MEVLÂNÂ, MEVLEVİLİK TARİKATİ, MEVLEVİ SANATI, EDEBİYATI VE MÛSİKİSİ İLGİLİ BAZI ESERLER
       Mevlevî Adab ve Erkanı, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul,1963.
       Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri, Mecdut Mansuroğlu, İstanbul, 1958.
       Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, H. Ahmet Sevgi, Kayseri, 1995.
       Mevlânâ'dan Günümüze Kadar Edebiyatımızda Geniş Sözlüklü Dinî Şiirler Antolojisi, Ali Gündüz Gürgen, Konya,Yeni Kitap Bas. 1966.
       Mevlânâ'nın Hocası Seyyid Burhaneddin, Abdullah Şatoğlu, Ankara.
       Mevlânâ'nın Hocası Seyyid Burhaneddin ve Kayseri, Ali Rıza Karabulut, (Seyyid Burhaneddin Vakfı Yay.) Kayseri, 1994,
       Mevlânâ'nın Ressamları, Şahabettin Uzluk, Konya, Yeni Kitap Basımevi,1945.
       Mevlânâ'nın Torunlarından Sultan Divânî, H. Fikri Yazıcıoğlu, İleri Bas Konya, 1963. Mevleviler Beldesi Konya, Clement Huart, trc. Nezih Uzel, Kervan Kit. İstanbul, 1978.
       Mevlevîler Beldesi Konya, Clement Huart, Trc. Nezih Uzel, Kervan Kit, İstanbul 1978.
       Mevlânâ Âilesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Aydın Taneri, Kült. ve Tur. Bak.Yay Ankara, 1987.
       Türk Musikisi Ant, Sadeddin Nüzhet Ergun, İstanbul, 1942.
       Mevlevilikte Sema Eğitimi, Fuat Yöndemli, Ankara, 1997.
       Enstrüman Bilimi Cafer Açın, (Organoloji), İstanbul Yenidoğan Bas.1994.
       Garplı Gözüyle Türk Musikisi, Laika Karabey Akıncı, Doğan Güneş Yay.İstanbul 1963.
       Sazlarımız - Ney, Selami Bertuğ, Ahenk Mecmuası, İstanbul 15 Ekim 1963 Tarihli Sayı.
       Türk Musikisi Ant. Dini Eserler, Sadettin Nüzhet Ergun, İ.Ü. Ed.Fak.Yay İstanbul 1942.
       Ney-Metodu, Süleyman Erguner, Yaşar Matb. İstanbul,1986.
       Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, Kült.Bak.Yay. Ankara, 1990.
       Sazlarımız -Ney, Ahmet Polatöz, Makale, Adana Mus.Der.Yay. Adana, 1985.
       Türk Musikisinin Mes'eleleri, Yalçın Tura, Pan Yay. İstanbul, 1988.
       İslam Açısından Musiki ve Sema', Süleyman Uludağ, İrfan Yay.
       Mevlevi Ayinleri, Haz. Sadettin Heper, Konya Turizm Dern. Yay.Konya,1979.
       Hazreti Mevlânâ Dergâhında Şaheserlerden Nisantaşı, M. Zeki Oral, TTK.Bas Ankara, 1954.
       Atatürk'ün Hz. Mevlânâ Hakkındaki Düşünceleri - Hz. Mevlânâ'nın Eserlerinde Türk Adının Geçtiği Beyitler, Konya İl Kült. Müd. Yay. Konya, 1992.
       Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri, Hasibe Mazıoğlu, Ankara, 1987.
       Yenikapı Mevlevihanesi, Mehmed Ziya, Haz. Yavuz Senemoğlu, Kervan Kit. İstanbul, 1976.
       Yüzyıllar Boyunca Mevlevilik, Mehmet Önder, Dönmez Yay. Ankara, 1992.
       Tarih Boyunca Afyon'da Mevlevilik, Yusuf İlgar, Türkeli Yay. Afyon, 1985.
       Tarihî Simalardan: Mevlevî, Muhittin Celâl Duru, Kader Bas. İstanbul,1952.
       The Essence Of Human And Mevlânâ Jalâladdin Rumi, M. Ali Özkardeş, Yenilik Printing-House İstanbul, 1963.
       Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevi Ayinleri, I - XXX, İstanbul Konservatuarı Yay. İstanbul, 1934-1939.
       Türk Vakıf Medeniyetinde Hazreti Mevlânâ ve Mevlevihanelerin Yeri ve Vakıf, Vakıflar Gen. Md. Yay. Ankara,1992.
       Ulu Ârif Çelebi'nin Rubaileri, Ulu Ârif Çelebi, Trc. Feridun Nafiz Uzluk, Kurtuluş Bas. İstanbul, 1949.
       Sevâkıb-ı Menâkıb. Mevlânâ'dan Hatıralar, A. Süheyl Ünver, Organon İlaçları A.Ş. İstanbul, 1973.
       Şems-i Tebrîzi Ve Mevlânâ, Arif Etik, Konya, 1982.
       Rast Makamında Mevlevi Naatı (Notalar), Itrî, tsz.
       Rumi As a True Lover of God, Erkan Türkmen, İstanbul, 1990.
       Mevlevî Ayinleri, Sadettin Heper, Güven Mtb. Ankara, 1974.
       Mevlevî Usûl ve Âdâbı, H. Hüseyin Top, Ötüken Yay. İstanbul, 2001.
       Mevlevilikte Resim ve Resimde Mevleviler, Şahabettin Uzluk, İş Bank. Kült. Yay. Ankara 1957.
       Milletlerin Vicdan Aynası Mevlânâ'ya Sesleniş, Faruk Güventürk, Okat Yay. 1962.
       Mevlânâ'nın Hayatı - Aşk Peygamberi, Nezihe Araz, Dünya-Aktüel Bas.Yay. İstanbul,1985.
       Mevlânâ'nın Huzurunda, Maurice Barre's, Trc. Mehmet Önder, Şahap Kit.Yay. Konya, 1963.
       Mevlânâ'nın Konya'daki Evi ve Medresesi, Mehmet Önder, Gaz. Cem.Yay. Konya, 1956.
       Mevlânâ'nın Sandukası, Mehmet Önder, Konya Müz. Şaheserler Yay. Konya 1958.
       Mevlânâ'nın Türbesi, Şahabettin Uzluk, Yeni Kitap Bas. Konya, 1946.
       Mevlânâ'ya Eskişehir'den Sesleniş, Cevdet Savgar, Eskişehir Bas. Eskişehir, 1955.
       Mevlânâ'ya On sekiz Şiir, (İbrahim)Atis, Sayılı Bas. İstanbul, 1964.
       Mevlânâ'yı Anlamak, Aşık Kul Sadi, Vahdet Yay. İstanbul, 1984.
       Mevlânâ ve İnsan, Yaşar Nuri Öztürk, Hürriyet Yay. İstanbul, 1989.
       Mevlânâ ve İnsan, Nezih Uzel, Göl Yay. İstanbul 1975.
       Mevlânâ ve Mesnevi Gözüyle Peygamber Efendimiz, Tahir Büyükkörükçü, Cağaloğlu Yay. Konya, 1963.
       Mevlânâ ve Mevlevilik, Asaf Halet Çelebi, İstanbul, 1957.
       Mevlânâ ve Mevlevilik, Mehmet Önder, İstanbul,1998.
       Mevlânâ ve Ruh-i Mesnevi, İbrahim Aczi Kendi, I. Kitap, Yeni Kitap Bas. Konya, 1953. II. Kitap, Kanaat Mtb. Konya 1959.
       Mevlânâ ve Tasavvuf, Nurettin Topçu, Hareket Yay. İstanbul, 1974.
       Mevlânâ ve Türbesi, Mehmet Önder, Yeni Kitap Yay. İstanbul, 1956.
       Mevlânâ ve Yaşama Sevinci, Haz. Feyzi Halıcı, Konya Turizm Dern.Yay. Konya, 1978.
       Mevlânâ Yalnız Sizin Olamaz, Kâzım Işıktaç, Fikir Yay. İstanbul, 1968.
       Mevlânâ, Aşık ve Maşuk, Recep Bilginer, Kültür Bak.Yay Ankara, 1992.
       Mevlânâ, Hayatı, Şahsiyeti, Fikirleri, Şefik Can, Ötüken Yay. İstanbul, 1995.
       Mevlânâ Şems-i Tebrizî, Osman Karabulut, Eser Mtb. Konya, 1971.
       Mevlânâ Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlânâ Üzerine Araştırmaları,Haz. Feyzi Halıcı, Ülkü Bas Konya, 1983.
       Mevlânâ; Hayatı, Sanatı, Tefekkürü, Selahaddin Yaşar, Yeni Asya Yay. İstanbul, 1985.
       Mevlânâ'da Arayış ve Buluş, Mevlüt Büyükbayraktar, Damla Mtb. Konya, 1985.
       Mevlânâ'da Cihad Anlayışı, M. Ali Toptaş, Cantaş Yay. İstanbul, 1989.
       Mevlânâ'da İnanç Sistemi. Tasavvuf ve Hakiki Cephesiyle Mevlânâ, Kamil Yaylalı, Sebat Ofset, Konya, 1988.
       Mevlânâ'da Mutluluk Ahlakı, İsmail Yakıt, İstanbul, 1992.
       Mevlânâ'da Olmak, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çağrı Yay. İstanbul, 1958.
       Mevlânâ'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, M. Şerefettin Yaltkaya, İstanbul, 1934.
       Mevlânâ'dan Bir Demet, Cesar Rigo Mtb. İstanbul 1968.
       Mevlânâ'dan Çağrı, Necla Çarpan, Güneş Mtb. Ankara, 1970.
       Mevlânâ'dan Sohbetler, Sabahat Akşıray, Molay Mtb. İstanbul, Tarihsiz.
       Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkilap Ktb İstanbul 1953.
       Mevlânâ Sevgisi, Gökhan Evliyaoğlu, Amca Mtb. İstanbul, 1959.
       Mevlânâ Sevgisi, Feyzi Halıcı, Konya Turizm Dern. Yay. Konya 1981.
       Mevlânâ Sevgisi, Enver Tuncalp, Şark Mtb. Ankara 1973.
       Mevlânâ Sofrasında, Ali Rıza Köseoğlu, 1959.
       Mevlânâ Şiirleri Antolojisi, Mehmet Önder, Işık Yay. İstanbul, 1956.
       Mevlânâ ve Aşk, Ayten Lermioğlu, İstanbul, 1974.
       Mevlânâ ve Eflatun, Şefik Can, İleri Bas. Konya, 1965.
       Mevlânâ İle, Necla Çarpan, Trsz.
       Mevlânâ İle İlgili Yazılardan Seçmeler, Haz. Vedat Genç, M.E.B. Yay. İstanbul, 1994.
       Mevlânâ Jelaleddin Rûmî, Mehmet Önder, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1995.
       Mevlânâ Konuşuyor, Macit Aray, Gayret Ktb. İstanbul, 1955.
       Mevlânâ Kronolojisi ve Mevlânâ'dan Güzel Sözler, Nuri Şimşekler, Karaman Bel. Kült.Yay. Karaman, trsz.
       Mevlânâ Divan-ı Kebir Üzerinde İncelemeler - Allah, İnsan ve Vusûl, Saadettin Kocatürk, Kültür Bak. Yay. Ankara, 2001.
       Mevlânâ-Hayatı, Eserinden Seçmeler, Abdülbaki Gölpınarlı, Varlık Yay. İstanbul, 1973.
       Mevlânâ ve Mesnevi, Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yay. Ankara, 2001.
       Mesnevi Gözüyle Mevlânâ, Şiirleri, Aşk ve Felsefesi, Mithat Bahari, Beytur, Sulhi Garan Mtb. İstanbul, 1965.
       Mevlânâ, Yapı Kredi Bankası Yay. Ankara, trsz.
       Mevlânâ, Kemal Samancıgil, Cep Kitapları Yay. İstanbul, 1960.
       Mevlânâ, İsmail Habib Sevük, Nurgök Mtb. İstanbul, 1954.
       Mevlânâ, Ali Nihat Tarlan, Hareket Yay. İstanbul, 1974.
       Mevlânâ, H. Âli Yücel, TTK. Yay. Ankara, 1952.
       Mevlânâ, Haz. Feyzi Halıcı, İng., Fr., Alm., Konya Turizm Dern. Konya, 1982.
       Mevlânâ, S. Nüzhet Ergun, Kanaat Ktb. İstanbul, 1932.
       Mevlânâ, Muzaffer Esen, Gençlik Ktp. Yay. İstanbul, 1943.
       Mevlânâ, R. Oruç Güvenç, Kıraçlı Yay. İstanbul, 1977.
       Mevlânâ, Yücel İpek, Ayıldız Mtb. Ankara, 1960.
       Mevlânâ, Ahmet Kabaklı, Toker Yay. İstanbul, 1972.
       Mevlânâ Hayatı, Şahsiyeti, Eserlerinden Parçalar, Asaf Halet Çelebi, Kanaat Ktb. İstanbul,1939.
       Mevlânâ (Şiir), Mahmut Nedim Güntel, Ekekon Bas. Konya, 1943.
       Mevlânâ and Whirling Dervishes, Mehmet Önder, Eski Eserleri Sevenler Der. Yay. Ankara, 1977.
       Mevlânâ Celaleddin, Bediüzzaman Furuzanfer, trc. Feridun Nafiz Uzluk, M.E.B. Yay. İstanbul, 1997.
       Mevlânâ Celâleddin, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul Mtb. İstanbul, 1951.
       Mevlânâ Celaleddin Rumî, Prof. Emine Yeniterzi, T.D.V. Yay. Ankara, 1995.
       Mevlânâ Celaleddin Rumî, Emek Bas. Yay. Ankara 1952.
       Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Reynold Nicholson, trc. Ayten Lermioğlu, Kervan Kitap. İstanbul, 1975.
       Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Ali Nihat Tarlan, Varoğlu Yay. İstanbul, 1948.
       Mevlânâ Celaleddin Rumi, Hayatı - Şahsiyeti, Selahaddin Hidayetoğlu, Konya İl Kült. Müd. Yay. Konya 1996.
       Mevlânâ Celaleddin Rumi'nin Şark Ve Garpta Tesirleri, Annemarie Schimmel, Gutenberg Mtb. Ankara, 1963.
       Mevlânâ Celâleddin. Hayatı ve Eserleri, Feyzi Halıcı, Doğuş Mtb. Konya 1986.
       Mevlânâ Celaleddin-i Rumî Hazretlerinin Ölümsüz Ruh Varlığının Mâneviyat Âlemlerinden Seslenişinin Yankıları ve O'na Selamlar, Necla Çarpan, I.C. Resimli Posta Mtb. Ankara, 1965. II.C. Doğuş Mtb Ankara, 1966. III.C. Güneş Mtb. Ankara, 1969.
       Mevlânâ Celaleddin-i Rumî Kimdir?, Konya Turizm Cem. Yay. Konya, 1961.
       İnsan ve Eğitimi: Mevlânâ Üzerine Bir Deneme, Mustafa Ergün, Ocak Yay. Ankara, 1993.
       İnsanın Aslı ve Mevlânâ Celâleddin Rumî, M. Ali Özkardeş, Yenilik Bas. İstanbul, 1963.
       İstanbul'da Mevlevî Tekkeleri, Nuri Ebussuudoğlu, Trsz.
       Karaman Mevlevihanesi, Mevlevilik ve Karamanlı Mevlevi Velileri, Haz; Süleyman Köroğlu, D. Ali Gülcan, Doğuş Mtb. Karaman, 1975.
       Kırşehir Tarihinde Mevlânâ ve Mevleviler, C. Hakkı Tarım, Sümer Mtb. Kayseri, 1961.
       Konya Âsâr-ı Atîka Müzesinde Mevlânâ Celaleddini Rumi'nin Sandukası, Mehmet Yusuf Akyurt, Devlet Bas. İstanbul, 1936.
       Konya Mevlânâ Dergahı, Hasan Özönder, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1989.
       Kubbe-i Hadrâ, Arif Nihat Asya, Yıldız Mtb. Ankara, 1956.
       Kur'an Tefsiri Açısından Mesnevi, Hüseyin Güllüce, Ötüken Yay. İstanbul, 1999.
       Edebiyatımızda Mevlânâ, Hilmi Yücebaş, Yeni Mtb. İstanbul, 1959.
       Edirne Mevlevihanesi, Oral Onur, İstanbul, 1999.
       Galata Mevlevihanesi, Can Kerametli, Türkiye Tur. ve Oto. Kur.Yay. İstanbul 1977.
       Gönüller Işığı Mevlânâ, Semih Sergen, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1998.
       Hak Aşığı Mevlânâ Celâleddin, Alişan Özatila, Eko Mtb. İstanbul, 1972.
       Hak ve Halk Yolunda Mevlânâ, Meşkûre Sargut, Azim Mtb. Konya, 1958.
       Hakikî Vechesiyle Mevlânâ ve Mesnevi, H. Tahir Büyükkörükçü, Cağaloğlu Yay. İstanbul, 1962.
       Hazreti Mevlânâ Mohammed Jelaleddin Rumi: His Life - His Personality Thoughts - Works, A. Selâhaddin Hidayetoğlu, Sebat Ofset Konya,.1990.
       Hazreti Mevlânâ'nın Mübarek Duaları, C.M. Bâkır Çelebi, - H. Hüseyin Top, A. Mete Güney, Kurtiş Mtb. İstanbul, 1995.
       Hazreti Mevlânâ, Ziya Şakir Soko, Anadolu Türk Ktb. İstanbul, 1943.
       Hazreti Mevlânâ ve Mevlevi Ayinleri 1. Notalar, Ahmet Alpöz - Ender Ergün, Milliyetçiler Der. Neşr. İstanbul, 1969.
       Hazreti Mevlânâ ve Yakınları, Ayten Lermioğlu, Redhouse Yay. İstanbul, 1969.
       Hazreti Mevlânâ: Duygu ve Düşüncede Tazelik, Ebu'l Hasan Ali Nedvî, Trc. M. Eminoğlu, Hizmet Ktb. Konya, 1986.
       Hazreti Mevlânâ'da İlim, Celaleddin Çelebi, Konya i İl Kültür Müd. Yay. Konya 1997.
       Hazreti Mevlânâ'dan Çağrı (Yeni Mesnevi), Necla Çarpan, Doğuş Mtb. Ankara, 1968.
       Hazreti Mevlânâ'nın Hayatı ve Menkıbeleri, Süleyman Demir, Demir Ktp. Yay. İstanbul 1990.
       Hazreti Mevlânâ'nın Hayatı ve Menkıbeleri, M. Tarık Yüksel, Demir Ktp.Yay. İstanbul, 1976.
       Bir Mutasavvıf, Bir Ahi Hümanisti Celaleddin Rumî, Radi Fiş, trc. Mazlum Beyhan, Yön Yay. İstanbul, 1990.
       Bütün Yönleriyle Mevlânâ Celaleddin. Yaşamı - Felsefesi - Düşünceleri - Şiirleri, İsmet Zeki Eyüboğlu, Özgür Yay. İstanbul, 1988.
       Aşıklar Sultanı Yüce Mevlânâ'ya Tasavvuf Aleminden Gönül Armağanım, Müslim Gür, İst. Mtb. Sanat Enst. İstanbul, 1973.
       Âyîne-i Seyyid-i Sırdân, Seyyid Burhâneddîn Muhakkik-i Tirmizî, Haz; Ahmet Remzi Akyürek, Sivas, 1898.
       Batı Düşüncesi ve Mevlânâ, İsmail Yakıt, Ötüken Yay. İstanbul, 1993.
       Ben Rüzgârım Sen Ateş, Annemarie Schimmel, trc. Senail Özkan, Ötüken Yay. İstanbul, 1999.
       A Pictorial History of Turkisch Dancing from Folk Dancing to Whirling Dervishes Belly Dancing to Ballet, Metin And, Dost Yay. Ankara, 1976.
       Amerika'da Mevlânâ Törenleri, Hasan Halıcı, Ankara, 1979.
       Aranılan Sevgili. Hazreti Mevlânâ Şems-i Tebrizî Hazretlerini Şam'da Niçin Aradı? Niyazi Demirörs, Yüksel Mtb. Ankara, 1965.
       Hazreti. Mevlânâ'nın Mesnevi'sinde İslamın Esasları, Konya Büyükşehir Belediye Kültür Md. Yay. Konya, 1990.
       Hazreti. Mevlânâ'da İlim, Celaleddin Çelebi, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay. Konya, 1997.
       Hazreti Mevlânâ, Celaleddin Çelebi, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay. Konya, 1997.
       Hazreti Mevlânâ, Konya Büyükşehir Bld. Yay. Konya, 1990.
       Hazreti Mevlânâ Mohammed Jelaleddin Rumi: His Life - His Personality Thoughts - Works, A. Selâhaddin Hidayetoğlu, Sebat Ofset, Konya, 1990.
       Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî, Hayatı ve Şahsiyeti, Ahmed Selahaddin Hidayetoğlu, Konya Büyükşehir Bld. Kültür Md.Yay. Konya, 1995.
       1. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi. Tebliğler, Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1988.
       II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi. Tebliğler, Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1991.
       II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevihaneler Kongresi, 14-15 Aralık 1993. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Tebliğler, Selçuk Ünv. Türkiyat Araş. Enst.Yay. Konya, 1996.
       1. Millî Mevlânâ Kongresi. Tebliğler, Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1986.
       2. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1987.
       3. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1989.
       4. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1991.
       5. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1992.
       6. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1993.
       7. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Konya, Selçuk Ünv.Yay 1994.
       8. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1997.
       9. Millî Mevlânâ Kongresi. (Tebliğler), Selçuk Ünv. Yay. Konya, 1998.
       Uluslararası İkinci Mevlânâ Semineri, Konya, Konya Turizm Derneği Yay.1976.
       Uluslararası Mevlânâ Kongresi 5, Haz; Feyzi Halıcı, 1983.
       7. Millî Mevlânâ Sempozyumu, Selçuk Ünv.Yay.Konya, 1996.
       Bildiriler. Mevlânâ'nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısile Uluslararası Mevlânâ Semineri, Haz; Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Ankara,trsz.
       Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, Kültür Bak. Yay. Ankara, 2000.
       680.Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Mevlânâ İhtifalini Tertip Heyeti, Konya, 1953693. Yılında Mevlânâ, Mehmet Önder, Ankara, 1966.
       683. Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Mevlânâ İhtifalini Tertip Heyeti, Konya, 1956.
       686. Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Mevlânâ İhtifalini Tertip Heyeti, Konya, 1959.
       687. Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Mevlânâ İhtifalini Tertip Heyeti, Konya, 1960.
       689. Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Mevlânâ İhtifalini Tertip Heyeti, Konya, 1962.
       677. ÖlümYıldönümünde Mevlânâ Calâl-üd-Dîn Belhî ü Rûmî, Akın, İ. Behçet, Karaelmas Bas. Zonguldak, 1950.
       Mevlânâ Bibliyografyası, Mehmet Önder-İsmet Binarak-Nejat Sefercioğlu, I-II, Ankara, İş Bankası Kültür Yay.1973-74.
       Mevlânâ Güldestesi, 1.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya, 1991.
       Mevlânâ Güldestesi, 2.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya, 1992.
       Mevlânâ Güldestesi, 3.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya, 1993.
       Mevlânâ Güldestesi, 4.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya 1994.
       Mevlânâ Güldestesi, 5.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya, 1995.
       Mevlânâ Güldestesi, 6.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya, 1996.
       Mevlânâ Güldestesi, 7.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya, 1997.
       Mevlânâ Güldestesi, 8.c. Konya B.şehir Bld. Yay. Konya 1998.
       Mevlânâ Güldestesi 1964, Ersa K.Ş. Mtb. Konya, 1964.
       Mevlânâ Güldestesi 1965, Yıldız Bas. Konya, 1965.
       Mevlânâ Güldestesi 1966, Güven Mtb. Ankara, 1966.
       Mevlânâ Güldestesi 1967, Güven Mtb. Ankara, 1967.
       Mevlânâ Güldestesi 1968, Güven Mtb. Ankara, 1968.
       Mevlânâ Güldestesi 1969, Güven Mtb. Ankara, 1969.
       Mevlânâ Güldestesi 1970, Güven Mtb. Ankara, 1971.
       Mevlânâ Güldestesi 1971, Haz;A. Schimmel, Güven Mtb. Ankara, 1971.
       Mevlânâ Güldestesi 1972, Haz; M. Önder, Güven Mtb. Ankara, 1972.
       Mevlânâ Güldestesi 1974, Güven Mtb. Ankara, 1974.
       Mevlânâ Güldestesi 1975, Güven Mtb. Ankara, 1975.
       Mevlânâ Kronolojisi ve Mevlânâ'dan Güzel Sözler, Nuri Şimşekler, Karaman. Karaman Bld. Kültür Hizmeti.tarihsiz.
       Mevlânâ'yı Anma Töreni. 1965, Konya Tur. Dern. Yay. Konya, 1965.
       Mevlânâ'yı Anma Töreni. 1966, Kült. Ve Tur. Bak. Yay. Ankara, 1966.
       Mevlânâ'yı Anma Töreni. 1970, Haz; O. Sağdıç, ,Konya Tur.Dern.Yay. Ankara, 1970.
       Ölümünün 690. Yıldönümünde Mevlânâ, Türkiye Milli Talebe Fede. Yay. Ankara 1963.
       Destegül, Şefik Can, Konya, Konya B.şehir Bld. Yay. 2001.
       İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlânâ Sempozyumu, 26-27 Ekim, Tebliğler, Konya TBMM Yay.1994.
       Mevlânâ Kitaplığı Kataloğu (SÜSAM), Adnan Karaismailoğlu, Konya, Selçuk Ünv. Yay. 1996.
       Mevlânâ Kongrelerine Sunulmuş Tebliğler Bibliyoğrafyası, Adnan Karaismailoğlu, Konya, Selçuk Ünv. Yay.1996.
       Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Abdülbaki Gölpınarlı, I.C.,Ankara, .M.E.B.Yay. 1967.
       Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Abdülbaki Gölpınarlı, II.C. Ankara, M.E.B.Yay. 1971.
       Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Abdülbaki Gölpınarlı, III.C.Ankara, M.E.B..Yay 1972.
       Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Abdülbaki Gölpınarlı, IV.C. Ankara, TTK.Yay.1994.