BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.12.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.12.2012

    Sayı:   2012/89

Konya Cumhuriyet Başsavcılığın Adalet Sarayı hizmet binasının temizlik hizmeti işlerini yapmakta olan Konya Açık Cezaevi Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne ait 45-50 (kişi) personel ve hükümlünün Adliye Sarayı ile Açık Cezaevi arasındaki ulaşımları 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olup, 2013 yılında da yapılması ve bu konuda iki kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Haşmet Okur’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:  12.12.2012

  Sayı:   2012/90

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   12.12.2012

  Sayı:    2012/91

Konya Büyükşehir Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında; “Ateşbaz-ı Veli Türbesi, Tahir Paşa Camii, Asmalı Hatıp Sultan Camii, Ali Gav Medresesi, Cemel Ali Dede Türbesi ve Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırması kapsamında kalan Kapu Camii, Aziziye Camii ve Bulgur Dede Türbesi Restorasyon İşleri İle İlgili Müştereken veya Münferiden Protokol Yapılması İçin Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   12.12.2012

  Sayı:   2012/92

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21 nci maddesi ile Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre Sağlık ve sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü” kurulması ile ekteki teşkilat şemasının onaylanması uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayandırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   13.12.2012

  Sayı:   2012/677

Ülke genelinde uygulamada koordinat birliğini sağlamak amacı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce “TUSAGA –Aktif Sistemi ile Koordinat Belirleme, Ölçüm ve Hesap ve Kontrol Yönergesi “ hazırlanmıştır. Hazırlanan yönerge koordinat sistemi olarak WGS84 elipsoidini esas alan 2005 epoğunda ITRF96 datumunu tercih etmiştir.

2006 yılında İller Bankasınca üretilen şehrin tüm Hali  Hazır Harita Altlığı da WGS84 elipsoidini esas alan ITRF96 datumunda oluşturulmuştur.2010-2011 yılları içerisinde Konya Kadastro Müdürlüğü Konya merkezde bulunan tüm kadastro altlığını,  eski mahallelerde yenileme kadastrosu yapmak da dahil olmak üzere WGS84 elipsoidini esas alan ITRF96 datumunda bir veri tabanı oluşturmuş, yetki dahilindeki ölçüm işlemlerinde bu veri tabanına uygun koordinat sistemi ile veri ve pafta teslimi yapılmasını talep etmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Sahası İçinde üretilen imar planlarının ve Harita altlıklarının farklı koordinat sistemlerinde olmasından dolayı uygulamada sürekli olarak birbirlerine dönüşümleri gerekmektedir. Ülke koordinat sistemine sahip Konya Kent Bilgi Sistemi verilerine yeni yapılan imar planı verileri entegre edilirken, imar planlarının mevzi koordinat sisteminde olması nedeni ile, yeni mekânsal verilerin dönüşüme tabi tutulması gerekmektedir.1/1000 uygulama imar planları ile 1/5000 nazım imar planları belirli bölgelerde ülke koordinat sistemine sahipken belirli bölgelerde yerel koordinat sistemine sahiptir. Bu durum dönüşüm yapılmaksızın plan bütününü görmeyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca her türdeplan ve harita üretimi sağlayan kurum veya kişiler mücavir alan genelinde farklı koordinat sistemlerinde çalışmakta ve veri üretmekte, bu durum bazı durumlarda iş karmaşasına da sebebiyet vermektedir.

Bu nedenlerle;

Plan Altlığının tek bir koordinat sistemine dönüştürülmesi,  uygulamada koordinat birliğinin sağlanması amacı ile İmar Çapı, İmar Durum Belgesi,18.madde ifraz-tevhit vb. uygulamalarda geçerli olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Sahası içinde 1/1000,1/5000 İmar Planlarının Ülke Koordinat Sistemine ve WGS84 elipsoidini esas alan 2005 epoğunda ITRF96datumuna dönüştürülmesi, dönüşüm sonrasında oluşan imar planlarının  uygulanması sırasında araziye aplikasyonun pafta ve zemin uyumunun kontrol edilerek işlem yapılması uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :   12.12.2012

   Sayı  :   2012/93

İlimiz Konya ile Yemen’ in Aden şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.12.2012

    Sayı:   2012/94

 İlimiz Konya ile Tacikistan’ ın Kulob şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.12.2012

    Sayı:   2012/95

  Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunus’un Sfax Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.12.2012

    Sayı:   2012/96

  İlimiz Konya ile Hindistan’ ın Rajasthan Eyaletinde bulunan Ajmer şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması komisyonumuzca uygun görülmüş  

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

      Sayı :   2012/97

   Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2012 tarih ve 724 sayılı kararında yer alan Elkart Şube Müdürlüğü başlığı;

G-1 Maddesinin ‘Resimsiz Elkart ile Günlük Abonman Elkartı satışında gişe ve bayilere (KDV hariç) %3 ıskonto uygulanır.’ Olarak değiştirilmesi ile,

E-5 Maddesi ilave edilerek ‘Resimsiz Abonman Elkartı ile toplu ulaşım araçlarında günlük sınırsız seyahat (kart bedeli ve KDV Dahil) 6.00.-TL’dir.’ Olarak değiştirilerek, uygulamanın teknik alt yapı çalışmasını müteakiben yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

      Sayı  :  2012/98

    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bütçesinde araç alımı ile ilgili bütçe kalemi bulunmadığından Fiber Optik kablo haberleşme ağı hizmetleri ve elkart teknik servis işlerinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan minibüs türü araç alınması teklifinin reddedilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

       Sayı :   2012/99

    Söz konusu Büfe, Çay Bahçeleri, Elkart Dolum Gişeleri, Otoparklar, Sosyal Tesislerin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş., Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.Tic.A.Ş., Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.’ne işletme hakkının devredilmesine dair teklif incelenmiş olup, 31.12.2013 tarihine kadar aşağıda karşılarında belirtilen bedeller üzerinden kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

      Sayı :   2012/100

   Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.11.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale olunan teklifi üzerinde gerekli incelemeler ve bazı maddelerde değişiklikler yapılması hususları görüşüldü. Taslak üzerindeki çalışmaların tamamlanması ve Meclisin Şubat ayı toplantısında görüşülmek üzere ilave süre verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu - İmar ve Bayındırlık Komisyonu –

      Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

           Sayı :   2012/101-678-1

 Bosna Hersek Mezarlığının yeni bir mezarlık olması, ileriye dönük daha düzenli ve görsel açıdan daha düzgün bir görünümün sağlanarak örnek bir mezarlık teşkil edecek şekilde düzenlenebilmesi için,defnedilen cenazelerin, sahipleri tarafından yaptırılmak istenen mezar taşlarının ekteki projeye uygun tek tip mezar taşı uygulamasına geçilmesi hususunun bir sonraki Meclisin ikinci oturumunda tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

       Sayı :   2012/102

      Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğindeki belirtilen değişikliklere dair teklif Plan ve Bütçe Komisyonumuzca incelenmiş olup, bir sonraki Meclisin 2. oturumuna kadar süre verilmesine.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

                 Sayı   :   2012/679

             Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yolu ve park alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/680

             Kentimizde bulunan bazı Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ve bazı Cadde ve Sokakların isminin değiştirilmesi ile ilgili taleplerin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

           Sayı :   2012/103

  Acil müdahale edilmesi gereken yangın, trafik kazası vb. olaylarda, acil müdahale ekiplerinin olay yerine ait adres bilgisinin tarif edilmesi zaman kaybına neden olabilmekte, bazı durumlarda tamamen yanlış bir adres için acil çağrı yapılabilmektedir. Bu durumun engellenmesi amacı ile öncelikle Türk Telekom Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki sabit telefon numaralarının Konya Kent Bilgi Sisteminde harita ortamında bulunan adresler ile ilişkilendirilmesi, akabinde bu ilişkinin sürekli hale getirilmesini sağlayan yazılım ve veri tabanının oluşturulması gerekmektedir.Acil çağrı numarasını arayan vatandaşların olay yerine ait adres bilgisini tarif etmesine gerek kalmaksızın, çağrı numarasını arayan sabit telefon numarasının konum -koordinat- bilgisinin harita ortamında gözükmesini sağlanması acil müdahalenin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi amacı ile Telekom Genel Müdürlüğü tarafından “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokol”  taslağı hazırlanmıştır. Taslak Protokol genel hatlarıyla;

-Türk Telekom Genel Müdürlüğünce telefon numaraları ve adreslerinin Belediyemize sağlanması karşılığında, Kent Bilgi Sistemi veri tabanındaki bazı veri başlıklarının Türk Telekom Genel Müdürlüğüne açılmasın

-Kent Bilgi Sistemi veri tabanı ile telefon numaralarının ilişkilendirilmesi akabinde belediyemizin talep etmesi halinde, Afet Bilgi Sistemi, Trafik Yönetim Sistemi gibi projelerde birlikte çalışılmasını,gelecekte bu amaçları gerçekleştirmek için ek protokoller yapılabileceğini,

-Kazı izni, internet bağlantısı vb. günlük rutin işlerde karşılıklı kolaylık ve işbirliğini içermektedir.

Protokol taslağı Daire Başkanlığımız ve Hukuk Müşavirliğince incelenmiş, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi kapsamında uygun olduğu bildirilmiştir. Belediyemiz ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılması tasarlanan “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” imzalanmasına esas olmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

       Sayı :   2012/681

    Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yolu ve park alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/682

       Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C4C pafta, 25673 ada, 8 nolu parselin Resmi Kurum Alanı (B.H.A.) olan imarının, Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili, nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/683

    Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C3D pafta, 5409 ada, 2 nolu parselin Sağlık Tesisi olan imarının, Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/684

    Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, M29A11C1A pafta, 31662 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Eğitim Tesisleri Alanı olan imarının, E: 0.60, Taks: 0.30, Hmax: Serbest olan yapılaşma şartlarının; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.10.2012 tarih ve 900 sayı ile uygun görüş verilen; yapılaşma şartlarının E: 1.00, Taks: 0.30, Hmax: Serbest olarak değiştirilmesi, ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/685

    Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, M29A11A2A pafta, 3765 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 3766 ada, 1 ve 2 nolu parsellere isabet eden İlköğretim Tesisleri Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/686

    Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D3B pafta, 25690 ada, 4 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/687

    Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, M29A16A2B pafta, 5238 ada, 31 nolu parselin Ayrık 3 Kat Mesken Sahası olan imarının Taks: 0.30, Kaks: 0.90 inşaat yoğunluğu ile 32 nolu parselin Ayrık 2 Kat Mesken Sahası olan imarının, Taks: 0.25, Kaks: 0.50 inşaat yoğunluğunun birleştirilerek E: 0.72, Taks: 0.30, 3 Kat yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/688

   Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, M29A11A3D pafta, 25649 ada, 6 ve 10 nolu parsellere isabet eden İlköğretim Tesisleri Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/689

   Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12-H-IV pafta, 26317 ada, 1 No.lu parselin batısında bulunan park alanına Trafo yeri ve Arif Bilge Mahallesi, 15-K-II pafta, 3903 ada, 1 No.lu parselin içindeki trafo yerinin Kovanağzı Caddesi’nin kenarına kaydırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

           Sayı :   2012/690

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M 29 pafta, 1041 nolu parselde yapılan, Meram Belediye Meclisi’nin 06/08/2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile ilave imar planı yapılması uygun görülmüş ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/09/2010 tarih ve 543 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı onaylanmış olup,  plan onayı öncesi tarım arazisi olan alanın İl Tarım Müdürlüğü’nün uygun görüşü olmadan onaylandığından ilave imar planının iptal edilmesi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/691

 Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahalle, 2-P-II ve 2-P-III pafta, 145 ada, 1 No.lu parsel, 146 ada, 1 No.lu parsellerin güneyindeki park alanları, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/01/2010 tarih ve 24 sayılı kararı ile Otopark alanına dönüştürülmüştür. Park alanının yeniden oluşturulması amacıyla otopark alanının kısmen iptal edilerek park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/692

 Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28 pafta, 328 ada, 45 No.lu parsel; Konut, Yol, Eğitim ve Park Alanına isabet etmektedir. Sözkonusu parselin içinden geçen 10 metrelik imar yolunun parselin doğusundaki mülkiyet sınırına kaydırılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/693

   Meram Belediye Meclisi’nin 27/02/1998 tarih ve 46-16 sayılı kararı ile uygun görülen Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30/03/1998 tarih ve 17-20 sayılı kararı ile onaylanan “Meram Belediye sınırları içerisinde kalan ve imar planındaki yoğunluğa göre inşaat alanları  120 m²’nin altında kalan parsellerden meclis kararı onayından önce mevzuata göre proje tanzim edilebilen haklara sahip plan parsellerde ön yan ve arka bahçe mesafelerini ihlal etmemek şartıyla (sit alanları hariç)120 m² inşaat yapılabilir.” şeklindeki plan notunun, ada bazında ve bölgede yeni oluşan parsellerde farklı yoğunluklar çıkması ve mevcut Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde küçük parseller ile ilgili yapılaşma şartlarına çözüm üretilmesi nedeniyle, iptal edilmesi uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/694

   Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H II (kad.265) pafta, 737 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı plan notlarına aykırı olduğundan iade edilmesi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/695

   Meram İlçesi sınırları içerisinde 3. derece doğal sit alanı içerisinde konut alanında ve kısmen yolda kalan parsellerde yola giden alanların istimlak edilmesi halinde Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılaşma Şartlarına uymaması nedeniyle; “3. derece doğal sit alanı içinde 1600 m² şartına bakılmaksızın parselin yolda kalan kısmının istimlak edilmesi, konut alanında kalan kısmın kadastro parsel özelliklerinin devam etmesi uygundur.” plan notunun ilave edilmesi ile ilgili teklifin, iade edilmesiuygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/696

 Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 16 K I pafta, 37507 ada. 4, 5, 6, ve 7 parsellerde blok boyları ile ilgili plan notu  ilave edilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/697

  Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19 K IV pafta, 28951 ada, 3 parselin Mesken alanı olan imarının bir kısmına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatıuygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/698

  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K II pafta, 17435 ada, 12 parselin, Ayrık 2 Kat, 0,20/0,40 mesken alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2012 gün ve 479 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Yurt ve Eğitim Tesisi Alanı, 0,25/0,50, 2 Kat, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi incelendi; söz konusu alanda “Kuran Kursu Eğitimi Yapılacaktır.” Plan notu ilave edilmesi ve imarının “Yurt Alanı” olması şeklinde düzeltilerek uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/699

              Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II, III, 25K IV paftalara isabet eden alanda (Kelebekler Vadisi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2012 gün ve 777 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Spor Tesisleri Alanı ve B.H.A. kullanım kararlı uygulama imar planı uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/700

    Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11 D1A (kad.75) pafta, 818 ada, 102 parsel ve çevresinin  nazım imar plan tadilatı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/701

   Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Sanayi Alanı ve Akaryakıt –LPG Satış İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili Erser Tarım Ürünleri Ltd. Şti’ nin nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/702

        Hazineye adına kayıtlı, MSB’ye tahsisli, Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 nolu parsel ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın  nazım imar plan tadilat teklifinin reddi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/703

    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 2 nolu parselle ile ilgili imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/704

    Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29 A12A, M29 A12B paftalara isabet eden alanda Resmi Kurum Alanı (B.H.A. , Hayvan Bakım Evi) oluşturulması ile ilgili nazım imar planı yapılması uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/705

  Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M 29A4 (kad.14) pafta, 533 parsel. 1/25000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alana isabet etmektedir. Parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alanının  ruhsatlandırılması için gerekli yol düzenlemesinin yapılması ile ilgili Salihoğulları Gıda İnş. Hayv. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/706

   Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F II paftaya isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin  13.01.2012 tarih ve 46 sayılı kararı ile planlanan, Koski Tesisi (Su Depolama ve Paketleme Ünitesi) alanın genişletilmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün imar planı teklifi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/707

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M 28B18 C, M28B 23 A, M28B 23 B, M28B 24 A Paftalara isabet eden alanda Bölgesel Spor Tesisleri, Hayvanat Bahçesi, Botanik Bahçesi Alanına Park ve Rekreasyon Alanı kullanımının ilave edilmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının Nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/708

  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 21 J II pafta, 14791 ada, 1 nolu parsel imar planında Resmi Kurum Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Yurt ve Özel Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Eğitime Hizmet Derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/709

        Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, L28 C18 D paftaya isabet eden alanda KOSKİ Tesisi alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün plan teklifi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  1312.2012

       Sayı :   2012/710

    Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28 B14 A ve M28 B14 B paftalara isabet eden alanda nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

49- İmar  ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/711

    Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesinde Kültür Parkı içerisinde trafo tadilatı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifi ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2012 tarih ve 458 sayılı kararına göre tekrar görüşünün alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

50- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

       Sayı :   2012/104

    TEDES projesi kapsamında 6111 Sayılı Kanunun öngördüğü trafik idari para cezalarının    % 30'u oranındaki tutarın izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden Belediyemize sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenebilmesi için "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 16’ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.12.2012

       Sayı :   2012/105

  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/712

    Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A14D3C, M29A19A2A, M29A19A2B, M29A119A2C ve M29A19A2D paftalar, 24641, 21642, 21643, 21644, 21645, 21646, 21647 ve 21648 adalara isabet eden imar adalarının mülkiyet sınırına çekilmesi, 21642, 21645 ve 21648 nolu adaların Sanayi Alanı olan imarının Sanayi ve Beton Santrali Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/713

 Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15B3C pafta, 916 ada, 57 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 683 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan, Ticaret Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili uygulama imar planı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Tarihi Ticari Kentsel Sit Alanı yakınında 3. derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Sosyal Tesisi Alanı ile Seyfettin Karasungur Türbesinden başlayarak Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesine kadar olan bölgenin kültür ve turizm aksı olarak düzenlenmesi ve bununla ilgili gerekli çalışmalara başlanılması tarihi mekanlarımızın korunması yaşatılması ve ileri nesillere aktarılmasına önemli katkılar sağlayacaktır, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/714

    Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II/25 K I paftaya isabet eden alanda, Hazine adına ihdasen parsel oluşturulacağından, Park imarlı alanın bir kısmına, Belediye Hizmet Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/715

   Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel de Enerji Üretim Santrali yapılması ile ilgili Rıdvan ÇELİKEL’ in nazım imar plan tadilatı, Tarım Gıda ve Hayvancılık  İl Müdürlüğünün görüşü bulunmadığından teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/716

    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parselin nazım imar planının Ağır Kimya Sanayi olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili S.S. Konya Metal Küçük Sanayi Sit. Yap. Kop.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/717

  Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L I pafta, 19494 ada, 5 nolu parsel Yurt ve Sosyal Tesisi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Fakir ve Muhtaçlara yardım Derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/718

  Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/719

  Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel Akaryakıt İstasyonu Servis ve Teşir Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsele Ticaret ilave edilmesi ile ilgili İbrahim KOYUNCU’nun nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/720

   Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına minimum ifraz şartları ile ilgili plan notu aşağıdaki şekilde uygun görülmüştür.

PLAN NOTU

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırları içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları yapılmamış alanlarda kentsel ve kırsal alan kullanım kararları ile birlikte minimum ifraz şartları ile ifrazın yapılamayacağı alan aşağıdaki şekliyle olacaktır.


MİNİMUM İFRAZ ŞARTLARI

ÖNERİ YERLEŞME::

a-      Yüksek ve Orta Yoğunluklu  = 10.000 m2.

b-     Düşük yoğunluklu ve plan stoğu= 5000 m2.

TİCARET VE YÖNETİM MERKEZİ:

a-      Toptan ticaret-Serbest ticaret/Bankacılık: 10.000 m2.

ENDÜSTRİ ALANLARI:

a-      Sanayi ve Organize Sanayi  = 10.000 m2.

b-     Depolama Alanı= 20.000 m2.

c-      Konut dışı Kentsel Çalışma alanı = 25.000 m2.

KENTSEL VE BÖLGESEL YEŞİL ALAN VE PARKLAR:

a-      Teknopark, bölgesel park, Spor Alanları, parklar, çocuk Bahçeleri vb: 10.000 m2.

EĞİTİM KÜLTÜER VE KAMU ALANLARI:

a-      Eğitim Alanları = 20.000 m2

TARIM ALANLARI:

a-      Konya Kırı Yaygın Tarım Alanı = 10.000 m2

b-     Özel Mahsül ve Sera Alanı = 8.000 m2

c-      Ağaçlandırılacak Alan = 8.000 m2

d-     Sulanabilir a Sınıfı Tarım Alanları = 5.000 m2

e-      Altyapı Ulaşım (DDY. Yollar) = 8.000 m2

İFRAZI YAPILAMAYACAK ALANLAR:

a-      Üniversite

b-     Kampus

c-      Askeri Alan

d-     Mezarlık

e-      Gölet, Su Kanalı, Baraj

f-       Yüksek Teknoloji Enstitü Sahası

g-      Resmi Kurumlar

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/721

  Karatay  İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5752 ada, 2 parsel ve 5751 ada, 12 parselin nazım imar plan tadilatı ve ilavesi yapılması ile ilgili Zentar Tarım Tic. Ltd. Şti teklifiuygun görülmüştür.

62- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/722

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N I pafta, 18032 ada, 3 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Akona Plastik Tic. Ltd. Şti nin nazım imar plan tadilatı incelendi; tadilata konu parsel konut alanları ile çevrelendiği, ana ulaşım akslarına cephesi bulunmadığından ayrıca sosyal ve teknik altyapı açısından problem oluşturacağından teklifin reddi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/723

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Resmi Kurum Sahası (Emniyet Hizmet Alanı) na dönüştürülmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 522 sayılı yazıları ile teklif edilen imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.12.2012

       Sayı :   2012/724

    Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel imar planında Hafif Kimya Endüstri Sanayi Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sebahattin ERGÜLÜ’nün nazım imar plan tadilatı incelendi; Konya 2. Bölge Mahkemesinin 2012/861 sayılı kararına göre tadilata konu parsel ve çevresine yönelik Nazım İmar Plan Revizyonu yapılması uygun görülmüştür.