Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları  

a. KÖSİP (Küçük Ölçekli Sulama Projeleri) kapsamında mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesinde olan tarımsal sulama tesisleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

b. Tarımsal Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak, meyve, bitki çeşitliliğinin korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, eğitim, hizmet, yatırımlara ait programları, projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan uygun olanları uygulamak ve uygulattırmak,  

c. Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,  

ç. Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve  işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.)  

d. Stratejik plan çerçevesinde İlin tarımsal faaliyetlerine katkıda bulunmak,  

e. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,  

f. Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt ve proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,  

g. Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak,

ğ. Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını  yapmak, yaptırmak,

h. Tarımda örgütlenmeyi desteklemek, kooperatif ve birliklerin kurulmasını sağlamak ve işletilmelerini desteklemek, gerekli kontrol ve denetimlerini yapmak.

ı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı faaliyet alanları ile ilgili AR-GE destekleme, üretim  kaynaklarının geliştirilmesi, pazarlama ve tarımsal ekonomi, su kaynaklarının korunması geliştirilmesi, sürdürülebilir ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili projeler hazırlanması-hazırlatılması, uygulanması konularında; kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları gibi kuruluşlarla işbirliği sağlamak, kaynak temin etmek ve desteklemek,

i. Tarım ve Kırsal Kalkınmaya yönelik Büyükşehir Belediyesi kaynakları dışında olan iç kaynaklı (Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı vs.) ve dış kaynaklı (AB ve Dünya Bankası vs.) projelerini hazırlamak, hazırlatmak, gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi adına müracaatta bulunmak, ortak projeler yapmak, uygulamak, uygulattırmak,  

j. Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda muhtelif konularda çiftçilere eğitim programları düzenlemek, başarılı çiftçiler için yurt içi ve yurt dışı teknik geziler organize etmek,  

k. Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamaları ile kırsal kalkınmayı temin etmeye yönelik bitkisel ve hayvansal her türlü faaliyeti yapmak, yaptırmak ve destek sağlamak,  

l. Bitkisel ve hayvansal üretimde kaliteyi artırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunmak, bu amaçla hazırlanan projeleri uygulamak ve uygulatmak,  

m. Kuru tarımda üretimi artırmaya yönelik her türlü eğitim, alet, donanım ve tohum desteği sağlamak,  

n. Her türlü meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık etüt ve projeleri yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulattırmak,

o. Küçük ölçekli tarım alet ve makinaları ile ilgili her türlü desteği sağlamak,

ö. Sözleşmeli Tarım Modelinin uygulatılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, 

p. İlçelerde Marka Tarım Ürünleri'ni öne çıkarma amaçlı her türlü faaliyette bulunmak,  

r. Çiftçilerimizin sahada karşılaştıkları sorunlarla ilgili danışmanlık ve teknik destek sağlamak amacı ile  (çiftçi bilgi sistemini) kurmak, işletmek ve yönetmek.

s. 31 İlçe Mahalle Muhtarlarının talep ve şikâyetlerine çözüm üretmek,

ş. 31 İlçe Mahalle Muhtarlarına yönelik eğitim programları yapmak,

t. Büyükşehir Belediye Başkanlığının 31 İlçede gerçekleştirdiği tüm yatırım ve faaliyetleri Koordinasyon Bilgi Sistemi (KOBİM)’de toplamak, güncel takibini yapmak ve her türlü rapor hazırlamak,

u. 31 İlçe Mahalle Muhtarlarının taleplerini anlık olarak girebildikleri Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS)’i, Muhtarlık çağrı merkezi ve SMS hattını kurmak, işletmek ve yönetmek.

ü. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçelerde kaliteli, süratli ve verimli bir şekilde hizmet sunulmasını temin etmek üzere Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

v. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçelerde sunulan hizmetlere ilişkin karşılaşılan aksaklıkları ilgili birimlerine iletmek,

y. Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev alanına giren konularda, ilçe belediyelerinin başvuru ve taleplerini, yerinde incelemek, ilgili birimlerle istişare etmek ve çözüm üretmek,

z. Büyükşehir Belediye hizmetlerine ilişkin olarak bölge sorumluları ile işbirliği içerisinde çalışmak, ilçe yatırım ve faaliyetlerine dair öneri hazırlamak ve üst yönetime sunmak,  

 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları  

a. Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,  

b. Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,  

c. Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,  

ç.   Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,  

d. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,  

e. Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,  

f. İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,  

g. Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,  

ğ.   Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

h. Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

ı. Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,  

i. Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,  

j. Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,  

k. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.