinden dolayı, toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilecekleri kişiselleştirilmiş aylık sınırsız tam abonman Elkartı düzenlenir.” Olarak değiştirilmesi,

C.2.a. Maddesinin “Merkez İlçe Belediyeleri, KOSKİ ve % 51’i belediyemiz ortaklığında olan şirketler, talep etmeleri halinde personeline toplu ulaşım araçlarımızdan servis hizmeti satın alabilir. Bedeli talep eden kurum yada şirketten tahsil edilmek üzere, personelin aylık sınırsız kullanabileceği kişiselleştirilmiş tam abonman Elkartı düzenlenir” olarak değiştirilmesi,

C.1.c ile C.2.b maddelerinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/23

“Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki değişikliklerin kabulü uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/18

“Yönetmelikteki değişikliklerin kabulü uygun görülmüştür.  

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/19

“5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 75 a) bendi “Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmüne istinaden, Başkanlık Makamına, ilgili kurumla protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.02.2013

    Sayı:   201324

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.02.2013

    Sayı:   2013/25

“Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Şükran Mahallesi, 27115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/26

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A07A1A, M29A07A1B M29A07A1C ve M29A07A1D paftalar, 847 nolu parsel; Eğitim Tesisi Alanı (Üniversite Kampüsü), Fuar, Teşhir, Toplantı Salonu, Spor vb. Tesisleri olarak, yapılaşma nizamı TAKS=0.50,  m³/m²= 4, "Fuar ve Teşhir mallarının imalatı yapılabilir ve Hava Alanı Mania Kriterlerine Uyulacaktır" plan notlarının yer aldığı uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/27

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A ve M29A06D3B pafta, 2530 ada, 17 nolu parsele hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde; ST (Satış Teşhir) yapılabilecek ticaret alanı olarak, yapılaşma nizamı E=0.35, Hmax=7.00 metre, TAKS=0.35, “Asma kat inşaat alanı emsale dahil değildir ve taban alanının %30’unu geçemez”, “AVM tarzı alışveriş merkezi yapılamaz” şeklinde plan notlarının yer aldığı uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/28

Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 31233 ada, 4 nolu parselin Mesken Sahası olan imarında Çeşme Yeri ayrılması ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

       12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/29

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C paftalar, 24623 ada, 1,2 nolu parseller;  Sanayi Alanı olarak, yapılaşma nizamı E=0.25 ve MİN İFRAZ=10.000 m², Hmax= 25.00 metre, “İnşaat yüksekliği Hmax= 7.00 metreyi geçmesi halinde Konya- Adana karayolu tarafındaki servis yolundan yapı yaklaşma mesafesi 50.00 metre olacaktır.” plan notlarının yer aldığı uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/30

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C4D pafta, 19017 ada, 1 nolu parsel; Küçük Sanayi, yapılaşma nizamı 2 Kat, H= 7.00 metre olarak düzenlenen uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/31

Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A12A2A, M29A12A2B, M29A12A2C, M29A12A2D, M29A12A3B, M29A12B1D, M29A12B4A paftalarda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 843 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Resmi Kurum Alanı (BHA-Hayvan Bakım Evi) düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/32

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-IV pafta, 20230 ada, 10 nolu parselde; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.02.2013 gün 1110 sayılı uygun görüşü doğrultusunda yol kaydırılarak, Ateşbazı Türbesi Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/33

Selçuklu İlçesinde mevcut imar planında yol, park ve otopark alanında yer alan, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Selçuklu Belediyesi'ne 19.10.2012 tarih ve 95713, 95714, 95717, 95718, 95720, 95721, 95723 ve 95727 sayılı yazılarına istinaden; muhtelif yerlerde oluşan enerji ihtiyacını karşılamak için  8 adet trafo yerleri ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı teklifinde; 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/34

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 L III pafta, 14474 Ada, 1 nolu  parsel Dini ve Sosyal Tesis Alanı olarak, 13446 ada, 11, 15, 16, 17, 18  nolu parsellerdeki Ticaret  kullanımlı alanın yapılaşma şartları; max TAKS: 0.40 korunarak, E:1.20, Hmax= 5 Kat olarak değiştirilip, “Konut Yapılamaz” plan notu kaldırılarak “Bahçe duvarı ve sınırlama yapılamaz” plan notu ilave edildiği uygulama imar planında, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/35

Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi M29A02B1B ve M29A02B1C paftalara isabet eden alanın, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2012 gün ve 711 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, TCDD Lojistik Merkez Alanı, E:1.00, Hmax:24.50 ve “Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3. Ana Jet Üs Komutanlığının 29.08.2012 tarihli görüş yazısına göre A-Lojistik Merkezi olarak planlanan saha içerisinde binaların Çatı, Baca, bayrak direği dahil maksimum yüksekliği 24.50 metreyi geçmeyecektir. B-Uçuş emniyetini tehdit edecek dumanlı vb. tesis inşa edilmeyecektir. C- en yüksek binanın üzerine mania lambası takılacaktır. D-İnşaatlara Ruhsat alınmadan önce Ana Jet Üs Komutanlığından görüş alınacaktır” şeklinde plan notu ilave edilerek, düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde; 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/36

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K III, 23 L IV paftalar, 18169 Ada, 5  nolu parselin, Hmax=3 Kat, E=0.74, max. TAKS=0.20 Mesken Alanı olan imarının, E=0.74 ve Hmax=3 kat, Max. TAKS= 0.25 Mesken Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar  planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/37

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 24 N I, 24O I paftalar, 23518 ada, 1 ve 3 nolu parsellerin Çimento ve Beton Sanayi ile Park Alanı olan imarının onaylanan nazım imar planına uygun olarak; Çimento ve Beton Sanayi ile Park Alanının yerleri değiştirilerek, çevresiyle ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/38

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L I pafta, 16137 ada, 3 parselin 4 Kat 18x48 ebatlı blok, 24 Ünite Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:1.44, max.TAKS:0.37, Hmax: 4 Kat, 24 Ünite, “Zemin Kat Hariç Açık Çıkmalar Emsale Dahildir”, “Kapalı Çıkma Yapılamaz” plan notları eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilat teklifi  Bölgedeki yapılaşmalar ile mevcut durumun tespiti yapıldıktan sonra değerlendirileceğinden konunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/39

Onaylanan nazım imar planına uygun olarak; Eğitim Kampüsü Alanında E:0.60, Hmax:Serbest yapılaşma nizamı verilerek çekme mesafelerinin düzenlenmesi, plan notlarının ilave edilmesi ve Park Alanı ile ilgili uygulama imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.       

 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/40

Parselin, 3 Kat İkiz, Mesken Alanı ve yol olan imarının, planlama alanındaki inşaat yoğunluğu korunup yeni oluşturulacak parsele imar transferi sonucu  E:2.00, max.TAKS:0.40, Hmax: 8 Kat olarak değiştirilmesi ve  yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar  planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

         24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/41

Selçuklu İlçesi, tapunun Dikilitaş Mahallesi, 23 M II pafta, 13752 ada, 6 parselin Sanayi ve Ticaret Sahası kullanım kararı ve E=0.60, Hmax= 7.50,  “% 60 Asma Kat Yapılabilir plan notunun korunması, ‘İfraz Edilemez’ plan notunun kaldırılması ile ilgili plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/42

 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J II pafta, 18453 ada, 8 parselin, kullanım kararı ve yapılaşma şartlarının korunması, ifraz çizgisi yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/43

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 859 ve 860 parsel Dünya Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı olarak, yapılaşma nizamı TAKS=0.25,  KAKS=0.90, ve Hmax = Hava  Mania Kriterlerindeki Max sınır,  “1- Yapı Yaklaşma Sınırı Dışındaki Alanlar Parsel İçi Yol Ve Otopark Amaçlı Kullanılacaktır, 2- Bu Alanlarda Fuar Teşhir Alan Yönetim Binaları, Dünya Ticaret Merkezi, Otel, Mesleki Eğitim ve Yurt Binaları Yapılabilir." şeklinde plan notlarının yer aldığı nazım imar planı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/44

Karatay İlçesi, Küçük Kumköprü Mahallesi, M29A11D pafta, 25150 ada, 3 ve 6 nolu parsellerin ticaret alanı olan imarının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet Ali Güngör İnş. Müh.Tic.Ltd.Şti.’nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/45

Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında kalan, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11A4C ve M29A11D1B paftalara isabet eden, Aslanlı Kışla Caddesi ile Köprübaşı Caddeleri arasındaki bölgede; revizyon imar planı yapılması ile ilgili teklifde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/46

Karatay İlçesi sınırları içerisinde Katı Atık Alanı düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca Katı Atık Depolama Alanına ilave alan düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/47

Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, 18-19 LM imar paftası içerisinde Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı  teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/48

Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 198 ada, 5  nolu parsel imar planında yol ve konut alanına isabet etmekte olup, parselin kamu yararına yönelik olarak Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/49

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2012 tarih ve 798 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı tadilatına askı süresinde yapılan itirazlar incelendi; sonuç olarak bölgedeki mevcut kullanımlar ve gelişmeler dikkate alınarak  Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2012 tarih ve 798 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı tadilatına askı süresinde yapılan itirazların, reddi, uygun görülmüştür.

        33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/50

 Meram İlçe sınırları içerisinde, Hızlı Tren Projesi aşamasında Azarbeycan Caddesi ile mevcut Gar Alanına kadar uzanan Demiryolu hattı ancak  25 metreden  28 metreye çıkarılabilmiştir, konu ile ilgili yapılan imar plan tadilatı teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

        34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/51

 Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, 353 ada 23, 24 parsel, 1129 parsel çevresi 1/25000 Nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alana isabet etmektedir. Söz konusu alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının teklifinde, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/52

 Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C3D pafta, 2226 ada ve 258 parsel ve çevresinde yapılan yol düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.02.2011 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı’na itiraz incelendi; bölgenin ulaşım imkanlarına yönelik bir düzenleme olduğu ve kamu yararı ilkesine göre itirazın  reddi, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/53

 Selçuklu İlçe Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve nazım imar planı revizyonu yapılması, 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/54-20

 Büyükşehir Belediyesi olarak yol, meydan ulaşım gibi konularda vatandaşlarımıza hizmet noktasında oldukça kapsamlı çalışmalar yapıldığı malumdur. Hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı olması amacıyla; 5216 Sayılı Kanunun 27. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediyemizin meydan, cadde, yol, sokak vb. yeniden gözden geçirilerek belirlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/21

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Kariyer Merkezi kurulması uygun görülmüştür.

39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/22

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi ile  Maliye Bakanlığının 03/01/2013 tarih ve 33 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile yine Maliye Bakanlığının 2 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarını belirleyen Genelgelerine  göre, 2013 yılında  aşağıda  kadro unvan ve dereceleri ile  adedi  yazılı kadroların,  tam zamanlı sözleşmeli personel  olarak  çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi uygun   görülmüştür.

40- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/23

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Alo Cenaze Hizmetlerinin Konya İli mülki sınırları dahilinde (il merkezinden ilçe, kasaba ve köylere nakil) hizmetinin ücretsiz olarak yerine getirilmesi teklifi uygun görülmüştür.  

41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/24

 Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarihli birleşiminde, Komisyonumuza havale edilen; Belediyemizin; Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğine (TÜRSİD) üye olması ve üyelik süresince her yıl için tahakkuk edecek üyelik aidatlarının Belediyemizce ödenmesi teklifi incelendi; söz konusu teklifin daha sonra değerlendirilmek üzere ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.  

 42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/25

 Belediyemizce “Sosyal Kart” verilen ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına toplu ulaşım araçlarında farklı ücret tarifesi uygulamasına dair teklif incelenmiş olup, bir sonraki Meclisin ikinci oturumuna kadar süre verilmesine uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/55

 Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi hususunun, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/26

 Belediyemiz ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılması tasarlanan “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” Ek Protokol yapılmak istenmesi halinde yeniden meclisten yetki alınması ve kazı izni ne ilişkin hükümlerin protokol çıkarılarak sadece veri paylaşımına ilişkin hükümlerle protokolün imzalanması, konusunda Başkanlık makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

45- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/27

 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  13.02.2013

    Sayı:   2013/28

 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.11.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale olunan teklifi üzerinde gerekli incelemeler ve bazı maddelerde değişiklikler yapılması hususları görüşüldü. Taslak üzerindeki çalışmaların tamamlanması ve Meclisin Mart ayı toplantısında görüşülmek üzere ilave süre verilmesi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/56

 Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Sanayi Alanı ve Akaryakıt –LPG Satış İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili Erser Tarım Ürünleri Ltd. Şti’ nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/57

 Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin teklifi; ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/58

 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel Akaryakıt İstasyonu Servis ve Teşhir Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsele Ticaret ilave edilmesi ile ilgili İbrahim KOYUNCU’ nun nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi; tadilata konu parselin satışı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığından teklifin reddi uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.02.2013

    Sayı:   2013/59

 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Resmi Kurum Sahası (Emniyet Hizmet Alanı) na dönüştürülmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 522 sayılı yazıları ile teklif edilen Nazım İmar Plan tadilatı teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.