Genel Mevzuat

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARACI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 30.11.1988 / 52 AMAC: Madde: 1- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde özel kişiler ile Belediye arasında yapılacak işletme sözleşmesi hükümleri gereğince ve Belediye denetiminde olmak koşulu ile ticari amaçla çalıştırılacak Belediye Toplu Taşıma Araçlarının izin, çalışma şekli, süre ve şartları ile denetim hususundaki kurallarını belirlemektedir. YASAL DAYANAK VE YETKİ: Madde: 2- 3030 sayılı yasanın 6/g maddesi ve 3030 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan Toplu Taşıma Hizmetlerini yürütmek hak ve yetkisinin münhasıra Büyükşehir Belediyelere verilmesi hükmüdür. a) Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bu yönetmelik hükümlerine göre toplu yolcu taşımaları yaptırmak Belediyenin iznine tabidir. b) Belediyece verilen izin gerekli görüldüğü anda geri alınır. BELEDİYE TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: Madde: 3- Bu yönetmelik hükümlerine göre Belediye Toplu Taşıma Aracı çalıştırmak isteyen kişiler ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında işletme sözleşmesi yapılaması zorunludur. Sözleşme yapılırken bu şekilde çalışacak her araç için ruhsat belgesi, araç uygunluk belgesi ve çalışma belgesini ibrazı şarttır. BASVURU SEKLİ: Madde: 4- Konya Büyükşehir Belediyesince Belediye Toplu Taşıma Aracı çalıştırılacak semtlerle ve bu semtlere ilişkin güzergahlar, çalışacak araç sayıları ve çalışma süreleri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenir. Madde: 5- Bu şekilde çalışacak araçların sahiplerinin Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belli bir ikametgahı olması ve en az 6 aydan beri Belediye hudutları içerisinde ikamet etmekte olmaları şarttır. Madde: 6- Bu yönetmelik esaslarına göre araç çalıştırmak isteyen araç sahipleri ad ve soyadlarını, ikametgah ve iş adreslerini, aracın taşıdığı plaka numarasını, markasını, modelini, motor numarasını ve kaç kişilik olduğunu belirten bir dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat edecektir. Müracaat dilekçesine nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmühaberi, taşıta ait trafik ruhsatnamesi örneği, sigorta poliçesi ve gerektiği kadar fotoğrafın eklenmesi şarttır. BASVURU ÜZERİNE YAPILACAK İSLER: Madde: 7 - Konya Büyükşehir Belediyesince, yapılan başvuru üzerine aranan şartlara haiz olduğu Belediyece uygun görünen araç sahipleri ile Belediye Başkanlığı arasında ilanda belirtilen süre içinde noterden tasdikli işletme sözleşmesi imzalanır. İSLETME SÖZLESMESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR: Madde: 8- Büyükşehir Belediyesi ile Belediye toplu taşıma aracı çalıştırma yetkisi verilen araç sahipleri arasında yapılacak işletme sözleşmesinde aracın çalışacağı semt, bu semtte takip edeceği güzergah,ilk hareket, son durak ve indirme, bindirme noktaları çalışma süresi ve sefer sayısı ile araçların çalışma şartlarını belirten sair hususlarla beraber taşıtların Belediyenin belirteceği renge boyanması zorunluluğu, Belediye Toplu Taşıma ibaresinin bulunması şartı, güzergahın Belediyece değiştirilebileceği ve yolcu ücretleri hususundaki şartlar ve ayrıca sözleşmenin ve ruhsatın iptaline ilişkin hükümler yer alacaktır. SÖZLEŞME SÜRESİ VE RUHSAT YENİLENMESİ: Madde: 9- Konya Büyükşehir Belediyesi ile bu yönetmelik hükümlerine göre Belediye Toplu Taşıma Aracı çalıştıracak kişiler arsında yapılan sözleşme ve araç sahiplerine verilen ruhsat her yıl OCAK ayında yenilenecektir. Yıllık ruhsat harçları Belediyece belirlenecek ve sözleşmeleri ile ruhsatlarını belirlenen şartlara göre yenilemeyenlerin araç işletme yetkileri Belediye Başkanlığınca iptal olunacaktır. Geçmiş yıl ruhsat harçları yatırılmadıkça yenileme yapılmayacaktır. YASAK VE SINIRLAMALAR: Madde: 10- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde herhangi bir semtte Belediye otobüsleri ve bu yönetmelik esaslarına göre işletme sözleşmesi aktedilip ruhsat verilen Belediye toplu taşıma araçları dışında herhangi bir araç tarafından yolcu taşınması yasaktır. Madde: 11- Belediye Taşıma Araçlarında, taşıyıcının davranışlarından, hukuki statüsünden ve aracın her hal ve durumunda doğrudan doğruya araç sahibi tek başına sorumludur. Madde: 12- Ruhsatların devri Büyükşehir Belediyesinin açık iznine bağlıdır. Belediyenin izin ve onayı dışında yapılacak tüm devir işlemleri geçersiz olup, böyle bir durumda sözleşme iptal edilmiş sayılır. Madde: 13- Taşıma Aracının alım satım ve devir hallerinde; aracı alan ve satan tarafından alım-satım ve devir yapılmadan önce birlikte müracaat edilip alınacak izinden sonra mezkur alım-satım ve devir işlemi yapılabilecektir. Aksi halde Toplu Taşıma Ruhsatı iptal edilmiş sayılırlar. Madde: 14- Taşıyıcılar yolcu taşıma ücreti ve sair konulardaki Belediye ve trafik emir ve yasaklarına uymak zorundadır. Buna aykırı hareketi bir yıl iyinde üç defa tekrarlanması halinde sözleşme ve ruhsat Belediye Başkanlığınca iptal edilecektir. DENETİM : Madde: 15- Bu yönetmenlik hükümleri ve işletme sözleşmeleri gereğince çalışacak Belediye Toplu Taşıma araçları ve taşıyıcıları Belediye trafik zabıtasının kontrol ve denetimine tabidir. TASIMA MECBURİYETİ: Madde: 16- Belediye Toplu Taşıma Aracı olarak çalışan araç sahipleri, yönetmeliğin 20. maddesinde ve sözleşmede belirtilecek özel durumlar dışında toplu taşıma hizmetlerini ücreti karşılığında herkesin yararlanmasını sağlamak zorundadırlar. Belediye Toplu Taşıma Aracı taşıyıcıları araçlarını hiçbir nedenle Belediyeden izinsiz ve habersiz taşıma hizmeti yapmaktan alıkoyamazlar. BELEDİYENİN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAK VE YETKİSİ: Madde:17 - Belediye Toplu Taşıma Araçlarına verilen semt ve güzergahlar işletme sözleşmelerinde belirlenir ve aynen uygulanır. Semt ve güzergahlar Belediye Taşıt Araçları Taşıyıcıları tarafından değiştirilemez, kısaltılamaz, uzatılamaz. Büyükşehir Belediyesince işletme sözleşmesi yapılan Belediye Toplu Taşıma araçlarının çalışacağı semtler ve güzergahlar ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca taşıma hizmetinden yararlanan halkın ihtiyacı gözönüne alınarak sözleşme süresi içinde veya sonunda değiştirilebilir. Madde: 18- Şehir trafik düzenlenmesi, yapım çalışmaları ve kamu güvenliği sebepleri ile önceden haber vermek suretiyle Belediye Başkanlığı; güzergah, durak noktaları ve çalışma saatlerinde değişiklik isteyebilir. Taşıyıcı bu isteğe uygun hareket vermek zorundadır. BİLGİ VERME ZORUNLULUGU: Madde: 19- Belediye Toplu Taşıma Aracı sahipleri, ölüm, kaza, aracın arıza ve bakım gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda derhal, kendi adreslerinde vuku bulacak değişikleri en geç bir hafta içinde Büyükşehir Belediyesine bildirmek zorundadır. SEMTLERDE ÇALIŞTIRILACAK ARAÇ SAYILARI: Madde: 20- Her semtte çalıştırılacak Belediye Toplu Taşıma Araç sayıları Büyükşehir Belediyesince tesbit olunur. Bu düzenleme her yıl yapılır. Halkın ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu şekilde çalışan veya çalıştırılan araç sayısının arttırılmasına gerek olursa aynı şartlar ve usuller dahilinde yeni Belediye Toplu Taşıma Aracı çalıştırılabilir. Bu şekilde çalışmak isteyen taşıma aracı sayısı ihtiyaçtan fazla olursa araçlar kura çekilmesi neticesinde belirlenir. Madde: 21- Büyükşehir Belediyesince Toplu Taşıma Aracı çalıştırılan semtlerde araç sahipleri kendilerine verilen semtlere yolcu taşıma zorundadırlar. Birbirleri ile herhangi bir semt değişikliği yapılamaz. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Madde: 22- Belediye Toplu Taşıma Araçlarının çalışma süreleri ile her gün hangi saatler içinde taşıma hizmetleri yapacakları işletme sözleşmeleri ile belirlenir. DURAKLAR: Madde: 23- Belediye Toplu Taşıma Araçlarının durakları Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmelerinin duraklarını engellemeyecek şekilde tanzim edilecektir. Taşıma saatleri dışında araçların park durumları taşımacının kendi sorumluluğundadır. ÜCRET TARİFELERİ: Madde: 24- Belediye Toplu Taşıma Araçlarının yolculardan aldığı taşıma ücreti yine kendilerine ait olup, bu ücretin tarifesi Belediyece tesbit olunur. Bu araçlar Büyükşehir Belediye Başkanlığına her yıl Belediyece belirlenecek miktarda yıllık ücreti ödeyecektir. Bu araçlarda yük ve bagaj taşınamaz. TAŞIMACILlKTAN ÇEKİLME: Madde: 25-Belediye Toplu Taşıma Aracı olarak aracını çalıştırmak üzere sözleşme akteden araç sahibi sözleşme süresi dolmadan sözleşmeyi fesh edip taşımacılıktan çekilemez. Ancak Belediyeye bilgi vermek ve izin almak şartıyla sözleşme fesh edilebilir. Araç sahibinin ölümü halinde yasal hak sahipleri (mirasçıları), 30 gün içinde beyan ettikleri taktirde sözleşme süresi sona erinceye kadar aynı şartlarla onlar adına devam eder. ARAÇLARDA ARANACAK ŞARTLAR: Madde: 26-Bu yönetmelik hükümlerine göre Belediye Toplu Taşıma Aracı olarak kullanılacak araçlarda en az 8 oturma yeri bulunması, aracın üzerine veya ön cephesinde ?Belediye Toplu Taşıma Aracı? ibaresinin yer alması, araçların belediyenin bildireceği renge boyanması, çalıştığı semti, güzergahı belirleyen isimlerin bulunması ve ayrıca araçlarda ücret toplayan bir yardımcının bulunması da şarttır. Madde: 27 -Ayrıca bu araçlarda Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre bulunması gereken malzemelerin mevcut olması şart olup, Belediyeye ait olmayan hiçbir yazı, reklam, afiş vb. bulundurulamaz. Bu maddedeki ve 26. maddedeki hususlar Belediyece denetlenecektir. CEZAİ HÜKÜMLER: Madde: 28-Belediye taşıma sahiplerinin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları halinde sözleşmeleri Belediye Başkanlığınca tek taraflı fesh edilecektir. Madde: 29-Belediye Toplu Taşıma Araçlarının sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri Belediye zararları hiçbir hükme gerek kalmaksızın sözleşme akdeden araç sahipleri tarafından ödenir. Madde: 30-Araç sahiplerinin taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar tamamen araç sahibine ait olup, belediyeyi bağlamaz. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK: Madde: 31-Bu yönetmelik hükümlerini Konya Büyükşehir Başkanlığı yürütür. Madde:32-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yayımı ile 5.7.1971 gün ve 13886 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.