BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.01.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/1

Belediyemiz tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak Tatil Günleri İşyeri Açma Ruhsat harcı tarifesi ile ilgili teklif uygun görülmüş olup, ekli listedeki şekilde tespit edilmiştir. 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/2

Söz konusu ücret tarifesindeki değişikliklerin uygulanması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/3

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2013 günlü birleşiminde Komisyonumuza intikal eden, Yazır Mh. Sultan Cd. Şehirlerarası Otobüs Terminali No: 2/A Selçuklu/KONYA adresindeki Akaryakıt İstasyonu ve Yıkama Yağlama yeri ile Kapalı Otoparkın 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince 10 yıl müddetle kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/4

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan, “Konya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik” uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/5

Belediyemizin; Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneğine (TÜRSİD) üye olması ve üyelik süresince her yıl için tahakkuk edecek üyelik aidatlarının Belediyemizce ödenmesi teklifinin Kamu Kurumlarının Derneklere üye olması ile ilgili yasal dayanaklarının incelenmesi işlemlerinin tamamlanmaması sebebiyle bir sonraki Meclise ertelenmesi uygun görülmüştür.  

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/6

Meram Belediyesinin 2013 yılı gider bütçesinde aktarma yapılması uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/7

Türkiye Beyaz Ay Derneği Konya Şubesi İle Büyükşehir Belediyesi arasında Özürlü Kariyer Merkezi Projesi Faaliyetlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Genel Sekreter Haşmet OKUR’a protokol yapmak üzere yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/1

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı kanun 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlıklı 1.maddesinin ikinci fıkrası ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları haline gelmiştir.

Kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Adres ve Numaralandırma, Kent Bilgi Sistemi, Yazılım, Sistem Analizi Ve Tasarımı, Fizibilite Ve Etüt, Hâlihazır Harita, Ortofoto, Sayısallaştırma çalışmalarını yürütebilmesi için daşınmanlık, mal, hizmet ve alımının yapılması uygun görülmüştür.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/2

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı kanun 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Büyükşehir Belediyelerinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlıklı 1.maddesinin ikinci fıkrası ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları haline gelmiştir.

Kanunun Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, İl Çevre Düzeni Planının yapılması için danışmanlık, mal, hizmet ve yapım alımlarının temin edilmesiyle ilgili kararın alınması uygun görülmüştür.  

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/8

Teklif incelenmiş olup, Komisyonumuza bir sonraki Meclisin ikinci oturumuna kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/3

 Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması ve Değişiklik Tekliflerinde İstenilecek Belgeler belirtilmiştir:

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  15.01.2013

    Sayı:   2013/4

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  15.01.2013

    Sayı:   2013/5

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde  imar planında, imar yolu ve Sosyal Tesis alanına isabet eden gayrimenkullerin kamulaştırılması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  15.01.2013

    Sayı:   2013/6

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna ve İlköğretim tesis alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/7

Karatay Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 329 sayılı kararı ile onaylanan Ali Ulvi Kurucu Caddesi 1/1000 ölçekli revizyon imar planı Konya 1. İdare Mahkemesinin Esas No:2011/1687 sayılı, Karar No: 2012/800 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu bölgenin planı iptal edildiğinden plansız kalan alanda yapılan nazım imar planı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/8

Karatay Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 326 sayılı kararı ile onaylanan İstiklal Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon imar planı Konya 1. İdare Mahkemesinin Esas No:2011/1688 sayılı, Karar No: 2012/801 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu bölgenin planı iptal edildiğinden plansız kalan alanda yapılan nazım imar planı uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/9

Karatay Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan Yeni - Mezbaha Mahalleleri 1/1000 ölçekli revizyon imar planı Konya 1. İdare Mahkemesinin Esas No:2011/1619 sayılı, Karar No: 2012/918 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu bölgenin planı iptal edildiğinden plansız kalan alanda yapılan nazım imar planı uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/10

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 79436 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu Belediye Başkanlığının 04.01.2012 tarih ve 31 sayılı yazıları ile teklif edilen, Selçuklu Belediye Meclisinin 11.01.2013 tarih ve 15 sayılı kararı ile Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L III, 28 M IV pafta, 32188 ada,1 parsel ve 32189 ada, 1 parsel arasıdaki 10 metrelik yolun kuzey yönünde 32188 ada 1 parsele kaydırılarak yolun yeniden düzenlenmesiyle ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/11

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi,  L29 D16 D pafta, 452 parsel ile ilgili yapılan Eğiti Tesisleri kullanımlı 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/12

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve 106-167 sayılı teklifiyle Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, Tramvay güzergahının revizyonunun imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı düzenlemesi uygun görülmüştür.

 21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/9

İlimiz Konya ile Çin’in Yangzhou şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüş

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/13

Meram İlçesi, Yorgancı ve Dere Mahalleleri, M28B 14D ve M28B19A paftalara isabet eden bölgede Rekreasyon Alanı düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının uygun görülmüştür.

23- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/10

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.”

24- Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/11-14-1

Bosna Hersek Mezarlığının yeni bir mezarlık olması, ileriye dönük daha düzenli ve görsel açıdan daha düzgün bir görünümün sağlanarak örnek bir mezarlık teşkil edecek şekilde düzenlenebilmesi için, defnedilen cenazelerin sıralı ve sahipleri tarafından yaptırılmak istenen mezar taşlarının ekteki projeye uygun tek ölçü olması hususunun uygun görülmüştür.

25- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/12

 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğindeki belirtilen değişikliklere dair teklif Plan ve Bütçe Komisyonumuzca incelenmiş olup, yapılan değişiklikler uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/15

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi hususunun, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/16

1- Mustafa Abdülcemil KIRIMLIOĞLU isminin İmar uygulamasına göre yeni açılacak Cadde veya Sokağa verilmesi talepleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığının 07.01.2012 tarih ve 35 sayılı yazısında ekli listedeki isimlerin İmar uygulamasına göre yeni açılacak Cadde ve Sokaklara verilmesi talepleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 17.12.2012 tarih ve 1817 sayılı yazısında 30.12.2012 tarihli Büyükşehir Belediyesi Mahalle Meclisi toplantısında Başak Mahalle Muhtarının bölgesinde bulunan Açma Caddesi isminin değiştirilmesi talepleri, incelendi; Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığının 07.01.2012 tarih ve 35 sayılı yazısında ekli listedeki adı geçen Ulvi Sultan ismi ile değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

4- Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden 23.dönem Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU’nun ismini İmar uygulamasına göre açılacak bir Caddeye verilmesi uygun görülmüştür.

 28- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/13

Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” imzalanmasına esas olmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

29- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/14

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/17

Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Sanayi Alanı ve Akaryakıt –LPG Satış İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili Erser Tarım Ürünleri Ltd. Şti’ nin nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/18

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 2 nolu parselle ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım  imar planı bulunduğundan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili İlçe Belediye Meclisinde karara bağlanmasından sonra değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/19

Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parsel ve çevresinin nazım imar planının Ağır Kimya Sanayi olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili S.S. Konya Metal Küçük Sanayi Sit. Yap. Kop.’nin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/20

 Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/21

 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel Akaryakıt İstasyonu Servis ve Teşhir Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsele Ticaret ilave edilmesi ile ilgili İbrahim KOYUNCU’ nun nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  17.01.2013

    Sayı:   2013/22

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Resmi Kurum Sahası (Emniyet Hizmet Alanı) na dönüştürülmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 522 sayılı yazıları ile teklif edilen Nazım İmar Plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.