İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Şube Müdürlüğü tarafından kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye itfaiyesince yerine getirilecek görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

c) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde meydana gelebilecek deprem, yangın, trafik kazaları, su baskını, fırtına gibi her türlü afete müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşacak enkaz ve çöküntülerde can ve mal kurtarma çalışmalarına katılarak sevk ve organizasyonunu sağlamak, müdahale edilen olayların ciddiyet durumuna göre Daire Başkanına bilgi vermek,

ç) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak,

d) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

e) Talep edilmesi durumlarında belediye sınırları dışındaki yangın,  kurtarma veya doğal afet çalışmalarına katılmak,

f) Belediyemiz veya valilik bünyesinde yapılacak toplantılara daire başkanlığını veya belediyemizi temsilen katılmak,

g) Görevleri ile ilgili konularda, bağlı amirlikler ve birimler arası koordineyi sağlamak, bağlı amirlikler ve birimlerin çalışmalarını denetlemek, bağlı personele emir ve talimat vermek,

ğ) Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak, h) Şube müdürlüğü personelinin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

ı) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

i) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

j) Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak,

k) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

l) Olay yeri inceleme çalışmalarına katılmak, yangın, kurtarma ve doğal afet çalışmaları sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin raporlanarak kayıt altına alınmasını sağlamak,

m) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

n) Yangın, kurtarma ve doğal afetler ile ilgili yapılan tüm çıkışların belediye itfaiye yönetmeliğindeki formlara göre;  günlük,  aylık ve yıllık olarak istatistiklerinin tutulmasını sağlamak,

o) Bağlı İtfaiye Grup Amirlikleri ile Gönüllü İtfaiye Müfrezeleri arasındaki iletişimi sağlamak, ö) Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirtilen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak,

p) Yönlendirilen ekibe ilişkin, çıkış, olay yerine ulaşma, olay yerinden ayrılma ve istasyona dönme sürelerini bildirilen zamanda ve araç takip sisteminden gözlemleyerek doğru ve eksiksiz kaydetmek ve/veya veri terminaline eksiksiz girilmesini sağlamak,

r) İtfaiye Daire Başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

s) Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. gibi işlerin takibini yapmak,  devam çizelgelerini kontrol etmek, yıllık ve idari izin işlemleri onaylamak ve gerektiğinde işlem yapmak,

ş) Verilen diğer görevleri yapmak.