Turizm Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları

a. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununa göre Turizm Şube Müdürlüğü olarak faaliyetlerde bulunmak,  

b. Mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarına katılmak, ilgili kararları doğrultusunda çalışmalar yürütmek,

c. Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek,  

ç. Turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak, turizm ve tarihi değerlerin korunması açısından telif hakları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,  

d. Şehir tarihimizin, kültürünün tanıtılması ve turizm çalışmaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,  

e. Kültür ya da Doğa Turizmine yönelik master planlar hazırlamak veya hazırlatmak, bu planların uygulanabilirliğini araştırmak,  

f. Konya turizmini geliştirmek ve Mevlana'nın tanınırlığını artırmak için özellikle Avrupa ve yakın coğrafyalarda Konya ve Mevlana ofisleri açmak, uluslararası turizm fuarlarına katılarak Konya’nın tanıtımına katkı sağlamak,  

g. Şehrimizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal, turistik ve doğal değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,  

ğ. Turizm potansiyeli olan bölgelerin turistik nitelik kazanması için gerekli tedbir ve yatırım çalışmaları yapmak, yaptırmak,  

h. Kültür varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların tanıtılmasını ve yaşatılmasını sağlamak,  

ı. Tarihi ve doğal turistik alanların turizme kazandırılmasına yönelik projeler ve fikir projeleri yapmak veya yaptırmak,  

i. Müdürlük faaliyetleri kapsamında Eğitim ve Uygulama Atölyeleri kurmak,  

j. Müdürlük çalışmaları kapsamına giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim, çalıştay, sempozyum, ulusal ve uluslararası yarışmalara ve fuar vb. etkinlik yapmak ve bu tür organizasyonlara katılmak,

k. Müdürlük çalışmaları kapsamındaki konular ile ilgili yurt içi ve yurt dışı platformlara katılmak,

l. Müdürlük çalışmalarına ait stratejik plan, yatırım programı, faaliyet raporu ve performans bilgilerini hazırlamak,  

m. Müdürlük çalışmaları kapsamında Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon-hibe-destek kredileri için ilgili mercilerin (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, UNESCO, Kalkınma Ajansları) formatlarında belediye için başvuruda bulunmak ve takip etmek,  

n. Vatandaş şikâyetlerini yerinde inceleyerek ilgili mevzuatlar çerçevesinde cevaplandırmak,  

o. Turistik yapı ve alanların Belediyenin Sayısal Arşivine (Kent Bilgi Sistemi) işlenmesi ve güncelliğin sağlamak,  

ö. 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Kentsel Yenileme Alanlarında; yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş, kültür varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden fonksiyon vererek, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması tarihi ve kültürel varlıkların yaşatılarak kullanılmasını sağlamak,  

p. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Turistik nitelik barındırabilecek, Tarihi Kent Merkezi, Tarihi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında ve çevresinde tanıtımı artıracak gerekli tabela ve yönlendirme levhalarını ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturmak,  

r. Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisindeki turizm alanlarının envanter listesini yapmak ve güncellemek,  

s. Konya il sınırları içerisinde UNESCO Dünya Kültür Mirası olabilecek niteliklere sahip değerleri araştırmak, önermek, tanıtımını yapmak,  

ş. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan alanlarda tanıtıma yönelik faaliyetleri (eğitimler, geziler, turistik faaliyetler, festivaller, medyanın kullanımı vb.), yapmak,  

t. Kültürel ve Doğal Mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması ve tanınırlığının artırılarak şehir ve ulusal turizme kazandırılması amacıyla yapılan yerel, ulusal ve uluslararası platformda gazete, dergi, kitap basımı, web ortamında tanıtımının yapılmasını sağlamak.