BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.11.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 

    Tarih:  14.11.2012

    Sayı:   2012/77

Yapılan incelemede Performans Programının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlandığı ve 2013 yılına ait ölçülebilir performans kriterlerinin konulduğu görülmüştür. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a bendi uyarınca uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:  14.11.2012

  Sayı:   2012/78

Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.11.2012

   Sayı:    2012/79

Karatay Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.11.2012

  Sayı:   2012/80

Meram Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   14.11.2012

  Sayı:   2012/81

Selçuklu Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :   14.11.2012

   Sayı  :   2012/82

Belediyemiz tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken vergi ve harç tarifeleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.11.2012

     Sayı:   2012/83

Belediyemiz tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:  14.11.2012

     Sayı:   2012/84

Aslım Mevkiinde bulunan Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları depolama sahasını 10 yıllığına kiralanarak, işlettirilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (i) bendine istinaden “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmü gereğince işletmenin kiralanması konusunu görüşmek üzere Komisyonumuz 14.11.2012 tarihinde toplanarak gerekli incelemeyi yapmıştır.

Aslım Mevkiinde bulunan Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları depolama sahasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu göre ihale edilerek 10 yıllığına kiralanması ve işlettirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  15.11.2012

     Sayı:   2012/606

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İmar yoluna  ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.   

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı  :   2012/607

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesinin uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/608

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Aziziye Mahallesi’ndeki taşınmazların, koruma amaçlı imar planı dahilinde 5393 sayılı yasanın 15.maddesinin (h) bendi ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alma, 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılması, yeniden yapım ve restorasyon karşılığı anlaşma yapılabilmesi hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.11.2012

       Sayı :   2012/551

İlimiz Konya ile Nijer’in Agadez şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.11.2012

       Sayı :   2012/86

Kısa adı UCLG,  olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’na üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.11.2012

           Sayı :   2012/87

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/609

Karatay İlçesi, Karaaslandede Mahallesi, M29A16C3D ve M29A16C4C imar paftalarında, 31500 ada, 1 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

                 Sayı   :   2012/610

Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, M28B15B3B imar paftasında, 15100 ada, 7 nolu parselin İlköğretim Alanı olan imarının Ortaöğretim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ve Çocuk Bahçesi, Otopark ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/611

Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2C ve M29A11B2D imar paftalarında, 162858, 16259, 16260, 16262, 16263, 16264, 16265, 16266, 16267, 18857, 18858, 18859, 18860,18861, 18862, 18863 adalar, 2317 ada, 4 ve 6 nolu parsellere isabet eden Küçük Sanayi Sahası imarlı adalara “Metal ve Plastik Eşya İmalatı ve Satışı Yapılabilir” plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

           Sayı :   2012/612

Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A14D3C, M29A19A2A, M29A19A2B, M29A119A2C ve M29A19A2D paftalar, 24641, 21642, 21643, 21644, 21645, 21646, 21647 ve 21648 adalara isabet eden imar adalarının mülkiyet sınırına çekilmesi, 21642, 21645 ve 21648 nolu adaların Sanayi Alanı olan imarının Sanayi ve Beton Santrali Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/613

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A22D3D ve M29A22D4C paftalar, 24412 ve 24413 adalar arasındaki Park Alanına; Karaaslan Mahallesi, M29A21C2D pafta, 5593 ada, 168 parsele isabet eden İlköğretim Alanına; Karaaslan Mahallesi, M29A21C2C pafta, 24366 ve 24367 adalar arasındaki Park Alanına; Erenler Mahallesi, M29A11A2A pafta, 19536 ve 19540 adalar arasındaki Park Alanına; Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 14.09.2012 tarih ve KRT1_PRJ_82222 sayılı yazısı ile talep ettiği trafo yerleri ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/614

      Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C, M29A11D1D, M29A11D4A ve M29A11D4B paftalar, 5201 ada, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu parsellerin 5 Kat Serbest Mesken Sahası olan imarının, 3 Kat ve 5 Kat Serbest Mesken Sahası olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı mülk sahiplerinin itiraz dilekçeleri incelenmesi sonucunda teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/615

Karatay İlçesi, Kocabekir Mahallesi, M29A11D4B pafta, 5040 ada, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 54, 55 ve 60 nolu parsellere isabet eden 4 Kat Ayrık Mesken Sahası imarlı adaların yeniden düzenlenerek yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/616

Karatay İlçesi, Aziziye ve Çelebi Mahalleri, Aslanlıkışla, Ali Ulvi Kurucu, Şeyh Ulema Recepağa ve Sarı Hasan caddeleri arasında kalan bölge ve yakın çevresinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2012 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre yapılan uygulama imar planı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydı uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/617

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-K-I pafta, 17480 ada, 5 No.lu parselin; hmax 18,50 olan yüksekliğin hmax 4 kata düşürülmesi ve yoğunluğun yeniden düzenlenmesi ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/618

Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18-L-IV pafta, 346 ada, 5 No.lu parselde oluşacak yapının yüksekliğinin Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddesindeki kat yüksekliklerini geçmemek şartıyla hmax=18 metre, 5 kat ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/619

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29 pafta, 143 ada, 1 No.lu parselin güneyindeki 1053 No.lu parsel imarsız alanda kaldığından, 1 No.lu parselin sınırlarına göre spor tesisi alanının yeniden düzenlenmesi ile nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/620

Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15-K-IV pafta, 27785 ada, 1 No.lu parselin 2 kat, hmax=7,50 ticaret alanı olan imarında yüksekliğin hmax=8,50 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif incelendi; sadece yapı yüksekliği ile ilgili yapılaşma kararının hmax: 9.00  metre olacak şekilde değiştirilerek uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/621

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-I ve 14-J-II pafta, 27087 ada, 1 No.lu parsel İmar planında sağlık tesisi alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin doğusundaki otopark alanının sağlık tesisi alanı ile sosyal tesis alanının arasına alınarak daha kullanılabilir hale getirilmesi ve kamuya ayrılan alanların küçültülmemesi kaydıyla yapılan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

           Sayı :   2012/622

Meram İlçesi, MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, a-) Yenice Mahallesi, 16-K-III pafta, 3390 ada, 130 No.lu parselin kuzeybatı köşesinde park alanındaki, b-) Alpaslan Mahallesi 14-M-IV pafta, 3600 ada, 16 No.lu parselde imar planında park alanı içindeki, c-) Alpaslan Mahallesi, 14-M-III pafta, 24106 ada, 9 No.lu parselin güneyindeki park alanı içindeki, d-) Harmancık Mahallesi, 14-K-IV pafta, 22858 ada, 1 No.lu parsel içinde imar planında park alanındaki, e-) Kurtuluş Mahallesi, 16-K-II pafta, 1538 ada, 51 No.lu parselin kuzeybatı köşesindeki yoldaki, f-) Muradiye Mahallesi 16-L-I pafta, 26483 ada, 9 No.lu parselin güneydoğu köşesinde trafo tadilatları uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/623

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 J II-III/27 K I-IV pafta, 6249, 6250, 6251 parsellerin, İlkokul, Resmi Tesis Alanı, Cami olan imarlarının, İlköğretim, Resmi Kurum Alanı, Dini Tesis olarak değiştirilmesi, Park, Çocuk Bahçesi ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; çocuk bahçesinin park alanına dahil edilip büyültüldüğü yeni plan düzenlemesi düzeltilerek uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/624

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III/24 N IV/23 N I/23 M II pafta, 17865 ada, 5 parselin Belediye Hizmet Alanı (Tır, Kamyon Parkı, Spor ve Sosyal Tesis Amaçlı) olan imarı ile batısında kalan Park/Otopark Alanı olan imarının, Belediye Hizmet Alanı (Tır, Kamyon Parkı, Spor ve Sosyal Tesis Amaçlı) olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/625

  Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K II paftaya isabet eden alanda bulunan Park ve BHA imarlı alanın, mevcuttaki yollara göre yeniden düzenlenmesi ve emsalinin artırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/626

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II/25 K I paftaya isabet eden alanda, Hazine adına ihdasen parsel oluşturulacağından, Park imarlı alanın bir kısmına, Belediye Hizmet Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/627

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L III paftaya isabet eden, 28411 nolu adanın güneyinde kalan Park imarlı alanın bir kısmının, Otopark Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/628

Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle olarak adlandırılan bölgede (Selçuk, Şeker Murat, Hacı Kaymak, Mimar Sinan, Molla Gürani, Özlem, Kılıçarslan, Yeni Selçuk) imar planı plan notlarına ek olarak Mesken ve Ticarete ‘Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 58. Maddesinde Yer Alan Yüksek Yapılar İle İlgili Kapsamda Değerlendirilecek Yapılarla İlgili Çekme Mesafesi Çevre Yolundan Min. 10 m, Diğer Yollardan Min. 5 m olacaktır’ hükmü eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/629

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I pafta, 16205 ada, 5 parselin, doğusunda kalan Park alanına olan cephesine 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin, 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/630

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 19867 ada, 1 parselin, H:7.50m, 20*14 ebatlı Blok Ticaret Alanı olan imarına ‘Kreş Olarak Kullanılabilir’ plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/631

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 26 parselin, Ayrık 5 Kat, 0.30/1.50 Mesken Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2012 gün ve 570 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Sağlık Tesisi Alanı, E:1.50, TAKS:0.35, Hmax:Serbest, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/632

Selçuklu İlçesi, Hacı Kaymak Mahallesi, 19 K IV pafta, 2958 ada, 12 parselin, Ticaret Alanı olan imarının, 8 Mahalle için geçerli olan imar plan notlarının 4. Maddesi söz konusu parsel için ‘Parselin Otopark İhtiyacı Yürürlükte Olan Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümlerine Göre Karşılanacaktır’ şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; Teklif, Otopark Yönetmeliğine aykırı olması nedeni ile reddi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/633

Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L29-d-14-d-4-a, L29-d-14-d-4-d, L29-d-13-c-3-b pafta, 30035 ada, 1 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 gün ve 266 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Sanayi Alanı (Klinker Öğütme Tesisi) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/634

      Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 K II pafta, 5329, 5330 ve 8659 parsellerin, 4 Kat İkiz Dörtlü Blok Mesken Alanı olan imarlarının, Blok Alanının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/635

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 847 parsel imar planında “Fuar Teşir Toplantı Salonu, Spor vb. Tesisleri Fuar ve Teşir Mallarının İmalatı Yapılabilir” alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Eğitim Tesisi (üniversite) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/636

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel de Enerji Üretim Santrali yapılması ile ilgili Rıdvan ÇELİKEL’ in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/637

Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, 26312 ada, 8 nolu parselin nazım imar planının Ağır Kimya Sanayi olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili S.S. Konya Metal Küçük Sanayi Sit. Yap. Kop.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/638

Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M 29A13D2C, M 29A13D3B, M 29A13C4A paftalar, 5755 ada, 200 nolu parsel imar planında Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Entegre Tesis Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Park Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parselin Eğitim Kampusü Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Nazım İmar plan tadilatı teklifi incelendi; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü getirildikten sonra değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/639

Meram İlçesi, Kozağaç Mahalle sınırları içerisinde yer alan, mevcut Antalya çevre yolunun plana işlenmesi ile ilgili yapılan plan tadilatına Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve Emlak Bölge Başkanlığının itirazı değerlendirildi; yapılan düzenleme mevcuttaki yolun plana işlenmesini kapsadığı 1 ila 5 metre arasında Ağaçlandırılacak alanlara müdahale olduğu ve Askeri alan olarak planlanmış bölgelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığından itirazın reddi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/640

Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 12 N I, IV, 12M II, III imar paftaları, 27886 ada, 4 ve 7 parseller nazım imar planında Bahçeşehir Proje Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerle ilgili Aymek Gıda Tic. Ltd.Şti’ nin nazım imar plan tadilat teklifi incelendi; Karaman yoluna paralel servis yolu planlanması ve etrafı ile birlikte yeni bir düzenleme getirilmesi halinde konunun değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/641

      Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M 28 C 2 pafta, 105 nolu parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alana isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sanayi Alanına (Rendering Tesisi) dönüştürülmesi ile ilgili Panagro Tarım Hayvancılık gıda San. Tic. A.Ş. nin nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/642

Meram ilçesi, Dere Mahallesi, 69 pafta, 3001, 3002….3017 parseller ve çevresinde hazırlanan Park ve Rekreasyon Alanı ile ilgili nazım imar planı düzenlemesi uygun görülmüştür.

49- İmar  ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/643

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M I, 27 M IV paftalara isabet eden alanda, Selçuklu Belediyesince hazırlanan ve etaplar halinde devam edecek olan nazım imar plan revizyonu uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/644

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19I-I, 19I-IV ve 19H-II paftalar, 8550 ile 8551 nolu parsellere isabet eden alanda, Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan revizyonu teklifi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/645

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi 31 N III pafta, 17934 nolu adada bulunan Sosyal Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilat uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/646

Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesinde bulunan Tarihi Kent Meydanı Kültür Park alanına yaya yolu yapılması ile ilgili plan tadilatı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/647

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L I pafta, 19494 ada, 5 nolu parsel Yurt ve Sosyal Tesisi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Fakir ve Muhtaçlara yardım Derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/648

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21C pafta, 30110 ada, 1 parsel ve 30111 ada, 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ile ilgili İdeal Investment Gayrimenkul Yat. A.Ş.’nin teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/649

Selçuklu İlçesi, Yeni İstanbul Caddesi üzerinden I. Organize Sanayi ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının plan tadilatlı uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/650

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 parsel Akaryakıt İstasyonu Servis ve Teşir Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsele Ticaret ilave edilmesi ile ilgili İbrahim KOYUNCU’ nun nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/651

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K II pafta, 21119 ada 1 nolu parsel ve 21160 ada 1 nolu parsel Mesken ve Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İsmail Hakkı CERAN’ın Nazım İmar  Plan tadilatı uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/652

Selçuklu İlçesi, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde, L29D21A2D ve L29D21A3A paftalara isabet eden alanda kavşak düzenlemesi ile ilgili imar planı yapılması uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/653

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M 28B14B, M 28 B15A, paftalara isabet eden alanda, Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan revizyonu uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/654

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II, III ve 25 K IV paftalarına isabet eden Rekreasyon Alanı, BHA ve  Spor Tesisleri alanın (kelebekler vadisi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/655

Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 20 K II pafta, 4579 ada. 53 nolu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Yurt Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan tadilatı teklifi, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 20 K II pafta, 4579 ada. 53 nolu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Yurt Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

62- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.11.2012

       Sayı :   2012/88

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca kullanılmak üzere 60 adet tramvay alımı, otobüs alımı, yedek parça ekipman alımı ve ilave tramvay hattı için Bankalardan 188.000.000.-Euro’ya  kadar veya muadili TL, 12 yıla kadar vadeli, nakdi veya gayri nakdi kredi kullandırılması, akreditif açılması, kredinin teminatı olarak Belediyenin İller Bankası ve Maliye Bakanlığından aktarılacak paylarının temlik verilmesi, kredi ile ilgili olarak genel sözleşmesini, temlik sözleşmesini, mevduat rehin sözleşmesini ve tüm talimat ve taahhütnameleri imzalamaya Başkanlık Makamına yetki verilmesi ve 17.08.2012 gün ve 507 sayılı Meclis Karanının da kredi miktarı itibariyle bu şekilde düzeltilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/656

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A ve M29A11D1B paftada Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camisi Çevre Düzenlemesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2012 tarih ve 936 sayılı kararı ile de uygun görüş verilen  1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/657

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15B3C pafta, 916 ada, 57 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 683 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan, Ticaret Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/658

Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/659

Meram İlçesi sınırları içerisinde, Abdülaziz, Sahibiata, Şükran, Pirebi, Öğretmenevleri, Hacıfettah, Aksine, Saadet, Çaybaşı, Kurtuluş, Mehmet Vehbi, Fahrünnisa, Gazanfer, Zafer, Dr. Ziya Barlas, Uluırmaksaka, Uluırmakalihoca, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/660

Meram İlçesi sınırları içerisinde, Muradiye, Tırılırmak, Uzunharmanlar, Kalfalar, Büyükaymanas, Küçükaymanas, Turgutreis Batıhadimi, Doğuhadimi, Ekmekkoçu ve Alpaslan Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/661

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parselin Fuar Teşhir Toplantı Salonu, Sanayi, Spor Vb. Tesisleri Alanı olan imarına “Zeminde 1500 m², toplamda 3000 m², Maksimum 2 Kat, Sosyal Tesis ve Ticaret yapılabilir. Parseldeki diğer tesisler ile arasındaki mesafe 15 metreden az olamaz.” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı incelendi; mevcuttaki plan kararlarına göre yapılaşma öngörüldüğünden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/662

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A, M29A11C3D, M29A11C4B ve M29A11C4C paftalar, 5389 ada, 7, 8 ve 54 nolu parsellere isabet eden 2 Kat Ayrık, 3 Kat Ayrık Mesken ve Cami Alanı  imarlı adaların Mesken Sahası, Cami Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/663

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A imar paftasında, 144, 145 ve 30991 adaların Mesken Sahası imarlı alanlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı incelendi; imar yolları ve otopark ihtiyaçlarını dikkate alan yeni bir plan değişikliği teklifinin yapılması halinde konunun değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/664

Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M29A11A1D ve M29A11A4A imar paftalarında, 25996 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum (Köy Hizmetleri) olan imarının Konaklama Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve E: 1.60, Taks: 0.30, Maksimum 6 Kat yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/665

Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-II pafta, 17259 ada, 1 No.lu parsel, 17728 ada, 2 ve 3 No.lu parsel, 17271 ada, 2 No.lu parsel, 17260 ada, 12 No.lu parselde düzenli yapılaşmayı teşvik amacıyla konut alanını büyütmeden söz konusu parsellerin yeniden düzenlenerek kat ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelendi; yoğunluk artışına göre ilave sosyal donatı alanlarını da dikkate alan yeni bir plan değişikliği teklifinin yapılması halinde konunun değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/666

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 7616 parselin, 2 Kat Blok Mesken Alanı olan imarının, Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2012 gün ve 419 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; parsele“Özürlü Rehabilitasyon Merkezi Olarak Kullanılacaktır’ plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelendi; mevcuttaki yapı ile ilgili rapor doğrultusunda değerlendirileceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/667

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K II pafta, 14386 ada, 1 parselin, Cami olan imarının, Dini Tesis Alanı, E:1.50, Hmax:15.50m, ‘Kur'an Kursu ve Sosyal Tesis Yapılabilir’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; yapı yaklaşma mesafeleri ve etrafındaki yollar dikkate alınarak hazırlanan yeni düzenleme, düzeltilerek uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/668

Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına parsel büyüklükleri ile ilgili plan notu ilave edilmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/669

      Karatay  İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5752 ada, 2 parsel ve 5751 ada, 12 parselin nazım imar plan tadilatı ve ilavesi yapılması ile ilgili Zentar Tarım Tic. Ltd. Şti teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/670

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N I pafta, 18032 ada, 3 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Akona Plastik Tic. Ltd. Şti nin nazım imar plan tadilatının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/671

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Resmi Kurum Sahası (Emniyet Hizmet Alanı) na dönüştürülmesi ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 522 sayılı yazıları ile teklif edilen imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/672

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel imar planında Hafif Kimya Endüstri Sanayi Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sebahattin ERGÜLÜ’nün nazım imar plan tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/673

Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A pafta, 2494 ada ve 3-5 nolu parseller ile ilgili  Taç Turizm Seyahat Acenteliği'nin Nazım Plan değişikliği uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/674

Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi,  17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalarına isabet eden bölgede Meram Belediyesi'nin Nazım İmar Plan tadilatı uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/675

      Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parselin Emsal= 1.05, Hmax:7 kat olan imarının hava mania kriterleri ile ilgili   Fehmi Öztaşbaşı tarafından 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından alacağı görüşe göre değerlendirileceğinden, nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.11.2012

       Sayı :   2012/676

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sanayi Alanı ile Tarım ve Hayvancılık alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı incelendi; her iki kullanım kararının bir arada olması uyumsuzluk sağlayacağından bölge ile ilgili yapılacak yeni bir düzenlemenin sunulması halinde değerlendirileceğinden teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.