Genel Mevzuat

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (C Plaka) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları için Özel Servis Araçlarının hangi koşullar altında ve ne biçimde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam; Madde 2- Bu Yönetmelik; a- Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel kişilere ait (C) plakalı araçları, b- Okul öncesi, ilköğrenim ve Ortaöğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C plakalı araçlar), c- Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları d- Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan Özel kuruluşları kapsar. Bu Yönetmelik; a- Yalnızca Turizm amaçlı taşıma yapan araçları (Şehirlerarası otobüsler ile Çevre Belediye otobüsleri dahil) bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz. Tanımlar: Madde 3- UMUM SERVİS ARACI: Resmi ya da Özel Kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya Valiliği ve il Trafik Komisyonu' nun alacağı plaka tahdit kararına göre Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde (C ) plaka servisine kayıtlı araçlar BELEDİYE: Konya Büyükşehir Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜGÜ: Özel Servis Araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü?dür. ARAÇ: Vasıta Şehir içinde servis suretiyle yolcu nakli yapılacaktır. UKOME: 3030 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince kurulmuş bulunan görev yapmakta olan Konya Ulaşım Koordinasyon Merkezi. ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: Özel Servis araçlarını sevk ve idare eden araç sürücüleri HİZMETLİ: Özel Servis araçlarında sürücü dışında çalışan yardımcı personel, ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ: işleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Konulaş' dan alacakların Özel Servis aracı Uygunlu Belgesi ÇALIŞMA RUHSATI: İşleticileri bu yönetmelik hükümlerine göre alacakları Umum Servis Aracı Çalışma Ruhsatı, MESLEK ODASI: Konya Minibüsçüler ve Umum servis araçları Odası Başkanlığı ÖZEL KURULUŞ: Başkanlığa ve Bakanlığa bağlı Katma Bütçeli Resmi Daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu iktisadi Teşekkülleri, Belediyelere ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşlara sermayelerinin çoğunluğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları OKUL: Genel olarak Okul öncesi İlköğrenim ve Ortaöğrenim veren özel veya kamu kuruluşları TAŞIMA: Umum Servis araçlarıyla yapılan yolcu nakli anlamına gelir. KONULAŞ: Konya Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı. Yasal Dayanak Madde 4- Bu Yönetmelik yasal dayanağını, a- 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 19. maddesinin 3666 ayılı kanunla değişik 5 bendindeki, b- 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı (R.G. tarih 9.7.1984 no:18453) Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7. maddesindeki, c- 15.4.1985 tarih ve 18726 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği' nin 26. maddesinin C. Bendindeki, d- 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu' nun 7. maddesine göre kurumlar tarafından ihdas edilecek otobüs seferlerinin işletme esasları hakkında yönetmelikteki hak ve yetkilerinden alır. Bu Yönetmelikteki Etkinlikler a- 3.5.1986 tarih ve 1906 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren ?Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar sayısı 86/10553)? Bakanlar Kurulu Kararı. b- 21.5.1992 tarih ve 21234 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür. Bu yönetmelikte herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.. İKİKİNCİ BÖLÜM UMUM SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI Madde 5- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Umum Servis Aracı çalıştırma izni Konya Büyükşehir Belediyesi adına, Zabıta Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, UKOME? nin veya Konya İl Trafik Komisyonunun alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak kullanılır. Bu izin bir yıl süreli olmak üzere verilir. Bu izin, izni alanın lehine sürekli hak oluşturmaz. Madde 6- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak Umumi Servis Araçlarının ?Umumi Servis Aracı Uygunluk Belgesi? ve ?Umumi Servis Aracı Çalışma Ruhsatı? almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan Umumi Servis aracı çalıştırmak yasaktır. Umumi Servis Aracı Uygunluk Belgesi Madde 7- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Umumi Servis Aracının uygunluğu KONULAŞ tarafından saptanır. KONULAŞ tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen Umumi Servis Aracına bir yıl geçerli olmak üzere ?Umumi Servis Aracı Uygunluk Belgesi? verilir. Umumi Servis Aracı olarak çalışmak isteyenlerin Konya Büyükşehir Belediyesine başvurmadan önce araçlarının Konya Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüne Servis aracı olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir. Özel Servis Araçlarının Uygunluk Belgesi olmadan taşıma yapmaları yasaktır. Uygunluk Belgesi olmayan araçlara çalışma ruhsatı verilmez. Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi için Başvuru Madde 8- Araçlarını Özel Servis Aracı olarak çalıştırmak isteyenler Konulaş?dan alacakları Ek l? deki başvuru formunu doldurarak aşağıda sayılan belgelerle Konulaş?a başvururlar. a- Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin meslek odasına kayıtlı olduğunu bildiren bu kuruluştan alınmış belge b- Konya Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alacakların ?Servis Aracı? Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesi' nin sureti. c- İkametgah ilmühaberi. d- Motorlu Kara Taşıt Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesi ile Ferdi Koltuk Sigortası Poliçesi fotokopisi. Başvurular Zabıta Müdürlüğüne yapılır. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde yenileme başvuruları her yılın Kasım ayı içinde yapılır. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarih ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Konulaş?a tesliminde bildirilir. İnceleme başvuru tarihini izleyen 7 gün içinde yapılır. Özel Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler: Madde 9- Özel Servis Aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa Uygunluk Belgesi istemesi halinde başvuru tarihi itibariyle yaş şartı aranmaz. Ancak Uygunluk Belgesi alınmış bir aracın daha sonra el değiştirmesi halinde yapılacak olan müracaatla 10 yaşından büyük olmaması gerekir. Okul servis araçlarında okul servis aracı yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır. Aracın yaşı Maliye Bakanlığının Motorlu Araçlar Vergisi için kullandığı usul işle belirlenir. Özel Servis Araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklardır. Uygunluk belgeleri için başvurular bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. -Kaportası düzgün olacaktır. -Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır. -Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır. -Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.) -Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, pelüş bulunmayacaktır. Mevcut lastikleriyle aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir. -İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır. -İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır. -Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacak, okul servis araçlarının kapıları sürücü tarafından açılabilecek şekilde olacaktır. Egzosu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, yerine iyi tesbit edilmiş olacak ve çalışırken gürültü yapılmayacaktır. -Park lambaları, stok lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır. -Farları sarı veya başka renk far olmayacaktır. -Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzuman ve difransiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır. -Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. -Motorları düzenli çalışır durumda olacak, egzostan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzosundan çıkan emisyon miktarı Konya Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır. -Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebatta lastik imalatı için izin verilen diş deriliğinin ¾ ünden az olmayacaktır. -Devir daim ve gergin (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır. -Araç içi ısıtma sistemi çalışır vaziyette bulunacak, yeterli ısı sağlanacaktır. -Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır. -Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır. Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır. Araçlarda havalı korna olmayacaktır. -Vergi borcu - Çevre Pulu borcu olmayacaktır. Özel Servis Araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan Uygunluk Belgesi verilmez. Özel Servis Araçları, yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır. KONULAŞ?ın Yapacağı Araç İncelemelerinde İzlenecek Yöntem Madde 10- Özel Servis araçlarına Uygunluk Belgesi KONULAŞ tarafından yapılacak incelemeden sonra, yine KONULAŞ tarafından verilir. Özel Servis araçlarına Uygunluk Belgesi alabilmek için başvuru sahipleri 8. maddede belirtilen başvuruların sırasında kendilerine bildirilir. Başvuru tarih ve saatte, yine bildirilen yerde araçlarını KONULAŞ yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır. Yapılacak inceleme bu Yönetmeliği 8. maddesinde belirtilen özelliklere uygunluk açısından yapılır. İnceleme heyetinde en az bir mühendis bulunur. İnceleme sonunda Ek 2 deki Araç Uygunluğu İnceleme Raporu üç kopya olarak düzenlenir. Bir kopyası başvuru sahibine verilir. İnceleme sonunda araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar trafikten men edilir. Araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 6 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçların Özel Servis Araç Belgesi iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe tekrar müracaat edemez. Çalışmaktan men edilir. Uygunluk Belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksikler ile sınırlı değildir. . Özel Servis araçlarına Uygunluk Belgesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek bir harç karşılığında verilir. Uygunluk Belgesi Hizmet Harçları, otobüs midibüs ve minibüs olarak üç sınıfta belirlenir. Uygunluk Belgesi Hizmet Harçları, Belediye veznesine peşin olarak ödenir. Taşıma için Başvuru Madde 11- İşleticiler, Zabıta Müdürlüğüne başvurarak yapacakları taşımalar için izin isteminde bulunurlar. Konya Büyükşehir Belediyesi adına Zabıta Müdürlüğü bu başvuruları UKOME kararları doğrultusunda değerlendirip izin vermeye veya vermemeye veya kısmen ya da değiştirerek izin vermeye ya da bu karar için tekrar UKOME' ye başvurmaya yetkilidir. Madde 12- Özel Servis Aracı çalıştırmak üzere işleticilerin Zabıta Müdürlüğünden alınacak izin için yapacakları başvuru Ek 3' teki formla yapılır. Taşıma izni bu formun onaylanması ile olur. Resmi Kuruluşların Taşıma için Başvurusu Madde 13- Resmi kuruluşların işleticilere yaptıracakları taşımalar için başvuru sözkonusu Resmi Kuruluş tarafından Zabıta Müdürlüğüne yapılır. Resmi Kuruluşların işleticiler veya işletici firmalar ile yapacakları sözleşmelerde bu yönetmeliğin öngördüğü Araç Uygunluk Belgesi aranır. Ancak, Resmi Kuruluşları Kapsayan taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Çalışma Ruhsatı için başvuru, Özel Servis Aracı işleticisi tarafından yapılır ve Zabıta Müdürlüğü tarafından Özel Servis Aracı işleticisine verilir. Çalışma Ruhsatı Madde 14- Zabıta Müdürlüğü, Özel Servis Aracı işleticilerine çalışacakları ve giremeyecekleri güzergahı da kapsayan Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı verilir. Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı olmadan çalışamazlar veya Çalışma Ruhsatlarında belirtilen güzergah dışında taşıma yapamazlar. Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı Ek- 3 teki forma göre düzenlenir ve şu bilgiler yer alır; -Aracın Trafik Tescil Plaka numarası, -Aracın işleticisi, -Hizmet ettiği kuruluş, -Gideceği noktalar (bölgeler), -İzleyeceği güzergah, -Çalışma saatleri, -Belgenin geçerlilik süresi, Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı bir yıl süre ile geçerli olup, Konya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenerek harç karşılığında işleticilere verilir. Çalışma Ruhsatı Harçları Hesap işleri Daire Başkanlığı veznesine nakit ve peşin olarak denir. a- Ruhsat bir yıl sürelidir. Her yıl Mart ayları içerisinde şahıslar Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde, Belediye Meclisince o yıl için tesbit edilen ruhsat harcını peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını bir yıl süreyle geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar. b- Süresi içerisinde vize işletimini yaptırmayan araçların ruhsatları Belediye Encümeni Kararı ile iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin Mart ayından sonra yıl içerisinde başvurmaları durumunda o yılki ruhsat harcı, ayrıca ruhsat harcının %100 ü cezaen alınmadıkça ruhsat vizelenmez. c- Yıl içinde niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi koşullarını) araçların durumları normal hale getirilinceye kadar Encümen Kararı ile çalışma belgeleri alıkonulur. d- Ruhsatlı Özel Servis Araç sahibinin ölümü halinde ruhsat 90 gün süre ile geçerli olup, aynı koşullarda yasal varisleri kendi adlarında ruhsat almak şartı ile çalıştırılabilirler. Ölümünden dolayı satışı halinde yeni sahibi servis aracı olarak çalıştırılacak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir. e- Alım, satım ve devir hallerinde, yeni sahibi aracını Servis Aracı olarak çalıştırmak isterse satış tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde durumu yazılı olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmek ve kendi adına Araç Uygunluk Belgesi ile çalışma ruhsatı almak ve başvuru yapmak zorundadır. Bu süreyi geçen ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yapılan müracaatlarla o yıla ait ruhsat harcının %20 si, 30 (otuz) günü geçen hallerde o yıla ait ruhsat harcının %30 u yıl içerisinde müracaat etmediği takdirde her yıl için o yılki ruhsat harcının %30 u yıl içerisinde müracaat etmediği takdirde her yıl için o yılki ruhsat harcının %50 si ayrıca cezaen alınır. Özel Servis Araçların Mülkiyetinin Devri Madde 15- Özel Servis Araçlarına ait Araç Uygunluk Belgeleri ve Çalışma. Ruhsatları ile işletme hakları araç mülkiyetinden bağımsız olarak devredilemez, bir başkasına kullandırılamaz. Taşımacılıktan Çekilme Madde 16- Özel Servis Aracı çalıştırmaktan çekilmek isteyen şahıslar bir dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat, Belediye Encümen kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları UKOME?ye, Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat araçları geri ödenmez. Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Madde 17- Özel Servis Araçları işletme sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. a- Özel Servis Araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır. b- Özel Servis Araçları, sürekli taşıdıkları yolcular dışında, güzergahlarında durup yolcu alamazlar (ücretli olsun veya olmasın). Özel Servis Araçları taşıyacakları yolcunun kimlik belgelerinin idareye bildirmek zorundadır. c- Özel Servis Araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşıma araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme, bindirme yapamazlar. Toplu taşıma araçlarına ait durakları kullanamazlar. d- Özel Servis Araçlarının yolcu indirme - bindirme yerlerinin belirlenmesi için durak tabelası veya işaret konmaz. Servis arcından yararlananlara nereden binileceği, nerede inileceği önceden bildirilir. e- Özel Servis Araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş - binişinin gerektirdiği süre kadar durabilirler. f- Sürücülerin ve yardımcılarının bağırmak suretiyle yolcu çağırmalar, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim yapmaları ve resim, ilan ve reklam asmaları yasaktır. g- Özel Servis Araçlarının kent içinde kullanmayacakları yollar ve durmayacakları yerler, UKOME?nin İl Trafik Komisyonu ile eşgüdümlü olarak alacağı kararlarla belirlenir. İşleticilere Ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler Madde 18- Özel Servis Aracı işleticilerine bildirilme, işleticilerin yaptıkları ilk başvuruları ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. İşleticilere tebligatlar bildirdikleri adrese posta yolu ile yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğini 7 gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır. Özel Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar Madde 19- Özel Servis Araçlarında çalışacak personelin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir. a- Özel Servis Araçlarında sürücü olarak çalışacak personelin; 1- Kullanacağı araca göre minibüs için (B) sınıf, otobüsler için (E ) sınıf sürücü belgesine sahip olması ve 2918 sayılı kanunun aradığı şartlar, 2- Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- Kur sigortasından birine kayıtlı olması gerekmektedir. b- Otobüslerde sürücünün yanı sıra bir de yardımcı personel çalıştırılabilir. Bu personelin 16 yaşından küçük olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı olması gerekir. Minibüslerde yardımcı personel çalıştırılamaz. İşleticiler araçlarında çalıştıracakları personeli Ek 4 teki form örneği ve Ekinde başvuruya konu personelin sürücü belgesi ile sigorta belgesinin fotokopisi ile Zabıta Müdürlüğüne beyan etmek zorundadırlar. Bu beyanı yapmadan araçlarında personel çalıştıran işleticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Özel Servis Araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. Herhangi bir personel birden fazla Özel Servis Araçlarında çalışamaz. Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici, Zabıta Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. Aksine hareket eden işleticiler para cezası ile cezalandırılırlar. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü yada yardımcı olarak çalışan işleticiler için de geçerlidir. Yolcu Kapasitesi Madde 20- Özel Servis Araçlarına alınacak en çok yolcu sayısı o araçta bulunan yolcu koltuk sayısını geçemez. Ancak okul taşıtlarında okul servis araçları hizmet yönetmeliği hükümleri aranır. Denetim Madde 21- Konya Emniyet Trafik Denetleme görevlilerinin yasal yetkisi dışında kalan konularda Özel Servis Araçlarının denetimi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılır. Belediye, Özel Servis Araçlarının belirlenen hat ve güzergahlara uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla bir denetim ekibi kurulabilir. Mülkiyetindeki Araçlarla Kendi Personelini Taşıyan Özel Kuruluşlar için Koşullar Madde 22- Mülkiyetindeki araçlar ile kendi personelini taşıyan Özel Kuruluşlar için bu yönetmeliğin 8. maddesinin (a) bendi ile 13. maddeleri uygulanamaz. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan Özel Servis Araçlarının ücret karşılığında taşıma yapmaları yasaktır. Aksine hareket edenler bu cezai hükümler uygulanır. Madde 23- Yönetmeliğe aykırı hareket eden hakkında 1580, 1608, 151 sayılı yasalar gereğince yasal işlemler uygulanır. Değerlendirme Raporu Madde 24- Her takvim yılı sonunda Zabıta Müdürlüğü, UKOME Genel Kuruluna Özel Servis Araçlarının o takvim yılı içindeki etkinliklerini içeren bir değerlendirme raporu sunar. Bu rapor UKOME Genel Kurulunun bir sonraki takvim yılına yönelik kararlarına temel oluşturmak üzere hazırlanır ve Özel Servis Araçlarına ilişkin araç sayısı, işletici sayısı, ortalama 5 iş gününde taşınan toplam yolcu sayısı, başvuruların genel eğilimi gibi konuları kapsar. Yürütme Madde 25- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Yürürlük Madde 26- Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.